Tải bản đầy đủ

Marketing trong kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 6:
MARKETING TRONG KINH
DOANH KHÁCH SẠN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn
(2013) – PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh &TS.
Hoàng Thị Lan Hương – Trường Đại học
Kinh tế quốc dân


NỘI DUNG CHÍNH
1. Khái

niệm và mục tiêu của marketing trong
kinh doanh khách sạn

2. Chức


năng của bộ phận marketing trong
khách sạn

3. Nội

dung quy trình marketing của khách sạn


MỤC TIÊU CỦA MARKETING KHÁCH SẠN


CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN MARKETING
TRONG KHÁCH SẠN
Chỉ cho khách sạn nhận biết rõ:
Khách hàng của khách sạn là ai?
Khách hàng cần những loại sản phẩm, dịch vụ nào?
Mức giá của các sản phẩm, dịch vụ của khách sạn ra sao
cho hợp lý?
Khách sạn nên tự tiêu thụ sản phẩm hay sử dụng các kênh
phân phối khác?
Làm thế nào để khách hàng biết, sử dụng và yêu thích sản
phẩm, dịch vụ của khách sạn?


QUY TRÌNH MARKETING CỦA KHÁCH SẠN


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Nghiên cứu thị trường trong kinh doanh khách sạn:Nghiên cứu những gì?
-Cầu

tiêu thụ  một phần của cầu du lịch.

-Đặc

điểm địa lý, nhân khẩu, tâm lý của khách hàng.

-Nhu


cầu của khách hàng

-Phản

ứng của các nhóm khách hàng với sự thay đổi của giá cả

-Khách

hàng đánh giá thế nào về chất lượng sản phẩm/dịch vụ nói chung và
từng loại sản phẩm/dịch vụ của khách sạn nói riêng
-Những
-…

sở thích, nhu cầu đặc biệt của khách hàng?


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
Tiêu chí phân đoạn thị trường trong kinh
doanh khách sạn:
- Theo tiêu chí đia lý
- Theo tiêu chí nhân khẩu
- Theo tiêu chí tâm lý hành vi


XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
Chọn phân đoạn thị trường phù hợp, dựa vào:
- Mục tiêu
- Nguồn lực khách sạn


XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING
4Ps:
Product
Price
Place
Promotion

7Ps:
Product
Price
Place
Promotion
Physical
Process
People


PRODUCTS
Basic: “clean bed”
Expected: “efficient check in”
Desirable: “friendliness of the
staff”
Memorable:
“outstanding
service quality”


Price
Căn cứ để xây dựng giá:
Thứ hạng của cơ sở lưu trú
Đặc điểm của tài nguyên du lịch
Mùa vụ


Price


Price
Sheraton

Nha Trang

Sheraton

Hanoi


Place


Price


Price


Price


Price


Promotion


Price


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×