Tải bản đầy đủ

đề 2

Họ và tên:………………….
Lớp 12C…

Kiểm tra 15’
Môn: Giải tích
Đề 1

Điểm

C©u 1 Hàm số f ( x) = 2 x + 3 x 2 + 4 x 3 có một nguyên hàm là:
:
B 2
3
4
A. 1 + 6 x + 12 x 2
C. 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4
. x +x +x
2
C©u 2
: Tính tích phân sau: ∫ x(a + x)dx


D
2
. 1 + 3x + 4 x

0

8
8
B. 2a +
C. Đáp án khác
3
3
C©u 3 Tìm nguyên hàm I = ∫ (x + cos x)dx
:
x2
x2
+ sinx + C
− sinx + C
A.
B.
C. x 2 + sinx + C
2
2
C©u 4
3
3
f
(
x
)
=
x
+
+ 2 x là:
Nguyên
hàm
của
hàm
số
2


:
x
A. 2a −

D. −2a +

D.

8
3

x 2 − s inx + C

3 2x
x4 3 2x
+C
+C
A. f ( x) = x − +
B. f ( x) = − −
x ln 2
4 x ln 2
x4 1
2x
x4 3 2x
+C
+C
C. f ( x) = − 3 +
D. f ( x) = − +
4 x ln 2
4 x ln x
C©u 5 Hàm số F ( x) = e x + cot x + C là nguyên hàm của hàm số f(x) nào
:
1
1
A. f ( x) = e x + 2
B. f ( x) = e x +
sin x
cos 2 x
e− x 
1
x
x
C. f ( x) = e − 2
D. f ( x) = e 1 + 2 ÷
sin x
 sin x 
−2
C©u 6
2 xdx
I
=
Tính
tích
phân
sau:
∫ x2 + 1
:
4

2

A. I=0
B. I=2
C. Đáp án khác
C©u 7 Nguyên hàm của hàm số f ( x) = cos(2 x − 3) là:
:
1
sin(2 x − 3) + C
B.
A. cos(2x-3)+C
C. Đáp án khác
2
m
C©u 8
x
2
: Nếu L = ∫ e dx = e − 1 thì giá trị của m = ?

D. I=1
1
D. − cos(2 x + 3) + C
2

0

A. −

1
2

B.

1
2

C. -2

D. 2

C©u 9
1
F ( x) và F (3) = 4 thì F ( x) = ?
: Hàm số f ( x) = 1 + x 2 có một nguyên hàm là hàm
1 2
1 2
1 4
A. Đáp án khác B. F ( x) = x − +
C. F ( x) = x 2 − +
D. F ( x) = x − 2 +
x 3
x 3
x
3

1


C©u
10 : Biết tích phân

3

2x + 3

a

∫ 2 − 2 x dx = b ln 2 +

c . Thì giá trị của tích a.b là:

0

B
-2
.

A. 5

C©u
11 : Nếu đặt u = cos x thì tích phân

D
-10
.

C. -14
π /6

dx

∫ sinx

sẽ có dạng:

0

1/2

A.

1/2

du
∫0 1-u 2

B.

udu
∫0 1-u 2

3/2

C. −

C©u
f ( x) = tan 3 x có nguyên hàm là F ( x) =
12 : Hàm số
B
1
A. -1
C.
.
C©u
x sin ax
2
13 : Nếu ∫ cos xdx = 2 + b + C thì a − b = ?
A. 4
B. -4
C.
2
C©u
2
3
14 : Tìm a sao cho I = ∫ [a +(4 - a)x + 4x ]dx = 12


0

du
1-u 2

π /6

D.

du

∫ 1-u

2

0

a
ln cos3x + C thì a.b = ?
b
D
-3
3
.

2

D. 1

1

A. 3
B. Đáp án khác
C. -3
D. 5
C©u H/số F ( x) = asinx+bsin2x+C là nguyên hàm của hàm f ( x) = 2cosx+cos2x thì a.b = ?
15 :
A. Đáp án khác
B. -2
C. 0
D. 1

2


phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : Tich phan 15
M· ®Ò : 121
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

{
)
)
{
{
)
{
{
)
{
{
{
{
{
{

)
|
|
|
|
|
)
|
|
|
|
|
)
)
|

}
}
}
}
)
}
}
}
}
)
)
)
}
}
}

~
~
~
)
~
~
~
)
~
~
~
~
~
~
)

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×