Tải bản đầy đủ

Ch III II 2 cau tao MFD

Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

1/41

** 01 Cấu tạo chung của Máy phát điện Thuỷ điện **

37


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ


Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

2/41

Trong hình biểu diễn giản đồ cấu tạo của một máy phát loại nửa dù trục đứng.

Nhấn phím chuột vào các dòng chữ trắng trong các ô màu xanh bạn có thể xem giản đồ cấu tạo của bộ phận mà
bạn chọn.

38


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

3/41

39


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ


Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

4/41

(Cấu trúc tổng thể của rotor )

40


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

5/41

(Lắp đặt Rotor)

41


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

6/41

(Cực từ lõi thép)

42


áy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

7/41

(Tấm cuối (1) )

43


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thủy điện

Frame

01

8/41

(Tấm cuối (2) )

44


Máy phát điện trong nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

9/41

45


Máy phát điện trong nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

10/41

(Khung Stator)

46


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

11/41

47


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

12/41

(Bệ khóa lõi thép)

48


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

13/41

(Lá thép)

49


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

14/41

(Lá thép)

50


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

15/41

51


Máy phát điện trong nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

16/41

(Ổ dẫn hướng (1) )

52


Máy phát điện trong nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

17/41

(Ổ dẫn hướng (2) )

53


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

18/41

54


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

19/41

(Giá chữ thập dưới (1) )

55


Máy phát điện trong nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

20/41

(Giá chữ thập dưới (2) )

56


Máy phát điện trong nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

2141

57


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

22/41

(Giá chữ thập trên (1) )

58


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

23/41

(Giá chữ thập trên (2) )

59


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

24/41

60


Máy phát điện trong Nhà máy Thủy điện
II.2 Cấu tạo của Máy phát điện TĐ

Title

Cấu tạo chung của Máy phát điện
Thuỷ điện

Frame

01

25/41

(Cuộn dây phần ứng (1) )

61


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×