Tải bản đầy đủ

DAP AN DE THI KHAO SAT NAM 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

Câu

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
Môn: Tiếng Anh Lớp 12
Ngày thi: 14/03/2018

Mã đề thi
389

567

781

872

1


B

B

A

B

2

B

A

D

3

D

C

4

A

5

Câu

Mã đề thi
389

567

781

872

26A

A

D

D

D

27

A

B

B

D

B

B

28

D

D

D

B

C

A

C

29

B

A

C

B

B

A

C

A

30

D

A

D

A

6

D

D

D

A

31

D

D

A

B

7

C

B

D

D

32

D

B

B

B

8

A

B

B

B

33

A

A

B

D

9

B

B

D

B

34

B

C

B

B

10

D

D

B

D

35

B

D

B

A

11

C

D

D

C

36

B

D

A

D

12

B

C

B

B

37

A

A

C

A

13

B

A

A

D

38

C

D

C

B

14

A

B

B

B

39

C

B

A

A

15

D

D

A

D

40

A

B

B

C

16

D

B

D

A

41

D

D

B

C

17

A

D

A

D

42

B

A

D

A

18

B

C

D

D

43

B

B

A

B

19

D

A

C

B

44

A

D

B

B

20

C

D

A

D

45

D

C

D

D

21

D

B

A

A

46

B

A

C

A

22

B

B

D

D

47

A

B

A

B

23

A

D

B

B

48

C

D

B

D

24

B

B

B

A

49

D

A

D

C

25

B

B

B

C

50

D

B

D

ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×