Tải bản đầy đủ

Đề thi 02 HSG 12 năm 2017 2018 DIA LY

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: ĐỊA LÍ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (4,0 điểm)
1. Phân biệt nguồn gốc, đặc điểm địa hình nội lực với địa hình ngoại lực.
2. Tại sao nói địa hình nước ta là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa?
Câu II ( 3,0 điểm)
1. Phân biệt đặc điểm, vai trò cơ cấu dân số theo giới tính với cơ cấu dân số theo độ tuổi.
2. Tại sao trong những năm qua, cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta chuyển dịch
nhanh theo hướng già hóa?
Câu III (3,0 điểm)
1. Chứng minh trong những năm qua, số dân thành thị nước ta tăng nhanh, nhưng trình độ
đô thị hóa còn thấp.

2. Tại sao nước ta phải điều chỉnh quá trình đô thị hóa?
Câu IV (4,0 điểm)
Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Chứng minh vùng biển nước ta nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng cũng lắm thiên tai.
2. Giải thích vì sao mùa bão ở nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam?
Câu V (6,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở NƯỚC TA
THỜI GIAN 1990 – 2012.
Năm
1990
2002
2007
2012
Diện tích (nghìn ha)
6 042,8
7 504,3
7 207,4
7 753,2
Năng suất (tạ/ha)
31,8
45,8
49,8
56,4
Sản lượng (triệu tấn)
19,2
34,4
35,9
43,7
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014)
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng
lúa cả năm của nước ta trong thời gian 1990 - 2012.
2. Nhận xét tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa cả năm của nước ta
trong thời gian trên.
-------------------- Hết -------------------Thí sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam của NXB GD từ 2009 đến 2017.
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ................................................; Số báo danh: .................................................
Chữ kí giám thị: ............................................................................................................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×