Tải bản đầy đủ

Giai giup lala tich phan

2

x 1

x 1

� �
.ln � �
dx
Tính I  �
3
( x  1)
x 1
3

Giải:
2


2

x 1
1 x  1 �x  1 � 2dx
�x  1 �
I�
.ln
dx

.ln � �
.


( x  1)3 �x  1 �
2 �
x  1 �x  1 �( x  1) 2
3
3
x 1
2dx
� dt 
x 1
( x  1) 2
Đổi cận: x  3 � t  2 ; x  2 � t  3

Đặt t 
3

1
I �
t.ln tdt
22
1

du  dt

u  ln tt
��
Đặt �
dv  tdt � 1 2

v t
� 2
3
3
3
1 2
1
1
1 2
9
5
I  t ln t  �
tdt   9ln 3  4ln 2   t  ln 3  2ln 2 
2
22
2
4 2 2
4
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×