Tải bản đầy đủ

Ch IV van hanh tuan tu trong NMTD

Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Lời nói đầu

Frame

101

1/3

** 101 Lời nói đầu **

96


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện

I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Lời nói đầu

Frame

101

2/3

Các nhà máy điện có chức năng đảm bảo cung cấp điện năng ổn định 24 giờ trong ngày.
Điều đó có nghĩa nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo các nhà máy điện vận hành an toàn.
Chính vì những điều này, các nhà máy Thủy điện được đảm nhiệm trọng trách có thể điều chỉnh công suất
nhanh đáp ứng mọi nhu cầu thay đổi điện năng .
Chúng thực hiện vai trò điều chỉnh trong lưới điện làm tăng sản lượng của các nhà máy Nhiệt điện và nhà máy
Điện nguyên tử, những nhà máy cung cấp lượng điện năng lớn trong vận hành liên tục.
Hơn nữa, nhà máy Thủy điện cần có khả năng khởi động và dừng phù hợp với yêu cầu điện năng.
Chính vì vậy, chúng ta phải có hiểu biết thật rõ về cơ chế vận hành của nhà máy Thủy điện, và điều vô cùng
quan trọng là nắm được Trình tự khởi động và Dừng.

97


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Lời nói đầu

Frame

101

3/3

Trong chương trình này, chúng ta sẽ nghiên cứu vận hành tuần tự trong các nhà máy Thủy điện thông thường


đồng thời xét đến Trình tự xắp xếp các nhiệm vụ và các Sơ đồ hệ thống Dầu áp lực.

98


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Điều khiển Trực tiếp/Từ xa

Frame

102

1/3

** 102 Điều khiển Trực tiếp/Từ xa **
Trong hình trên là phòng điều khiển.
Ở đây điều khiển từ xa tập trung được sử dụng cho các trạm Thủy điện trong khu vực kiểm soát.
Trên cơ sở điều hành công suất từ trung tâm điều độ, phòng điều khiển thực hiện giám sát liên tục nhằm bảo
đảm rằng sự vận hành của các nhà máy điện trực thuộc đang diễn ra bình thường. Việc khởi động và dừng của
các nhà máy Thủy điện trong vận hành bình thường đều được thực hiện tại bảng điều khiển .
Các lệnh điều khiển từ đây được chuyển tới các tủ điều khiển tổ máy ở mỗi nhà máy, các thao tác vận hành
như đóng mở van, khởi động tua bin và sản xuất điện năng đều được tiến hành một cách tự động.
Khóa này sử dụng để chuyển từ chế độ điều khiển Từ xa sang điều khiển Trực tiếp.
Mã số thiết bị điều khiển của khóa này là 43R
Hiện tại khóa này được chuyển từ điều khiển Từ xa sang điều khiển Trực tiếp.

99


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Điều khiển Từ xa/Trực tiếp

Frame

102

2/3

“Chuyển 43R sang điều khiển Trực tiếp!”
“Đã đưa 43R về điều khiển Trực tiếp!”
Thao tác này cắt tín hiệu từ xa khỏi bảng điều khiển ở phòng trung tâm, khóa 43R này được sử dụng cùng với
tủ điều khiển trực tiếp và cho phép khởi động cũng như dừng máy.
Đây chính là điều khiển Trực tiếp.

100


Vận hành Tuần tự trong nhà
điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

máy Thủy

Title

Điều khiển Trực tiếp/Từ xa

Frame

102

3/3

Đièu đó nghĩa là, khi 43R được chuyển sang “Từ xa”, tín hiệu điều khiển từ xa từ trung tâm điều khiển được
sử dụng để thao tác Dừng và Khởi động, còn khi nó được chuyển sang “Trực tiép”, ‘công tắc đầu tiên ’ này
trên tủ điều khiển trực tiếp được sử dụng để thực hiện chức năng tương tự. Tín hiệu được chuyển đến mạch
tuần tự trong tủ điều khiển.
Trước tiên, chúng ta hãy quan sát toàn cảnh của Trình tự khởi động.

101


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Công tác Chuẩn bị

Frame

103

1/5

** 103 Công tác Chuẩn bị **
Để khởi động tua bin, việc chuẩn bị dầu áp lực, dầu bôi trơn v à nước làm mát phải được hoàn tất.
Ấn nút “Chuẩn bị”.

102


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Công tác Chuẩn bị

Frame

103

2/5

Dầu áp lực ở mức đã định,

103


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Công tác Chuẩn bị

Frame

103

3/5

Dầu áp lực đang ở mức yêu cầu.

104


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Công tác Chuẩn bị

Frame

103

4/5

Và nước làm mát đang đảm bảo lượng yêu cầu.

105


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Công tác Chuẩn bị

Frame

103

5/5

Công tác chuẩn bị dầu áp lực, dầu bôi trơn và nước làm mát đã được hoàn tất.
Bây giờ chúng ta khởi động tua bin.

106


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

1/8

** 104 Nhả Phanh/Mở Van nước vào **
Đầu tiên, hãy đặt công tắc số 1 về chế độ “vận hành”.
Hãy nhấn chuột vào phần Số 1.

107


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

2/8

“Đưa khóa số 1 vào chế độ Vận hành!”
“Khóa số 1 đã về chế độ Vận hành!”

108


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

3/8

Từ lúc này, mọi tác động diễn ra trong tuần tự tự động.

109


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

4/8

Trước tiên giải phóng phanh máy phát.

110


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

5/8

111


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
Vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

6/8

Tiếp theo, Van nước vào được mở.

112


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

7/8

Nước được dẫn vào tua bin qua ống dẫn bằng thép.
Van nước vào được đặt trong ống dẫn.
Van nước vào bắt đầu mở.
Lúc này van đã đạt mức mở hoàn toàn.

113


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Nhả Phanh/Mở Van nước vào

Frame

104

8/8

Van nước vào mở và nước chảy vào buồng xoắn tua bin.

114


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Mở Cánh hướng/Quay Tua bin

Frame

105

1/4

** 105 Mở Cánh hướng/Quay Tua bin **
Tiếp theo, mở Cánh hướng nước.
Nhấn chuột vào “Mở cánh hướng”.

115


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Mở Cánh hướng/Quay Tua bin

Frame

105

2/4

Các cánh hướng bắt đầu mở.

116


Vận ành Tuần tự trong nhà máy Thủy
điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Mở Cánh hướng/Quay Tua bin

Frame

105

3/4

Tua bin bắt đầu quay.

117


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Mở Cánh hướng/Quay Tua bin

Frame

105

4/4

118


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Kích từ và Vận hành song song

Frame

106

1/8

** 106 Kích từ và Vận hành song song**
Tua bin tăng dần tốc độ, lúc này nó đã đạt 80% tốc độ định mức.

119


Chương IV. Vận hành Tuần tự trong nhà
máy Thủy điện
I. Trình tự vận hành Tuần tự

Title

Kích từ và Vận hành song song

Frame

106

2/8

Khi tốc độ quay tua bin đạt 80% số vòng quay định mức, máy cắt cấp dòng kích thích tác động đóng, dòng
kích thích đi vào Ro tor của máy phát, máy phát bắt đầu phát điện.

120


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×