Tải bản đầy đủ

Báo cáo chính trị trình đại hội Chi bộ trường Tiểu học

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ XÃ TU TRA
CHI BỘ TRƯỜNG TH R’LƠM

Tu Tra, ngày 14 tháng 3 năm 2015.

Số - BC/CB-TH

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ
TRƯỜNG TIỂU HỌC R’LƠM LẦN THỨ III
NHIỆM KỲ 2015 – 2017
Chủ đề: “Đoàn kết, nhân ái, chủ động, sáng tạo, phát huy triệt để trí tuệ tập thể, xây
dựng trường Tiểu học R’lơm phát triển toàn diện”
Phần I :
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
NHIỆM KỲ 2013-2015:
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường TH R’lơm hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy
xã Tu Tra ; Thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp

trên.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục Tiểu
học trên địa bàn thôn R’lơm, K lót, Ma Đanh, Hawoai thuộc xã Tu Tra .
Tổng số Đảng viên đến thời điểm hiện nay(tháng 3, năm 2015) là 04 đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 03 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 01 đ/c.
Đảng viên nữ là : 02đ/c.
Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :
Đảng viên có trình độ Đại học : 100%
2. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Tu Tra;
- Chi bộ trường Tiểu học là tập thế đoàn kết, có lòng yêu nghề, mến trẻ và có ý thức
phấn đấu vươn lên.
Là chi bộ độc lập, phần lớn là những hạt nhân có kinh nghiệm trong các mặt công
tác, được phân công phụ trách các mảng hoạt động. Đây là thuận lợi - thể hiện sức mạnh
tổng hợp trong chi bộ.
- Được toàn ngành giáo dục liên tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương
pháp trong giảng dạy và quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trường
học, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đồng thời được ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát
là thuận lợi lớn để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị
- Đội ngũ đủ về số lượng, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, được học tập
chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm. Đặc biệt toàn thể cán bộ đảng viên
đã nhận thức được vai trò vị trí của người đảng viên trong một chi bộ trường học. Từ đó
đã nỗ lực trong công tác đồng thời tuyên truyền vận động quần chúng cùng thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị .
-1-


- Học sinh tích cực chủ động, môi trường giáo dục ngày càng được quan tâm đầu tư
hơn.
3. Khó khăn
- Về cơ sở vật chất: Một số phòng học đã xuống cấp, hệ thống tường rào khuôn viên
nhà trường chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là đểm trường ở thôn Ma Đanh đã xuống cấp,
khuôn viên tường rào chưa được xây dựng, phòng chức năng chưa có.
- Do đặc thù chuyên môn dạy 2 buổi/ ngày nên việc triển khai các văn bản, Nghị
quyết còn gặp nhiều khó khăn.
- Một số Đảng viên có khoảng cách đi về quá xa, ảnh hưởng trực tiếp - Nhu cầu phát
triển giáo dục tăng nhanh nhưng thực trạng giáo dục hiện nay chưa đáp ứng kịp thời .
II/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2013-2015:


1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Chi bộ đã xây dựng kế hoạch từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu
kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định, bám sát theo các văn bản hướng dẫn
của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường
lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc
trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.
Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy
chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách
nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể.
Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh
giá xếp loại Học lực – Hạnh kiểm đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học
sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp, hết cấp.
- Kết quả thực hiện :
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, đôn đốc đảng viên thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị của mình - trọng tâm là công tác chuyên môn. Phong trào thi đua “Dạy
tốt – Học tốt” được thực hiện thường xuyên đã thúc đẩy hoạt động dạy và học có kỷ
cương nề nếp và có hiệu quả. Chi bộ đã chủ động lãnh đạo chính quyền nhà trường phối
hợp với các cấp lãnh đạo tranh thủ xin các nguồn kinh phí của nhà nước đầu tư cho giáo
dục để mua sắm bàn ghế cho học sinh, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa và các thiết bị
thiết yếu khác phục vụ cho việc dạy và học.
Vì vậy dưới sự lãnh đạo của Chi bộ trường trong nhiệm kỳ qua, chất lượng giáo dục
toàn diện của nhà trường đã được nâng lên rõ rệt, cụ thể là:
- Việc giáo dục đạo đức học sinh: 100% số em trong nhà trường thực hiện đầy đủ các
nhiệm vụ của người học sinh.
- Chất lượng văn hóa: 99,0% học sinh được lên lớp; tỷ lệ học sinh giỏi là: 24,1%, học
sinh tiên tiến: 46,8%.
Học sinh HTCTTH: 100%
- Về danh hiệu thi đua:
+ Công đoàn: Công đoàn vững mạnh.
+ Đội: Liên đội xuất sắc cấp huyện
+ Có 02 lượt đ/c đảng viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện.
+ Có 03 lượt đ/c đảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng
viên, CB GV CNV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp;
Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các
-2-


tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống
lãng phí, chống tham nhũng.
Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GV CNV về thực hiện cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nghiên cứu các
chuyên đề theo chủ đề từng năm; Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác
quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”
3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội :
a/ Đối với chính quyền nhà trường:
Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện
pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trường,
công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.
Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện
nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất
lượng giáo dục học sinh.
Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện nhiệm vụ qui chế chuyên
môn, kỷ cương trật tự đơn vị.
Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn
sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của
người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần
lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục,
thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều
kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.
b/ Đối với tổ chức đoàn thể:
b.1. Hoạt động của Công đoàn trường:
Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai
trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn
viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp
giáo dục.
Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn đại hội đúng điều lệ quy định, bầu các chức danh
Công đoàn đúng định hướng, theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ
đạo Công đoàn bằng các chủ trương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần
chúng và vai trò đoàn kết trong nội bộ đơn vị.
Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện
tốt các phong trào thi đua “hai tốt”; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá
truyền thống dân tộc. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức
khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh...
Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh
niên, chỉ đạo Công đoàn hoạt động theo đúng điều lệ quy định, thực hiện tốt các phong
trào theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Công đoàn là lực lượng nòng cốt trong phong
trào thực hiện thi đua “dạy tốt – học tốt”, là lực lượng tích cực bồi dưỡng quần chúng ưu
tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.
Hàng tháng chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của Công đoàn, chỉ đạo
Công đoàn xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của tổ chức.
b.2.Tổ chức Đội TNTPHCM:

-3-


Đội TNTPHCM là tổ chức của các em, thông qua Hội đông đội các em thêm yêu
trường, yêu lớp, tích cực học tập. Tổng phụ trách Đội cùng với Liên đội trưởng các chi
đội đều tích cực trong hoạt động Đội. Theo dõi, thi đua hàng tuần, hàng tháng, đánh giá
đúng những cố gắng của các em. Nhiệm kỳ qua Đội đã kết nạp được gần 100 em thiếu
nhi vào Đội. Tham gia tích cực các phong trào, các hoạt động xã hội trên địa bàn và đã có
nhiều đóng góp cho TDTT, văn nghệ, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, luật an
toàn giao thông đường bộ;
b.3. Công tác xây dựng gia đình, cơ quan văn hoá:
- Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết, lãnh đạo đơn vị thực hiện đảm bảo và
vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
- Các gia đình CBGV-CNV thực hiện tốt nếp sống văn hóa, chấp hành tốt chủ
trương đường lối đầy đủ những quy định của địa phương nơi cư trú.
- Cơ quan trường giữ vững danh hiệu Đơn vị văn hóa cấp huyện.
4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ
cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay
nghề.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt
động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng
lĩnh vực, từng giai đoạn.
Nhiệm kỳ qua chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên và hoàn chỉnh 01 hồ sơ đề nghị
đảng ủy xã xem xét để chuẩn bị kết nạp..
5. Lãnh đạo việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt lời dạy của Bác “Cần - Kiệm -Liêm chính
- chí công vô tư”, bằng những việc làm cụ thể:
- Thực hiện có hiệu quả phong trào Báo công với Bác theo quy định. Mỗi cán bộ
đảng viên đều có sổ báo công với các nội dung thiết thực nêu rõ những việc đã làm và
chưa làm được trong tháng, phương hướng khắc phục và kế hoạch tháng tới.
- Luôn cần mẫn với công việc, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm mục tiêu
phấn đấu, nhằm hoàn thành tốt mọi công việc được giao, giải quyết một cách thỏa đáng
các yêu cầu công việc của công tác dạy và học đặt ra, không đùn đẩy trách nhiệm và né
tránh công việc. Đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm điện, nước và các loại vật tư, văn
phòng phẩm thường dùng hàng ngày.
- Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý
luận chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, luôn cải tiến nội dung,
phương pháp làm việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác.
- Kiên quyết đấu tranh và loại bỏ các hành vi tiêu cực trong học tập, thi cử, loại bỏ
căn bệnh thành tích, hành chính, quan liêu. Luôn gần gần gũi, thân hữu với đồng nghiệp
và luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm chính đáng của phụ huynh, học
sinh, kịp thời đề ra các biện pháp giải quyết đúng đắn hoặc đề xuất với lãnh đạo những
giải pháp cần thiết.
- Chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường, đi làm đúng giờ, chỉ ra về khi hoàn
toàn yên tâm với mọi công việc đã được giải quyết thỏa đáng.
- Không ngừng học hỏi, nâng cao nhận thức về chính sách, đường lối giáo dục của
Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà trường và của xã hội.

-4-


B. Những tồn tại, nguyên nhân :
1/ Tồn tại :
- Một số ít đảng viên thành tích chưa cao. Chất luợng đại trà và mũi nhọn còn có khối
lớp còn thiếu tính bền vững.
- Công tác xã hội hóa giáo dục hầu hết đang dừng lại ở mức quan tâm giải quyết các
nhu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất trường học, đa số phụ huynh chưa thực sự quan tâm
đến việc học của con em.
- Cơ sở vật chất trường học tuy đã được bổ sung đầu tư nhưng tình trạng xuống cấp
vẫn còn khá nhiều, như một số phòng học, cảnh quan nhà trường, sân chơi, bãi tập...
2/ Nguyên nhân:
- 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp ,
nên gia đình chưa quan tâm, chưa có biện pháp phối hợp giáo dục.
- Công tác nhận xét đánh giá cán bộ còn hạn chế, vẫn còn tình trạng nể nang, chưa
thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm trong
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ đảng viên chưa cao.
- Công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý
còn hạn chế. Năng lực giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế, ngại tiếp xúc với cái
mới nhất là trong việc nghiên cứu khoa hoc, viết sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương
pháp dạy học, ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tình trạng dạy chay, không
nghiên cứu kỹ bài trước lúc lên lớp vẫn còn. Một số giáo viên không đủ năng lực giảng
dạy toàn cấp học.
3/ Phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo
tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
-Đẩy mạnh việc quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên,
tham mưu với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn. Thường xuyên làm tốt
công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên.
- Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng
lực lượng nòng cốt kế cận.
-Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm
trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.
- Hằng năm, trong nhận xét, kiểm điểm, đánh giá từng cán bộ, đảng viên phải tự liên
hệ 3 nội dung cấp bách trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay", coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục của Chi bộ
- Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức
của người dân trong công tác giáo dục. Tranh thủ mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất
gắn với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong mọi lĩnh vực. Thương xuyên tranh
thủ sự chỉ đạo của các cấp uỷ cấp trên, tham mưu tốt cho chính quyền và các tổ chức
khác để tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.
- Tăng cường sức chiến đấu của đảng viên bằng nhiều biên pháp đặc biệt là công tác
tư tưởng, chính trị, ý thức tập thể,…
- Phải quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao, thực hiện dân chủ, kỷ cương
trong tập thể Chi bộ, trong cán bộ - giáo viên nhà trường.
- Quán triệt các Nghị quyết của cấp trên, đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp
phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương.
-5-


- Chú ý đến công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ hợp lý. Phân công rõ trách nhiệm của
từng đảng viên một cách hợp lý. Động viên cán bộ - giáo viên phải thường xuyên cập
nhật kiến thức, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt cho công tác
giảng dạy.
- Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý
điều hành của BGH nhà trường, của các tổ trưởng chuyên môn nhằm phát huy sức mạnh
quần chúng trong sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn song chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm
vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và
con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của
Đảng.
Mặc dù đội ngũ không đồng đều, nhưng đã có sự tiến bộ rõ nét, ý thức của từng
cán bộ Đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ
luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao
trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường đã xây
dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể,
thiết thực, càng tạo cho vai trò của chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.
Từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ nhà
trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục và giảng
dạy mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.
Trên đây là báo cáo tổng kết vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường Tiểu học R’lơm trong nhiệm kỳ 2013-2015 . Rất
mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Tu Tra, sự đóng góp ý kiến của các
Đảng viên trong chi bộ.
PHẦN II :
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỦA CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2015 - 2017
I. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH TRONG NHIỆM KỲ TỚI:
Trong không khí cùng với toàn Đảng đã và đang triển khai thực hiện ĐH đảng các cấp
và tiến tới ĐH lần thứ XII của Đảng và toàn đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận
động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Về phía ngành đang tiếp
tục thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học
sinh tích cực”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và
đặc biệt đang triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa
XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013, với nội dung Đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế . Trong nhiệm kỳ tới,
chúng ta cùng với toàn ngành phấn đấu thay đổi nền giáo dục phù hợp giai đoạn mới giai đoạn CNH-HĐH, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, sự phát triển kinh tế
- văn hóa - xã hội địa phương nói riêng. Để đáp ứng tình hình đó; Căn cứ NQ Đại hội
Đảng các cấp cùng với nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra, chi bộ trường Tiểu học R’lơm
đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2015 – 2017 như sau:
II. NHIỆM VỤ CHUNG:
-6-


1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT - TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng,
củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong
trường học”.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô
giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện chỉ thị của ngành về “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3. Tiếp tục thực hiên nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
(Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013, với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CB GV CNV thực hiện đổi mới
phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới VNEN và đánh giá, xếp loại HS theo
TT 30/BGD-ĐT ban hành ngày 28/8/2014. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm của ngành về công tác chuyên môn, tình hình an ninh trật tự của đơn vị. Thực
hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”;
5. Chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương để
huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết
quả công tác phổ cập giáo dục.
6. Tham mưu với chính quyền địa phương và ngành cấp trên về đầu tư xây dựng cơ sở
vật chất : Xây dựng thêm phòng học, phòng học bộ môn, phòng làm việc.
7. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, CB – GV – CNV nêu cao tinh
thần cảnh giác cách mạng về mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.
8. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ
Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng trong chi bộ nhà trường. Đẩy mạnh
hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng
và hỗ trợ giáo dục” nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển, nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy
tính tích cực, tự giác trong nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê
nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo
đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính chí công vô tư từng bước nâng dần năng
lực công tác cán bộ.
Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến
chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ Đảng viên CB - GV - CNV. Xây dựng và phát
triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không
có Đảng viên, đoàn viên yếu kém.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :
Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ bộ môn, các tổ
chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả.
Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến
cuối năm.
-7-


Tổ chức thảo luận viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về công tác bồi
dưỡng giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; các vấn đề nhằm nâng cao
hiệu quả chất lượng giáo dục.
Tiếp tục thực hiện việc soạn giảng theo phương pháp mới, chắt lọc kiến thức đảm
bảo vững chắc kiến thức cho học sinh. Thực hiện tốt việc dạy hoạt động giáo dục NGLL
theo các chủ đề, chủ điểm, việc dạy học tự chọn trong nhà trường, đảm bảo đúng quy
định của bộ, ngành về chương trình giáo dục phổ thông.
Tăng cường quản lý, chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh để đạt các
yêu cầu đề ra. Tích cực sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp
phần dần dần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.
Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân
công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.
Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ
tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ
nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm: tư thế tác phong đứng lớp,
kỹ năng nói, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.
Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần
cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm
nhập vào trường học.
Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục để nhanh chóng xây dựng cơ sở nhà
trường, mua sắm trang thiết bị dạy học đạt chuẩn để tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc
gia giai đoạn I
Nhiệm kỳ 2015 - 2017 Chi bộ Trường TH R’lơm phấn đấu chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị đạt
các danh hiệu thi đua cụ thể như sau:
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh .
- Trường: Đạt Chuẩn quốc gia mức độ I – Giữ vững đơn vị văn hóa cấp huyện - Tập thể
lao động tiên tiến cấp huyện.
- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
- Liên Đội: Vững mạnh xuất sắc .
- Học sinh:
+ Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 99%;
+ Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 60%; trong đó loại giỏi đạt ít nhất
15%.
+ Có học sinh tham gia và đạt giải trong các hội thi, giao lưu cấp huyện tổ chức.
- Cán bộ, giáo viên:
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 8 đ/c
+ Lao động tiên tiến:
60 -70%.
+ 100% Cán bộ giáo viên có SKKN trong đó có 20 - 25% đạt cấp huyện trở lên;
+ Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp: XS 18-25%, Khá: 36- 42%, Trung bình: còn lại.
+100% CB, GV biÕt ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý
3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội :
3.1/ Công Đoàn:
Quan tâm công tác phát triển đoàn viên công đoàn hàng năm. Phát động phong
trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phong trào “Hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học,
tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân,
nhóm cán bộ, giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích
trong giảng dạy và quản lý giáo dục học sinh.

-8-


Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và hướng dẫn cải thiện đời sống
cho CB - GV - CNV. Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia
đình, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.
Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực
tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức
năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.
3.2/ Đội TNTP Hồ Chí Minh:
Tổ chức hoạt động đội đi vào nề nếp, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của
nhà trường, của Hội đồng đội, có kế hoạch phát triển đội viên mới hàng năm.
Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của đội viên, phụ trách công tác thi đua đối với
học sinh; Thực hiện quản lý nề nếp, giờ giấc ra vào lớp hàng ngày; công trình chăm sóc
và bảo vệ cây xanh; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, môi trường cơ quan đơn vị
văn hóa.
Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục
học tập cộng đồng để đưa các chương trình giáo dục xã hội vào nhà trường: giáo dục
công tác an toàn giao thông; Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức
khoẻ cộng đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh. Tham gia các hoạt
động xã hội: Chữ thập đỏ, khuyến học, …
4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo
năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp
xếp giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn phù hợp với trình độ năng lực, chuyên
môn đào tạo.
Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Phân công theo dõi giúp đỡ đoàn viên
ưu tú vào hàng ngũ của Đảng từ 2 đến 3 đồng chí. Chú trọng công tác phát triển Đoàn
viên, phát triển đội viên. Liên hệ với cấp ủy, thôn nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình
hình sinh hoạt của đội ngũ CB GV CNV.
Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình
hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong
từng lĩnh vực, từng giai đoạn.
Xây dựng chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
5. Lãnh đạo đơn vị thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”
- Tiếp tục làm cho toàn thể CB - GV - NV của Nhà trường nhận thức sâu sắc về
tầm quan trọng và những giá trị to lớn về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó tạo sự
chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ - giảng viên - nhân viên
trong nhà trường, củng cố lòng yêu ngành yêu nghề, thực hiện “Mỗi thầy -cô giáo, mỗi
cán bộ - nhân viên của nhà trường là tấm gương sáng” cho học sinh noi theo.
- Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong các mặt hoạt động và công tác của mỗi cá nhân,
nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ với nghề nghiệp từ đó nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác, tích cực trong mọi hoạt động vì mục tiêu chung của nhà trường.
- Nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, nề nếp, thực hành tiết kiệm và ý thức chấp
hành luật pháp, tình yêu thương gắn bó, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong toàn thể cán
bộ - giáo viên - nhân viên của trường.
-9-


- Duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác Báo cáo tháng. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo
viên, nhân viên tự nhìn nhận, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc, thẳng thắn, thấy
những ưu điểm cần phát huy và những tồn tại cần khắc phục.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Chi bộ, Đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của
Đảng, tuyên truyền phổ biến đến CB - GV - CNV và học sinh để thực hiện. Các kế
hoạch, nghị quyết của chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, các đoàn thể cụ thể hoá thành
kế hoạch của tổ chức mình để tổ chức thực hiện.
Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để tổng
kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm qui chế, kỉ luật
lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen
thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.
Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ trường tiểu
học R’lơm quyết tâm tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT - TW về “Tăng cường công tác
chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển
Đảng viên trong trường học”; Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi
thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW)
ngày 04/11/2013, với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế phấn đấu xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch “là đạo
đức, là văn minh”.
Mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh cần nỗ lực phấn đấu
hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc
được giao để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị,
nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.
Nơi nhận :
ĐU xã (B/c);
Lưu Chi bộ.

BÍ THƯ

Nguyễn Văn Sơn

- 10 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×