Tải bản đầy đủ

thuyết trình về vận đơn đường biển BL

Hello!
Welcome to our
performance
Group 7 : +
+


tiêu đề :Vận

đơn đường

biển
Khái niệm vận đơn đường biển
Chức năng vận đơn đường biển
Tác dụng vận đơn đường biển
Phân loại vận đơn đường biển
Nội dung vận đơn đường biển


khái niệm vận đơn đường biển
Là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng biển do người có chức

năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được bốc lên
tàu hoặc được nhận để chở .


Chức năng vận đơn
đường biển
◉ + là biên lai nhận hàng
◉ + là bằng chứng về hợp đồng chuyên chở.
◉ + là chứng từ sở hữu hàng hóa .


Phạm vi sử dụng
Đối với chủ gửi
+làm bằng chứng
đã giao hàng cho
người mua
+chứng minh với
người mua về tình
trạng hàng hóa
+lập thành bộ
chứng từ thanh
toán tiền hàng

Đối với người
vận chuyển
+ dùng để phát
hành cho người gửi
hàng khi nhận
hàng để chở
+giao hàng ở cảng
đến

Đối với chủ
nhận
+ xuất trình để
nhận hàng
+ xác định lượng
hàng hóa người
bán giao cho mình
+ chứng từ cầm


cố thế chấp
chuyển nhượng
+ chứng từ trong
bộ hồ sơ khiếu nại
+ hoàn tất thủ tục

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×