Tải bản đầy đủ

so sanh tuyen bo mat tich, tuyen bo chet theo BLDS 2015 [22.6.15]

Nội dung

Tuyên bố mất tích

Tuyên bố chết

Khái niệm

Mất tích là sự thừa nhận của Tòa án về
tình trạng biệt tích của một cá nhân
trên cơ sở có đơn yêu cầu của nguời
có quyền và lợi ích liên quan

Tuyên bố chết là sự thừa nhận của Tòa
án về cái chết đối với một cá nhân khi cá
nhân đó đã biệt tích trong thời hạn theo
luật định trên cơ sở đơn yêu cầu của
nguời có quyền và lợi ích liên quan

Điều kiện
tuyên bố


Căn cứ: Điều 68 BLDS 2015

Căn cứ: Điều 71 BLDS 2015

- Theo yêu cầu của người có quyền,
lợi ích liên quan; và

- Theo yêu cầu của người có quyền, lợi
ích liên quan; và

- Một người biệt tích 02 năm liền trở
lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các
biện pháp thông báo, tìm kiếm theo
quy định của pháp luật về tố tụng dân
sự nhưng vẫn không có tin tức xác
thực về việc người đó còn sống hay đã
chết

- Đáp ứng đủ điều kiện tại 1 trong 04
truờng hợp sau:

Lưu ý: Thời hạn 02 năm được hiểu là
+ Ngày biết được tin tức cuối cùng về
người đó;
+ Không xác định được ngày thì thời hạn
này được tính từ ngày đầu tiên của tháng
tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng;
+ Không xác định được ngày, tháng thì
thời hạn được tính từ ngày đầu tiên của
năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Hậu quả
pháp lý

+ Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể
từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không
có tin tức xác thực là còn sống;
+ Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau
02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ,


thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức
xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác;
+ Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có
tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này
được tính theo quy định tuyên bố mất tích

Tạm đình chỉ tư cách chủ thể của
người bị tuyên bố mất tích ( không
làm chấm dứt tư cách chủ thể của họ)

Chấm dứt tư cách chủ thể của người
chết đối với mọi quan hệ pháp luật mà
người đó tham gia với tư cách chủ thể

Tài sản nguời bị tuyên bố mất tích sẽ
đuợc chuyển sang quản lý tài sản của
nguời bị tuyên bố mất tích (Đ65, 66,
67 và 69 BLDS 2015)

Tài sản của người tuyên bố chết đượ giải
quyết theo pháp luật về thừa kế

- Vợ/chồng của nguời bị mất tích yêu
cầu ly hôn thì Tòa án cho phép họ ly
hôn (K2Đ68 BLDS 2015)
-TN-

+ Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên
bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật
mà vẫn không có tin tức xác thực là còn
sống;

(Điều 72 BLDS 2015)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×