Tải bản đầy đủ

GDNGLL 9 20172018 cuc chuan

Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
Truyền Thống Nhà Trường
Hoạt Động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP
( 1 tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh :
1/ Kiến thức
+ Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong
quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
2/ Kỹ năng:
+ Hs có kó năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng
và ủng hộ cán bộ lớp.
3/ Tư tưởng:
+ Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ
lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng xác định tìm kiếm các lựa chọn hợp lí nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán
bộ lớp.
- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về đội ngũ cán bộ lớp, về cách thức lựa chọn cán bộ lớp
- Kỹ năng kiểm sốt cảm xúc lựa chọn cán bộ lớp.
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Thảo luận
- Tranh luận
- Hỏi chun gia
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Mỗi cán bộ lớp chuẩn bò 1 báo cáo ngắn gọn về các nhiệm
vụ được giao trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi – khó khăn.
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- Hát tập thể bài: “ Lớp chúng ta kết đoàn”
- DCT nêu lí do và giới thiệu chương trình
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Nghe Báo Cáo
- DCT lần lượt yêu cầu từng cán bộ lớp báo cáo
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Hoạt động 2: Sinh hoạt văn nghệ
- DCT mời đại diện từng tổ lên góp vui văn nghệ (mỗi tổ một
tiết mục)
Hoạt động 3: Thảo luận
- Sau mỗi báo cáo người DCT nêu các câu hỏi thảo luận.
- DCT tóm tắt các ý kiến thảo luận
Hoạt động 4: Bầu Cán Bộ Lớp
- DCT cho thảo luận cách thức bầu cán bộ lớp
- DCT điều khiển, tổ chức cho cả lớp bầu theo trình tự đã chọn
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và phát biểu
hứa hẹn.


3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 5: Trình bày 1 phút
- Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và phát biểu
hứa hẹn.
4/ Vận dụng
- Mời GV nhận xét chung và dội ngũ cán bộ lớp đi vào hoạt động
VI/ Tư liệu

Câu hỏi thảo luận:
1. Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm
qua như thế nào?
2. Hoạt động của cán sự môn học trong năm qua như thế nào?
3. Bạn góp ý kiến gì cho bạn lớp phó phụ trách học tập của
lớp?
______________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
Hoạt Động2 :
Thi Tài Năng Văn Nghệ
(2 tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh :
+ Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp.
+ Tạo không khí sôi nổi, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu trương,
yêu lớp.
+ Sẵn sàng tham gia các hội diển, các hoạt động văn nghệ.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động
- Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động
- Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Hỏi chun gia
- Hỏi và trả lời
- Hồn tất một nhiệm vụ
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Bảng phụ, phấn, phần thưởng.
- Một số bài hát, bài thơ về thầy cơ, mái trường
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- Hát tập thể bài: “Mái Trường Mến Yêu”
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thư kí, và nội dung
chương trình hoạt động.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi văn nghệ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

-

Mời các tổ trình bày các tiết mục văn nghệ đã đăng kí trước
Các tổ trình bày
BGK nhận xét, cho điểm.
Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Thi sưu tầm tên bài hát, bài thơ theo chủ đề
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Cho các tổ thảo luận
- Trình bày trước lớp trên bảng phụ của nhóm.
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
Hoạt động 3: Tổng kết
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
- Xếp hạng cho từng tổ.
- Mời GV phát thưởng
- Mời Đại Biểu phát biểu nhận xét
- Mời GV nhận xét chung
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Biểu diễn văn nghệ
- DCT mời nhóm về nhất trình bày một vài tiết mục văn nghệ
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm thêm các bài hát nói về thầy cơ, bạn bè
VI/ Tư liệu
- Một số bài hát: Ơn Thầy, Bụi phấn, Thầy Tơi, …
- Một số bài thơ về thầy cơ
Thạnh Lộc, ngày……tháng…….năm 2011
Duyệt
TT

Nguyễn Trương Thiên Phúc

Ngày soạn:…………………………..
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

Ngày thực hiện:……………………..
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
Chăm Ngoan Học Giỏi
Hoạt Động 1: LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT
(1 tiết)
I. Mục tiêu
Sau hoạt động, HS có khả năng :
1/ Kiến thức:
+ Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và
xác đònh chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để
đạt kết quả cao.
2/ Kỹ năng:
+ Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đở
nhau cùng tiến bộ.
3/ Tư tưởng:
+ Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có
động cơ học tập đúng đắn để kết quả học tập ngày càng
tiến bộ.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự tin khi giao ước thi đua học tập tốt
- Kỹ năng lắng nghe, phản hồi tích cực các bản giao ước thi đua của các tổ
- Kỹ năng trình bày ý tưởng về các chỉ tiêu thi đua
- Kỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện mục tiêu thi đua học tập tốt
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo
- Hỏi và trả lời
- Trình bày 1 phút
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Bản đăng kí thi đua của các tổ
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thư kí, và nội dung
chương trình hoạt động.
- DCT mời đại diện từng tổ đọc bản đăng kí thi đua của tổ mình.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Lễ đăng kí thi đua
- DCT mời đại diện từng tổ đọc bản đăng kí thi đua của tổ mình.
- Các tổ trưởng thông qua bản đăng kí thi đua
- Thư kí ghi nhận, tổng hợp các số liệu.
Hoạt động 2: Sinh hoạt văn nghệ
- DCT mời đại diện từng tổ lên góp vui văn nghệ (mỗi tổ một
tiết mục)
Hoạt động 3: Thảo luận
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- DCT mời lớp phó học tập đọc bản dự thảo kế hoạch và biện
pháp thực hiện.
- Các tổ tiến hành thảo luận
- Đại diện từng tổ và cá nhân trình bày ý kiến
- Thư kí ghi nhận
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
- DCT gọi một số học sinh trình bày trong 1 phút với các câu hỏi sau:
+ Sau khi nghe bản dự thảo kế hoạch và biện pháp thực hiện bạn có thống nhất khơng?
+ Theo bạn còn vấn đề gì cần bổ sung trong bản dự thảo kế hoạch?
4/ Vận dụng
- Mời Đại Biểu phát biểu nhận xét
- Mời GV nhận xét chung
VI/ Tư liệu
- Bản đăng kí thi đua
NỘI DUNG THI ĐUA
ĐIỂM CỘNG
ĐIỂM TRỪ
Khơng thuộc bài (<5 Đ)
- 30đ/hs
Đạt điểm tốt (từ 8 đến 10)
+ 50đ/hs
Thuộc bài (Từ 5 đến 7)
+ 20đ/hs
Truy bài 15 phút đầu giờ ồn, ra ngồi lớp
- 10đ/hs
Truy bài tốt
+10đ/ngày/tổ
Vào lớp trễ (sau 7h)
- 10đ/hs
Khơng đồng phục
- 10đ/hs
Chửi thề, gây sự với bạn, đánh nhau…
- 50đ/hs
Đổi chổ ngồi khơng xin phép
- 10đ/hs
Nghỉ học khơng xin phép
- 20đ/hs
Nghỉ học có phép
-5đ/hs
Tích cực xung phong phát biểu ý kiến
+5đ/lần
Chuyển tiết 5 phút ra ngồi
-10đ/hs
Khơng soạn bài, làm bài tập ở nhà
- 10đ/hs
Làm lớp bị giờ B
- 10đ/tiết
Làm lớp bị giờ C
- 50đ/tiết
Tổ trực tuần vệ sinh lớp dơ
-20đ/ngày
Trong giờ học phát biểu linh tinh, nói chuyện riêng…
- 10đ/hs
Có chng báo hiệu vào lớp, còn đứng ở ngồi
-10đ/hs
Ra chơi chạy nhảy lên bàn, làm dơ chổ ngồi
-10đ/hs
Nếu trong tuần cả tổ thực hiện tốt, khơng vi phạm vấn đề + 100đ/tổ
gì, đạt từ 4 điểm tốt trở lên
Trong tuần lớp khơng có giờ B, C
+100đ/mỗi tổ
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
Hoạt Động2 :
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

EM LÀ NHÀ KHOA HỌC
( 2 tiết)
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng :
1/ Kiến thức:
- Nâng cao quyền được phát triển khả năng và trí tuệ, vận
dụng tri thức đã học
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện kó năng tham gia vào hoạt động.
3/ Tư tưởng:
- Hs càng yêu thích các môn học hơn.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động
- Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động
- Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp
- Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm vào vai nhà khoa học trẻ
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Hỏi chun gia
- Đóng vai
- Hỏi và trả lời
- Hồn tất một nhiệm vụ
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thư kí, BGK và nội dung
chương trình hoạt động.
- DCT thơng báo cuộc thi
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi hái hoa dân chủ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi.
- Yêu cầu từng tổ bốc thăm câu hỏi
- Trả lời từng câu hỏi
- BGK nhận xét, cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Sinh hoạt văn nghệ
- DCT mời đại diện từng tổ lên góp vui văn nghệ (mỗi tổ một
tiết mục)
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 3: Thi vấn đáp
- Mỗi tổ chọn ra một bạn thi vấn đáp với nhau
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
- Xếp hạng cho từng tổ.
- Mời GV phát thưởng
4/ Vận dụng
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà:
- Qua hoạt động, em rút ra được nhiệm vụ học tập của em trong thời gian tới như thế nào?
- Em làm gì để phấn đấu trở thành một học sinh giỏi?
VI/ Tư liệu
- Một số câu hỏi:
1/.Trong tam giác vuông, đònh lí pytago được phát biểu như thế
nào?
2/.Tại sao tàu thuyền lại nổi được?
3/.
Tại sao thiếu nước, thưcï vật sẽ khô héo và chết?
4/.Tại sao khi sờ tai vào kim loại ta lại thấy lạnh?
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..

CHỦ ĐIỂM THÁNG 11
Tôn Sư Trọng Đạo
Hoạt Động1:
THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: “Tôn Sư Trọng Đạo”
(2 tiết)
I. Mục tiêu
Giúp học sinh:
- Hiểu biết về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc
VN.
- Trân trọng, tự hào với truyền thống tôn sư trọng đạo.
- Kính trong, biết ơn thầy giáo, cô giáo và phát huy truyền
thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự tin khi thảo luận
- Kỹ năng lắng nghe, phản hồi tích cực với các ý kiến của tổ, lớp
- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về chủ đề
III. Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo
- Hỏi và trả lời
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một vài tiết mục văn nghệ
V. iến trình hoạt động
1/ Khám phá
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thư kí và nội dung chương
trình hoạt động.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thảo luận
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- DCT nêu từng câu hỏi, yêu cầu các tổ thảo luận, sau đó trả
lời
- Đại diện từng tổ lên trả lời
- Thư kí ghi nhận
- DCT yêu cầu thư kí tổ hợp ý kiến của các tổ
Hoạt động 2: Văn nghệ
- DCT mời lớp phó văn nghệ lên điều khiển văn nghệ
- Mỗi tổ 1 tiết mục văn nghệ nói về thầy cô giáo
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 3: Mỗi tổ đưa ra một câu ca dao tục ngữ nói về thầy cơ và u cầu tổ khác nêu ý
nghĩa của câu nói đó.
- DCT tóm lại nội dung và ý nghóa của truyền thống “Tôn sư
trọng đạo” xưa và nay. Đồng thời phê phán những biểu hiện trái
với truyền thống
4/ Vận dụng
GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà:
- Qua hoạt động, em rút ra được điều gì?
- Em làm gì để xứng đáng với cơng ơn thầy cơ
VI. Tư liệu
- Một số câu hỏi
1. Bạn hãy cho biết xuất xứ ngày 20/ 11 và ngày này
được kó niệm ở VN ntn?
2. Hãy cho biết một số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ
về người thầy giáo?
3. Hãy kể một kó niệm về thầy cô giáo của mình?
4. Đọc một bài thơ hoặc hát một bài hát về thầy cô
giáo.
- Một số tiết mục văn nghệ nói về thầy cô giáo
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
Hoạt Động2 : Biểu Diễn Văn Nghệ
Chào Mừng Ngày Nhà Giáo VN 20-11
(2 Tiết)
I/ Mục tiêu
Giúp học sinh :
+ Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp, khắc sâu được ý
nghóa về giá trò của truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
+ Tạo không khí sôi nổi, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu trường,
yêu lớp, quý mến, tôn trọng thầy cô giáo.
+ Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động
- Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động
- Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Hỏi chun gia
- Hỏi và trả lời
- Hồn tất một nhiệm vụ
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
-GV nªu chđ ®Ị ho¹t ®éng, mơc ®Ých yªu cÇu chung vµ giao cho líp trëng
®iỊu hµnh líp tỉ chøc thùc hiƯn .
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Phân công người DCT, Thư kí, BGK.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi văn nghệ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Mời các tổ trình bày các tiết mục văn nghệ đã đăng kí trước
- Các tổ trình bày
- BGK nhận xét, cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Thi sưu tầm tên bài hát, bài thơ theo chủ đề
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Cho các tổ thảo luận
- Trình bày trước lớp trên bảng phụ của nhóm.
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 3: Tổng kết
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
- Xếp hạng cho từng tổ.
- Mời GV phát thưởng
- Mời Đại Biểu phát biểu nhận xét
- Mời GV nhận xét chung
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Biểu diễn văn nghệ
- DCT mời nhóm về nhất trình bày một vài tiết mục văn nghệ
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm thêm các bài hát nói về thầy cơ, bạn bè
VI/ Tư liệu
- Một số bài hát: Ơn Thầy, Bụi phấn, Thầy Tơi, …
- Một số bài thơ về thầy cơ

Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trng THCS Thnh Lc

Nm hc 2011-2012

Ngy son:..
Ngy thc hin:..
CHU ẹIEM THANG 12
Ung nc nh ngun
Hoaùt ẹoọng1:
THI VN NGH CA NGI TRUYN THNG CCH MNG CA QUấ HNG,
T NC
Giỏo ỏn NGLL 9

GV: Nguyn Dim Nhõn


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

(2 tiết)
I/ Mục tiêu
Giúp học sinh :
+ Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp, khắc sâu được ý
nghóa về giá trò của truyền thống “cách mạng của q hương đất nước”
+ Tạo không khí sôi nổi, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu đất nước,
quý mến, tôn trọng người có cơng với cách mạng, với đất nước.
+ Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động
- Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động
- Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Hỏi chun gia
- Hỏi và trả lời
- Hồn tất một nhiệm vụ
- Biểu đạt sáng tạo
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
-GV nªu chđ ®Ị ho¹t ®éng, mơc ®Ých yªu cÇu chung vµ giao cho líp trëng
®iỊu hµnh líp tỉ chøc thùc hiƯn .
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Phân công người DCT, Thư kí, BGK.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi văn nghệ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Mời các tổ trình bày các tiết mục văn nghệ đã đăng kí trước
- Các tổ trình bày
- BGK nhận xét, cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Thi sưu tầm tên bài hát, bài thơ theo chủ đề
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Cho các tổ thảo luận
- Trình bày trước lớp trên bảng phụ của nhóm.
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 3: Tổng kết
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
- Xếp hạng cho từng tổ.
- Mời GV phát thưởng
- Mời Đại Biểu phát biểu nhận xét
- Mời GV nhận xét chung
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Biểu diễn văn nghệ
- DCT mời nhóm về nhất trình bày một vài tiết mục văn nghệ
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm thêm các bài hát nói về truyền thống q hương đất nước
VI/ Tư liệu
- Một số bài hát: Trường sơn Đơng Trường Sơn Tây, chiếc gậy Trường Sơn…
- Một số bài thơ: Đồng chí …
______________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
Hoạt Động2 : HỘI VUI HỌC TẬP
(3 Tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp Học Sinh:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học.
- Hứng thú, vượt khó, quyết tâm học tập.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và giải
thích các hiện tượng khoa học.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về khả năng của bản thân để tham gia hội vui học tập
- Kỹ năng tự tin khi tham gia hội vui học tập.
- Kỹ năng giao tiếp/ ứng xử với người khác trong hội vui học tập
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về các nội dung có liên quan đến hội vui học tập
- Kỹ năng hợp tác với người khác khi tham gia hội vui học tập
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Hồn tất nhiệm vụ
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
-GV nªu chđ ®Ị ho¹t ®éng, mơc ®Ých yªu cÇu chung vµ giao cho líp trëng
®iỊu hµnh líp tỉ chøc thùc hiƯn .
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Phân công người DCT, Thư kí, BGK.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thử tài đốn chữ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Lần lượt các tổ sẽ đốn ơ chữ của tổ mình
- BGK nhận xét, cho điểm.
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Đốn nhân vật
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Đại diện tổ lên bốc thăm câu hỏi và trả lời trong thời gian 10 giây và đốn nhân vật khuất
trong các mảnh ghép
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 3: Vui cùng khán giả. Văn nghệ
- MC đọc câu hỏi và khán giả sẽ trả lời,đúng sẽ có thưởng
- Từng tổ góp vui văn nghệ
Hoạt động 4:Tổng kết
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
- BGK tổng kết và phát thưởng
- GVCN nhận xét
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 5:Thử tài nhanh trí
- MC đọc câu hỏi và từng tổ sẽ trả lời.
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm các tài liệu nói về sự phát triển của q hương đất nước
VI/ Tư liệu
- Một số câu hỏi:
+ Con người đặt chân đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm nào?
+ Nước nào phá vỡ thế độc quyền bom ngun tử của Mĩ?
+ Loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sơng Hồng?

Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
CHỦ ĐIỂM THÁNG 1,2
MỪNG ĐẢNG MỪNG XN
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU SỰ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
(2 Tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp Học Sinh:
Hiểu quyền được tiếp nhận các thông tin, tư liệu về
sự đổi mới và phát triển đất nước do Đảng lảnh đạo.
- Tự hào về Đảng, càng tin yêu Đảng hơn.
Không ngừng học tập và rèn luyện, biết phát huy
những mặt tích cực trong thời kì đổi mới, biết bày tỏ những
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

quan điểm của mình trong việc đấu tranh với mặt tiêu cực
trong đời sống hằng ngày.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về sự đổi mới và phát triển đất nước
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về những nét đổi mới và phát triển đất nước
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Suy nghĩ – thảo luận cặp đơi chia sẻ
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo
- Trình bày 1 phút
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số tư liệu liên quan đến sự đổi mới và phát triển đất
nước do Đảng lảnh đạo.
- Thực tiển đời sống, văn hóa, xã hội của đất nước mà Hs
được trải nghiệm; báo chí, phát thanh, truyền hình…
- Những bài thơ, bài hát ca ngợi Đảng
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
-GV nªu chđ ®Ị ho¹t ®éng, mơc ®Ých yªu cÇu chung vµ giao cho líp trëng
®iỊu hµnh líp tỉ chøc thùc hiƯn .
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Hát tập thể “Em là mầm non của Đảng”
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Nghi thức
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nội dung hoạt động
Hoạt động 2: Nêu vấn đề trao đổi thảo luận
- DCT lần lượt nêu các câu hỏi và những vấn đề về sự đổi
mới và phát triển đất nước
- Các tổ thảo luận, sau đó trình bày ý kiến
- DCT mời cố vấn giải đáp những thắc mắc mà các thành
viên trong lớp đưa ra
-Hoạt động 3: Văn Nghệ
- Mời đại diện các tổ góp vui văn nghệ
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Tổng kết
- DCT chốt lại kết quả thảo luận
- Thư kí ghi nhận
- Mời GVCN nhận xét
- Mời đại biểu phát biểu
- Đại diện lớp cám ơn đại biểu và chúc sức khỏe Gvcn cùng đại
biểu.
- Tuyên bố kết thúc hoạt động
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm các tài liệu nói về sự phát triển của q hương đất nước
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

VI/ Tư liệu
Một số câu hỏi:
- Đất nước ta hiện nay thay đổi như thế nào?
- Địa phướng em thay đổi ra sao?

_____________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
HOẠT ĐỘNG 2: TRỒNG CÂY LƯU NIỆM VỚI TRƯỜNG
( 2 tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp Học Sinh:
- Hiểu ý nghóa của việc trồng cây lưu niệm của Hs lớp cuối
cấp ở trường
- Khắc sâu tình cảm lưu luyến và tự hào về trường
- Có ý thức thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kĩ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về cây lưu niệm
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về cây lưu niệm cho nhà trường
- Kĩ năng hợp tác giữa các cá nhân, giữa các nhóm hoạt động trồng cây lưu niệm
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Động não
- Thảo luận
- Hồn tất một nhiệm vụ
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một cây xanh
- Dụng cụ trồng cây: cuốc, xẻng…
- Biển hiệu ghi rõ: Cây……… lưu niệm – lớp:……
- Cây tre rào, bảo vệ cây
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- Gvcn nêu ý nghóa của việc trồng cây lưu niệm ở trường
- Hs thảo luận
 Chọn loại cây
 Phân công chuẩn bò cây
 Phân công nhóm trồng cây
 Chuẩn bò dụng cụ
 Mời đại biểu
2/ Kết nối
HĐ1: Nghi thức
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nội dung hoạt động
HĐ2: Trồng cây
- DCT mời đội giao nhiệm vụ trồng cây, tiến hành trồng cây.
- Trồng cây, phân công cho từng thành viên lấy thùng lấy
nước tưới cây
HĐ3: Phát biểu cảm tưởng
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- DCT mời lớp phó HT phát biểu cảm tưởng về việc trồng cây
ở trường
HĐ4: Văn nghệ
- Đại diện từng tổ lên góp vui văn nghệ
3/ Thực hành/ luyện tập
HĐ5: Tổng kết
- Mời GVCN nhận xét
- Mời đại biểu phát biểu
- Đại diện lớp cám ơn đại biểu và chúc sức khỏe Gvcn cùng đại
biểu.
- Tuyên bố kết thúc hoạt động
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà tìm thêm một số cây để trồng trong sân trường
VI/ Tư liệu
- Cây xanh: cây bàng, cây si, cây phượng…
______________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
HOẠT ĐỘNG 3: GIAO LƯU VỚI ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU Ở ĐỊA PHƯƠNG
( 2 tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp Học Sinh:
- Hiểu những nét chính về vai trò của Đảng viên ở đòa
phương, về phẩm chất, thành tích của Đảng viên ưu tú ở đòa
phương.
- Tin tưởng ở Đảng, tự hào về quê hương
- Học tập, rèn luyện tốt theo gương của Đảng viên tiêu biểu
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kĩ năng tự tin khi tham gia giao lưu
- Kĩ năng giao tiếp/ ứng xử trong giao lưu
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực khi tham gia giao lưu
- Kĩ năng quản lí thời gian phù hợp trong giao lưu
- Kĩ năng kiểm sốt cảm xúc trong giao lưu
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Thảo luận
- Hỏi và trả lời
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Bản báo cáo về hoạt động của tổ chức Đảng ở đòa
phương
- Bản báo cáo tình hình hoạt động của lớp
- Các câu hỏi giao lưu
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- Gvcn nêu mục đích của hoạt động, thông báo kế hoạch,
thời gian tổ chức hoạt động cho cả lớp.
- Hs: phân công người DCT, Người ĐKVN
- Phân công người viết báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động
của lớp
- Hát tập thể:
“Em là mầm non của Đảng”
2/ Kết nối
HĐ1: Nghi thức
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nội dung chương trình
hoạt động.
- Giới thiệu thư kí
HĐ2: Giới thiệu
- DCT mời các thành phần tham giao lưu tự giới thiệu và báo
cáo tình hình đòa phương, vai trò lãnh đạo của Đảng
- Thư kí ghi nhận
HĐ3: Giao lưu
- Mời đại diện từng tổ đặt câu hỏi giao lưu với Đảng viên
- Mời Đảng viên trả lời
- Thư kí ghi nhận
HĐ4: Văn nghệ
- Mỗi tổ trình bày một tiết mục văn nghệ
- Tiếp theo mời Đảng viên hát một bài tặng cho lớp
- DCT đại diện lớp cảm ơn đã nhiệt tình giao lưu với tập thể lớp.
3/ Thực hành/ luyện tập
HĐ5: Tổng kết
- Mời GVCN góp ý, nhận xét
- Mời đại biểu phát biểu
- Đại diện lớp chúc sức khỏe Gvcn cùng đại biểu.
- Tuyên bố kết thúc hoạt động
4/ Vận dụng
- GV u cầu học sinh cố gắng học tập tốt để xây dựng qu hương
VI/ Tư liệu
- Một số câu hỏi giao lưu:
+ Các bác đã làm gì để xây dựng q hương?
+ Một người muốn trở thành Đảng viên là phải như thế nào?

______________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
HOẠT ĐỘNG 4: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XN
( 2 tiết)
I/ Mục tiêu
Giúp học sinh :
+ Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp, khắc sâu được ý
nghóa về giá trò của truyền thống “cách mạng của q hương đất nước”
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

+ Tạo không khí sôi nổi, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu đất nước,
quý mến, tôn trọng người có cơng với cách mạng, với đất nước, mừng Đảng,
mừng xn.
+ Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động
- Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động
- Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Hỏi chun gia
- Hỏi và trả lời
- Hồn tất một nhiệm vụ
- Biểu đạt sáng tạo
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
-GV nªu chđ ®Ị ho¹t ®éng, mơc ®Ých yªu cÇu chung vµ giao cho líp trëng
®iỊu hµnh líp tỉ chøc thùc hiƯn .
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Phân công người DCT, Thư kí, BGK.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi văn nghệ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Mời các tổ trình bày các tiết mục văn nghệ đã đăng kí trước
- Các tổ trình bày
- BGK nhận xét, cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Thi sưu tầm tên bài hát, bài thơ theo chủ đề
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Cho các tổ thảo luận
- Trình bày trước lớp trên bảng phụ của nhóm.
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 3: Tổng kết
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
- Xếp hạng cho từng tổ.
- Mời GV phát thưởng
- Mời Đại Biểu phát biểu nhận xét
- Mời GV nhận xét chung
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Biểu diễn văn nghệ
- DCT mời nhóm về nhất trình bày một vài tiết mục văn nghệ
4/ Vận dụng
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm thêm các bài hát nói về mừng Đảng, mừng xn
VI/ Tư liệu
- Một số bài hát: Trường sơn Đơng Trường Sơn Tây, chiếc gậy Trường Sơn, Chúc mừng năm
mới, xn đã về…

Ngày soạn:…………………………..
Ngày thực hiện:……………………..
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3
TIẾN BƯỚC LÊN ĐỒN
HOẠT ĐỘNG 1: GIAO LƯU VỚI ĐỒN VIÊN ƯU TÚ
( 2 TIẾT)
I/ Mục tiêu
Giúp học sinh :
- Hiểu công tác Đoàn và vai trò của Đoàn ở đòa phương, hiểu
thành tích và các phẩm chất tốt đẹp của người Đoàn viên ưu
tú.
- Cảm phục, tôn trọng và yêu mean Đoàn viên ưu tú
- Học tập, rèn luyện tốt theo gương của Đoàn viên ưu tú
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kĩ năng tự tin khi tham gia giao lưu
- Kĩ năng giao tiếp/ứng xử trong giao lưu
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực khi tham gia giao lưu
- Kĩ năng quản lí thời gian phù hợp trong giao lưu
- Kĩ năng kiểm sốt trong giao lưu
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

- Động não
- Thảo luận
- Hỏi và trả lời
- Biểu đạt sáng tạo
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Bản báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Đoàn ở
đòa phương và thành tích của Đoàn viên
- Bản báo cáo thành tích của lớp
- Các câu hỏi giao lưu
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- DCT tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nội dung chương trình
hoạt động.
- Giới thiệu thư kí
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Giao lưu
- DCT mời Bí Thư báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của
lớp.
- Giới thiệu những gương tốt
- DCT mời Đoàn viên ưu tú báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ
chức Đoàn
- DCT mời đại diện tổ giao lưu với Đoàn viên ưu tú.
- Đoàn viên ưu tú trả lời câu hỏi
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Văn nghệ
- Mỗi tổ trình bày một tiết mục văn nghệ
- Tiếp theo mời Đoàn viên hát một bài tặng cho lớp
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 3: Tổng kết
- DCT đại diện lớp cảm ơn đại biểu đã nhiệt tình giao lưu với tập
thể lớp.
- Mời GVCN góp ý, nhận xét
- Mời đại biểu phát biểu
- Đại diện lớp chúc sức khỏe Gvcn cùng đại biểu.
- Tuyên bố kết thúc hoạt động.
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Học tập theo gương đồn viên ưu tú
VI/ Tư liệu
- Bản báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Đoàn ở đòa
phương và thành tích của Đoàn viên
- Bản báo cáo thành tích của lớp
- Các câu hỏi giao lưu
______________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………………..
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

Ngày thực hiện:……………………..
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3
TIẾN BƯỚC LÊN ĐỒN
HOẠT ĐỘNG 2: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỒN 26/03
( 2 TIẾT)
I/ Mục tiêu
Giúp học sinh :
- Hiểu thêm nhiều bài hát, bài thơ, câu chuyện về Đoàn,
củng cố thêm nhận thức về ý nghóa ngày thành lập Đoàn
26 – 3 và lí tưởng của Đoàn viên , thanh niên hiện nay.
- Có kó năng phân loại bài hát theo chủ điểm về Đoàn.
- Có tình cảm yêu mến, tôn trọng tổ chức đoàn và người
đoàn viên, sống lạc quan, gắn bó, đoàn kết trong tập thể lớp,
trường.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động
- Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động
- Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Hỏi chun gia
- Hỏi và trả lời
- Hồn tất một nhiệm vụ
- Biểu đạt sáng tạo
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- GV nªu chđ ®Ị ho¹t ®éng, mơc ®Ých yªu cÇu chung vµ giao cho líp trëng ®iỊu hµnh líp tỉ chøc thùc hiƯn .
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Phân công người DCT, Thư kí, BGK.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi văn nghệ
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Mời các tổ trình bày các tiết mục văn nghệ đã đăng kí trước
- Các tổ trình bày
- BGK nhận xét, cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Thi sưu tầm tên bài hát, bài thơ theo chủ đề
- DCT nêu thể lệ cuộc thi
- Cho các tổ thảo luận
- Trình bày trước lớp trên bảng phụ của nhóm.
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

Hoạt động 3: Tổng kết
- DCT mời thư kí tổng kết số điểm của các tổ.
- Xếp hạng cho từng tổ.
- Mời GV phát thưởng
- Mời Đại Biểu phát biểu nhận xét
- Mời GV nhận xét chung
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 4: Biểu diễn văn nghệ
- DCT mời nhóm về nhất trình bày một vài tiết mục văn nghệ
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm thêm các bài hát nói về Đồn thanh niên
VI/ Tư liệu
- Một số bài hát: Tiến bước lên Đồn, Đội ca, …

Ngày soạn:…………………..
Ngày dạy: …………………..
CHỦ ĐIỂM THÁNG 04:
HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
Hoạt Động1 : HỘI VUI HỌC TẬP
(3 Tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp Học Sinh:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học.
- Hứng thú, vượt khó, quyết tâm học tập.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và giải
thích các hiện tượng khoa học.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức về khả năng của bản thân để tham gia hội vui học tập
- Kỹ năng tự tin khi tham gia hội vui học tập.
- Kỹ năng giao tiếp/ ứng xử với người khác trong hội vui học tập
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về các nội dung có liên quan đến hội vui học tập
- Kỹ năng hợp tác với người khác khi tham gia hội vui học tập
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Hồn tất nhiệm vụ
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số câu hỏi
- Một số tiết mục văn nghệ
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
- Ban Cán Sự lớp thống nhất nội dung ,hình thức tiến hành hoạt
động.
- Phân công người ĐKCT, Thư kí, BGK.
2/ Kết nối
Hoạt động 1: Thi trả lời đúng
- ĐKCT nêu thể lệ cuộc thi
- Lần lượt các tổ sẽ trả lời
- BGK nhận xét, cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 2: Thi giải nhanh tình huống
- ĐKCT nêu thể lệ cuộc thi
- Đại diện tổ lên bốc thăm câu hỏi và trả lời trong thời gian 5 phút - Mời BGK nhận
xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Từng tổ góp vui văn nghệ
Hoạt động 4:Tổng kết
- Mời BGK nhận xét cho điểm.
- Thư kí ghi nhận
- BGK tổng kết và phát thưởng
- GVCN nhận xét
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 5:Thử tài nhanh trí
- MC đọc câu hỏi và từng tổ sẽ trả lời.
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm các tài liệu nói về sự phát triển của q hương đất nước
VI/ Tư liệu
- Một số câu hỏi:
1/ Theo bạn , để chuẩn bị cho kì thi HK2, chúng ta cần sử dụng những phương pháp và hình
thức học tập ntn?Bạn hãy nêu một số phương pháp học tập có hiệu quả nhất của bản thân?
2/ Việc ơn thi đòi hỏi mỗ hs chúng ta phải bố trí lịch học tập thật khoa học . Bạn hãy thử đưa
lịch học tập của mình để tòan lớp tham khảo?
3/ Có ý kiến cho rằng “Gần đến ngày thi học cũng kịp, lo gì?”. Theo bạn ý kiến đó đúng hay
sai?Hãy cho biết quan điểm của bạn?
4/ Đối với bạn, mơn học nào là khó khăn hơn cả? Bạn có thể cho lớp biết dự định của mình về
kế họach phấn đấu cho mơn học đó?
___________________________________________________________________________________
Ngày soạn:…………………
Ngày dạy: …………………

Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

Hoạt Động2 : SINH HỌAT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY
GIẢI PHÓNG HÒAN TÒAN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT
NƯỚC 30-4
(2 Tiết)
I. Mục tiêu:
Giúp Học Sinh:
- Tự hào về ngày lòch sử của dân tộc, từ đó xác đònh rõ
trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng
quê hương đất nước bằng việc học tập tốt.
- Rèn luyện kó năng tham gia và tổ chức họat động văn
nghệ của lớp.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng tư duy sáng tạo.
III/ Các phương pháp/kĩ thuật dạy học được sử dụng
- Đàm thoại.
- Thảo luận.
IV/ Tài liệu và phương tiện
- Một số tiểu phẩm
- Một số tiết mục văn nghệ
V/ Tiến trình hoạt động
1/ Khám phá
* Hát tập thể.
* Tuyên bố lí do. Giới thiệu đại biểu và thành phần các
đội tham dự
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ
- ĐKCT lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ của
các đội thi. Xen kẽ các tiết mục văn nghệ là một vài
câu đố.
3/ Thực hành/ luyện tập
Hoạt động 2: Trình bày tiểu phẩm
- ĐKCT giới thiệu một tiểu phẩm bất kì lên trình diễn trước lớp.
4/ Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà
- Sưu tầm các bài hát về Bác Hồ.
VI/ Tư liệu
- Một số câu đố:
1/ Kiếm ai trả lại rùa vàng?
Súng ai rèn ở Vũ Quang thû nào?
2/ Đố ai nêu lá quốc kì,
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời,
Yếm, khăn, đội đá vá trời,
Giặc Tô mất vía, rụng rời thóat thân?
3/ Đố ai tyrên Bạch Đằng Giang,
Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Trường THCS Thạnh Lộc

Năm học 2011-2012

Làm cho cọc nhọn dọc, ngang sáng ngời,
Phá quân Nam Hán tơi bời,
Gươm thần độc lập, giữa trời vung lên?
4/ Nam quan, bái biệt cha già,
Trở về, nợ nước thù nhà lo toan,
Lam Sơn góp lưỡi gươm vàng,
Bình Ngô đại cáo, giang sơn thu về?,…
- Một số bài hát:
1/ Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng)
2/ Nối vòng tay lớn (Trònh Công Sơn)
3/ Bác dang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục)
4/ Trái Đất này là của chúng mình (Trương Quang Lục)
5/ Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ (Triều Dâng)
6/ Khúc há thanh niên (Lê Phùng) ,…

Giáo án NGLL 9

GV: Nguyễn Diễm Nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×