Tải bản đầy đủ

HD sua chua giao khoan cong viec

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : ………./HĐ-SC/2011

HP ĐỒNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Công Trình :
Đòa điểm
:
I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HP ĐỒNG;
 Căn cứ Luật Dân sự;
 Căn cứ Nghò đònh 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về
quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
của Quốc hội khóa XI;
 Căn cứ yêu cầu và khả năng hai bên;
Hôm nay, ngày…….tháng…..năm 2011, chúng tôi gồm các bên dưới
đây:
II. CÁC BÊN KÝ HP ĐỒNG:
1. BÊN A : BÊN CHỦ ĐẦU TƯ –
Đại diện ông (bà) :

Chức vụ : Giám Đốc
Đòa chỉ :.
Điện thoại: ...................... Fax: ........................
Mã số thuế :
Tài khoản :
2. BÊN B : BÊN THI CÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY
DỰNG ÂU VIỆT
Do Ông
: PHẠM QUỐC ĐIỆP
Chức vụ
: Giám Đốc, Làm đại diện.
Đòa chỉ
: 78/14 Phạm Ngũ Lão – P3 - Quận Gò Vấp – TP.HCM
Điện thoại
: (08).62890108-62890109 - Fax: 62890108.
Mã số thuế
: 0304759857
Tài khoản
: 81551019 Ngân hàng ACB-CN Văn Lang
HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT
HP ĐỒNG SỬA CHỮA VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
ĐIỀU I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA HP ĐỒNG:
Những văn bản sau đây được coi là một phần của hợp đồng:
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật có xác nhận của bên A và bên B

-

Hồ sơ dự toán ngày .... tháng .... năm 2011 của Bên B có xác
nhận của Bên A
ĐIỀU II : NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HP
ĐỒNG:

1


Bên A giao cho Bên B thực hiện sửa chữa ........... theo đúng thiết
kế kỹ thuật được hai bên phê duyệt và nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng theo đúng qui đònh của pháp luật.
ĐIỀU III: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tiến độ thực hiện: ……. ngày, kể từ ngày khởi công công trình


Ngày khởi công : …../……/2011.
Ngày hoàn thành: …./…../2011.
ĐIỀU IV : GIÁ TRỊ HP ĐỒNG
-

Hình thức hợp đồng
: hợp đồng này là trọn gói không điều
chỉnh tăng giá và tăng khối lượng nếu như không thay đổi
thiết kế.

Giá trò Hợp đồng
: VND
Giá trò gia tăng 10%
: VND
Tổng giá trò hợp đồng
: VND
Bằng chữ: …………………………………… đồng.
ĐIỀU V: THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HP ĐỒNG:
-

Loại tiền thanh toán
Nam.

: tiền mặt hay chuyển khoản, tiền Việt

Hình thức thanh toán : Chia thành … đợt:
-

Đợt 1

-

Đợt 2:

ĐIỀU VI: : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A
Thực hiện bàn giao mặt bằng cho Bên B sửa chữa
Tạo điều kiện cho Bên B tiến hành sửa chữa được thuận lợi
Tham gia nghiệm thu, thanh toán theo điều V của hợp đồng.
ĐIỀU VII : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
Thực hiện công việc sửa chữa theo đúng quy trình thiết kế được
duyệt
Đảm bảo vệ sinh, an toàn nơi sửa chữa trong quá trình thi công.
Tham gia nghiệm thu và bàn giao công trình.
Bảo hành công trình theo quy đònh.
ĐIỀU VIII: CAM KẾT CHUNG:
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã
ghi trong hợp đồng. Bên nào vi phạm phải chòu trách nhiệm trước
pháp luật nhà nước và bồi thường thiệt hại cho bên kia.
Khi có tranh chấp hai bên thương lượng giải quyết.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí đến ngày thanh lý hợp
đồng.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trò ngang nhau, mỗi bên
giữ 01 bản có giá trò pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×