Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm phương pháp toạ độ trong mặt phẳng có đáp án

www.thuvienhoclieu.com

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG
MẶT PHẲNG
§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1/. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số
2/.Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số.
3/.Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A(-3 ; 2) và B(1 ; 4)
A. (4 ; 2)
B. (2 ; -1)
C. (-1 ; 2)
D. (1 ; 2).
4/.Tìm vectơ pháp tuyến của đ. thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)

A. (b ; a)
B. (-b ; a)
C. (b ; -a)
D. (a ; b).
5/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.
A. (1 ; 0)
B. (0 ; 1)
C. (-1 ; 0)
D. (1 ; 1).
6/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.
A. (1 ; 0)
B. (0 ; 1)
C. (-1 ; 0)
D. (1 ; 1).
7/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.
A. (1 ; 0)
B. (0 ; 1)
C. (-1 ; 1)
D. (1 ; 1).
8/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm (a ; b) (với a, b khác
không).
A. (1 ; 0)
B. (a ; b)
C. (-a ; b)
D. (b ; -a).
9/.Cho 2 điểm A(1 ; -4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng
AB.
A. 3x + y + 1 = 0
B. x + 3y + 1 = 0
C. 3x - y + 4 = 0
D. x + y - 1 = 0
10/.Cho 2 điểm A(1 ; -4) , B(3 ; -4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn
thẳng AB.
A. x -2 = 0
B. x + y -2 = 0
C. y + 4 = 0
D. y - 4 = 0
11/.Cho 2 điểm A(1 ; -4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng
AB.
A. x -1 = 0


B. y + 1 = 0
C. y -1 = 0
D. x - 4y = 0
12/.Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng
AB.
A. x + y = 0
B. x + y = 1
C. x - y = 0
D. x - y = 1
13/.Cho 2 điểm A(4 ; -1) , B(1 ; -4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn
thẳng AB.
A. x + y = 0
B. x + y = 1
C. x - y = 0
D. x - y = 1
14/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -1) và B(1 ; 5)
A. 3x - y + 10 = 0
B. 3x + y - 8 = 0
C. 3x - y + 6 = 0
D. -x + 3y + 6 = 0
15/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; -1) và B(2 ; 5)
A. x - 2 = 0
B. 2x - 7y + 9 = 0
C. x + 2 = 0
D. x + y - 1 = 0
16/.Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -7) và B(1 ; -7)
A. x + y + 4 = 0
B. x + y + 6 = 0
C. y - 7 = 0
D. y + 7 = 0
17/.Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; -3)
www.thuvienhoclieu.com

Trang 1


www.thuvienhoclieu.com
A. x - 3y = 0
B. 3x + y + 1 = 0
C. 3x - y = 0
D. 3x + y = 0.
18/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ; -5) và B(3 ; 0)
x y
+ =1
5 3x y
+ =1
5 3

x y
− =1
3 5

x y
− =1
5 3

A.
B.
C.
D.
19/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -1) và B(-6 ; 2)
A. x + 3y = 0
B. 3x - y = 0
C. 3x - y + 10 = 0
D. x + y - 2 = 0
20/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và song song với đường
thẳng có phương trình 6x - 4y + 1 = 0.
A. 4x + 6y = 0
B. 3x - 2y = 0
C. 3x - y - 1 = 0
D. 6x - 4y - 1 = 0
21/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 1) và song song với đường
( 2 − 1)x + y + 1 = 0
thẳng r :
.
x + ( 2 + 1)y − 2 2 = 0
( 2 − 1)x + y − 2 = 0
A.
B.
( 2 − 1)x − y + 2 2 − 1 = 0
( 2 − 1)x + y = 0
C.
D.
22/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm I(-1 ; 2) và vuông góc với đường
thẳng có phương trình 2x - y + 4 = 0.
A. x + 2y = 0
B. x -2y + 5 = 0
C. x +2y - 3 = 0 D. -x +2y - 5 = 0
23/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(

2

; 1) và vuông góc với

( 2 + 1)x + ( 2 − 1)y = 0

đường thẳng có phương trình
(1 − 2 )x + ( 2 + 1)y + 1 − 2 2 = 0
− x + (3 + 2 2 )y − 3 − 2 = 0
A.
B.
(1 − 2 )x + ( 2 + 1)y + 1 = 0
− x + (3 + 2 2 )y − 2 = 0
C.
D.
24/.Cho rABC có A(1 ; 1), B(0 ; -2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM.
A. 2x + y -3 = 0
B. x + 2y -3 = 0
C. x + y -2 = 0
D. x -y = 0
25/.Cho rABC có A(1 ; 1), B(0 ; -2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến BM.
A. 7x +7 y + 14 = 0
B. 5x - 3y +1 = 0
C. 3x + y -2 = 0
D. -7x +5y + 10 = 0
26/.Cho rABC có A(1 ; 1), B(0 ; -2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến CM.
A. 5x - 7y -6 = 0
B. 2x + 3y -14 = 0
C. 3x + 7y -26 = 0
D. 6x - 5y -1 = 0
27/.Cho rABC có A(2 ; -1), B(4 ; 5), C(-3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH.
A. 3x + 7y + 1 = 0
B. -3x + 7y + 13 = 0
C. 7x + 3y +13 = 0
D. 7x + 3y -11 = 0
28/.Cho rABC có A(2 ; -1), B(4 ; 5), C(-3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao BH.
A. 5x - 3y - 5 = 0
B. 3x + 5y - 20 = 0
C/. 3x + 5y - 37 = 0
D. 3x - 5y -13 = 0 .
29/.Cho rABC có A(2 ; -1), B(4 ; 5), C(-3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao CH.
www.thuvienhoclieu.com

Trang 2


www.thuvienhoclieu.com
A. 3x - y + 11 = 0
B. x + y - 1 = 0
C. 2x + 6y - 5 = 0
D. x + 3y -3 = 0 .
30/.Đường thẳng 51x - 30y + 11 = 0 đi qua điểm nào sau đây ?
3
4
3


 3

 − 1; 
 − 1; − 
1; 
 − 1; − 
4
3
4


 4

A.
B.
C.
D.
31/.Đường thẳng 12x - 7y + 5 = 0 không đi qua điểm nào sau đây ?
 17 
 5

1; 
 − ; 0
 12 
 7
A. (-1 ; -1)
B. (1 ; 1)
C.
D.
x y
+ =1
3 4
32/.Phần đường thẳng D :
nằm trong góc xOy có độ dài bằng bao nhiêu ?
5

A. 12
B.
C. 7
D. 5
33/.Đường thẳng r: 5x + 3y = 15 tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao
nhiêu ?
A. 15
B. 7,5
C. 3
D. 5
34/.Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng r: 5x + 2y - 10 = 0 và trục hoành Ox.
A. (0 ; 5)
B. (-2 ; 0)
C. (2 ; 0)
D. (0 ; 2).
35/.Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D: 15x - 2y - 10 = 0 và trục tung Oy.
2
3

A. ( ; 5)
B. (0 ; -5)
C. (0 ; 5)
D. (-5 ; 0).
36/.Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D: 7x - 3y + 16 = 0 và đường thẳng D : x + 10 = 0.
A. (-10 ; -18)
B. (10 ; 18)
C. (-10 ; 18)
D. (10 ; -18).
37/.Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D : 5x - 2y + 12 = 0 và đường thẳng D : y + 1 = 0.


14
; −1
5

14 

 −1; 
5


A. (1 ; -2)
B. (
)
C.
D. (-1 ; 3).
38/.Tìm tọa độ giao điểm của 2 đ.thẳng D : 4x - 3y - 26 = 0 và đường thẳng D : 3x + 4y - 7 = 0.
A. (2 ; -6)
B. (5 ; 2)
C. (5 ; -2)
D. Không giao điểm.
39/.Cho 4 điểm A(1 ; 2), B(-1 ; 4), C(2 ; 2), D(-3 ; 2). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng
AB và CD
A. (1 ; 2)
B. (3 ; -2)
C. (0 ; -1)
D. (5 ; -5).
40/.Cho 4 điểm A(-3 ; 1), B(-9 ; -3), C(-6 ; 0), D(-2 ; 4). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng
AB và CD
A. (-6 ; -1)
B. (-9 ; -3)
C. (-9 ; 3)
D. (0 ; 4).
41/.Cho 4 điểm A(0 ; -2), B(-1 ; 0), C(0 ; -4), D(-2 ; 0). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng
AB và CD
 3 1
− ; 
 2 2
A. (-2 ; 2)
B. (1 ; -4)
C. Không giao điểm D.
.
42/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
r1 : x - 2y + 1 = 0 và r2 : -3x + 6y - 10 = 0.
www.thuvienhoclieu.com

Trang 3


www.thuvienhoclieu.com
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
43/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
x y
− =1
2 3

D1 :
và D2 : 6x -2y - 8 = 0.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
44/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
D1: 11x - 12y + 1 = 0 và D2: 12x + 11y + 9 = 0.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
45/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
x y
− =1
3 4

D1 :
và D2 : 3x + 4y - 10 = 0.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
46/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
( 3 + 1)x + y − 1 = 0

2x + ( 3 − 1)y + 1 − 3 = 0

D1:
và D2 :
.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
47/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
y
x
+
+ 2 =0
2 x − 2( 2 + 1) y = 0
2 −1
2
D1:
và D2 :
.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
48/.Cho 4 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 0), C(1 ; -3), D(7 ; -7). Xác định vị trí tương đối của hai đường
thẳng AB và CD.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
49/.Cho 4 điểm A(0 ; 2), B(-1 ; 1), C(3 ; 5), D(-3 ; -1). Xác định vị trí tương đối của hai đường
thẳng AB và CD.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
50/.Cho 4 điểm A(0 ; 1), B(2 ; 1), C(0 ; 1), D(3 ; 1). Xác định vị trí tương đối của hai đường
thẳng AB và CD.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
51/.Cho 4 điểm A(4 ; -3), B(5 ; 1), C(2 ; 3), D(-2 ; 2). Xác định vị trí tương đối của hai đường
thẳng AB và CD.
A. Song song.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
52/.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm A(-3 ; 2) và B(1 ; 4)
www.thuvienhoclieu.com

Trang 4


www.thuvienhoclieu.com
A. (2 ; 1)
B. (-1 ; 2)
C. (-2 ; 6)
D. (1 ; 1).
53/.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b).
A. (a ; b)
B. (a ; -b)
C. (b ; a)
D. (-b ; a).
54/.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.
A. (0 ; 1)
B. (0 ; -1)
C. (1 ; 0)
D. (1 ; 1).
55/.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy.
A. (0 ; 1)
B. (1 ; -1)
C. (1 ; 0)
D. (1 ; 1).
56/.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường phân giác của góc xOy.
A. (0 ; 1)
B. (1 ; 1)
C. (1 ; -1)
D. (1 ; 0).
57/.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(a ; b).
A. (-a ; b)
B. (a ; -b)
C. (a ; b)
D. (0 ; a + b).
58/.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -1) và B(1 ; 5).
x = 3 + t
y = −1 + 3t


x = 3 − t
y = −1 − 3t


x = 1 − t
y = 5 − 3t


x = 3 + t
y = −1 − 3t


x = 2 t
y = −6t


x = 2 + t
y = 5 + 6 t


x = 2
y = t


x = 1
y = 2 + 6 t


x = t
y = −7


x = t
y = −7 − t


x = 3 − 7 t
y = 1 − 7 t


x = t
y = 7


x = 1 + t
y = −3 − 3t


x = 1 − 2 t
y = −3 + 6 t


x = − t
y = 3t


x = 1 − t
y = 3t


x = 3 + 3t
y = −5 + 5t


x = 3 + 3t
y = −5 − 5t


x = 3 + 3t
 y = 5t


x = 3 + 3t
y = −5t


x = −3t
y = 4t


x = 4 t
y = 3t


x = 4t
y = 1 + 3t


A.
B.
C.
D.
59/.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; -1) và B(2 ; 5).

A.
B.
C.
D.
60/.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -7) và B(1 ; -7).

.

.

A.
B.
C.
D.
.
61/.Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2
điểm O(0 ; 0) và M(1 ; -3).
A.
B.
C.
D.
62/.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0) và B(0 ; -5).

.

A.
B.
C.
D.
.
63/.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -1) và B(-6 ; 2).
x = 3 + 3t
x = 3 + 3t
x = 3 + 3t
 x = − 1 + 3t
 y = −1 − t
 y = −1 + t
 y = −6 − t
y = 2t
A.
B.
C.
D.
.
64/.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và song song với đường
3x − 4y + 1 = 0

thẳng r :

.
x = 3t
y = −4t


A.
B.
C.
D.
.
65/.Viết phương trình tham số của đường thẳng (D) đi qua điểm A(-1 ; 2) và song song với
5x − 13y − 31 = 0

đường thẳng r :

.
www.thuvienhoclieu.com

Trang 5


www.thuvienhoclieu.com

A.

x = 1 + 13t
y = −2 + 5t


B.

x = 1 − 13t
y = −2 + 5t


x = 1 + 5t
y = −2 − 13t


C.
D. Không có đường thẳng (D).
66/.Viết phương trình tham số của đường thẳng (D) đi qua điểm A(-1 ; 2) và vuông góc với
2x − y + 4 = 0

đường thẳng r :
A.

.

x = t
y = 4 + −2 t


B.

67/.Cho đường thẳng r :
A. (7 ; 5)

68/.Cho đường thẳng r :

x = −1 + 2t
y = 2 − t


C.

x = −1 + 2t
y = 2 + t


D.

x = 1 + 2 t
y = 2 − t


.

x = 12 − 5t
y = 3 + 6t


. Điểm nào sau đây nằm trên r ?
B. (20 ; 9)
C. (12 ; 0)

 x = 3 + 1 − 3t

y = − 2 + 1 + 2 t

D. (-13 ; 33).

. Điểm nào sau đây không nằm trên r ?
1 − 3 ;1 + 2

A. (1 ;1)

B. (

12 + 3 ; 2

C. (

1 + 3 ;1 − 2

)

D. (
x = 3 − 5 t
y = 1 + 4 t


69/.Cho đường thẳng r :
A. 4x + 5y - 17 = 0
C. 4x + 5y + 17 = 0
70/.Cho đường thẳng r :
A. x + 15 = 0
71/.Cho đường thẳng r :
A. x + y - 17 = 0

A.

)

. Viết phương trình tổng quát của r.
B. 4x - 5y + 17 = 0
D. 4x - 5y - 17 = 0.

x = 15
y = 6 + 7 t


. Viết phương trình tổng quát của r.
B. 6x - 15y = 0
C. x -15 = 0
D. x - y - 9 = 0.

x = 3 − 5 t
y = 14


. Viết phương trình tổng quát của r.
B. y + 14 = 0
C. x -3 = 0

72/.Phương trình tham số của đường thẳng r :
x = 5 + 5 t
y = −7 t


)

B.

x = 5 + 5 t
y = 7 t


x y
− =1
5 7

C.

D. y - 14 = 0.

là :
x = 5 + 7 t
y = 5t


2x − 6y + 23 = 0

73/.Phương trình tham số của đường thẳng r :
www.thuvienhoclieu.com

D.

x = 5 − 7 t
y = 5t


.

là :
Trang 6


www.thuvienhoclieu.com
x = 5 − 3t
y = 11 + t

2

x = 5 + 3t
y = 11 − t

2

A.
B.
74/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
x = 1 + (1 − 2t)

y = 2 + 2 t

C.

x = 2 + ( 3 + 2 )t

y = − 2 + ( 3 − 2 )t

r1:
và r2 :
A. Song song.
C. Trùng nhau.
76/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
3

x = 3 + 2 t

4
y = −1 + t
3


x = − 3 + t'

y = − 3 + (5 − 2 6 )t'

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc.

9

x = 2 + 9t'

1
y = + 8t'
3


B/. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D/. Vuông góc nhau.

x = 7 + 5t'
y = −3 + 6t'


r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.
78/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
x = −3 + 4t
y = 2 − 6 t


B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

x = 1 − 2t'
y = 4 + 3t'


r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.
79/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :

r1:
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.

.

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc.

r1:
và r2 :
A/. Song song nhau.
C/. Trùng nhau.
77/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :

x = 3 + 2 t

y = 1 − 3t

D.

x = 0,5 + 3t
y = 4 + t


x = 2 + ( 2 − 2)t'

y = 1 + 2t'

r1:
và r2 :
A. Song song.
C. Trùng nhau.
75/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :

x = 2 + 5t
y = 3 − 6 t


x = −5 + 3t


y = 11 + t

2


và r2 :

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

x = 2 + 3t'

y = 1 − 2t'

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

80/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
www.thuvienhoclieu.com

Trang 7


www.thuvienhoclieu.com
x = 3 + 2 t

y = 1 − 3t

x = 2 + 3t'

y = 1 + 2t'

r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.
81/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
x = 4 + 2 t
y = 1 − 3t


B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

3x + 2y − 14 = 0

r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.
82/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

x = 4 + 2 t
y = 1 − 5t


5x + 2y − 14 = 0

r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.
83/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

x = 4 + t
y = 1 − 5 t


7 x + 2y − 1 = 0

r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
C. Trùng nhau.
84/.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
x = 4 + t
y = 1 − 5 t


B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

2x − 10y + 15 = 0

r1:
và r2 :
A. Song song nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
85/.Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
x = −3 + 4t
y = 2 + 5t


x = 1 + 4t'
y = 7 − 5t'


r1:
và r2 :
A. (-3 ; 2)
B. (1 ; 7)
C. (1 ; -3)
86/.Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
r1:

x = 1 + 2 t
y = 7 + 5t


và r2 :

D. (5 ; 1)

x = 1 + 4t'
y = −6 − 3t'


A. (-3 ; -3)
B. (1 ; 7)
C. (1 ; -3)
87/.Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
x = 12 + 4t'
x = 22 + 2t

y = 55 + 5t

y = −15 − 5t'
r1:
và r2 :
A. (2 ; 5)
B. (-5 ; 4)
C. (6 ; 5)
88/.Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
www.thuvienhoclieu.com

D. (3 ; 1)

D. (0 ; 0)
Trang 8


www.thuvienhoclieu.com
x = 22 + 2t
y = 55 + 5t


2x + 3y − 19 = 0

r1:
và r2 :
.
A. (10 ; 25)
B. (-1 ; 7)
C. (2 ; 5)
89/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?

D. (5 ; 3)

r1:
và r2 :
.
A. m = 1 hoặc m = 2 B. m = 1 hoặc m = 0 C. m = 2
90/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?

D/. m = 1

r1:
và r2 :
.
A. Không m nào
B. m = 1
C. m = -1
91/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?

D. m = 0

x + my− 100 = 0

2x + (m2 + 1)y − 3 = 0

mx+ y − 100 = 0

2x + (m2 + 1)y − 50 = 0

x = 8 − (m + 1)t
y = 10 + t


mx+ 2y − 14 = 0

x = 8 + (m+ 1)t
y = 10 − t


mx+ 6y − 76 = 0

r1:
và r2 :
.
A. m = 1
B. m = -2
C. m = 1 hoặc m = -2 D. Không m nào.
92/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
r1:
và r2 :
.
A. m = 2
B. m = 2 hoặc m = -3
C. Không m nào
93/. Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
(2m− 1)x + my− 10 = 0

r1 :

3x + 2y + 6 = 0

và r2 :

m=

3
8

A.
B. Không m nào
C. m = 2
94/. Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
r1 :

D. m = -3

x = 1 + (m2 + 1)t
y = 2 − mt


và r2 :

x = 2 − 3t'
y = 1 − 4mt'


m= 3

m= ± 3

A. Không m nào
B.
C.
95/. Định m để 2 đường thẳng sau đây vuông góc :
2x − 3y + 4 = 0

r1 :
A. m =

9
±
8

và r2 :
B. m = -

3mx+ 2y + 6 = 0

D. m = 0.

9
8

m= − 3

D.

.

x = 2 − 3t
y = 1 − 4mt


C. m =

1
2

D. m = -

1
2

(m2 + 2)x + 2my− 6 = 0

96/.Định m để r1 :
và r2 :
song song nhau :
A. m = -1
B. m = 1
C. m = 1 và m = -1 D. Không có m.
97/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây cắt nhau ?
www.thuvienhoclieu.com

Trang 9


www.thuvienhoclieu.com
2x − 3my+ 10 = 0

mx+ 4y + 1 = 0

r1 :
và r2 :
A. Mọi m
B. Không có m nào C. m = 1
98/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây vuông góc nhau ?
mx+ y − 19 = 0

D. 1 < m < 10.

(m− 1)x + (m+ 1)y − 20 = 0

r1 :

và r2 :

±1

A. Không có m nào
B. m =
C. Mọi m
99/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?
3x + 4y − 1 = 0

r1 :

D. m = 2.

(2m − 1)x + m2 y + 1 = 0

và r2 :

±1

A. Không có m nào
B. m =
C. Mọi m
100/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?
2x − 3y + m = 0

r1 :

và r2 :

D. m = 2.

x = 2 + 2t
y = 1 + mt


1

A. m = -3
B. m =
C. Không m nào
101/. Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?
r1 :
A. m = -3

x = m + 2 t
y = 1 + (m2 + 1)t


B. m =

1

và r2 :

4
3

D. m =

.

x = 1 + mt
y = m + t


C. Không m nào

4
3

D. m =

.

§ 2 KHOẢNG CÁCH

3x − 4y − 17 = 0

102/. Khoảng cách từ điểm M(1 ; -1) đến đường thẳng r :


A/. 2

B/.

18
5

C/.

là :
10

2
5

5

3x + y + 4 = 0

103/. Khoảng cách từ điểm M(1 ; -1) đến đường thẳng r :
10

A/. 1

B/.

C/.

D/.
là :

5
2

2 10
3x + 2y + 13 = 0

104/. Khoảng cách từ điểm M(5 ; -1) đến đường thẳng r :

D/.

.

là :

28

13

2 13

13

A/.

.

B/. 2

C/.

105/. Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng r :

2

D/.

.

x y
+ =1
6 8

www.thuvienhoclieu.com

Trang 10


www.thuvienhoclieu.com

A/. 4,8

B/.

1
10

C/.

48

1
14

14

106/. Khoảng cách từ điểm M(0 ; 1) đến đường thẳng r :
A/.

11
13

A/.

là :

13

B/.

C/. 1

107/. Khoảng cách từ điểm M(2 ; 0) đến đường thẳng r :

D/.
x = 1 + 3t
y = 2 + 4 t


10

2
5

5

B/.

C/.

108/. Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến đường thẳng r :
1

10

D/.

5x − 12y − 1 = 0

13
17

là :

5
2

2

D/.

x = 2 + 3t
y = t


là :

16

10

5

5

A/.
B/.
C/.
D/.
109/. rABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0). Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC bằng :
1
25

A/. 3
B/. 0,2
C/.
110/. Tính diện tích rABC biết A(2 ; -1), B(1 ; 2), C(2 ; -4) :

D/.

3
5

.

3

3

37

A/.
B/. 3
C/. 1,5
111/. Tính diện tích rABC biết A(3 ; -4), B(1 ; 5), C(3 ; 1) :
26

D/.

.

2 5

A/.
B/.
C/. 10
112/. Tính diện tích rABC biết A(3 ; 2), B(0 ; 1), C(1 ; 5) :

D/. 5.

11

17

17

A/. 5,5
B/.
C/. 11
D/.
.
113/. Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -1), B(0 ; 3), tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho
khoảng cách từ M tới đường thẳng AB bằng 1.
13

A/. (2 ; 0)
B/. (4 ; 0)
C/. (1 ; 0) và (3,5 ; 0)
D/. (
; 0).
114/. Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 6), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho
diện tích rMAB bằng 1.
A/. (1 ; 0)

B/. (0 ; 1)

C/. (0 ; 0) và (0 ;

www.thuvienhoclieu.com

4
3

)

D/. (0 ; 2).

Trang 11


www.thuvienhoclieu.com
115/. Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0), B(0 ; -4), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho
diện tích rMAB bằng 6.
A/. (0 ; 1)
B/. (0 ; 8)
C/. (1 ; 0)
D/.(0 ; 0) và (0 ;-8).
3x − 2y − 6 = 0

116/. Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục Ox và cách đều 2 đường thẳng r1 :3x − 2y + 3 = 0

r2 :
2

2

A/. (1 ; 0)
B/. (0,5 ; 0)
C/. (0 ;
)
D/. (
; 0).
117/. Cho 2 điểm A(1 ; -2), B(-1 ; 2). Đường trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là :
x − 2y + 1 = 0

2x + y = 0

x − 2y = 0

x + 2y = 0

A/.
B/.
C/.
D/.
118/. Cho 2 điểm A(2 ; 3), B(1 ; 4). Đường thẳng nào sau đây cách đều 2 điểm A, B ?
x − y + 100 = 0

x + y −1 = 0

x + 2y = 0

2x − 2y + 10 = 0

A/.
B/.
C/.
D/.
119/. Cho 3 điểm A(0 ; 1), B(12 ; 5), C(-3 ; 5). Đường thẳng nào sau đây cách đều 3 điểm A, B,
C?
− x + y + 10 = 0

A/.

x − 3y + 4 = 0

B/.

5x − y + 1 = 0

C/.
3x − 4 y = 0

120/. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng r1 :

x+ y = 0

D/.
6 x − 8y − 101 = 0
và r2 :
101

A/. 10,1

B/. 1,01

C/. 101
Giải
6.4 − 8.3 − 101
36 + 64

Điểm M (4 ; 3)Ỵr1 Þ d(r1 , r2) = d(M, r2) =

7x + y − 3 = 0

121/. cách giữa 2 đường thẳng r1 :

=

D/.

101
= 10,1
10

7 x + y + 12 = 0

và r2 :
9
50

A/. 15

.

B/. 9

C/.

7 x + 10y − 15 = 0

122/. Cho đường thẳng r :
5) điểm nào cách xa đường thẳng r nhất ?
A/. M
B/. N

D/.

3 2
2

.

. Trong các điểm M(1 ; -3), N(0 ; 4), P(8 ; 0), Q(1 ;

21x − 11y − 10 = 0

C/. P

D/. Q

123/. Cho đường thẳng r :
. Trong các điểm M(21 ; -3), N(0 ; 4), P(-19 ; 5),
Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng r nhất ?
A/. M
B/. N
C/. P
D/. Q.

§.3 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG
x + 3y = 0

124/. Tìm góc giữa hai đường thẳng r1 :
A/. 300
B/. 450

x + 10 = 0

và r2 :
C/. 600

www.thuvienhoclieu.com

.
D/. 1250.
Trang 12


www.thuvienhoclieu.com
2 x + 2 3y + 5 = 0

125/. Tìm góc giữa 2 đường thẳng r1 :
A/. 300
B/. 1450

2x − y − 10 = 0

126/. Tìm góc giữa 2 đường thẳng r1 :
A/. 900
B/. 00

y− 6 = 0

và r2 :
C/. 600

D/. 1250.

và r2 :
C/. 600

D/. 450.

x − 3y + 9 = 0

6x − 5y + 15 = 0

127/. Tìm góc hợp bởi hai đường thẳng r1 :
A/. 900
B/. 00

và r2 :
C/. 600

x = 10 − 6t
y = 1 + 5 t .


D/. 450.

x + 2y − 2 = 0

x− y = 0

128/. Tìm cosin của góc giữa 2 đường thẳng r1 :

A/.

2

B/.

và r2 :

2
3

C/.

C/.

C/.
3x + 4y + 1 = 0

131/. Tìm cosin của góc giữa 2 đường thẳng r1 :

A/.

.

5

B/.

56
65

B/.

6
65

và r2 :

C/.

33
65

A/.

B/.

3x + 4y − 5 = 0

133/. Cho đường thẳng d :
cùng phía đối với d.

và r2 :

C/.

10
10

D/. .

63
13

x = 2 + t
y = 1 − t


D/.

.

.

.

3
10

.

và 2 điểm A(1 ; 3), B(2 ; m). Định m để A và B nằm
m= −

A. m < 0

3
5

D/.

132/. Tìm cosin của góc giữa 2 đường thẳng r1 :
3
5

1
5

x = 15 + 12t
y = 1 + 5t


10x + 5y − 1 = 0

3 10
10

.

và r2 :

2

5

6
13

2x − 4y + 9 = 0

130/. Tìm cosin của góc giữa 2 đường thẳng r1 :

A/.

.

.
D/.

x + 2y − 7 = 0

3

D/.

13

13

3
3

2x − 3y + 4 = 0

và r2 :

5

B/.

10
10

2x + 3y − 10 = 0

129/. Tìm cosin của góc giữa 2 đường thẳng r1 :
5
A/. 13

.

B. m > - 1

C.

www.thuvienhoclieu.com

1
4

m> −

D.

1
4

.
Trang 13


www.thuvienhoclieu.com

134/. Cho đường thẳng d :
phía đối với d.
A. m < 13

x = 2 + t
y = 1 − 3t


và 2 điểm A(1 ; 2), B(-2 ; m). Định m để A và B nằm cùng

B. m = 13

C.

m > 13

D.

m ≥ 13

4x − 7 y + m = 0

135/. Cho đoạn thẳng AB với A(1 ; 2), B(-3 ; 4) và đường thẳng d :
và đoạn thẳng AB có điểm chung.
A. m > 40 hoặc m < 10.
C.

B.

m> 4 0

D.

m < 10

m< 3

. Định m để d

10 ≤ m ≤ 4 0

.

136/. Cho đoạn thẳng AB với A(1 ; 2), B(-3 ; 4) và đường thẳng d :
đoạn thẳng AB.
A. m > 3
B. m < 3
C.

.

x = m + 2 t
y = 1 − t


. Định m để d cắt

D. Không có m nào.

2x − 3y + 6 = 0

137/. Cho rABC với A(1 ; 3), B(-2 ; 4), C(-1 ; 5) và đường thẳng d :
. Đường thẳng
d cắt cạnh nào của rABC ?
A. Cạnh AB.
B. Cạnh BC.
C. Cạnh AC. D. Không cạnh nào.
138/. Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng
x + 2y − 3 = 0

r1 :

3x + y + 6 = 0

A.
B.
C.

3x + y = 0
3x + y = 0
3x + y = 0

2x − y + 3 = 0

và r2 :

.

x − 3y − 6 = 0

.

− x + 3y − 6 = 0

.

x − 3y = 0

.

x + 3y − 6 = 0

D.

.
139/. Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng
x+ y= 0

r:

và trục hoành Ox.

x + (1 + 2 )y = 0

A.

x + (1 − 2 )y = 0


(1 + 2 )x + y = 0

B.

x + (1 − 2 )y = 0


(1 + 2 )x − y = 0

C.

.
x + (1 − 2 )y = 0


(1 + 2 )x + y = 0

D.

.

.
x − (1 − 2 )y = 0.

www.thuvienhoclieu.com

Trang 14


www.thuvienhoclieu.com
140/. Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng
3x + 4y + 1 = 0
x − 2y + 4 = 0
r1 :
và r2 :
.
(3 + 5 )x + 2(2 − 5 )y + 1 + 4 5 = 0

A.

(3 − 5 )x + 2(2 + 5 )y + 1 + 4 5 = 0


(3 + 5 )x + 2(2 − 5 )y + 1 + 4 5 = 0

B.

.
(3 − 5 )x + 2(2 + 5 )y + 1 − 4 5 = 0


(3 + 5 )x + 2(2 + 5 )y + 1 + 4 5 = 0

C.

.
(3 − 5 )x + 2(2 − 5 )y + 1 − 4 5 = 0


(3 − 5 )x + 2(2 − 5 )y + 1 + 4 5 = 0

D.

.
(3 + 5 )x + 2(2 + 5 )y + 1 − 4 5 = 0.

§.4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
141/. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?
x2 + y 2 − x − y + 9 = 0
x2 + y2 − x = 0
A/.
.
B/.
.
x2 + y2 − 2xy− 1 = 0

x2 − y2 − 2x + 3y − 1 = 0

C/.
D/.
142/. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình đường tròn ?
x2 + y2 − 100y + 1 = 0
x 2 + y2 − 2 = 0
A/.
.
B/.
.
2
2
2
2
x + y − x+ y+ 4 = 0
x +y −y= 0
C/.
D/.
x 2 + y 2 − 2x + 10 y + 1 = 0
143/. Đường tròn
đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ?
A/. (2 ; 1)
B/. (3 ; -2)
C/. (4 ; -1)
D/. (-1 ; 3)
144/. Đường tròn nào dưới đây đi qua điểm A(4 ; -2)
x 2 + y 2 − 2x + 6 y = 0
x 2 + y 2 − 6 x − 2y + 9 = 0
A/.
.
B/.
.
2
2
2
2
x + y − 4x + 7 y − 8 = 0
x + y + 2x − 20 = 0
C/.
D/.
145/. Đường tròn nào dưới đây đi qua 2 điểm A(1 ; 0), B(3 ; 4) ?
x2 + y 2 − 4 x − 4 y + 3 = 0

A/.

x2 + y2 − 3x − 16 = 0

x2 + y2 + 8x − 2y − 9 = 0

.

B/.

.

x2 + y2 − x + y = 0

C/.
D/.
146/. Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)?
x2 + y2 − 2x − 6y + 1 = 0

A/.

x2 + y2 − 2x + 3y = 0

x2 + y 2 − 2 x − 6 y = 0

.

B/.

x2 + y2 − 3y − 8 = 0

.

C/.
D/.
147/. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm O(0 ; 0), A(a ; 0), B(0 ; b).

www.thuvienhoclieu.com

Trang 15


www.thuvienhoclieu.com
x2 + y2 − ax− by+ xy = 0

A/.

x2 + y2 − 2ax− by= 0

.

x2 + y2 − ax − by= 0

B/.

.

x2 − y2 − ay + by= 0

C/.
D/.
148/. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(-1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3).
x2 + y2 + 2x + 2 y − 2 = 0

A/.

x2 + y2 + 2 x − 2 y = 0

x2 + y2 − 2 x − 2 y + 2 = 0

.

B/.

C/.

x2 + y 2 − 2 x − 2 y − 2 = 0

.

D/.

149/. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 2), B(2 ; 2), C(1 ;
x + y + 2x + 2y − 2 = 0
2

.

2

B/.

x + y + 2x − 2y + 2 = 0
2

).

x + y − 2x − 2y = 0
2

2

A/.

1+ 2

.
x + y − 2x − 2y − 2 = 0

2

2

2

C/.
D/.
150/. Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(-4 ; 3).
A/. (3 ; 1)
B/. (-6 ; -2)
C/. (0 ; 0)
D/. (-1 ; -1)
151/. Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(1 ; 2), B(-2 ; 3), C(4 ; 1).
A/. (0 ; -1)
B/. (3 ; 0,5)
C/. (0 ; 0)
D/. Không có.
152/. Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(2 ; 4), C(4 ; 0).
A/. (1 ; 0)
B/. (3 ; 2)
C/. (1 ; 1)
D/. (0 ; 0).
153/. Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(11 ; 8), B(13 ; 8), C(14 ; 7).
5

2

A/. 1
B/.
C/.
D/. 2.
154/. Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0).
A/. 2,5
B/. 3
C/. 5
D/. 10.
155/. Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 0), B(0 ; 6), C(8 ; 0).
5

A/. 10

B/.

C/. 5

D/. 6.

x2 + y 2 + 5x + 7 y − 3 = 0

156/. Cho đường tròn
A/. 5
B/. 3, 5

. Tìm khoảng cách từ tâm đường tròn tới trục Ox.
C/. 2, 5
D/. 7.

x2 + y2 − 10x + 1 = 0

157/. Tâm đường tròn
cách trục Oy bao nhiêu ?
A/. - 5
B/. 0
C/. 5
D/. 10.
2
2
2 x + 2 y − 8x + 4 y − 1 = 0
158/. Đường tròn
có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?
A/. (- 8 ; 4)
B/. (2 ; -1)
C/. (-2 ; 1)
D/. (8 ; - 4).
x2 + y2 +

159/. Đường tròn

x
2

− 3=0

có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?


A/. ( 2 ;

3)

B/. (

2
4

1
2 2

; 0)

C/. (

www.thuvienhoclieu.com

; 0)

D/. (0 ;

3
2

).

Trang 16


www.thuvienhoclieu.com
x2 + y2 − 6 x − 8y = 0

160/. Đường tròn

có bán kính bằng bao nhiêu ?
10

A/. 10

B/. 5

C/. 25

x + y − 10x − 11 = 0
2

D/.

.

2

161/. Đường tròn

có bán kính bằng bao nhiêu ?
6

A/. 36

B/.

C/. 6

x2 + y2 − 5y = 0

162/. Đường tròn

D/.2.

có bán kính bằng bao nhiêu ?
5

A/. 2,5

B/. 25

C/.

3x2 + 3y2 − 6x + 9y − 9 = 0

163/. Đường tròn

D/.

B/. 7,5

C/.

(x − a)2 + (y − b)2 = R 2

164/. Đường tròn
độ dài bằng bao nhiêu ?

A/. R

D/.

25
2

.

cắt đường thẳng x + y - a - b = 0 theo một dây cung có

B/. 2R

C/.

x + y − 2x − 2y − 23 = 0
2

R 2

D/.

R 2
2

2

165/. Đường tròn
độ dài bằng bao nhiêu ?
A/. 10

.

có bán kính bằng bao nhiêu ?
5

A/. 2,5

25
2

cắt đường thẳng x - y + 2 = 0 theo một dây cung có

B/. 6

C/. 5

x2 + y2 − 2x − 2y − 23 = 0

166/. Đường tròn
độ dài bằng bao nhiêu ?

D/.

5 2

cắt đường thẳng x + y - 2 = 0 theo một dây cung có
3 2

A/. 6

B/.

C/. 4

x2 + y2 − 1 = 0

167/. Đường tròn
A/. 3x - 4y + 5 = 0

D/. 8

tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?
B/. x + y - 1 = 0
C/. x + y = 0 D/. 3x + 4y - 1 = 0

x2 + y2 − 4x − 2y + 1 = 0

168/. Đường tròn
đây ?
A/. Trục tung

tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới
B/. Trục hoànhC/. 4x + 2y - 1 = 0

x + y − 6x = 0
2

169/. Đường tròn
đây ?
A/. Trục tung

D/. 2x + y - 4 = 0

2

không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới
B/. x - 6 = 0

C/. 3 + y = 0

www.thuvienhoclieu.com

D/. y - 2 = 0
Trang 17


www.thuvienhoclieu.com
x2 + y2 + 4y = 0

170/. Đường tròn
không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới
đây ?
A/. x + 2 = 0
B/. x - 2 = 0
C/. x + y - 3 = 0
D/. Trục hoành.
171/. Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Ox ?
x2 + y2 − 5 = 0

A/.

x2 + y2 − 2x − 10y = 0

.

B/.

x + y − 10y + 1 = 0
2

2

C/.
D/.
172/. Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?
x2 + y2 − 5 = 0

A/.

.

x + y + 6 x + 5y + 9 = 0
2

.

B/.

x2 + y2 − 10y + 1 = 0

2

x2 + y2 − 2x = 0

.

x2 + y2 + 6x + 5y − 1 = 0

C/.
D/.
173/. Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?
x2 + y2 − 10x + 2y + 1 = 0

A.

x2 + y2 + x + y − 3 = 0

.

B.

.
x2 + y2 − 4y − 5 = 0

x2 + y2 − 1 = 0

C.

D.

.

4x + 3y + m = 0

174/. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng D :
x2

+ y2

tiếp xúc với đường tròn

−9 = 0

(C) :

.
A. m = 3

B. m = -3

C. m = 3 và m = -3

175/. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng D :
(x − m)2

+ y2

D. m = 15 và m = -15.

3x + 4y + 3 = 0

tiếp xúc với đường tròn (C)

=9

:
A. m = 2
B. m = 6
C. m = 4 và m = -6
D. m = 0 và m = 1.
176/.Một đường tròn có tâm là điểm (0 ; 0)và tiếp xúc với đường thẳng
x+ y− 4 2 = 0

D:
A.

. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ?
4 2

B. 4

`

C.

2

177/. Một đường tròn có tâm I(1 ; 3) tiếp xúc với đường thẳng D :
đường tròn bằng bao nhiêu ?
A. 3

B.

3
5

C. 15

178/. Một đường tròn có tâm I( 3 ; -2) tiếp xúc với đường thẳng D :
đường tròn bằng bao nhiêu ?

www.thuvienhoclieu.com

D. 1

3x + 4y = 0

. Hỏi bán kính

D. 1

x − 5y + 1 = 0

. Hỏi bán kính

Trang 18


www.thuvienhoclieu.com
14

26

26

A.

B.

C.

7
13

D. 6

x+ y− 7 = 0

179/. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D :

và đường tròn

x2 + y2 − 25 = 0

(C) :
.
A. ( 3 ; 4)
C. ( 3 ; 4) và (4 ; 3)

B. (4 ; 3)
D. ( 3 ; 4) và (-4 ; 3).
x − 2y + 3 = 0

180/. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D :
x2

+ y2

và đường tròn

− 2x − 4 y = 0

(C) :
A. ( 3 ; 3) và (1 ; 1)
C. ( 2 ; 1) và (2 ; -1)

.
B. (-1 ; 1) và (3 ; -3)
D. ( 3 ; 3) và (-1 ; 1).
y= x

181:/ Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D :
x2

+ y2

và đường tròn

− 2x = 0

(C) :
A. ( 0 ; 0)
C. ( 2 ; 0)

.
B. (1 ; 1)
D. ( 0 ; 0) và (1 ; 1).
x2 + y2 − 2x − 2y + 1 = 0

182/. Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn (C) :

và đường thẳng

x = 1 + t
y = 2 + 2t


D:
A. ( 1 ; 0) và (0 ; 1).

C. ( 1 ; 2) và

1 2
 ; 
5 5

B. ( 1 ; 2) và (2 ; 1).

.

D. (2 ; 5).

(x − 2)2 (y − 1)2 = 25

183/. Đường tròn (C) :
không cắt đường thẳng nào trong các đường thẳng
sau đây ?
A. Đường thẳng đi qua điểm (3 ; -2) và điểm (19 ; 33).
B. Đường thẳng đi qua điểm (2 ; 6) và điểm (45 ; 50).
C. Đường thẳng có phương trình x - 8 = 0.
D/. Đường thẳng có phương trình y – 4 = 0.
x2 + y2 − 4 = 0

184/. Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) :
2

2

2 − 2

A. (
; ) và ( ;
C. (0 ; 2) và (0 ; -2).

)

x2 + y2 − 4x − 4y + 4 = 0

và (C2) :
B. (2 ; 0) và (-2 ; 0).
D. (2 ; 0) và (0 ; 2).
x2 + y2 − 2 = 0

185/. Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) :

x2 + y2 − 2x = 0

và (C2) :

www.thuvienhoclieu.com

Trang 19


www.thuvienhoclieu.com

A. (-1; 0) và (0 ;

−1

)

B. (2 ; 0) và (0 ; 2).
2

C. (1 ; -1) và (1 ; 1).

D. (
x2

+ y2

186/. Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) :

; 1) và (1 ;
=5

x2

3

C. (1 ; 2) và (

;

B. (1 ; 2) và (
2

).

).

+ y2

− 4x − 8y + 15 = 0

và (C2) :
3

2

A. (1; 2) và (2 ; 1)

− 2

;

).

D. (1 ; 2).
x2 + y2 = 4

187/. Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) :
(x − 3)2

+ (y − 4)2= 25

(C2) :
A. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc trong.

.
B. Cắt nhau.
D. Tiếp xúc ngoài.
x2 + y2 = 4

188/. Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) :(x + 10)2 + (y − 16)2 = 1

(C2) :
A. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc trong.

.
B. Cắt nhau.
D. Tiếp xúc ngoài.
x2 + y2 − 4x = 0

189/. Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) :x2 + y2 + 8y = 0

(C2) :
.
A. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc trong.

B. Cắt nhau.
D. Tiếp xúc ngoài.

§.5 ELIP
2

190/. Đường Elip
A/. 1

191/. Đường Elip
A/. 6

x
y
+
=1
5
4
B/. 9
2
x
y2
+
=1
16 7
B/. 18
x
y
+
=1
9
6
2

192/. Đường Elip

2

có tiêu cự bằng :
C/. 2

D/. 4

có tiêu cự bằng :
C/. 3

D/. 9

2

có 1 tiêu điểm là :
(0 ; 3)

− 3

A/. (3 ; 0)

B/. (0 ; 3)

C/. (

www.thuvienhoclieu.com

; 0)

D/.
Trang 20


www.thuvienhoclieu.com
x 2 y2
+
=1
16 12

193/. Cho Elip (E) :
và điểm M nằm trên (E). Nếu điểm M có hoành độ bằng 1 thì
các khoảng cách từ M tới 2 tiêu điểm của (E) bằng :

A/. 3 và 5

B/. 3,5 và 4, 5

C/.

4± 2D/.

2
2

x2
y2
+
=1
169 14 4

194/. Cho Elip (E) :
và điểm M nằm trên (E). Nếu điểm M có hoành độ bằng -13
thì các khoảng cách từ M tới 2 tiêu điểm của (E) bằng :
± 5

± 10

A/. 13

B/. 13
x
y
+
=1
5
4
2

195/. Tâm sai của Elip

A/. 0,2
196/. Đường Elip
A/.

6
7

5
4

C/.

D/. 4

có tiêu cự bằng :

B/. 6

C/. 3

D/.

9
16

.

197/. Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip
A/. x+

4
=0
3

x−

B/.

3
=0
4

x2 y 2
+
=1
16 12

C/. x + 2 = 0

198/. Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip
4 5 =0

D/. 10 và 16

bằng :

B/. 0, 4
x2 y2
+
=1
16 7

C/. 8 và 18

2

D/. x + 8 = 0

x2 y 2
+
=1
20 15

x+ 4 = 0

A/. x+
B/.
C/. x -4 = 0
D/. x + 2 = 0
199.Q. Tìm Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10
A/.

x2 y 2
+
=1
25 9
x
y
+
=1
15 16
2

2

B/.

x2 y2
+
=1
100 81
x2 y 2

=1
25 16

C/.
D/.
200/ .Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm A(0; 5)

www.thuvienhoclieu.com

Trang 21


www.thuvienhoclieu.com

A/.

x2 y 2
+
=1
25 9

B/.

x2 y2
+
=1
100 81

x
y
+
=1
15 16

x2 y 2

=1
25 16

x2 y 2
+
=1
4
3

x2 y2
+
=1
16 9

2

2

C/.
D/.
201/ .Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là M(4; 3)

A/.

x
y

=1
16 9
2

C/.

B/.

2

D/.

x2 y2
+
=1
16 4

2 3

202/. Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (2; 1) và có tiêu cự bằng
x2 y2
x2 y2
+
=1
+
=1
8
2
8
5
A/.
B/.
2
2
x
y
x2 y2
+
=1
+
=1
6
3
9
4
C/.
D/.
203/.Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (6 ; 0) và có tâm sai bằng
x2 y2
x2 y2
+
=1
+
=1
6
3
36 27
A/.
B/.
2
2
x
y
x2 y2
+
=1
+
=1
36 18
6
2
C/.
D/.

1
2

1
3

204/. Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng và trục lớn bằng 6
x2 y2
x2 y2
+
=1
+
=1
9
8
9
5
A/.
B/.
2
2
x
y
x2 y2
+
=1
+
=1
6
5
9
3
C/.
D/.
205/. Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đường chuẩn là x + 4 = 0 và một tiêu điểm là
điểm (-1 ; 0)

www.thuvienhoclieu.com

Trang 22


www.thuvienhoclieu.com

A/.

x2 y2
+
=1
4
3
2

C/.

B/.

2

x
y
+
=1
16 15

D/.

x2 y2
+
=0
16 9
x2 y2
+
=1
9
8

206/. Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đường chuẩn là x + 5 = 0 và đi qua điểm
(0 ; - 2)
x2 y2
x2 y2
+
=1
+
=1
20 4
16 12
A/.
B/.
2
2
x
y
x2 y2
+
=1
+
=1
20 16
16 10
C/.
D/.
4 3

207/. Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng
x2 y2
x2 y2
+
=1
+
=1
36 9
16 4
A/.
B/.
2
2
x
y
x2 y2
+
=1
+
=1
36 24
24 6
C/.
D/.
208/. Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm (2 ; -2)
x2 y2
x2 y2
+
=1
+
=1
16 4
24 6
A/.
B/.
2
2
x
y
x2 y2
+
=1
+
=1
36 9
20 5
C/.
D/.

§.6 HYPERBOL
x2 y2

=1
5
4

209/. Đường Hyperbol
A/. 1
B/. 2
210/. Đường Hyperbol

x2 y 2

=1
16 7

có tiêu cự bằng :
C/. 3
D/. 6
có tiêu cự bằng :

23

A/. 6

B/. 2

C/. 3

D/. 9

www.thuvienhoclieu.com

Trang 23


www.thuvienhoclieu.com

206/. Đường Hyperbol

x2 y 2

=1
16 9

có một tiêu điểm là điểm nào dưới đây ?
7

A/. (-5 ; 0)

B/. (0 ;

7

)

C/. (
x2 y 2

=1
16 20

207/. Cho điểm M nằm trên Hyperbol (H) :
khoảng cách từ M đến các tiêu điểm là bao nhiêu ?

; 0)

D/. (0 ; 5)

. Nếu điểm M có hoành độ bằng 12 thì

4± 7

A/. 8

B/. 10 và 6

C/.

D/. 14 và 22

x
y

=1
16 9
2

2

208/. Cho điểm M nằm trên Hyperbol (H) :
. Nếu hoành độ điểm M bằng 8 thì
khoảng cách từ M đến các tiêu điểm của (H) là bao nhiêu ?
8± 5

A/. 6 và 14

B/. 5 và 13

209/. Tâm sai của Hyperbol

A/.

x2 y 2

=1
5
4

C/.

D/.

bằng :

3

5
5

3
5

5

B/.

C/.

x
y

=1
20 16
2

D/.

có tiêu cự bằng :
C/. 12
D/. 6.

211/. Đường thẳng nào dưới đây là đường chuẩn của Hyperbol

B/.

3
x− = 0
4

x2 y 2

=1
16 12

C/. x + 2 = 0

212/. Đường thẳng nào dưới đây là đường chuẩn của Hyperbol
x−

x+ 4 5 = 0

B/. x + 4 = 0

C/.
3

213/. Điểm nào trong 4 điểm M(5 ; 0), N(10 ; 3

D/.

x
y

=1
20 15
2

4 35
=0
7

2

), P(5

8 7
=0
7

?

D/. x + 2 = 0.

2

;3

), Q(5 ; 4) nằm trên một

x
y

=1 ?
25 9
2

đường tiệm cận của hyperbol
A/. M
B/. N

?
x+

2

A/.

4
5

2

210/. Đường Hyperbol
A/. 4
B/. 2

A/. x + 8 = 0

8±4 2

2

C/. P

D/. Q.

www.thuvienhoclieu.com

Trang 24


www.thuvienhoclieu.com
x2
− y2 = 1
3

214/. Tìm góc giữa 2 đường tiệm cận của hyperbol
.
0
0
0
0
A/. 30
B/. 60
C/. 45
D/. 90 .
215/. Hyperbol (H) có 2 đường tiệm cận vuông góc nhau thì có tâm sai bằng bao nhiêu ?
2
2

2

A/. 2
B/. 3
C/.
D/.
216/. Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu nó có tiêu cự bằng 12 và độ dài trục thực
bằng 10.
A/.

x2 y 2

=1
25 9

B/.

x
y

=1
25 11
2

x2
y2

=1
100 125
x2 y 2

=1
25 16

2

C/.
D/.
217/. Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu nó có tiêu cự bằng 10 và đi qua điểm A(4 ;
0).
A/.

x 2 y2

=1
25 9

C/.

B/.

x
y

=1
16 9
2

2

D/.

x2 y2

=1
16 81
x2 y 2

=1
16 4

218/. Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu một đỉnh của hình chữ nhựt cơ sở của hyp.
đó là M(4 ; 3).
A/.
C/.

x2 y 2

=1
4
3

B/.

x 2 y2

=1
16 9

D/.

x 2 y2
+
=1
16 9
x2 y 2

=1
16 4

219/. Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu nó đi qua điểm (4 ; 1) và có tiêu cự bằng
2 15

A/.

x2 y 2

=1
14 7
x
y

=1
11 4
2

C/.

B/.

2

D/.

x2 y2

=1
12 3
x2 y 2
+
=1
9
4

220/. Tìm phương trình chính tắc của Hyp. (H) biết nó đi qua điểm (6 ; 0) và có tâm sai bằng
www.thuvienhoclieu.com

7
6

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×