Tải bản đầy đủ

89 KH BGDDT về thi thăng hạng giáo viên

BO GIRO DVC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM
1)414p - Tty do - Hanh ph&
S6:

89 /KH-BGDDT

Ha Noi, ngaygo thang3 nam 2018

KE HO ACH
To chfic kjIthi thang hang chirc danh ngh'e nghiep giao vien
hang II len hang I nOrn 2018

Can cir Nghi dinh s6 29/2 012/ND-CP ngdy 12/4 /2012 dm Chinh phis ve tuyen
dung, sir dung va quan 1y vien chirc (Nghi dinh so 2 9/2012/ND 7CP), Thong ttr so
12/2012/TT-BNV ngay 18/1 2/2012 am. Be Nei vu quy dinh ve chirc danh nghe
nghiep va thay doi chirc danh nghe nghiep d6i v6i vien chirc (Thong ttr s6
12/2012/TT-BNV); can cir Cong van s6 6283/BNV-CCVC ngdy 1/12/2017 dm Be
Nei vu v'6 viec thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien tir hang II len hang
I nam 2017, Be Giao dve va Dao tao (GDDT) ban Mull "KC hoach to chirc ky thi
thang hang chdc danh nghe nghiep giao vien tir hang II len hang I nam 2018" gem
cac nei dung sau:

I. Mty dich, yeu au
1. Muc dich
- Thong qua viec to chdc thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien tir
hang II len hang I nam 2018 de danh gia, Tua chon ducre dei ngii giao vien dap irng
yeu cau tieu chuan cua chirc danh gido vien hang I cac cap hoc trung hoc co s6
(THCS), trung hoc pito thong (THPT). Qua do, cap cc') tham , quyen xem xet, be
nhiem vao chdc danh nghe nghiep giao vien hang I va co ke hoach quan 1y, sir
thuc hien cac quyen 19i cho dei ngil nay; khac phtic nhting bat hop lY ve
cau chit.° danh nghe nghiep nham dap drag yeu cau, nhiem vu cua cac co s6 giao
dtic pito thong cong lap va phi hop vOi quy dinh hien hanh ye quan ly vien chirc.
- Deng vien, khuyen khich del ngti giao vien hoc tap, bei darng nang cao
trinh de chuyen mon, nghiep vu dap Ung yeu cau nhiem vu cong tic.
2. Yeu cau
Viec to chirc, l(ST thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien trung hoc
co sof, trung hoc pH thong Ur hang II len hang I nam 2018 phai bao dam dimg quy
dinh, cong bang va khach quan.
II. Mit ttrong, dieu kien, tieu chuan, nei dung, hinh fink thi
1. Doi firm dty thi
1.1 Thi thang hang to giao vien THPT hang II len giao vien THPT hang I:
Doi
Doi tu6ng du thi la gido vien THPT hang II (ma so V.07.05.14) dang lam viec
trong cac co' so' gido dttcyho thong, gido dtic chuyen bit cong
thuec he. thong
giao ditc quOc dan có cap THPT va giao vien giang day chtrang trinh giao dtic
thueng xuyen trong cac trung tarn giao due thueeng xuyen cap tinh/cap huyen va
trung tam giao dtic nghe nghiep - giao dtic thuOng xuyen cap huyen; co kha nang
dam nhan hoac dang lam viec 6 vi tri cong tic phu hop v6i chive trach, nhiem vu
cua chirc danh nghe nghiep giao vien THPT hang I quy dinh tai Dieu 4 Thong ttr
1


lien tich so 23/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngay 16/9 /2015 dm BO GDDT va BO
NOi vu quy dinh ma so, tieu chuan chirc danh nghe nghiep giao vien THPT cong
lap.
1.2 Thi thang hang nr giao vien THCS hang II len giao vien THCS hang I:
DOi Wong dir thi la giao vien THCS hang II (ma so V.07.04.11) clang lam viec
trong cac co s& giao duc,pho thong, giao due chuyen bit cong lap thtiOc he thong
giao dvc guoc clan có cap THCS va giao vien giang day chtrang trinh gido clvc
thuang xuyen trong cac trung tam giao dvc thueng xuyen cap tinh/cap huyen va
trung tam giao dvc nghe nghiep - giao dvc thuong xuyen cap huyen; CO kha nang


dam nhan hoac clang lam viec vi tri cong tac phit hop vOi chirc trach, nhiem vu
cfia chile danh nghe nghiep giao vien THCS hang I quy dinh tai Dieu 4 Thong tu
lien tich so 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngay 1 6/9/2015 cna BO GDDT va BO
Nei vu quy dinh ma s6, tieu chuan chirc danh nghe nghiep gido vien THCS cong
lap.
2. Tien chuAn, dieu kien dtr thi va viec mien thi mon ngo4i ngir, tin h9c
2.1 Tieu chuan, dieu kien chr thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien
tir hang II len hang I nam 2018 thtrc hien theo quy dinh tai Dieu 3 va Dieu 9 Thong
tu', so 20/2017/TT-BGDDT ngay 18/8/2017 cila BO GDDT quy dinh tieu chub,
dieu kien, not dung, hinh thirc thi thang hang chirc danh nghe nghiep gido vien
main non, phO thong cong lap (Th6ng tu so 20/2017/TT-BGDDT).
2.2 Viec mien thi mon ngoai ngit va tin hoc trong l(ST thi thang hang chirc
danh nghe nghiep giao vien to hang II len hang I vu dm auk danh gido vien THCS hang I

Xet qua trinh cong tac va theo nhu cau nhiem vu giang day oa chirc danh
nghe nghiep Giao vien THCS hang I, chimg toi nhat tri cir Ong (Ba)
tham der IcS7thi thang hang tir Gido vien THCS hang II len Gido
vien THCS hang I nam 2018.
, ngdy
thang
nam
Thu trtaing dun vi
(Kg ten va clang dju)


CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM
D(ic lap - Ttf do - 114nh phtic

Mau so 3b

BAN NHO XET VIEN
(Dung cho ki thi thing hang glow vien THPT hang II len
giao view THPT hang I nam 2018)
Ho va ten vien chirc:
Don vi cong tic:
1- Dao dtk nght nghi0

2 - Nang bye chuyen mon:

3 - Kha nang dap *lig cac nhiem vu cim chirc danh gido vien THPT hang I

Xet qua trinh cong tic va theo nhu eau nhiem vu giang day a chirc danh
nghe nghiep Gido vien THPT hang I, chang toi nhat tri cir Ong (13a)
tham dir IcS7 thi thing hang tit gido vien THPT hang II len giao
vien THPT hang I nam 2018.
, ngay
thing
nam
Thu trulimg dun vi
(Ig ten va clang can)


.E'

k2
C. T.,

ko
.--..

aP..
= -6. d::
ett• =.-0
0 >OS °
„,..
tt 44 T.'
or-.

I

^-4

1 ?.
'0

17. .=
-w

14

ea)

et
4

0 .4

Mirc lu•ang hi'et
turo'ng

Van bing, chihig chi theo yeti au cda
hang dkr thi

1

(..) T

,C
-z

'cl• a

((:). 0
7: t: tip

c tg

E.

.=
C}c, .

17:

^-,

<0..c
',0

,,, = a
tni)
`Z
'
.
4
b b.
0
e., =
OA = ..c
OA 4 ,. , O.
p gp v <14.
•= = V*.=
7:3

U
V

,--..
'r

01)
=

=
o . <= (=
V
Z ==

...0

M
--,

0

0

cCl• .4°

,Q.

..©
01) <0.).
LA ..Q = :4
MI =
WI
=
C'4
..<0 0.0
7)
6). 4.1:,•

a

0,

00

= b

• ,ct ,0 C.,) to
OA U • a 'cc! .

,.....

•...,
-0 ..,
Z 01. :6 a g -0
-= 4 4 4 .4
,.
.; G.4
<0.).
g .;

lb E
,c,e
et ,-.
F

b

0.0
Cr =

t::, et
C.) t:
cJ at)
0. kb
c
..)= eo

Ngay thing nam
sinh (dd/mm/yyyy)

T en BO, nganh, dia phtrung:

a
z

01-

E
CC

M

z

C
ea.)
-..,
.0

`n

N

O.
=

,--,

Danh scich nay c6:

•J C..) .-=

..= )0. = '.Z3
C.) ...=
c' t:
0:


..., ,=
,.= =
C7 c.

N.
,--,

•>-,
•-.
It'
O a
bn
01>-44
:a
tt = =

so
^-,

4

)cl
qt4

thi

_

et.
0

,b
sq-1 .=

CI,-....

•.5
.,c. p' ,h

,n

DIIVCm i en

z=
0.

Van bang, chirng chi theo yeu cau dm
hang der thi

E

.r

'C 40 et

s Q
= ......
..

g

__.,

• CI•
: CC
• Atz ,

.c„. .,

y

q.,

L

CO
ti
CZ)
N

..< I..1
7
4.) = .0
..1)

..<0

S1

..

00 =01),C4, CL
= a ..,) 'w•
b r ..E
, , PO [-I tu)
.=
b
,...1
a =
ole =
C›
= , ,p
T. = =
'

(O.
^-4
"-,

py

bp OA

<•Z

c,
--,

E-0

Mire lacing hien
htra'ng

E-I

a
01) 5.e .7 ,.7
7 7 .7 • '''
7 C'''
' CI 0I) .7
'7 Cl• .=
0.7 Cd ^0 C 7
...E
"0 01)

•*
,.
9 OA AD ,
..7 7 .7 •

00

C.) 61)
>ccs•
g „....,
0 IQ tf)

,4

io , 0 cd c.)• 0.0 ..,,
..7 ... ^<0 • zi., Ccl
04 al•
E..( 00 — .. 7
.7

e

g

CT /0
b•,_
-.•
C.) ..5,4 bi)
r. = c7
U C.) C.)
s

=

C.)

V-1

..=

1
a

4

-1.

E
cs
Z

,n

=
<4.)
-.4
O•
A
Fl

cv

-.

Danh scich nay ca:

Ngay thing nam
sin h (dd/mm/yyyy)

Ten BO, nganh, dia pluming:

C.) .=
0 -0
cl

,2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×