Tải bản đầy đủ

Kế hoạch sử dụng đồ dùng day học

GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SÓC SƠN
TRƯỜNG THCS XUÂN GIANG
=====&&=====

KẾ HOẠCH LÀM MỚI VÀ SỬ DỤNG ĐDDH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Năm học: 2017- 2018
Tổ trưởng : Đào Văn Thiết.

Sóc Sơn, tháng 9 năm2017.

1


GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO :
- Căn cứ công văn số 189/GD&ĐT-THCS ngày 30 tháng 8 năm 2017 của

phòng GD&ĐT Sóc Sơn
- Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường THCS Xuân Giang
- Căn cứ tình hình thực tế của trường và của tổ chuyên môn – Tổ Khoa học tự
nhiên trường THCS Xuân Giang.
II. TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VỀ ĐỒ DÙNG TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC
VỤ CHO GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG:
1. Tình hình thực tiễn:
Cụ thể như sau:
- Số phòng học 20 trong đó phòng học kiên cố cao tầng 20.
- Phòng đồ dùng chung 01 phòng.
- Phòng chuyên môn đủ ở các môn: Vật lý – Công nghệ; Hóa học; Sinh học; Tin
học; phòng Đa năng
- Trang thiết bị dạy học có 4 bộ cho 4 khối; nhà trường có đủ máy chiếu ở các
phòng học, phòng bộ môn.
- Thư viện 01 phòng.
2. Những thuận lợi, khó khăn:
a. Thuận lợi:
- Số lượng đồ dùng, thiết bị đã đáp ứng tương đối đủ so với yêu cầu giảng dạy
ở nhiều môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ…
b. Khó khăn:
- Nhiều đồ dùng đã xuống cấp, chất lượng kém, giá trị sử dụng thấp, hư hỏng
do thời gian sử dung đã trên 10 năm.
-Việc tự làm đồ dùng dạy học ở một số bộ môn , một số giáo viên chưa quan
tâm thích đáng.

2


GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

PHẦN II: NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP.
I. NHIỆM VỤ:
- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý cuả Ban giám hiệu và hiệu quả sử dụng,
bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học.
- Phục vụ tốt nhất kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục.
II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN
-100% số giờ dạy ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 đều sử dụng đồ dùng thiết bị dạy
học theo yêu cầu.
- Trong năm học mỗi giáo viên tự làm từ 2- 4 đồ dùng có chất lượng.


- Tham gia dự thi sử dụng, bảo quản đồ dùng đầy đủ và có chất lượng.
- Tập huấn giáo viên ở các bộ môn Toán, Lý, Hoá, Sinh sử dụng có tổng kết
đánh giá.
III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH:
1. Công tác quản lý chỉ đạo:
-

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc sử dụng thiết bị đồ dùng

dạy học trên lớp.
-

Phát động phong trào thi đua làm mới đồ dùng dạy học. Gắn tiêu chí

sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp để đánh giá tiết dạy, tiêu chí tự làm đồ dùng dạy
học để đánh giá thi đua.
2. Đối với giáo viên và cán bộ quản lý phòng đồ dùng :
a. Đối với cán bộ quản lý phòng đồ dùng:
-

Xây dựng phòng đồ dùng

-

Kiểm tra định kỳ, phân loại, đánh giá chất lượng đồ dùng thiết bị, báo

cáo thường xuyên với BGH
- Xây dựng lịch làm việc, trực giao nhận bảo quản đồ dùng đúng quy trình, thủ
tục.
b. Đối với giáo viên bộ môn:
-

Kiểm tra nắm chắc đồ dùng hiện có, thường xuyên học tập năng cao

hiệu quả sử dụng các loại đồ dùng dạy học.
3


GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

-

Xây dựng kế hoạch sử dụng bảo quản làm mới đồ dùng theo bộ môn

duyệt với BGH.
Duyệt của BGH

Hoàng Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng

Đào Văn Thiết

4


GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

PHẦN III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tháng
năm

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết

Người PT

quả

- Lập kế hoạch - Phân công cán bộ, GV bộ môn
quản lý, sử dụng, giáo viên phụ trách Đ/c
làm mới dồ dùng.

Thiết,

Vân,

kiêm nhiệm phòng Duyên, Mai: L–CN

-Tu bổ phòng đồ đồ dùng thí nghiệm Đ/c Hoa, Nhung:
8/2017

dùng.

theo nhóm môn, theo Hóa
môn học.

Đ/c Lý, Tú: Sinh,

- GVPT rà soát, sắp Đ/c Huân, Chắt:
xếp, dán nhãn các Tin
loại đồ dùng.
- Sử dụng đồ - GVBM rà soát, sắp GV phụ trách
dùng
9/2017

trên

lớp xếp, kiểm tra các loại GV cốt cán

theo kế hoạch.

đồ dùng để sử dụng GV bộ môn
có hiệu quả trên lớp.

- Phát động làm - Thu nộp , chấm thi GV bộ môn
đồ dùng đợt 1

đồ dùng, phân loại.

GV cốt cán

- Sử dụng đồ - GVBM rà soát, sắp
10/2017

dùng

trên

lớp xếp, kiểm tra các loại

theo kế hoạch.

đồ dùng để sử dụng GV bộ môn
có hiệu quả trên lớp.

- Hội giảng đợt - Tập huấn chẩn bị GV
20/11

cho thi sử dụng đồ

11/2017 - Thi sử dụng đồ dùng cấp huyện ( Nếu GV

dùng cấp huyện có)
(Nếu có)
12/2017 - Sơ kết đánh giá

GV cốt cán
Tổ trưởng

đồ dùng tự làm
đánh giá xếp loại. - GVBM rà soát, sắp
- Sử dụng đồ xếp, kiểm tra các loại
5


GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

dùng trên lớp.

đồ dùng để sử dụng

có hiệu quả trên lớp.
- Lập kế hoạch - GVPT rà soát, sắp GV bộ môn
quản lý, sử dụng, xếp, dán nhãn các Đ/c Vân, Duyên: L
cho HK 2.

loại đồ dùng.

– CN

01/2018 -Tu bổ phòng đồ - Kiểm kê sơ bộ đồ Đ/c Hoa: Hóa

dùng.

dùng hiên có

Đ/c Tú: Sinh,
Đ/c Huân: Tin

- Hoàn thiện hồ - Đăng ký mượn, trả GV
sơ phòng đồ dùng đồ
02/2018 -

dùng

thường GV-NV

Sử dụng đồ xuyên

GV, nhân viên

dùng trên lớp.
- Nâng cấp, hoàn - Đăng ký mượn, trả Cán bộ PT
thiện các loại hồ đồ

3/2018

phòng

dùng

thường

đồ xuyên

GV bộ môn

dùng.
- Báo thống kê số

GVBM

lượt sử dụng đồ
dùng.
- Hoàn thiện hồ - Đăng ký mượn, trả Cán bộ PT
sơ sử dụng đồ đồ
dùng dạy học.
4/2018

dùng

thường

xuyên

GV bộ môn

- Sử dụng đồ
dùng trên lớp

5/2007

GVBM

- Báo thống kê số - Đăng ký mượn, trả Cán bộ PT
lượt sử dụng đồ đồ
dùng.

dùng

thường

xuyên

GV bộ môn
6


GV: NguyÔn Thu HiÒn – Trêng THCS Hoµng Ninh – ViÖt Yªn

7



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×