Tải bản đầy đủ

NHUNG BAI HE PHUONG TRINH HAY

MỘT SỐ BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088
5
 2
3
2
 x + y + x y + xy + xy = − 4
 x 4 + 2 x 3 y + x 2 y 2 = 2 x + 9
1) 
2)  2
 x + 2 xy = 6 x + 6
 x 4 + y 2 + xy(1 + 2 x ) = − 5

4
2
2
 xy + x + y = x − 2 y
x 2 + y 2 + x − y = 4
3) 
4) 
 x 2 y − y x − 1 = 2 x − 2 y

 x( x − y + 1) + y ( y − 1) = 2
 x 2 + y 2 + xy = 7
5)  4
 x + y 4 + x 2 y 2 = 21

1 + x 3 y 3 = 19 x 3
6) 
 y + xy 2 = −6 x 21 
( x + y ) 1 +  = 5
 xy + 3 y 2 − x + 4 y = 7
 xy 

7) 
8) 
2 xy + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0
 x 2 + y 2 1 + 1  = 49
 x2 y2 
 x + y − x − y = 2
 x 3 + 2 xy 2 + 12 y = 0
9)  2
10)  2
8 y + x 2 = 12
 x + y 2 + x 2 − y 2 = 4
 x + x 2 − y 2 x − x 2 − y 2 17
+
=

2 x 2 + 5 xy + 2 y 2 + x + y + 1 = 0
2
2
2
2


4
x+ x − y
11)  x − x − y
12)  2
 x + y 2 + 4 xy + 12 x + 12 y + 10 = 0

2
 x( x + y ) + x + xy + 4 = 52
2
2
 x + y + x − 2 y = 2
 2( x − y ) = xy
13)  2
14)  2
2
2
 x + y + 2 x + 2 y = 11
 x − y = 3
2 xy
 2
2
 y x 2 − y 2 = 48
x + y + x + y = 1
15) 
16) 
 x + y = x2 − y
 x + y + x 2 − y 2 = 24

2y

= −2
 2 xy + 3 x + 4 y = −6
x − y +
x
17)  2
18)

2
 x + 4 y + 4 x + 12 y = 3
 2 xy − 2 y 2 + x = 0


(

)

2
2
 x + y + xy = 3
19)  2
 x + 2 xy = 7 x + 5 y − 9
2
2
 x + y + xy = 3
21)  2
 y − xy + 5 x + 4 y = 9

 x2 y + 2x + 3 y = 6
20) 
3 xy + x + y = 5
2 2
2
 2 x y + x + 2 x = 2
22)  2
2 2
 2 x y − x y + 2 xy = 1

2
2
 2 x + 2 y = 1 + 2 x + y
23)  2
 2 y + 2 x + y + 1 = 6 xy

2 2
4
2
 x y + y + 1 = 3 y
24)  2
 xy + x = 2 y


2 y − x + 6 y 2 + y x − 2 y = 0

25) 
 x + x − 2 y − x − 3 y = 2

 x + y + x − y = 2 y
26) 
 x + 5 y = 3

 x − 2 y − xy = 0
27) 
 x − 1 − 2 y − 1 = 1

1
 2
2 x + x − y = 2
28) 
 y − y 2 x − 2 y 2 = −2


 x2 y + y = 2

29)  2 1
2 2
x + 2 + x y = 3
x

y −3

(1)
 x+ y + x+3 =
x
31) 
 x + y + x = x + 3(2)


 x 3 + y 2 x + 3 x 2 + y 2 + 3x − 2 y + 1 = 0
30)  3
2
2
 2 y + xy + y − 3 x − 3 = 0
 x + y + x − y = 1 + x 2 − y 2 (1)
32) 
 x + y = 1(2)

3

2
2
=7
 x 2 y + 2 y + x = 4 xy
2
 4 xy + 4( x + y ) +
( x + y)


33) 
34)  1
1 x
2 x + 1 = 3
 x 2 + xy + y = 3


x+ y
2 xy

= x2 + y
x + 3 2
 x + x 2 − 2 x + 2 = 3 y −1 + 1
x − 2x + 9

35) 
36 ) 
2 xy
 y + y 2 − 2 y + 2 = 3x −1 + 1
y +
= y2 + x
2
3

y − 2y + 9
 x + y + xy ( 2 x + y ) = 5 xy
37) 
 x + y + xy ( 3 x − y ) = 4 xy
 x 2 y + y 2 = x 4 + x 6
38) 
2
( x + 2) y + 1 = ( x + 1)
 x 2 + y 2 + xy + 1 = 4 y
40) 
2
2
 y ( x + y ) = 2( x + 1) + 7 y

 x 4 + y 4 + 6 x 2 y 2 = 41
38) 
2
2
 xy x + y = 10
3
3
 x + 4 y = y + 16 x
39) 
2
2
1 + y = 5( x + 1)

(

)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×