Tải bản đầy đủ

2010 10 09 de bai cac PP tinh tich phan

Bài 1: Các phương pháp tính tích phân – Khóa LTĐH Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải

BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN [VNMATH.COM]Tính các tích phân sau:

2
0

4sin 3 x
1/ I  �
dx
1  cos x
1

3/ I  �
x x  1dx
2

0

e x dx


ln 3

5/ I  �
0

e

x

 1

3

1 dx
7/ I  � x
0 1 e
2x
ln 5 e dx
9/ I  �
.
ln 2
ex 1

1
xdx
2/I  �
3
0
 x  1


2

4

s inx  cos x
4/ I  �
dx
1  sin 2 x


2
0

s inxdx
6/ I  �
1  3cos x
0

8 / I  �x 3 x  1dx.
1

2

10 / I  2 �6 1  cos3 x .s inx.cos 5 xdx
1

1

x 2 dx
11/ I  2 �
0 ( x  1) x  1


x sin x
13 / I  �
dx
2
1

c
os
x
0

2

15 / I  �
e .sin 2 xdx
sinx

0

 7x  1 99
17 / I = �
dx

 101
0 2x +1
1

2

ln( x  1)
19 / I = � 2 dx
x
1

ln 2

12 / I 

�e

x

 1dx

0

1

14 / I  �
x 5  1  x 3  dx
6

0

e

16 / I  �
x 2 ln xdx
1


2

18 / I = �
( x  1) sin 2 xdx
0

2

dx
20 / I = � 2 dx
4 x
0

………………….Hết…………………
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Hocmai.vn

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×