Tải bản đầy đủ

mẫu bảng chấm công mới nhất

CÔNG TY TNHH HÙNG PHÁT
XÍ NGHIỆP THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ……. năm...............

TT

HỌ VÀ TÊN

Thời gian làm việc

CHỨC VỤ
1

2

3


4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chỉ huy công trình

Ngày.............tháng.............năm..............
Người theo dõiTổng
cộngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×