Tải bản đầy đủ

Quản trị du lịch sinh thái và môi trường

CHƯƠNG 2:

Quản trị du lịch sinh thái và môi
trường
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

LOGO


NỘI DUNG

I – Khái niệm về du lịch sinh thái
II- Hoạt động du lịch sinh thái và những
vấn đề liên quan
III. Áp dụng hệ quản trị môi trường ISO
14001, EMSs trong quản lý du lịch sinh
thái


I – Khái niệm về du lịch sinh thái
Khu DL Lựng Xanh


DLST tại Vân Long – Gia Viễn – Ninh Bình


Có hai yếu tố bắt buộc trong khái niệm DLST

a. Quan tâm tới thiên nhiên và môi trường

DL
ST

b. Trách nhiệm với xã hội
và cộng đồng
4


1.1. Khái niệm DLST
DLST là một loại hình du lịch dựa vào thiên
nhiên và văn hóa bản địa gắn với giáo dục môi
trường, có đóng góp nỗ lực bảo tồn và phát triển
bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng
địa phương.


1.2. Khái niệm QTDLST

Quản trị du lịch sinh thái được hiểu là quá
trình đạt được các mục tiêu về DLST như: thỏa
mãn các nhu cầu về du lịch, đồng thời nâng
cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới phát
triển du lịch bền vững bằng và thông qua
những người khác trong môi trường luôn luôn
biến động.


2. Khái niệm phát triển du lịch bền vững
2.1. Cơ sở của phát triển bền vững trong DLST
- Giảm tới mức thấp nhất khánh kiệt về TNMT
- Bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo tồn tính du
truyền của các loại động thực vật nuôi trồng


cũng như hoang dã
- Duy trì hệ sinh thái thiết yếu đảm bảo cho
cuộc sống cộng đồng
- Nếu có điều kiện thì duy trì các hệ sinh thái tự
nhiên


2.2. DLST bền vững

DLST là kết tinh của khoa học, du lịch, văn hóa, kinh
tế, xã hội và hệ sinh thái môi trường học


Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về du
lịch, muôn cho ngành du lịch thật sự có thể phát triển
bền vững cần phải dựa vào ba yếu tố:
Thứ nhất là thị trường thế giới về những điểm du lịch
mới và các sản phẩm du lịch ngày càng gia tăng
 Thứ hai là phát triển phải coi trọng việc bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên;
Thứ ba là du lịch trực tiếp mang lại nhiều lợi ích về
kinh tế và cải thiện phúc lợi cho các cộng đồng.


DLST bền vững là việc phát triển các hoạt động
du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của
khách du lịch và người dân bản địa trong khi đó
vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các
nguồn tài nguyên và phát triển du lịch trong
tương lai.


3. Các nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái
bền vững

3.1.Cơ sở các
nguyên tắc

Mục tiêu
xã hội
DLST

Mục tiêu
kinh tế

T

Mục tiêu bảo vệ
TNMT


3.2. Nguyên tắc DLST bền vững

DLST nên khởi đầu với sự giúp đỡ của những
thông tin cơ bản nhưng đa dạng của cộng đồng
và cộng đồng nên duy trì sự kiểm soát của
PTDL
Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên một cách bền
vững
Nên thành lập các chương trình giáo dục, huấn
luyện để cải thiện, quản lí di sản và các TNTN
Duy trì tính đa dạng về tự nhiên, văn hóa


Lồng ghép các chiến lược phát triển du lịch
của địa phương với quốc gia.
Phải hỗ trợ kinh tế địa phương
Phải thu hút sự tham gia của cộng đồng địa
phương
Phải tư vấn các nhóm quyền lợi và công chúng


4. Vai trò của phát triển DLST

Du lịch sinh thái đích thực hoạt động tuân thủ
các nguyên tắc của nó sẽ mang lại những lợi
ích to lớn, mà cuối cùng và cao nhất là đảm
bảo mục tiêu bảo tồn các giá trị tự nhiên và
nhân văn.


II- Hoạt động du lịch sinh thái và
những vấn đề liên quan

1. Những tác động của DLST
- Tác động đến kinh tế
- Tác động đến văn hóa xã hội
- Tác động đến môi trường


1.1. Tác động đến kinh tế

a. Đối với du lịch nội địa
- DLST tham gia tích cực vào quá trình tạo nên
thu nhập quốc dân
- Tham gia vào quá trình phân phối lại thu nhập
quốc dân giữa các vùng
- Tăng sức khỏe cho người lao động => tăng
NSLĐ


1.1. Tác động đến kinh tế
b. Đối với du lịch quốc tế

Tăng thu nhập quốc dân thông qua ngoại tế,
góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế
DLST là hoạt động xuất khẩu có hiệu quả
Khuyến khích và thu hút vốn đầu tư nước
ngoài
Củng cố và phát triển mối quan hệ kinh tế với
các quốc gia trên TG
DL phát triển tạo ra sự phát triển đường lối
giao thông quốc tế


Tác động tiêu cực của sự phát triển du lịch đến
kinh tế

Phát triển du lịch quốc tế thụ động quá tải dẫn
đến việc mất cân bằng thanh toán quốc tế, gây
áp lực cho lạm phát
Ngành du lịch là ngành dịch vụ nên việc tiêu
thụ sản phẩm phụ thuộc vào các yếu tố khách
quan và chủ quan => việc đảm bảo doanh thu
và phát triển ổn định của DLST là khó khăn
hơn so với các ngành khác
Tạo ra sự mất cân đối và ổn định trong một số
ngành


1.2. Tác động đến văn hóa - xã hội

Tác động tích cực
DLST góp phần giải quyết vấn đề việc làm
cho người dân
DLST góp phần làm giảm quá trình đô thị hóa
tại các nước có nền kinh tế phát triển
Là phương tiện tuyên truyền, quảng cáo có
hiệu quả
Tăng tầm hiểu biết chung về văn hóa – xã hội


Tác động tiêu cực
Việc sử dụng lao động không ổn định do
DLST cũng mang tính chất thời vụ.


1.3. Tác động đến môi trường

Tác động tích cực
- Bảo tồn thiên nhiên
- Tăng cường chất lượng môi trường
- Đề cao môi trường
- Cải thiện hạ tầng cơ sở
- Tăng cường hiểu biết về môi trường


Tác động tiêu cực
- Ảnh hưởng tới nhu cầu và chất lượng nước
- Tạo ra rác thải và nước thải nhiều
- Gây ô nhiễm môi trường không khí
- Tiêu thụ năng lượng không hiệu quả, gây lãng
phí
- Gây ô nhiễm tiếng ồn
- Ô nhiễm phong cảnh
- Làm nhiễu loạn sinh thái


2. Sự cố và hiểm họa DLST

Sự cố DLST cũng như sự cố môi trường, có
thể diễn ra bất cứ khi nào. Tuy nhiên, tuỳ từng
loại sự cố mà có thể dự đoán được hay không,
sự cố xảy ra do sự quá tải, sự vượt ngưỡng hay
vượt quá sức chứa về một yếu tố nào đó của
khu DLST thì có thể dự đoán được phần nào
mức độ thiệt hại.


Khi bị lốc đánh chìm ngày 28.8.2014, tàu
Tùng Trang chở đoàn 12 khách nước ngoài do
Công ty lữ hành Việt Nam Open Tour (có địa
chỉ số 9 Hàng Hương, quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội) hợp đồng dẫn khách. Ngoài ra trên tàu có
7 thuyền viên, 1 hướng dẫn viên du lịch.


Khi tiến hành quy hoạch và thiết kế DLST cần
quan tâm đến sự cố DLST nhằm đảm bảo an
toàn cho du khách cũng như hạn chế những
thiệt hại không đáng có, làm huỷ hoại môi
trường tự nhiên và gây kinh động trong môi
trường sinh sông của các loài ở khu DLST.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×