Tải bản đầy đủ

7 chuyen de bat phuong trinh loga de bai nhom 7 copy

Nhóm Đề file word

Chuyên đềOXYZ

CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
log 1 x + 2 log 1 ( x − 1) + log 2 6 ≤ 0

Câu 1.

2

(đề dự bị KB - 2003). Giải bất phương trình

( −1;1) ∪ ( 2; + ∞ )

A.

( −1;1) ∪ ( 0;1)

.


B.

4

( 3;+ ∞ )

C.

.

 3; + ∞ )

D.
2 log 3 ( 4 x − 3 ) + log 1 ( 2 x + 3) ≤ 2
3

(Lê Hồng Phong - 2017). Giải bất phương trình
3
3
x>
< x≤ 3
4
4
B. Vô nghiệm
C.
A.

Câu 2.

D.

3
− ≤ x≤ 3
8

log 3 x ≤ log 9 ( x − 1)
2

4


Câu 3. (SGD – Vũng Tàu). Bất phương trình
phương trình nào sau đây
log 3 x ≤ log 9 x − log 9 1
2 log 3 x ≤ log 3 ( x − 1)
A.

2

4

4

B.

log 9 x ≤ log 3 ( x − 1)
4

C.

2

D.

2

2

log 3 x ≤ 2 log 3 ( x − 1)
2

2

log 1 ( x 2 − 3x + 2 ) ≥ −1

Câu 4. (SGD - Bình Phước Lần 1). Giải bất phương trình
x ∈ ( −∞;1)
x ∈ 0; 2)
x ∈ 0;1) ∪ ( 2;3
A.
B.
C.
log 1
Câu 5.

(SGD - Bình Phước Lần 2). Giải bất phương trình

( −1;1) ∪ ( 2; + ∞ )

A.

( −1;1) ∪ ( 0;1)

.

Câu 6.

9

73;1

( log

9

.

B.

73;3

.

log x log 3 ( 9 x − 72 )  ≤ 1

( log

9

C.

73;2

.

log 1

Câu 7.

(đề dự bị KB - 2008). Giải bất phương trình

( −1;1) ∪ ( 2; + ∞ )
A.

.

Câu 8.

B.

C.

( 0;1)

.

Trang 1 |

B.

x ∈ 0;2) ∪ ( 3;7

D.
log 2 ( 2 − x 2 )  > 02

D.đáp án khác.

D.đáp án khác.
1
1
2
2 x 2 − 3x + 1 + log 2 ( x − 1) ≥
2
2

( −1;1)

( −2;1)
.

(đề dự bị KA - 2004). Giải bất phương trình

( −2;1)

A.

 1 1
 3 ; 2 ÷∪ ( 1; + ∞ )2

2

( −1;1)

C.

(KB - 2002). Giải bất phương trình

( log

A.

B.

tương đương với bất

(

D.

( −1;1)

C.

.

)

log π  log 2 x + 2 x 2 − x  < 0


4

( 0;2)
D.

.

Nhóm Đề file word


Nhóm Đề file word

Chuyên đềOXYZ

Câu 9. (Bộ GD&ĐT,
log 1 ( x + 1) < log 1 ( 2x − 1)
2

2

lần

Tìm

tập

S

nghiệm

của

bất

phương

trình

.

S = ( 2; +∞ )
A.

2)

1 
S =  ;2÷
2 

S = ( −∞;2)
.

B.

.

C.

S = ( −1;2)
.

D.

.

log8 ( 4 − 2x) ≥ 2

Câu 10. (THPT Lê Hồng Phong – Tp.HCM) Giải bất phương trình
.
x ≤ 6.
x ≤ −30.
x ≥ 6.
x ≥ −30.
A.
B.
C.
D.
m
Câu 11. (Sở GD&ĐT Bắc Ninh, lần 1) Tập tất cả các giá trị của
để phương trình
2(

x−1)

2

(

)

.log2 x2 − 2x + 3 = 4

x− m

(

)

.log2 2 x − m + 2

có đúng ba nghiệm phân biệt là?

A.

1
3
 ; −1;  .
2
2

B.

 1 3
− ;1;  .
 2 2

1
3
 ;1; −  .
2
2

C.

D.

 1 3
 ;1;  .
 2 2
x+ 2
≥0
3− 2x
2

log 1
Câu 12.

(Chuyên Vĩnh Phúc, lần 1) Tập nghiệm của bất phương trình

là?

A.

3

T =  ; +∞  .
2


B.


1
T =  −2;  .
31
T =  −2;  .
3


C.

m

D.


1
T =  −∞;  .
3


Câu 13. (THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa) Tìm
để bất phương trình
2
2
1+ log5 ( x + 1) ≥ log5 ( mx + 4x + m)
x∈ ¡
thoã mãn với mọi
?
−1 < m ≤ 0
−1 < m < 0
2 < m≤ 3
2 < m< 3
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 14. (THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa) Tập nghiệm của bất phương trình
2log3 ( 4x − 3) + log 1 ( 2x + 3) ≤ 2
3

là?

 3 
S =  − ;3
 8 

 3 
S = − ;3
 8 

A.
.
B.
.
C.
Câu 15. (THPT Quảng Xương – Thanh
3log3(x − 1) + log3 3(2x − 1) ≤ 3
có tập nghiệm là?

A.

( 1;2

.

Trang 2 |

B.

1;2

.

3 
S =  ;3
4 

S = ( −∞; 3)

C.

.
Hóa, lần

 −1 
 2 ;2.

D.
2) Bất

D.

 −1 
 2 ;2.
phương

.

Nhóm Đề file word

trình


Nhóm Đề file word

Chuyên đềOXYZ

Câu 16. (Sở GD&ĐT Bắc Ninh, lần 1) Tìm tập nghiệm của bất phương trình
16log2 x 3log2 x2

<0
log2 x2 + 3 log2 x + 1
.
(0;1) ∪ ( 2; +∞)
A.

.

B.

(

 1 1
; ÷∪ 1; 2

 2 2 2

)

 1 1
; ÷∪ (1; +∞)

 2 2 2
 1

;1÷∪

2 2 

C.
Câu 17.

(

.

2; +∞

)

.
D.
.
(THPT Thanh Chương I-Lần 2-2017)Tìm số nghiệm nguyên của bất
log3 ( x− 1) < 3
phương trình:
.
26
15
7
27
A.
B.
C.
D.
Câu 18. (THPT Chuyên SP Hà Nội) Tập nghiệm của bất phương trình
log1 x2 − 2x + 1 < log 1 ( x − 1)
3

(

)

3

là:

( 3;+∞ )

( 1;+∞ )

( 1;2)

( 2;+∞ )

A.
B.
C.
D.
Câu 19. (THPT Chuyên Đại học Vinh lần 3) Nghiệm của bất phương trình
log2 ( x + 1) + log 1 x + 1 ≤ 0
2

A.

là:
−1≤ x ≤ 0
B.

−1< x ≤ 0

C.

−1< x ≤ 1

x≤ 0

D.
log 1 ( x− 3) − 1> 0
3

Câu 20. (Sở Hải Phòng) Tập nghiệm của bất phương trình
( a;b)
a+ 3b
. Khi đó giá trị
bằng
37
15
13
30
3
A.
B.
C.
D. .
Câu 21. (THPT
Lương
log 1 ( 2x − 1) ≥ log 1 ( 5− x)
2

2

A.

1 
 2 ;2Câu 22.

Thế

Vinh-Đồng

Nai)

Bất

trình

có tập nghiệm là:

B.

( −∞;2

C.

 2; +∞ )

(Sở Bạc Liêu) Tìm tập nghiệm của bất phương trình :

Trang 3 |

phương

có dạng

 2;5)

D.
.
2
log 1 3x − 4x + 1 > 0
2

(

)

Nhóm Đề file word


Nhóm Đề file word

A.

 4
 0; 3 ÷Câu 23.

A.

Chuyên đềOXYZ

( −∞;0) ∪  43 ; +∞ ÷
B.

B.

( −∞;0) ∪ ( 1; +∞ )C.
log1 x + 2ax + a+ 3 < 0
3

Bất phương trình

 a < −1

a > 2(

D.

)

2

 1  4 
 0; 3÷∪  1; 3 ÷

 


có tập nghiệm là tập số thực

a< 2

C.

a> −1

¡

khi?

−1< a < 2
D.
.
log2 7x2 + 7 ≥ log2 mx2 + 4x + m

(

m

.

)

(

Với giá trị nào của
thì bất phương trình
x∈ ¡
nghiệm đúng với mọi
?
2 < m≤ 5
2 < m< 7
5 ≤ m≤ 9
m≥ 9
A.
B.
C.
D.
.
log 3 ( 3 − x ) > 2
Câu 25. Giải bất phương trình
. Ta được tập nghiệm?
x < −6
x < −5
x > −6 −2
x > −5
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3 < log 2 x < 4
Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình
là:
( 8;16 )
( 0;16 )
( 8; +∞ )
¡
A.
.
B.
.
C.
.
D. .
Câu 27. [THPT CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA] Bất phương
ln ( 2 x + 3) ≥ ln ( 2017 − 4 x )
có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
170
169
168
A.
B.
.
C. Vô số.
D.
.
Câu 24.

)

trình

1

log 1 x + log 1  x + ÷ ≥ 1
2
2
2

Số nghiệm nguyên của bất phương trình
là?
0
2
1
A.Vô số.
B. .
C. .
D. .
( 2
)
(
)
Câu 29. Tìm nghiệm của bất phương trình log 2 2 x − 3 − log 2 x − 2 x ≥ 0 được?
3
< x ≤3
A. 2 < x ≤ 3 .
B. 2
.
C. 1 ≤ x ≤ 3 .
D. x ≥ 3 .
Câu 28.

Câu 30. [CHUYÊN TRẦN
log 0,8 ( x 2 + x ) < log 0,8 ( −2 x + 4 )

( 1; 2 )
A.

.

PHÚ

-

B.

2

Trang 4 |

Tập

là?
( −∞; −4 ) ∪ ( 1; 2 )

nghiệm

của

( −∞; −4 ) ∪ ( 1; +∞ )
.

Câu 31. [CHUYÊN KHTN - HN]
log 1 ( x + 2 ) − log 1 ( x ) > log 2 ( x 2 − x ) − 1
2

HP]

Tìm

C.
tập

bất

nghiệm

trình

( −4;1)
. D.

S

phương

của

.
bất

phương

.

Nhóm Đề file word

trình


Nhóm Đề file word

S = ( 2; +∞ )
A.

S = ( 1; 2 )
.

B.
x=

Câu 32. Biết
2 log a ( 23x − 23 ) > log
19 

T =  −∞; ÷
2

A.
.

Trang 5 |

Chuyên đềOXYZ

S = ( 1; 2]

S = ( 0; 2 )
.

C.

.

D.

.

15
2


một
nghiệm
của
bất
phương
x + 2 x + 15 ) ( ∗)
( ∗)
a (
T
. Tập nghiệm
của bất phương trình
là ?
 17 
T = 1; ÷
T = ( 2; 8 )
T = ( 2;19 )
 2
B.
.
C.
.
D.
.
2

Nhóm Đề file word

trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×