Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch cho bản thân trong 5 - 10 năm tới

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT
NAM

BÀI TẬP DỰ ÁN
MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỐNG
TÀU
Họ và tên
Mã SV
Lớp
Môn
Mã học phần
Nhóm

: Vũ Thị Thùy Linh
: 64234
: LHH56ĐH
: Quản trị dự án đóng tàu
: 23306
: N01


Hải Phòng – 2017


MỤC LỤC
1. Mục tiêu trong 5-10 năm tới..............................................................................3
2. Lí do lựa chọn mục tiêu.....................................................................................3
3. Điều kiện để trở thành giảng viên.....................................................................4
3.1. Các điều kiện để được giữ lại làm giảng viên ngành Luật Hàng Hải.........4
3.1.1. Đánh giá khả năng và mục tiêu cần phấn đấu cho bản thân................4
3.1.2. Mục tiêu cần đạt.................................................................................5
3.2. Các điều kiện trở thành giảng viên đại học................................................5
3.2.1. Đánh giá khả năng và mục tiêu cần phấn đấu.....................................5
3.2.2. Mục tiêu cần đạt.................................................................................6
3.3. Các mục tiêu khác......................................................................................6
4. Lên kế hoạch cụ thể cho từng mục tiêu.............................................................6
4.1. Tốt nghiệp bằng loại Giỏi trở lên...............................................................6
4.1.1. Mục tiêu cần đạt cho các học phần trong kì hiện tại ( kì 5 )...............7
4.1.2. Mục tiêu cho từng học phần ( kì 6,7,8 )..............................................8
4.2. Bằng Ielts....................................................................................................9
4.3. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm................................................10
4.4. Học bằng thạc sĩ.......................................................................................10
4.4.1. Các giấy tờ thủ tục có liên quan........................................................11
4.5. Các kế hoạch khác....................................................................................12
5. Ước tính chi phí cần có...................................................................................13
6. Tiến trình thực hiện các mục tiêu....................................................................14
6.1. Thứ tự tiến hành các mục tiêu..................................................................14
6.2. Sơ đồ tiến trình thực hiện.........................................................................15
6.2.1. Kế hoạch 1........................................................................................15
6.2.2. Kế hoạch 2.......................................................................................15
7. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của dự án..........................................................16

1


7.1. Ưu điểm....................................................................................................16
7.2. Hạn chế.....................................................................................................17

2DỰ ÁN CỦA BẢN THÂN
TRONG 5-10 NĂM TỚI
1. Mục tiêu trong 5-10 năm tới
Trở thành giảng viên Bộ môn Luật Hàng Hải – Trường ĐH Hàng hải Việt
Nam. Để đạt được mục tiêu này thì các mục tiêu trước mắt cần phải đạt được
chính là:
+ Tốt nghiệp đúng hạn.
+ Có bằng Ielts.
( điều kiện và các bước để hoàn thành mục tiêu sẽ được đề cập rõ hơn trong các
phần sau ).
2. Lí do lựa chọn mục tiêu
Ngành Luật Hàng Hải là một ngành mới của trường, hiện tại đang có 4
khóa (55 – 58) và trong vài năm tới có thể sẽ tách ngành ra khỏi Khoa Hàng Hải
mà lập một khoa riêng. Do đó khi tách ra sẽ thiếu giảng viên Bộ môn Luật nên
Bộ môn đang có dự định sẽ lựa chọn các sinh viên sau khi tốt nghiệp ở lại
trường làm giảng viên.
Hiện tại Bộ môn có 14 giảng viên trong đó có 2 giảng viên đang học Tiến sĩ
tại nước ngoài. Từ khóa 57 trở đi chỉ tiêu mỗi năm sẽ khoảng 60 – 80 sinh viên
mỗi khóa. Do đó nếu tách ra thành khoa riêng thì sẽ thiếu rất nhiều giảng viên.
Hơn nữa. mình hiện tại là sinh viên năm 3 ( khóa 56 ) là khóa thứ 2 tốt
nghiệp của ngành Luật Hàng Hải nên sẽ có nhiều cơ hội hơn các khóa sau nếu
có mong muốn được ở lại làm giảng viên.
3. Điều kiện để trở thành giảng viên
3.1. Các điều kiện để được giữ lại làm giảng viên ngành Luật Hàng Hải
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ( bằng Cử nhân Luật) loại Khá trở lên.
+ Có bằng Ielts ( tối thiểu 6.0 ).

3


3.1.1. Đánh giá khả năng và mục tiêu cần phấn đấu cho bản thân
3.1.1.1. Bằng tốt nghiệp đại học ( bằng Cử nhân Luật) loại Khá trở lên
Để có bằng Cử nhân Luật loại Khá trở lên thì TBCTL ( trung bình chung
tích lũy ) phải đạt từ 2.5 trở lên. Tuy nhiên để có thể cạnh tranh được với các
sinh viên khác thì phải đạt được loại Giỏi trở lên tức là đạt từ 3.2 trở lên. Vì là
khóa thứ 2 tốt nghiệp do đó cơ hội sẽ ít hơn khóa 55, đồng thời các sinh viên
khác cùng khóa có TBCTL trong khoàng từ 3.2 đến 3.5 khá cao nên cần phải cố
gắng hơn. Tốt nhất nên đạt được bằng loại Xuất sắc ( 3.6 – 4.0 ) thì khả năng
được giữ lại làm giảng viên sẽ cao hơn.
Hiện tại TBCTL của mình là 3.7 và còn 3 kì học là tốt nghiệp. Nếu học
đúng tiến độ và điểm kết thúc học phần các môn đạt từ B+ trở lên thì sẽ có thể
tốt nghiệp đúng hạn với bằng loại Xuất sắc. Ngoài ra còn phải hoàn thành các
điều kiện xét tốt nghiệp khác.
3.1.1.2. Bằng Ielts ( tối thiểu 6.0 )
Hiện nay để được giữ lại làm giảng viên ngành Luật Hàng Hải thì phải có
bằng Ielts tối thiểu 6.0. Nhưng đến khi mình tốt nghiệp thì rất có khả năng điều
kiện về Ielts sẽ nâng lên. Do đó để có thể cạnh tranh được với các sinh viên
khác, Ielts sẽ phải đạt từ 7.0 trở lên.

4


3.1.2. Mục tiêu cần đạt
Thông qua những phân tích ở trên, để được giữ lại làm giảng viên với cơ
hội cao thì bản thân phải đạt được các mục tiêu sau:
+ Tốt nghiệp đúng hạn với bằng loại Giỏi hoặc Xuất sắc.
+ Có bằng Ielts 7.0 trở lên.
3.2. Các điều kiện trở thành giảng viên đại học
Sau khi đạt các điều kiện để được giữ lại làm giảng viên thì cần phải đạt
các yêu cầu sau đây để trở thành giảng viên đại học:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
+ Có bằng thạc sĩ trở lên.
3.2.1. Đánh giá khả năng và mục tiêu cần phấn đấu
3.2.1.1.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Vì là sinh viên không được đào tạo đúng chuyên ngành sư phạm do đó cần
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đây là chứng chỉ bắt buộc
đối với những ai muốn trở thành giảng viên đại học tuy nhiên đây không phải là
tiêu chí xét tuyển giảng viên. Trước khi được phân công giảng dạy thì phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Do đó nên học chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm.
3.2.1.2.

Bằng thạc sĩ trở lên

Hiện nay Bộ môn đang thực hiện mục tiêu: Các giảng viên có bằng thạc sĩ
nâng lên bằng tiến sĩ. Do đó hầu hết các giảng viên đã học thạc sĩ nước ngoài
đang học tiến sĩ trong nước, còn các giảng viên học thạc sĩ trong nước thì đang
học bằng thạc sĩ ở nước ngoài.
Nếu học thạc sĩ trong nước thì sẽ phải học tiến sĩ nước ngoài. Thời gian học
thạc sĩ trong nước là 1.5 năm đối với ngành Luật Hàng Hải còn học thạc sĩ tại
nước ngoài như ở nước Anh – LLM thì thời gian hoàn thành khóa học là 1 năm
( LLM thường được sinh viên chọn để cải thiện kiến thức và khả năng xin việc

5


trong một lĩnh vực luật nhất định). Do đó nếu muốn học lên tiến sĩ để rút ngắn
thời gian thì nên học thạc sĩ nước ngoài sau đó học tiến sĩ trong nước ( thời gian
học tiến sĩ trong nước là 3 – 4 năm).
3.2.2. Mục tiêu cần đạt
+ Hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
+ Học thạc sĩ tại nước ngoài.
3.3. Các mục tiêu khác
Ngoài những điều kiện và mục tiêu đã kể trên để có thể trở thành giảng
viên đại học với cơ hội cao thì bản thân cần phải đạt được các mục tiêu sau:
+ Trỏ thành Đảng viên chính thức ( hiện tại còn 4 tháng dự bị ). Đây là mục
tiêu quan trọng ảnh hưởng đến cơ hội được giữ lại làm giảng viên tại trường.
+ Tạo mối quan hệ tốt với các giảng viên trong Bộ môn. Vì các giảng viên
trong Bộ môn sẽ là người trực tiếp lựa chọn và đề nghị với nhà trường.
+ Làm trợ giảng tại các trung tâm để có kinh nghiệm.Ngoài việc học tập từ
sách vở thì kĩ năng cũng vô cùng quan trọng, do đó bản thân có thể cải thiện
được kĩ năng và kiến thức thông qua việc làm trợ giảng tại các trung tâm.
4. Lên kế hoạch cụ thể cho từng mục tiêu
4.1. Tốt nghiệp bằng loại Giỏi trở lên
+ Từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp còn 3 kì học, tổng cộng còn 48 tín chỉ.
TBCTL hiện tại là 3.7 để tốt nghiệp được bằng loại Giỏi trở lên, các học phần
còn lại phải đạt từ B+ trở lên. Không học phần nào bị trượt. Đối với các học
phần trong kì hiện tại cũng sẽ phải đạt mục tiêu như trên.
+ Để các học phần đạt từ B+ trở lên thì điểm Z phải từ 8.0 trở lên, mà:
Z= 0,5 X + 0.5 Y => X ≥ 8.0 và Y ≥ 8.0
+ Lựa chọn học phần thay thế cho kì cuối ( 3 học phần ). Bởi vì làm đồ án
tốt nghiệp sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc học học phần thay thế. Mặc dù
có ưu điểm là không phải bảo vệ và điểm có thể cao nhưng lại tốn nhiều thời
gian cho việc nghiên cứu, tìm tài liệu để làm đồ án. Trong khi đó học học phần

6


thay thế lại chủ động hơn về thời gian và nó cũng không khác gì so với việc học
các học phần từ trước giờ. Nếu muốn hoàn thành được mục tiêu vừa học vừa
làm và học cả Ielts để thi thì nên lựa chọn việc học học phần thay thế. Do đó để
tiết kiệm thời gian cũng như có thể chủ động trong việc sắp xếp thời gian cho
việc học và làm thêm thì thay vì lựa chọn làm đồ án, học học phần thay thế sẽ
tốt hơn. Bản thân có lợi thế là học thuộc do đó lựa chọn các học phần thay thế sẽ
tốt hơn so với làm đồ án tốt nghiệp.
4.1.1. Mục tiêu cần đạt cho các học phần trong kì hiện tại ( kì 5 )
Thời gian thi: Tháng 1/2019
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8

7

Tên học phần
Anh văn chuyên ngành hàng hải 1
Luật bảo hiểm
Luật tài chính
Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển
Các vấn đề pháp lý về bắt giữ tàu
Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự
VN
Quản trị dự án đóng tàu
Các bộ luật quốc tế về hàng hải

Số tín
chỉ
4
2
2
3
2
4

Điểm Y

Điểm Z

7 - 8.5
8.5 - 9
9
8.5 - 9
8 - 8.5
8.5 - 9

B/B+
A/A+
A+
B+
A
A+

2
2

8 - 8.5
8

A
B+


4.1.2. Mục tiêu cho từng học phần ( kì 6,7,8 )
ST
T

Tên học phần

1
2

Anh văn chuyên ngành hàng hải 2
PL quốc tế về ATHH và PN
ô nhiễm biển
Các sự cố và tai nạn hàng hải
Pháp luật quốc tế về lao động hàng hải
Quản lý rủi ro hàng hải
Bảo hiểm thân tàu biển
Giám định tổn thất hàng hải
Giới hạn trách nhiệm dân sự trong HH
Tính toán phân bổ tổn thất chung
PL quốc tế về VCHH bằng đường biển
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
Pháp luật về hợp đồng - HĐ trong HH
Khía cạnh PL trong hoạt động DVHH
Bảo hiểm hàng hóa VC bằng
đường biển
Bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Tranh chấp hàng hải
Kinh tế khai thác thương vụ
Thực tập chuyên ngành LBH
Thực tập tốt nghiệp LBH
Kĩ năng mềm 2
Quản lý an toàn và an ninh hàng hải
Bộ luật Hàng hải VN

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8

Số
tín
chỉ
4
3

Điểm
X

Điểm
Y

Điểm
Z

8 - 8.5
8 - 8.5

7 - 8.5
8.5 - 9

B/B+
A

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8.5
8.5 - 9
8 - 8.5
8 - 8.5
9
8.5
8 - 8.5
8
8.5 - 9
9
9
8.5 - 9

8.5
8.5
8.5 - 9
8.5
9
8.5
8.5
8
8.5
8
8.5
8.5

A
A
A
A
A+
A
B+/A
B+
A
B+
A
A

2
2
2
2
3
2
2
2

8.5
8
8.5
8
8
9
8.5
8.5

8.5
8
8.5
8
8
9
8.5
8.5

A
B+
A
B+
B+
A+
A
A


+ Các điều kiện khác để xét tốt nghiệp:
- TOEIC: đã hoàn thành ( 600+ ).
- Chứng chỉ giáo dục thể chấ: đã hoàn thành ( đạt 4 học phần GDTC ).
- Chứng chỉ Quốc phòng – An ninh: đã hoàn thành.
- Chứng chỉ MOS: đã đăng ký, tháng 2 sẽ thi và phải đạt.
+ Cố gắng đạt học bổng khoa và trường, gửi vào tài khoản phục vụ việc
học sau này.
4.2. Bằng Ielts
+ Để được giữ lại trường làm giảng viên thì Ielts tối thiểu phải là 6.0.
+ Điều kiện để học thạc sĩ Luật tại Anh là Ielts từ 6.5 đến 7.0 trong đó kĩ
năng nói và nghe phải đạt 6.5.
=> mục tiêu cần đạt về Ielts là từ 7.0 trở lên.
+ Kì học sắp tới có nhiều môn chuyên ngành nên không thể học Ielts => kì
1 năm thứ 4 bắt đầu học Ielts ( bằng có giá trị 2 năm do đó học xong thi luôn để
đủ điều kiện ở lại trường và phục vụ việc học thạc sĩ ở Anh). Thời gian học là
khoảng 6 tháng do đó đến kì 2 năm thứ 4 sẽ thi.
+ Mục tiêu cho từng phần:
- Reading: 7.0.
- Listening: 6.5.
- Writing: 6.5.
- Speaking: 7.0.

9


4.3. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cần phải có trước khi được phân
công giảng dạy do đó để tiết kiệm thời gian thì sẽ học chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm ngay sau khi tốt nghiệp và có đủ các điều kiện trở thành
giảng viên của trường. Thời gian học là 1 tháng với học phí 2.000.000
đồng/khóa. Địa điểm học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mỗi tháng trường
đều mở các khóa học.
4.4. Học bằng thạc sĩ
+ Dự tính sẽ học Thạc sĩ Luật tại Anh ( University of Nottingham ) với điều
kiện về Ielts như ở trên. Trường nổi tiếng với 3 ngành học chính là Luật, Kinh tế
và Y dược. Hơn nữa chi phí học tập tại trường khá phù hợp với điều kiện của
bản thân. Thời gian học tập khóa học thạc sĩ Luật tại trường là 1 năm.

Hình 4.4. Trường University of Nottingham
+ Trường cũng có các học bổng cho khóa học Thạc sĩ, trong đó có học
bổng được cung cấp cho Sinh viên Việt Nam mà mình có thể đạt được như:
ASEAN Masters Scholarship dành cho các sinh viên toàn thời gian, học bổng trị
giá 25% học phí.
+ Dự tính sẽ tham gia khóa học vào mùa xuân ( tháng 1 ) vì kỳ học vào
tháng 1 không phải kỳ học chính ( tháng 9 là kỳ học chính) nên số lượng sinh
viên xin cấp visa và học bổng sẽ ít hơn => rút ngắn được thời gian và chí phí
cho việc làm hồ sơ. Hơn nữa, số lượng sinh viên trong kỳ học tháng 1 ít hơn so
với tháng 9 thì sẽ có nhiều cơ hội đạt học bổng hơn. Và nếu hồ sơ thủ tục có vấn

10


đề vẫn có thể chuyển sang kỳ học chính vào tháng 9 mà không bị đẩy sang năm
sau.
4.4.1. Các giấy tờ thủ tục có liên quan
+ Hồ sơ phải làm từ 3-4 tháng trước thời điểm nhập học. Hồ sơ nhập học
cần có:
- Đơn xin nhập học theo mẫu của trường.
- Bản dịch bảng điểm, bằng cấp khóa học gần nhất.
- Chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận (IELTS, TOEFL…).
- Bản chụp hộ chiếu.
Với bậc học như thạc sỹ yêu cầu thêm:
- Bản giới thiệu về bản thân (personal statement).
- 1-2 thư giới thiệu của giáo viên tại trường đại học mà học sinh đã từng
học hoặc 1 thư từ nơi đang làm việc.
Theo quy định hồ sơ xin thị thực sẽ được xét trong 15 ngày làm việc tính từ
ngày nộp hồ sơ. Hồ sơ xin thị thực cần có:
- Hộ chiếu với thời hạn dài.
- 1 ảnh 4x6.
- Sổ tiết kiệm gửi trong ngân hàng với tổng tiền gồm cả tiền học phí và tiền
sinh hoạt phí trong 1 năm, thời gian để trong ngân hàng tối thiểu 28 ngày.
- Một số giấy tờ cá nhân đã được dịch thuật: Sổ hộ khẩu, chứng minh thư,
giấy tờ sở hữu tài sản (nếu có).
Ngoài ra, một số chi phí cẩn chuẩn bị cho quá trình làm hồ sơ như: phí xin
thị thực nộp cho đại sứ quán, phí đặt cọc trước cho trường, phí chuyển tiền ngân
hàng, phí khám sức khỏe, phí mua vé máy bay.
+ Đối với việc xin cấp học bổng thì hồ sơ phải nộp trước thời điểm nhập
học 3 – 4 tháng.
(Học lên tiến sĩ sẽ xem xét khi có yêu cầu).

11


4.5. Các kế hoạch khác
+ Chuẩn bị hồ sơ chuyển Đảng chính thức sau khi kết thúc 4 tháng dự bị
còn lại. Nên chuẩn bị trước để kịp việc chuyển Đảng chính thức, tránh chậm trễ.
+ Tham gia các hoạt động trên khoa và sinh hoạt chi bộ, liên chi đầy đủ và
tạo mối quan hệ tốt với các giảng viên trong Bộ môn.
+ Lịch học trong các kì còn lại đăng kí vào các buổi sáng, buổi chiều dành
cho việc đi làm thêm. Ứng tuyển vào vị trí trợ giảng tại các trung tâm Tiếng Anh
để có thêm kinh nghiệm và ôn luyện kĩ năng tiếng anh phục vụ việc học Ielts sắp
tới. Tiền lương gửi tài khoản 1 nửa để phục vụ cho việc học sau này.

12


5. Ước tính chi phí cần có
+ Chi phí cho 3 kì còn lại với 1 tín chỉ theo hiện tại là 250.000 VND:
=> 48 x 250.000 = 12.000.000 VND.
+ Chi phí học Ielts: 5.600.000 VND.
+ Chi phí thi Ielts: 4.750.000 VND.
+ Chi phí học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: 2.000.000 VND.
+ Chi phí học thạc sĩ:
- Tiền học 1 năm: £10.610 ≈ 315.477.740 VND.
- Chi phí ăn ở và sinh hoạt ( đã bao gồm chi phí phát sinh ): £600/tháng =>
£7.200/năm ≈ 214.084.800 VND.
Cụ thể chi phí dự trù cho các khoản như sau ( đây là các chi phí trung bình
và đã tham khảo) :
 Thuê nhà: £35/ tuần => £140/tháng.
 Thức ăn: £25 - £30/tuần => £110/tháng ( chi phí trung bình).
 Điện thoại: £5/tuần => £20/tháng.
 Internet: £5/tuần => £20/tháng.
 Chi phí điện, nước, máy sưởi,...: £10/tuần => £40/tháng ( có thể thay
đổi tùy thời điểm trong năm ).
 Chi phí đi lại: £10/tuần => £40/tháng ( có thể thay đổi tỳ thuộc vào
địa điểm thuê nhà ).
 Chi phí cho dụng cụ học tập ( sách vở, in ấn ): £7/tuần => £28/tháng.
 Các chi phí phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
Nếu xin được học bổng thạc sĩ tại Anh thì tiền học phí sẽ giảm còn 130 –
230 triệu đồng (£4.000 – £7.000).

13


+ Ngoài ra còn có tiền làm giấy tờ thủ tục, dịch thuật giấy tờ, phí xin thị
thực nộp cho đại sứ quán, phí đặt cọc trước cho trường, phí chuyển tiền ngân
hàng, phí khám sức khỏe, phí mua vé máy bay.
Trong đó chi phí xin visa và dự trù chi phí phát sinh cho giấy tờ thủ tục để
làm hồ sơ xin visa là khoảng 11.000.000 VND.
=> dự tính chi phí cho việc học thạc sĩ khoảng 600.000.000 VND.
+ Tổng chi phí ước tính cần có là: khoảng 650.000.000 VND.
6. Tiến trình thực hiện các mục tiêu
6.1. Thứ tự tiến hành các mục tiêu
(1) Học Ielts
(2) Làm thêm
(3) Tốt nghiệp
(4) Học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
(5) Học thạc sĩ
+ Trong thời gian chờ xét tốt nghiệp chuẩn bị giấy tờ thủ tục cho việc xin
visa và một số giấy tờ cho hồ sơ nhập học tại Anh. Hồ sơ xin cấp visa phải hoàn
thành muộn nhất vào T7/2019 để kịp thời gian nộp và xét hồ sơ.
+ Trong thời gian học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoàn thiện
hồ sơ nhập học và hồ sơ xét học bổng đồng thời tiếp tục làm thêm.
+ Dự tính khoảng T10/2019 là hoàn thiện mọi hồ sơ thủ tục và đã nộp cho
trường để kịp cho khóa học vào mùa xuân (T1/2020). Nếu thủ tục có vấn đề phát
sinh thì sẽ chuyển sang khóa học vào tháng 9. Do đó sẽ lên 2 kế hoạch:
- Kế hoạch 1: trường hợp nhập học vào kỳ học tháng 1.
- Kế hoạch 2: trường hợp nhập học vào kỳ học tháng 9.

14


6.2. Sơ đồ tiến trình thực hiện
6.2.1. Kế hoạch 1
Trong trường hợp thủ tục hoàn thành theo đúng dự định và kịp cho khóa
học vào tháng 1. Thời gian hoàn thành việc học thạc sĩ sẽ là T1/2021.

Kì 6

Kì 8

Kì 7

T6/2019

(3)

(1)

T8/2019

(4)

T1/2020

(5)

(2)

6.2.2. Kế hoạch 2
Trong trường hợp thủ tục có vấn đề thì thời gian sẽ bị lùi lại và dự kiến
phải hoàn thành theo tiến độ như sau:
+ Nếu thủ tục bị trì hoãn khiến việc nhập học đẩy lùi sang tháng 9 thì trong
thời gian đó tiếp tục đi làm, tiết kiệm tiền phục vụ cho việc học thạc sĩ.
+ Việc học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm vẫn theo dự định trước đó.
+ Hồ sơ xin cấp visa, nhập học và xét học bổng phải hoàn thành chậm nhất
là tháng 6 để kịp nộp cho nhà trường. Thời gian hoàn thành việc học thạc sĩ sẽ là
t9/2021.

15


+ Thời gian dự kiến cho từng công việc như sau:
Kì 6

Kì 8

Kì 7

(1)

T6/2019

T8/2019

(3)

(4)

T9/2020

(5)

(2)

7. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của dự án
7.1. Ưu điểm
+ Phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân, không mất thời gian
đi xin việc tại các nơi khác mà có thể công tác ngay tại trường. Môi trường làm
việc thoải mái hơn, ít áp lực hơn so với làm tại các phòng Pháp chế hay các đơn
vị khác liên quan đến lĩnh vực Luật Hàng Hải.
+ Đối với việc học thạc sĩ thì lựa chọn trường University of Nottingham là
phù hợp, với chi phí học tập không quá cao phù hợp với điều kiện của bản thân,
trường có mở khóa học vào mùa xuân ( tháng 1 ) phù hợp với dự định.
+ Lựa chọn kì học tháng 1 rất thuận lợi cho việc xin học bổng và có thể
chuyển hướng sang học vào tháng 9 nếu hồ sơ có vấn đề phát sinh.
+ Có thể sắp xếp thời gian dạy thêm tại các cơ sở khác tùy thuộc vào khả
năng.
7.2. Hạn chế
+ Mất nhiều thời gian để có thể ổn định công việc so với các lựa chọn khác
( học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, học bằng thạc sĩ Luật).

16


+ Hồ sơ thủ tục xin cấp visa, xin xét học bổng và hồ sơ nhập học tương đối
phức tạp, cần phải chuẩn bị từ sớm và rất dễ xảy ra trường hợp hồ sơ bị từ chối.
Do đó có thể sẽ mất thêm thời gian cho việc hoàn thiện hồ sơ và sẽ dẫn tới chậm
toàn bộ tiến trình.
+ Phải cân đối căn chỉnh thời gian cho hợp lý để hoàn thiện hồ sơ theo
đúng thời hạn => áp lực về thời gian.
+ Chi phí bỏ ra cho việc học thạc sĩ sẽ tương đối cao trong trường hợp
không xin được học bổng. Và nếu vừa làm vừa học thì sẽ mất thêm thời gian so
với học toàn thời gian.
+ Để làm giảng viên đạt học đặc biệt về chuyên ngành Luật cần phải liên
tục cập nhật các thông tin sửa đổi, bổ sung và những tin tức có liên quan để phục
vụ cho việc giảng dạy.

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×