Tải bản đầy đủ

So sánh các hình thức kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước
Khái niệm

Là hệ thống bộ máy
chuyên môn của nhà
nước thực hiện chức
năng kiểm toán tài sản
công
Bộ máy tổ Trong quan hệ với bộ
chức
máy nhà nước:
- Có thể độc lập với hệ
thống lập pháp và hành
pháp.
- Trực thuộc một phía
hành pháp hoặc lập
pháp.
Khách thể Bao gồm tất cả các đơn
kiểm toán
vị, cá nhân có sử dụng
NSNN

như:
Các
DNNN, các dự án công
trình do Ngân sách đầu


Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán độc lập

Là bộ máy thực hiện
chức năng kiểm toán
trong phạm vi đơn vị,
phục vụ yêu cầu quản lý
nội bộ đơn vị
Hai mô hình cơ bản:
- Hội đồng hay bộ phận
kiểm toán nội bộ.
- Giám định viên kế toán.

Là các tổ chức kinh
doanh dịch vụ và tư vấn
theo yêu cầu của khách
hàng

Bao gồm các bộ phận cấu
thành trong đơn vị; các
hoạt động, chương trình,
dự án cụ thể trong đơn vị;
các cá nhân trong đơn vị.

Hai mô hình cơ bản:
- Văn phòng kiểm toán
tư.
- Công ty kiểm toán.

Bao gồm:
- Khách thể bắt buộc:
DN có vốn đầu tư nước
ngoài, tổ chức có hoạt


động tín dụng, ngân
hàng, quỹ hỗ trợ phát
triển v…v
- Khách thể tự nguyện:
Các DN và xí nghiệp
tư; chương trình, dự án
có nguồn kinh phí từ
bên ngoài NSNN v…v.
Lĩnh
vực Chủ yếu là kiểm toán Chủ yếu là kiểm toán Chủ yếu là kiểm toán
kiểm toán
báo cáo tài chính và hoạt động
báo cáo tài chính
kiểm toán tuân thủ
Tính
chất Có tính pháp lý cao Phục vụ cho hoạt động Có tính pháp lý cao và
pháp lý
nhất, phục vụ mục tiêu quản trị nội bộ doanh sử dụng rộng rãi.
quản lý vĩ mô.
nghiệp.
Là hình thức kiểm toán
Là hình thức kiểm toán Là hình thức kiểm toán có thu phí
không thu phí
không thu phí
Khái niệm về gian lận và sai sót – Mối quan hệ giữa gian lận và sai sót
Gian lận
Sai sót
Khái niệm
Gian lận là hành vi cố ý làm sai Sai sót là những hành vi sai phạm
lệch thông tin kinh tế, tài chính, không cố ý, thường là sự nhầm
giấu diếm xuyên tạc sự thật với lẫn và bỏ sót không chủ ý.
mục đích tư lợi...do một hay nhiều
người trong Hội đồng quản trị,
Ban giám đốc, các nhân viên,
hoặc bên thứ 3 thực hiện làm ảnh
hưởng đến BCTC.
- Biển thủ tài sản
- Ghi chép thiếu hoặc bỏ sót
Một số hình


thức biểu hiện

-

Các yếu tố ảnh
hưởng

-

-

-

Giống
Khác

Về mặt
ý thức
Mức độ
tinh vi
Tính
nghiêm
trọng

Làm giả, sửa chữa chứng từ
Giấu diếm hồ sơ, tài liệu hoặc
bỏ sót nghiệp vụ
Ghi chép các nghiệp vụ
không có thật
Cố tình làm sai chế độ kế
toán
Các yếu tố về quản lý: tham
vọng hoặc độc quyền trong
quản lý, kém hiệu lực trong
giám sát, bất lực hoặc quan
lieu trong quản lý tài chính…
Các yếu tố về kinh doanh: khi
gặp nhiều rủi ro, khó khăn
trong ngành nghề hoặc sản
phẩm đương thời…
Các yếu tố thuộc nghiệp vụ
tài chính xảy ra: các nghiệp
vụ bất thường, thanh toán
chậm, nợ kéo dài…

-

các khoản mục, các nghiệp
vụ không cố ý
Lỗi số học hoặc lỗi ghi chép
trên các tài liệu kế toán
Áp dụng sai chế độ kế toán
Năng lực của cán bộ kế toán
Lối sống của người kế toán
Do áp lực công việc về mặt
không gian, thời gian và tâm


Đều là hành vi sai phạm, đều làm lệch lạc thông tin, phản ánh sai thực
tế
Cố ý
Không cố ý
Khó phát hiện

Dễ phát hiện

Luôn là hành vi nghiêm trọng

Tùy thuộc vào quy mô và sự lặp
lại của nghiệp vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x