Tải bản đầy đủ

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG

BQL RỪNG PHÒNG HỘ SIM
BCĐ KẾ HOẠCH BV & PHÁT TRIỂN RỪNG

Số:

/ CV-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Như Thanh, ngày

tháng 5 năm 2014

Về việc tuyên truyền công tác PCCCR
tại các thôn vùng trọng điểm cháy

Kính gửi: 19 Ông Thôn Trưởng có rừng, đất rừng BQL quản lý
trên địa bàn huyện Như thanh.
Thực hiện công điện số 328/CĐ-BCĐ ngày 14/5/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo
Kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng huyện Như thanh về việc phòng cháy, chữa cháy

rừng đồng thời theo dự báo của "Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia" trong những
ngày tới trên địa bàn huyện Như thanh, áp thấp nóng phía tây kết hợp gió phơn tiếp
tục tăng cường với cường độ mạnh nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thôn rất cao.
Để chủ động đối phó với nguy cơ mất an ninh rừng, cháy rừng xảy ra, hạn chế
đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra.
Trưởng Ban chỉ đạo Kế hoạch BV&PTR BQL rừng phòng hộ Sim đề nghị các
ông thông báo trên loa phát thanh của thôn một số nội dung sau:
1. Hiện nay khu vực rừng thông và rừng tự nhiên ven núi Nưa thuộc các xã Xuân
du, Phượng nghi, Mậu lâm huyện Như thanh nguy cơ cháy rừng cháy rừng đang ở cấp
nguy hiểm ( Cấp IV) , vào những ngày cuối của đợt dễ tăng tiếp lên cấp V ( Cấp cực kỳ
nguy hiểm). Khu vực này thảm thực bì khô nỏ rất dễ cháy và khi cháy lan rất nhanh.
2. Trong những ngày nắng nóng đề nghị các hộ nhận khoán phải tăng cường
quản lý diện tích rừng nhận khoán, phải thường trực 24/24 giờ trên lô rừng nhận
khoán , cảnh giác với lửa rừng, nghiêm cấm đốt rẫy, đốt dọn thực bì, đốt lửa trong rừng,
ven rừng dưới mọi hình thức, người không phận sự cấm vào rừng ... Nếu để xảy ra cháy
rừng hộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3. Mọi hành vi gây cháy rừng dù trực tiếp hay gián tiếp đều phải chịu trách
nhiệm cá nhân trước pháp luật.
4. Phòng cháy , chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân do vậy các hộ nhận
khoán hãy nâng cao trách nhiệm , tuân thủ nghiêm túc các quy định trong công tác
PCCCR . Khi phát hiện đám cháy phải tham gia chữa cháy đồng thời báo ngay cho
Trưởng thôn, Trạm trưởng trạm BVR sở tại để huy động lực lượng, phương tiện, dụng
cụ chữa cháy kịp thời.
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trong công tác PCCCR đề nghị các ông
thông báo trên loa của thôn vào sáng sớm và chiều tối. Rất mong được sự quan tâm , hỗ
trợ của các ông.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG BAN
- Như k/g (p/h);
KẾ HOẠCH BV&PTR BQL
-UBND các xã (b/c);
- BCĐ KHBV&PTR huyện Như Thanh (b/c);
- Giám đốc , Phó giám đốc ( chỉ đạo);
- Lưu VT; HC-TH.

GIÁM ĐỐC
Trịnh Ngọc Lương

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×