Tải bản đầy đủ

PC thi 02 HSG 12 năm 2017 2018 DIA LY

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG
YÊN
------------------

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2017 – 2018
PHIẾU CHẤM BÀI THI
Môn thi: ĐỊA LÍ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Dùng cho lần chấm: …………………)
Túi số: …………… Phách số: ……………………
Câu
I

II

I
II

IV


V

Ý

Nội dung

1 - Địa hình nội lực: + Nguồn gốc...
+ Đặc điểm...
- Địa hình ngoại lực: + Nguồn gốc...
+ Đặc điểm...
2 - Quá trình xâm thực - bồi tụ...
- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi: + Trên sườn dốc miền đồi núi...
+ Vùng đá vôi...
+ Tại các vùng thềm phù sa cổ...
- Bồi tụ nhanh ở các đồng bằng hạ lưu sông: + Hệ quả ...
+ Hàng năm đồng bằng sông Hồng...
Tổng điểm câu I
1 - Cơ cấu dân số theo giới tính: + Đặc điểm
+ Vai trò
- Cơ cấu dân số theo độ tuổi: + Đặc điểm
+ Vai trò
2 - Trong những năm qua, cơ cấu dân số …
- Nguyên nhân:+ Những năm gần đây nhờ thực hiện chính sách…
+ Điều kiện sống được cải thiện nên tuổi thọ bình quân...
Tổng điểm câu II
1 - Trong những năm qua số dân thành thị nước ta tăng nhanh…
- Tuy nhiên, trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp…
2 - Đô thị hóa là …
+ Về tích cực:…
+ Về tiêu cực:…
- Điều chỉnh quá trình đô thị hoá…
Tổng điểm câu III
1 - Vùng biển nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên: + Khoáng sản…
+ Tài nguyên hải sản (sinh vật biển)…
+ Điều kiện phát triển giao thông…
- Nhiều thiên tai: + Bão…
+ Sạt lở bờ biển…
+ Các thiên tai khác…
2 - Mùa bão ở nước ta ...


- Nguyên nhân: + Sự chuyển động biểu kiến hàng năm …
+ Tác động của lực Côriôlít…
+ Tác động của gió mùa…
+ Lãnh thổ và đường bờ biển …
Tổng điểm câu IV
1 - Xử lí số liệu tốc độ tăng trưởng...
- Vẽ biểu đồ: + Loại hình…
+ Đảm bảo đủ hệ trục…
2
Trong thời gian từ năm 1990- 2012, giá trị sản xuất ngành...
- Diện tích lúa.....
- Năng suất lúa...
- Sản lượng lúa...
Tổng điểm câu V
ĐIỂM TOÀN BÀI THI (I + II + III + IV + V)

Tổng điểm chấm:
Bằng số: ………………………………………………………………….
Bằng chữ: ………………………………………………………………..
Ngày tháng 01 năm 2018
Cán bộ chấm thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thang
điểm
0,75
0,50
0,75
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4,00
0,75
0,25
0,75
0,25
0,25
0,50
0,25
3,00
0,50
0,50
0,25
0,50
1,00
0,25
3,00
1,00
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
4,00
1,00
1,00
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50
6,00
20,00

Điểm chấm

…………

…………

…………

…………

…………
…………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×