Tải bản đầy đủ

DECuong12 GT1

Tự chọn TỐN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

Hồ Văn Hồng

VẤN ĐỀ I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Bài 1. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:
Bài 4. Tìm m để hàm số nghịch biến trên tập xác định.
a) y = x3 – 3x2 + 2
b) y = − x4 + 4x2 – 3
x3
+ (m − 2) x 2 + (m − 8) x + 1 . ĐS: −1 ≤ m ≤ 4
a)
y
=

2
x +1
x − 5x + 7
3
y
=

c)
d) y =
x−2
x−2
(m − 1) x3
1
+ mx 2 + (3m − 2) x + 3 .ĐS: m ≤
b)
y
=
7
4 3
3
2
e) y = x − 2x2 + x − 3. f) y = 9x7 −7x6 + x5 + 12
3
5
* Bài 5. Chứng minh các bất đẳng thức:
g) y = x − 2sinx ( 0 x3
π
a) sinx < x −
(x < 0) b) sinx + tanx > 2x (0 < x < )
6
2
Bài 2. Xét chiều biến thiên:
3
2
x
a) y = 2x − 1 − x − 5 ;
b) y = x + 1 − 4 − x ;
c) CMR x −
< sinx, ∀ x > 0.
3!
c) y = 1 + −2x2 +10x − 8 ;
d) y = x 2 − 2x + 3 ;
x3
HD: ta cminh y = f(x) =
− x + sinx > 0, ∀ x > 0.
x+1


2
2
e) y =
; f) y = x − 4 g) y = x 1 − x
3!
x − 1
x2
Bài 3. Tìm m để các hàm số đồng biến trên tập xác định.
thật vậy f’(x) =
− 1 + cosx; f”(x) = x − sinx.
2
mx3
1
2
a) y =
− ( m − 1) x + 3 ( m − 2 ) x + .
Do f”’(x) = 1 − cosx ≥ 0 ∀x > 0
3
3
⇒ f”(x) đồng biến / [0;+∞) ⇒ f”(x) > f”(0) = 0, ∀x
1
⇒ f’(x) đồng biến / [0;+∞) ⇒ f’(x) > f’(0) = 0, ∀x
b) y = x3 + mx2 + (m + 6)x − (2m + 1).
3
⇒ f(x) đồng biến / [0;+∞) ⇒ f(x) > f(0) = 0, ∀x > 0.
m
x − m 2 + 4x
Bài 6. Cho hàm số: y = 2x 2 x − 2
c) y =
;
d) y = x + 2 +
x

3
x+3
a) CMR: Hàm số đồng biến trên khoảng (2; + ∞ )
e) y = x3 − 3mx2 + (m + 2)x – 1 . ĐS: −2/3 ≤ m ≤ 1
b) CMR: ph trình 2x 2 x − 2 = 11 có một nghiệm duy nhất.
f) y = mx3 – (2m – 1)x2 + 4m – 1. ĐS: m = ½;
VẤN ĐỀ II: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
3/ Điều kiện để hàm số có cực tịểu tại x 0:
a. Quy tắc 1:
y '(x 0 ) = 0
hoặc

+ Tìm f’(x).
y '(x ) đổ
i dấ
u qua từ- sang+qua x0


+ Tìm các xi (i = 1,2,…) tại đó đạo hàm f’(x) = 0
hoặc hàm số liên tục nhưng khơng có đạo hàm.
y '(x 0 ) = 0
+ Xét dấu f’(x). Nếu f’(x)đổi dấu khi x đi qua điểm y ''(x ) > 0

0
xi thì hàm số đạt cực trị tại xi
b. Quy tắc 2:
4/ Điều kiện để hàm bậc 3 có cực trị :
+Tính f’(x).
a ≠ 0
+ Tìm các nghiệm xi (i = 1,2,…) của phương trình
y’= 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ 
f’(x)=0
∆ > 0
+ Tìm f”(x)và tính f”(xi).
5/ Điều kiện để hàm hữu tỉ có cực trị(tham
* Nếu f”(xi) < 0 thì hàm số đạt đại tại điểm xi
khảo)
* Nếu f”(xi) > 0 thì hàm số đạt tiểu tại điểm xi
y’= 0 có hai nghiệm phân biệt khác nghiệm của
* Nếu f”(xi) ≠ 0 thì hàm số đạt trị tại điểm xi
mẫu
Bài 1. Tìm cực trị của các hàm số sau:
6/ Điều kiện để hàm y = ax 4 + bx2 + c có 3
a) y = 3x2 – 2x3
b) y = 2x3 + 3x2 − 36x − 10
cực trị : y/ = 0 có 3 nghiệm phân biệt hoặc hệ
2
2
4
số a, b trái dấu.
x − x −1
x − 2 x − 15
x
c) y =
e) y =
− x 2 + 3 d) y =
(có 1 cực trị khi a.b ≥ 0)
x

2
x

3
2
Bài 1 : Tìm m để các hàm số sau có cực đại và cực tiểu.
Bài 2. Dùng quy tắc 2, tìm cực trị của các hàm số sau:
1
a) y = x4 – 2x2 + 3
b) y = 3x5 – 125x3 + 2160x.
1) y = x3 + mx 2 + (12 − m) x + 2 ĐS: m < − 4 ∨m > 3
c) y = sin2x – x
d) y= x3(x − 1)2.
3
e) f(x) = sinx + cosx với x ∈ (−π ; π).
2) y = x3 − 2mx 2 + 1
ĐS: m ≠ 0
Một số bài tốn về cực trị :
1/ Điều kiện để hàm số có cực trị tại x = x0 : 3) y = m x 3 − 2 x 2 + (3m + 1) x − 1 ĐS: − 4 < m < 1
3
3
y '(x0 ) = 0
y '(x 0 ) = 0
hoặc 
m 3
1

4) y = x + 3mx 2 − (m − 1) x + 3 ĐS: m < 0 , m >
i dấ
u qua x0
y ''(x 0 ) ≠ 0
y ' đổ
3
10
2/ Điều kiện để hàm số có cực đại tại x0:
x 2 − mx + 2
x2 + 2 x + m
5) y =
ĐS: m < 3; 6) y =
ĐS: m >
y '(x0 ) = 0
x −1
x+2
hoặc

i dấ
u qua từ + sang − qua.x0
y ' đổ
0
mx 2 + x + m
1
− x 2 + mx − m 2
y '(x 0 ) = 0
7) y =
ĐS: m<0 ∨m > ;8) y =
(m

x+m
2
x−m
y ''(x 0 ) < 0
≠0)
Bài 2 : Tìm m để hàm số:
1


Tự chọn TOÁN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
1) y = x4 – mx2 + 2 có 3 cực trị.
ĐS: m > 0
2) y = x4 – (m + 1)x2 – 1 có 1 cực trị
ĐS : m < − 1
3) y = mx4 + (m – 1)x2 + 1 – 2m có 3 cực trị ĐS : 0 < m < 1
4) y = x3 – 3mx2 + (m – 1)x + 2 đạt cực trị tại x = 2 ĐS : m
=1
1
5) y = mx3 + (m − 2) x 2 + (2 − m) x + 2 đạt cực trị tại x = −1.
3
(m=3)

6) y = x3 – mx2 – mx – 5 đạt cực tiểu tại x = 1. ĐS : m = 3
7) y = x3 + (m +1)x2+ (2m –1)x + 1 đạt cực đại tại x = −2.
(m=7/2)

8) y = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x + m đạt cực tiểu tại x = 2
x 2 + mx + 1
9) y =
đạt cực đại tại x = 2
x+m
10) y = mx3 + 3mx2 – (m – 1)x – 1 không có cực trị.
-x 2 + mx - m 2
a) y =
có cực đại và cực tiểu.
x-m

Hồ Văn Hoàng

Bài 3 : Cmr hàm số luôn có cực đại và cực tiểu ∀a ∈ R.
x 2 + a (1 − a ) x − a 3 + 1
x 2 − (m 2 − 1)
1) y =
; 2) y =
x+a
x−m
x4
Bài 4. Định a, b để y =
− ax2 + b đạt cực trị bằng −2 tại x =
2
1
mx 2 + 3mx + 2m + 1
*Bài 6. Tìm m để hàm số y =
(m là tham
x −1
số) có cực đại, cực tiểu và các giá trị cực trị trái dấu
x 2 + 2x
*Bài 7. Cho y =
.
x −1
a) Tìm cực trị của hàm số;
b) Tính khoảng cách giữa 2 điểm cực trị;
c)Viết pt đường thẳng qua 2 điểm cực trị.

VẤN ĐỀ III: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của
 π
Bài 2. a) y = 2 cos2x + 4sinx trên 0;  (M = 2 2 ; m =
hàm số
 2
1) Trên một đoạn [a;b]
)
2
 Tìm các điểm x1, x 2 ,..., xn ∈ [a; b] tại đó hàm số f(x)
π
π
 π π
(M =
;m=− )
có đạo hàm bằng 0 hoặc đạo hàm không xác b) y = sin2x − x trên  − ; 
 2 2
2
2
định
c) y= sin4x−4sin2x+5 (đặt t=sin2x, t∈[0 ;1]; M=5 ; m=2)
 Tính các giá trị f ( x1 ) , f ( x1 ) ,..., f ( xn ) , f ( a) , f ( b) .
4
d) y = 2sinx − sin3x trên [0; π ].
+ So sánh các giá trị tìm được ⇒ Kết luận.
3
2) Các trường hợp khác: Lập Bảng biến thiên.
e) y = cos3x – 6cos2x + 9cosx + 5
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số
f) y = sin3x – cos2x + sinx + 2
Bài 1.
g) y = cos22x – sinxcosx
a) y = x3 − 3x2 − 9x + 35 trên [−4; 4] (M = 40; m = −41)
2
Bài 3. a) y = x + 2 x − 2
b) y = x2.ex trên [−3;2]
b) y = 6 − 3x trên [−1 ; 1]
(M = 3 ; m = 3 )
4
2
c) y = 5 − 4x trên [−1 ; 1]
(M = 3 ; m = 1)
c) y = x − 2 x + 5 trên [−3;2] d) y = 100 − x 2 trên [−8;6]
d) y = 1 + 9 − x 2 trên [−3 ; 3]
(M = 4 ; m =1)
2
e) y = 3 + x − 2 x + 5
(M = không có ; m = 5)
f) y = x + 2 − x 2
(M = 2 ; m = − 2 )
2
g) y = f(x) = |x – 4x − 5| trên [−5; 5].
Xét hàm số g(x) = x2 – 4x − 5, x ∈ [−5; 5]
ta có g’(x) = 2x – 4; g’(x) = 0 ⇔ x = 2 ∈ [−5; 5]
Ta có: g(2) = − 9, g(−5) = 40, g(5) = 0 ⇒ − 9 ≤ g(x) ≤ 40
⇒ 0 ≤ |g(x)| ≤ 40 ⇒ 0 ≤ f(x) ≤ 40.
Giải pt f(x) = 0 ⇔ x = −1 ∨x = 5.
Vậy: min y = y (−1) = y (5) = 0 ; max y = y (−5) = 40 .
[ −5,5]

sin x + 1
x2 + x + 1
, x<0
f) y =
.
2
sin x + sin x + 1
x
Bài 4. Tìm hình chữ nhật trong các hình chữ nhật có :
a) Chu vi nhỏ nhất biết diện tích S = 49 m2.
b) Diện tích lớn nhất biết chu vi = 14 m.
Bài 5. Trong các tam giác vuông có cạnh huyền là 12cm. Hãy
xác định tam giác có diện tích lớn nhất.
Bài 6. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình :
e) y =

12x2 − 6mx + m2 − 4 +

[ −5,5]

12
= 0. Tìm Max, Min của: S =
m2

x13 + x23

VẤN ĐỀ IV: TIỆM CẬN
2)  bậc tử = bậc mẫu thì tiệm cận ngang y = hệ
Định nghĩa :
 Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang số bậc cao nhất chia nhau
f (x ) = y 0 hoặc  Hàm số có bậc tử < bậc mẫu thì tiệm cận ngang
của đồ thị hàm số y = f(x) nếu xlim
→+∞
y=0
lim f (x ) = y 0
 Hàm số có bậc tử > bậc mẫu thì không có
x →−∞
 Đường thẳng x = x0 là đường tiệm cận đứng tcận ngang
f (x ) = ±∞ hoặc
của đồ thị hàm số y = f(x) nếu xlim
→ x 0−
lim+ f (x ) = ±∞

x → x0

Cách tìm các tiệm cận
1) Tiệm cận đứng: giải phương trình mẫu = 0 tìm
nghiệm

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang các hàm số sau:
2x −1
5 − 3x 2
x 2 + 2 ; d) y =
a) y =
; b) y =
;
c)
y
=
x+2
1 − x2
x −1
x2 + 1
x +1

2


Tự chọn TOÁN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
x−2
−2 x − 2
; b) y =
;
3x + 2
x+3
1
2x
d) y = 1 + 2 ; e) y = 2
;
x
6 x + 11x − 10
1
1
g) y =
h) y=
2 ;
2 ;
4− x
( 2 x − 3)
 a) y =

c) y = 1 –
f) y =
i) y =

1
;
x

1
;
x2 + 1
−3 x
x2 + 3

j) y =

Hồ Văn Hoàng
x
x2 − 9

; l) y =

x
x2 + 1
; m) y =
; n) y =
4 − x2
x

5 − 3x 2
1 − x2
;

VẤN ĐỀ IV: PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TOẠ ĐỘ
Công thức chuyển hệ toạ độ: Tịnh tiến theo a) Tìm giao điểm I của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của
uuu
r
(H)
OI
b) Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo
uur
M(x; y) đối với hệ toạ độ Oxy thì M( X; Y) đối với
vectơ OI và viết phương trình của ( H )đối với toạ độ IXY
 x = X + x 0
x −1
hệ toạ độ IXY Với I( x0;y0) 
 Cho ( H ):y =
y = Y + y 0
x+2
 M ∈ (C) ⇔ y = f(x)
đối với hệ toạ độ
a) Tìm giao điểm I của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của
Oxy
(H)
b) CMR (H) có một tâm đối xứng.
 M ∈ (C) ⇔ Y + y0 = f( X + x0 ) đối với hệ toạ
 Cho hàm số : f(x) = x3 – 6x2 + 9x – 1 ( C )
độ IXY.
a) Xác định điểm uốn I của đồ thị ( C )
2x +1
 Cho ( H ):y =
b) CM rằng điểm I là tâm đối xứng của đường cong ( C ) .
x +1
VẤN ĐỀ V: KHẢO SÁT HÀM SỐ
A. Hàm bậc ba:
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
2) Biện luận theo m số nghiệm phtrình: x3 − 6x2 + 9x + 3 −
Bài 1: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 2
m=0
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
2) Biện luận theo m số nghiệm phương trình x3 – 3x2 + m = 0. 3) Tìm tất cả các tâm đối xứng của đồ thị (C) .
4) Viết pt tiếp tuyến của (C) tại điểm có hệ số góc nhỏ nhất
3) Viết pttt của (C) biết tt song song với đt y = − 9x − 2011.
4) Vẽ đồ thị hàm số y = |x3 – 3x2 + 2|.
 7
và tiếp xúc
Bài 2: Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + m – 2 . m là tham số 5)*Viết pt đường thẳng đi qua điểm M  4; 3 ÷

1) Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu
(C) .
2) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3.
2
Bài 11: Cho hàm số y = ( 2 − x ) ( x + 1)
(C)
Bài 3 Cho hàm số y = − x3 + 3x2 + 1 có đồ thị (C).
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C).
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
2) Dùng đồ thị (C) định k để phương trình x3 – 3x2 + k = 0 có 2) Tìm m để (C’): y = (2−x)(m−2) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
đúng 3 nghiệm phân biệt .
3) Viết pt tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến //d1:
3) Vẽ đồ thị hàm số y = − | x|3 + 3x2 + 1
8
y = x + 2010
Bài 4: Cho hàm số y = x3 – 3x + 2 có đồ thị là (C).
3
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
4)*Tìm m để d2: y = |m|(x+1) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt .
2) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm M (0; 2) .
Viết pt parabol đi qua các điểm cực đại, cực tiểu và M(−3;4).
Bài 5: Cho hàm số y = x3 + 3x2 − 2, có đồ thị là (C).
Bài 12: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y = (x + 1)3 (C).
1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2) Viết ptttuyến d với (C) tại tâm đối xứng. ĐS: 2. d:y = 0
2./ Viết ptttuyến với (C) tại điểm thuộc (C) có hoành độ xo =
Bài 13: 1) Khảo sát hàm số y = -x 3 + 3x 2 - 4x + 2 (C).
−3
2) Viết pttt d với (C) tại giao điểm cùa (C) với Oy.
Bài 6 : Cho hàm số y = x3 + 3x2, có đồ thị là (C).
ĐS:y=−4x+2
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
3
2
3
2
2) Tìm điều kiện của m để phương trình y = x + 3x – 2 – m Bài 14: Cho hàm số y = x – 2x + (1 – m)x + m (1), m là số
thực (K.A 2010)
= 0 có ba nghiệm phân biệt.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.
3/ Tìm điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại
2) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm
điểm này có hệ số góc nhỏ nhất.
phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa điều kiện:
3
2
Bài 7: Cho hàm số : y = − x + 3 x − 2 , đồ thị ( C )
x12 + x22 + x23 < 4
1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2/ Viết phương trình tíếp tuyến ∆ với (C ) tại điểm A( 0; − 2) B. Hàm trùng phương:
4
2
3/ d là đường thẳng qua K(1; 0) có hệ số góc m . Tìm giá trị m Bài 1: 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số y =4 − x 2+ 2x .
2) Dùng đồ thị biện luận số nghiệm ph trình: x − 2x + m = 0
để đường thẳng d cắt (C ) tại 3 điểm phân biệt .
4
2
Bài 8: Cho hàm số y = x 3 − (2m − 1)x2 + (2 − m)x + 2 (1) 3) Vẽ đồ thị hàm số y = |− x + 2x |
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = Bài 2: 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số y = −x4 + 2x2 + 1.
2
m
2
2
2)Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và 2) Dùng đồ thị biện luận số nghiệm ph trình ( x − 1) + 2 = 2 .
các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) có hoành độ dương.
Bài 3: 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x4 – 2x2 + 3.
Bài 9: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y = (x + 1)3 (C). 2) Viết ph trình tiếp tuyến với ( C ) tại giao của ( C ) với trục
2) Viết ptttuyến d với (C) tại tâm đối xứng. ĐS: 2. d:y = 0
Oy.
x3
3) Tìm m để ph trình − x4 + 2x2 + m = 0 có 4 nghiệm phân
2
Bài 10: Cho hàm số y = − 2 x + 3x + 1 (C)
biệt.
3
3


Tự chọn TOÁN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

Hồ Văn Hoàng

4) Viết ph trình tiếp tuyến với (C) tại điểm cực đại của (C).
3 − 2x
Bài 2: 1) Khảo sát hàm số y =
, có đồ thị (C).
x4
5
x −1
2
Bài 4: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y =
(1)
- 3x +
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng
2
2
2) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1
d: y = mx + 2 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.
4
2
3) Viết pttt của ( C) tại giao điểm của (C) với các trục tọa độ.
Bài 5: Cho y = x + 2(m+1)x + 1 (1)
2x −1
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.
Bài 3: 1) Khảo sát hàm số y =
(C) .
x−2
2. Tìm m để hàm số có 3 cực trị.
Bài 6: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 −1 (C)
1) Tìm trên (C) các điểm có tọa độ nguyên.
2) Biện luận theo m số nghiệm thực của ph trình x4 – 2x2 = m. 2) Tìm pttt với (C) tại điểm M thuộc (C) và có hoành độ xo= 1
2x −1
Bài 7: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = (x2 – 1)2 (C).
3) Vẽ đồ thị hàm số y =
4
2
2) Biện luận theo m số nghiệm pt : x – 2x + 1 − m = 0.
x−2
3)* Viết pt tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua A(0; 1).
x +1
Bài 8: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số : y = x4 – 2x2
Bài 4: 1) Khảo sát hàm số y =
( 1) có đồ thị là (C)
4
2
x −1
2)* Định m để ph trình |x – 2x | = m có 6 nghiệm phân biệt.
2) Viết pt tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc là −2.
1
3
Bài9: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = x 4 − 3x 2 +
2x +1
2
2
Bài 5: 1) Khảo sát hàm số y =
có đồ thị (C)
x −1
(C).
2) Viết PTTT với (C) tại điểm thuộc (C) có hoành độ x0 = 2 . 2) Viết pt tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ là 5 .
3) Tìm điều kiện của m để pt x4 – 6x2 + 1 + m = 0 có 4 Bài 6: 1) Khảo sát hàm số y = x + 2
x −3
nghiệm
2
2
2) Tìm trên đồ thị điểm M sao cho khoảng cách từ M đến
Bài 10: 1) Cho hàm số : y = x (m – x )
đường tiệm cận đứng bằng khoảng cách từ M đến tiệm cận
1) Tìm điều kiện của m để hàm số có ba cực trị.
ngang.
2) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi
m=4.
2x + 1
3)Viết pt tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ Bài 7: 1) Khảo sát hàm số y = x − 1 có đồ thị (C)
x0 = −1
2) Tìm m để (C) cắt đường thẳng (d): y = m( x + 1) + 3 tại 2
Bài 11: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số : y = (1 – x2)2 − 6 (C) điểm phân biệt A,B nhận I(−1;3) làm trung điểm AB.
2) Biện luận theo m số nghiệm phương trình: m – x4 + 2x2 = 0
3( x + 1)
Bài 8: 1) Khảo sát hàm số y =
(C ).
3) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị biết nó song song
2− x
với đường thẳng d: y = 24 x + 10
2) Viết pt tiếp tuyến với (C ) tại giao điểm của (C) và trục
Bài 12: Cho y = x4 – mx2 – (m + 1) (Cm), (m là tham số).
tung.
1) Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua diểm M (−1; 4)
3) Tìm tất cả các điểm trên (C ) có toạ độ nguyên.
2) Khảo sát hàm số khi m = − 2.
3
Bài 9: 1) Khảo sát hàm số y = 2 +
Bài 13: Cho hàm số y = −x4 + 2mx2 (Cm), ( m là tham số)
x −1
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi
2) Viết pttt với với đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox.
m =1.
3) Tìm m để d : y = − x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt .
2) Lập phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A( 2 ; 0).
4) Tiếp tuyến tại M ∈ (C ) cắt hai tiệm cận của ( C) tại A , B .
3) Xác định m để hàm số (Cm) có 3 cực trị.
a/ CMR : M là trung điểm AB
Bài 14: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = − x 4 − x 2 + 6
b/ Tính diện tích ∆IAB với I là giao điểm hai tiêm cận của
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến
(C) .
1
2x + 1
vuông góc với đường thẳng y = x − 1
Bài 10: 1) Khảo sát hàm số y =
có đồ thị là (C).
6
x +1
Bài 15: 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 2x4 – 4x2 (1)
2) Tìm trên (C) những điểm có tổng khoảng cách từ đó đến hai
2
2
2) Với các giá trị nào của m, phương trình x x − 2 = m có tiệm cận của (C) nhỏ nhất.
3) Lập phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đó song
đúng 6 nghiệm thực phân biệt?
4
2
song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
Bài 16 Cho y = x – (3m + 2)x + 3m có đồ thị là (Cm)
4) Tìm m để đường thẳng y = −2x + m cắt đồ thị (C) tại hai
1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số đó cho khi m = 0.
điểm phân biệt A, B sao cho diện tích ∆OAB = 3 (O là gốc
2) Tìm m để đường thẳng y = −1 cắt đồ thị (Cm) tại 4 điểm
phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn 2.
tọa độ).
Bài 17 Cho hàm số y = x4 – mx2 + m − 1 (1) với m là tham số.
x+2
( 1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = Bài 11 1) Khảo sát hàm số y =
2x + 3
4.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (1), biết tiếp tuyến
2) Tìm m để đồ thị cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt .
đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A,
3) Tìm m để các tiếp tuyến với đồ thị tại A(1;0), B(−1;0)
B và tam giác OAB cân tại gốc toạ độ O.
vuông góc nhau.
2x −1
Bài 12 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số : y =
.
1− x
C. Hàm nhất biến:
2) Đường thẳng (d) đi qua I(1; −2) có hệ số góc k.
3x − 2
Bài 1 : 1) Khảo sát hàm số y =
, có đồ thị là (C)
a) Biện luận theo k số giao điểm của (d) và (C).
x +1
b) Trong trường hợp (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B.
2) Viết ph trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng
Chứng minh các tiếp tuyến với (C) tại A và B song song nhau.
−2.
4


Tự chọn TOÁN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
3) Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đó
vuông góc với đường thẳng x + y + 2010 = 0.
4) Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm pt mx + 2x − 1− m
=0
2x + 1
Bài 13 Cho hàm số y =
(C)
x +1
1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) a) biết hệ số góc k = 4.
1
1
b) tại điểm có hoành độ x = . c) tại điểm có tung độ y = −
2
2
.
5
3. Tìm m để ( d ) : y = mx + − 2m cắt (C) tại 2 điểm phân
3
biệt.
3x + 1
Bài 14 1.Khào sát và vẽ đồ thị hàm số y =
(C)
1− x
2.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến
song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất .
3.Tìm m để đường thẳng d1: y = mx −2m − 7 cắt đồ thị (C) tại
hai điểm A, B phân biệt .Tìm tập hợp trung điểm I của đoạn
thẳng AB .
4.Viết pttt của (C), biết tiếp tuyến ⊥ d2: x + y − 2 = 0.
5.Tìm những điểm ∈ (C) có toạ độ là số nguyên .
2x − 4
Bài 15 1. Khào sát và vẽ đồ thị hàm số y =
(C)
x +1
2.Biện luận theo m số giao điểm của (C) và đường thẳng y =
m.
3.Viết pttt của (C) tại các giao điểm của (C) và đường y = − x
2sin 2t − 4
 π
4.Tìm GTLN và GTNN của g (t ) =
trên 0;  .
sin 2t + 1
 2
5.Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua d2:y =
−x − 3
2
2x − 2
Bài 16 1. Khào sát và vẽ đồ thị hàm số y =
(C)
x+2
3
2
Bài 1 1) Khảo sát hàm số y = − x + 3 x − 2

(C)

2) Tìm trên đường thẳng (d): y = 2 các điểm mà từ đó có thể
kẻ được ba tiếp tuyến đến đồ thị (C).
2) Gọi M(m; 2) ∈ d.
Phương trình đường thẳng ∆ qua M có dạng:
y = k ( x − m) + 2 .
Từ M kẻ được 3 tiếp tuyến với (C) ⇔ Hệ phương trình sau
có 3 nghiệm phân biệt:
5

3
2
−
 x + 3x − 2 = k ( x − m) + 2 (1)
 m < −1 hay m >
⇔
3

2
(2)
 −3x + 6 x = k
 m ≠ 2

2.Tìm toạ độ những điểm M sao cho

Hồ Văn Hoàng
d [ M , Ox ]

d [ M , Oy ]

=

4
.
5

3.Viết pt tiếp tuyến của (C) tại những điểm tìm được ở câu 2 .
4.Chứng tỏ giao điểm hai tiệm cận là tâm đối xứng của (C) .
2 x −2
= m có 4 nghiệm phân biệt
5.Tìm m để phương trình
x +2
-3x -1
(C).
x -1
2) Viết ph trình tiếp tuyến d với (C) tại điểm có hoành độ bằng
3.
2x -1
Bài 18 1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y =
(C).
x -1
2. Viết pttt với (C) tại giao điểm cùa (C) với Ox. ĐS: y =
−4x+2
x +3
Bài 19 1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y =
(C).
x+2
2. Viết pttt với (C) tại điểm có hoành độ bằng −3. ( y = −x + 3)
2x
Bài 20 1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y =
(C).
x +1
2. Viết pt tiếp tuyến d với (C ) tại điểm có hoành độ bằng 2 .
Bài 21 Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số
| x + 1|
x +1
1/ y = x3 − 3x; 2/ y = x4 − 2x2 + 1; 3/ y =
; 4/ y =
| x−2|
x−2
Bài 22 Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số
1
2x −1
1
a/ y = x3 − x 2 ; b/ y = x 4 − 2 x 2 ; c/ y =
; d/
3
x−2
4
| x | +1
y=
| x | −2
Bài 23: Biện luận theo m số nghiệm của PT: x3 − 3x − m = 0
x −1
Bài 24: CMR: Đồ thị (C) của hàm số y =
luôn cắt
x +1
đường thẳng (d) : y = m − x với mọi giá trị của m
Bài 17 1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y =

3
2
Bài 3 1. KS hàm số y = x − 3 x + 1 có đồ thị (C).

2. Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của
(C) tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB =
4 2.
2) Giả sử A(a; a 3 − 3a 2 + 1), B(b; b 3 − 3b 2 + 1) (a ≠ b)
Vì tiếp tuyến của (C) tại A và B song song suy ra
y′ (a) = y′ (b) ⇔ (a − b)(a + b − 2) = 0
⇔ a + b − 2 = 0 ⇔ b = 2 – a ⇒ a ≠ 1 (vì a ≠ b).
AB = (b − a) 2 + (b 3 − 3b 2 + 1 − a 3 + 3a 2 − 1) 2 =
2

4(a − 1)6 − 24(a − 1) 4 + 40(a − 1) 2

6
4
2
AB = 4 2 ⇔ 4(a − 1) − 24(a − 1) + 40(a − 1) = 32 ⇔
a = 3 ⇒ b = −1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 0 .
⇒A(3; 1) và B(–1; –3)

m
2. Tìm
để (Cm) cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành a = −1 ⇒ b = 3
độ lập thành cấp số cộng
4
2
Bài 4 1. KS hàm số y = x − 5 x + 4, có đồ thị (C).
2) Pthđgđ của (Cm) và trục hoành: x 3 − 3mx 2 + 9 x − 7 = 0 (1)
4
2
Gọi hoành độ các giao điểm là x 1; x2; x3.Ta có: x1+ x2+ x3 = 2. Tìm m để phương trình x − 5 x + 4 = log 2 m có 6
3m
nghiệm.
 x1; x2; x3 lập thành cấp số cộng ⇔ x1 + x3 = 2x2
2) x 4 − 5 x 2 + 4 = log 2 m có 6 nghiệm ⇔
⇒ x2 = m là nghiệm của (1) ⇒ − 2m3 + 9m – 7 = 0
9
9
m = 1
log12 m = ⇔ m = 12 4 = 144 4 12
4
−1 − 15
⇔ 
m=
−1 ± 15 . Thử lại ta được :
2x + 1
m=
2
Bài 5 1. Ks hàm số y =
có đồ thị (C).

2
x −1
3
2
Bài 2 Cho hàm số y = x − 3mx + 9 x − 7 có đồ thị (Cm).

5


Tự chọn TOÁN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
2. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị (C) tiếp tuyến tại M cắt 2
tiệm cận tại Avà B. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận . Tìm vị
trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất

3 
2) Gọi M  x0 ; 2 +
÷ ∈(C).
x0 − 1 

Tiếp tuyến d tại M có dạng: y =

−3
3
( x − x0 ) + 2 +
( x0 − 1)2
x0 − 1


6 
Các giao điểm của d với 2 t cận: A  1; 2 +
÷ , B(2x0 –1;
x

0 −1 
2)
S∆IAB = 6 (không đổi) ⇒ chu vi ∆IAB đạt GTNN khi IA= IB
 x0 = 1 + 3 M1 (1 + 3; 2 + 3)
6
= 2 x0 − 1 ⇒ 


x0 − 1
 x0 = 1 − 3 M 2 (1 − 3; 2 − 3)
Bài 6 1. KS hàm số y = x3 – 3x (1)

2) Cm rằng khi m thay đổi, đường thẳng (d): y = m(x +1) +
2 luôn cắt đồ thị (C) tại một điểm M cố định và xác định các
giá trị của m để (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt M, N, P sao
cho tiếp tuyến với đồ thị (C) tại N và P vuông góc với nhau.
2) M(–1;2). (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt ⇔
9
m>− ;m≠0
4
Tiếp tuyến tại N, P vuông góc ⇔ y’(xN).y’(xM) = − 1
⇔m=

−3 ± 2 2
.
3

3
2
Bài 7 Cho hàm số y = x + 2mx + (m + 3) x + 4 đồ thị (Cm).

Hồ Văn Hoàng

điểm phân biệt A, B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
2) AB2 = (xA – xB)2 + (yA – yB)2 = 2(m2 + 12)
⇒AB ngắn nhất ⇔ AB2 nhỏ nhất ⇔ m = 0.
Khi đó AB = 24
Bài tự luyện
1. Cho hàm số y = −(m2 +5m)x3 + 6mx2 + 6x − 6 (Cm).
Tìm tất cả các điểm cố định trong mặt phẳng tọa độ mà (Cm)
luôn đi qua với mọi giá trị m. Tiếp tuyến của (Cm) tại mỗi
điểm đó có cố định hay không khi m thay đổi, tại sao?
ĐS: điểm cố định A(0; –6). Vì y’(0) = 6 ∀m nên tiếp tuyến
của (Cm) tại điểm cố định A cố định khi m thay đổi.
2. Cho hàm số: y = mx3 + (2m + 1)x + 3 − m (Cm)
Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có cực đại, cực
tiểu. Chứng minh rằng khi đó đường thẳng d nối hai điểm cực
đại, cực tiểu của (Cm) luôn đi qua một điểm cố định.
−2 m + 2
10 − m
1
x+
ĐS: d: y =
luôn qua I (− ;3) cố định.
3
3
2
x −1
3. Cho hàm số: y =
. CMR mọi tiếp tuyến của đồ thị (C)
x +1
đều lập với hai đường thẳng tiệm cận một tam giác có diện
tích không đổi.
ĐS: S =4 (const).
x +1
4. Chứng tỏ rằng đường cong y = 2
có 3 điểm uốn cùng
x +1
nằm trên một đường thẳng.
− x2 − 2x + 1
2( x − 1)( x 2 + 4 x + 1)
′′
y
=
HD: y ′ =
;
( x 2 + 1) 2
( x 2 + 1)3
Đồ thị có 3 điểm uốn là A1 ( x1 ; y1 ); A2 ( x2 ; y2 ); A3 ( x3 ; y3 )
uuuuu
r uuuur
⇒ A3 A2 / / A3 A1 , do đó 3 điểm uốn thẳng hàng với nhau

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C1) của hàm số trên khi m = 1.
x+2
2) Cho (d) là đường thẳng có phương trình y = x + 4 và điểm 5. Cho hàm số: y =
(C). Tìm điểm M ∈ (C) sao cho
x −3
K(1; 3). Tìm các giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (C m)
khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận đứng bằng
tại ba điểm phân biệt A(0; 4), B, C sao cho S∆KBC = 8 2 .
khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận ngang.
2
2) xB, xC là các nghiệm của phương trình: x + 2mx + m + 2
HD: Có 2 điểm thỏa mãn bài toán có hoành độ x = 3 ± 5 .
=0
6. Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + m.
1
S ∆KBC = 8 2 ⇔ BC .d ( K , d ) = 8 2 ⇔ BC = 16 ⇔
Tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1.
2
−3 + ∆ ′ −3 − ∆ ′
9
HD: Ycbt ⇔ x2 − x1 = 1 ⇔
1 ± 137

=1⇔ m =
m=
3
3
4
2
3
2
7.
Cho
y
=
x
+
mx

m
−1.
Viết
phương
trình
tiếp
tuyến
tại
4
2
2
Bài 8 Cho f ( x ) = x + 2(m − 2) x + m − 5m + 5 (Cm)
các điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m của m. Tìm quỹ tích giao điểm của các tiếp tuyến đó khi m
thay đổi.
=1
2
2) Tìm m để (Cm) có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 HD: y’ = 3x + 2mx
Dễ thấy đồ thị đi qua 2 điểm cố định là A1 (1; 0), A2 (−1; −2)
tam giác vuông cân.
2) Hàm số có CĐ, CT khi m < 2 . Toạ độ các điểm cực trị là: tiếp tuyến tại A1 (1; 0) có PT d: y = (2m + 3)( x − 1)
A(0; m 2 − 5m + 5), B( 2 − m ;1 − m), C ( − 2 − m ;1 − m)
tiếp tuyến tại A2 (−1; −2) có PT d’: y = (−2m + 3)( x + 1) − 2 .
Tam giác ABC luôn cân tại A ⇒ ∆ABC vuông tại A khi m = Toạ độ giao điểm M = d ∩d’ là nghiệm của hệ phương trình
1.
 y = (2 m + 3)( x − 1)
3x 2 − x − 2
3
2
y
=
.
Khử
m
ta
có:
, đó

Bài 9 Cho y = x + (1 – 2m)x + (2 – m)x + m + 2 (1)
x
 y = (−2m + 3)( x + 1) − 2
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m =
chính là quỹ tích cần tìm.
2.
−2 x − 4
2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực
8. Cho y =
. Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị
x +1
đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ
và đường thẳng 2x − y + m = 0. Trong trường hợp có hai giao
hơn 1
quỹ tích trung điểm I của MN.
2) YCBT ⇔ phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt x 1, điểm M,N hãy tìm
HD: PThđgđ 2x2 + (m − 4)x + m + 4 = 0 có ∆ = m2 − 16
7
5
 − 4 < m < 4: không có giao điểm
x2 thỏa mãn: x1 < x2 < 1. ĐS: < m <
5
4
 m = ± 4: có 1 giao điểm
2x + 1
 m < −4 V m > 4 có 2 giao điểm. Khi đó trung điểm E của
có đồ thị là (C).
x+2
x +x
−m − 4
MN có tọa độ thoả : xE = 1 2 =
và yE = 2 x + m
2) Cm đường thẳng d: y = –x + m luôn luôn cắt (C) tại hai
2
4
Bài 10 1) KS hàm số y =

6


Tự chọn TOÁN 12 − Chù đề 1 : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
Rút m từ 1 phương trình thế vào phương trình còn lại ta có y =
−2x −4, với điều kiện m<−4 V m>4 ⇔ x< −2 V x > 0.
Vậy quỹ tích phải tìm là phần đường thẳng y = −2x −4 ứng
với x ∈ (−∞; −2) U (0; +∞)
2m
9. Cho hàm số y = 2 x − 1 +
(C)
x −1
a. Định m để hàm số đồng thời có cực đại và cực tiểu.
b. Tìm quĩ tích các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị
HD a. m > 0.
b. Với m > 0 từ bảng biến thiên ta có
2m
tọa độ điểm cực đại: xI = 1 − m, yI = 2 xI − 1 +
.
xI − 1
Biến đổi ta có: yI = 4xI − 3, xI < 1
Vậy quỹ tích các điểm cực đại là nửa đường thẳng có phương
trình y = 4x − 3 với x < 1

Hồ Văn Hoàng

Tương tự quỹ tích các điểm cực tiểu là nửa đường thẳng có
phương trình y = 4x − 3 với x > 1
10. Cho hàm số y = x3 −(3+m)x2 + mx + m + 5.Với giá trị nào
của m để trên đồ thị có 2 điểm đối xứng qua gốc O.
HD: Đồ thị có 2 điểm đối xứng nhau qua gốc O tức là phải
tồn tại x, y sao cho điểm (x; y) và (− x; − y) cùng thuộc đồ thị
tương đương hệ gồm 2 phương trình sau nghiệm khác (0;0)
y = x3 −(3+m)x2 + mx + m + 5 (1);
− y = –x3 −(3+m)x2 – mx + m + 5 (2)
Lấy (1) cộng với (2) ta được: −2(m+3)x2 + 2(m+5) = 0,
phương trình này phải có nghiệm khác 0
m+5

> 0 ⇔ m < −5 ∨ m > − 3
m+3
11. Cho y = 2x3 – (2+m)x2 + 1 (1). Tìm m để đồ thị có 2 điểm
phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ.ĐS: m > −2.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×