Tải bản đầy đủ

Chất lượng

1

14/10/2017

Chất lượng
TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL


Chất lượng
1

• Quen
thuộc
với cuộc
sống
ngay từ
thời cổ
đại.
14/10/2017

2


• Khái
niệm
chất
lượng
luôn gây
ra nhiều
tranh
cãi.
TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

3

• Tùy theo
đối
tượng,
"chất
lượng" có
ý nghĩa
khác
nhau.
2


Định nghĩa chất lượng
Bill Conway: “Chất lượng phụ
thuộc vào cách thức quản lý
đúng đắn”.
W. Edwards Deming: “Chất lượng
là mức dự báo về độ đồng đều, độ
tin cậy với chi phí thấp và phù hợp
với thị trường”.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

3


Định nghĩa chất lượng


Oxford Pocket Dictionary : “Chất lượng
là mức hoàn thiện, đặc trưng so sánh
hay đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc
thù, dữ kiện, thông số cơ bản”.

Kaoru Ishikawa: “Chất lượng là
khả năng thỏa mãn nhu cầu của thị
trường với chi phí thấp nhất”.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

4


Định nghĩa chất lượng
Tiêu chuẩn Pháp NF X 50 – 109 : “Chất
lượng là tiềm năng của một sản phẩm hay
dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu người sử
dụng”.

Các nhà quản lý: “Chất lượng được
đo bằng tỷ lệ những sản phẩm được
chấp nhận qua kiểm tra chất lượng
(KCS), số lượng phế phẩm,…”
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

5


Định nghĩa chất lượng
Các nhà sản xuất: “Chất lượng phải đáp ứng
những chỉ tiêu kỹ thuật đề ra cho sản phẩm”.

Người bán lẻ: “Chất lượng nằm trong
con mắt người mua”.
Người tiêu dùng: “Chất lượng là sự
thỏa mãn nhu cầu hoặc hơn nữa nhưng
với chi phí là thấp nhất”.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

6


Định nghĩa chất lượng
theo ISO 9000:2015
Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính
vốn có của một đối tượng đáp ứng các yêu cầu.

Mức
độ
14/10/2017

Tập
hợp
các đặc
tính

Đáp
ứng

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

Các
yêu
cầu
7


Định nghĩa chất lượng
Mức độ từ kém,tốt, tuyệt hảo.
Tập hợp các đặc tính = Những yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng liên quan đến QCS, 3P.
Đáp ứng gắn liền với cải tiến.
Vốn có”, trái nghĩa với “được gán cho”, nghĩa là có
trong đối tượng.
Các yêu cầu bao gồm yêu cầu về pháp luật, chế định
và khách hàng cùng các bên quan tâm.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

8


Yêu cầu theo ISO 9000:2015
“Yêu cầu là nhu
cầu hoặc mong
đợi được tuyên
bố, ngầm hiểu
chung hoặc bắt
buộc”.

14/10/2017

“Ngầm hiểu chung”
nghĩa là đối với tổ
chức và các bên
quan tâm, nhu cầu
hoặc mong đợi
được xem là ngầm
hiểu mang tính
thông lệ hoặc thực
hành chung.

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

9


Bên quan tâm
Khách hàng
Chủ sở hữu/cổ đông
Con người trong tổ chức
Nhà cung ứng và đối tác
Xã hội

14/10/2017

Nhu cầu và mong đợi
Chất lượng, giá cả, phương thức thực hiện giao sản phẩm
Khả năng sinh lời ổn định
Minh bạch
Môi trường làm việc tốt
Đảm bảo công ăn việc làm
Sự thừa nhận và phần thưởng
Cùng có lợi và lâu dài
Bảo vệ môi trường
Hành vi đạo đức
Phù hợp với các yêu cầu luật định và chế định
TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

10


Đặc điểm của chất lượng
đo bởi sự đáp ứng nhu cầu.
luôn biến động, thay đổi theo thời gian, không gian.
các nhu cầu từ phía khách hàng và các bên quan tâm;
pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nội quy,…

nhu cầu có thể không được mô tả rõ ràng.
muốn đạt được chất lượng cần xây dựng HTQLCL.

các thành tố ảnh hưởng chất lượng bao gồm 5M
(Men, Machine, Material, Method, Measuring) trong
đó; con người (Men), phương pháp (Method) là quan
trọng nhất.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

11


Những sai lầm về chất lượng

Chất lượng
là những gì
sang trọng
nhất ?
14/10/2017

Chất lượng
là những gì
hiện đại
nhất ?
TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

Chất lượng
là những gì
đắt tiền
nhất ?
12


Nhận thức về chất lượng

Chất lượng
là sự đáp
ứng các
yêu cầu.
14/10/2017

Chất lượng
không tốn
kém nếu làm
đúng ngay từ
đầu.

Chất lượng
phụ thuộc
vào chất
lượng quản
trị

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

13


Những sai lầm
khi nhận thức về chất lượng

Là những
gì sang
trọng
nhất.

Là những
gì hiện
đại nhất.

Là những gì
đắt tiền
nhất.

14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

14


Nhận thức đúng về chất lượng

3. Là sự chênh
lệch giữa suy
nghĩ của tổ chức
với sự hài lòng
của khách hàng.

1. Là kết quả
xuyên suốt vòng
đời sản phẩm.

2. Thiết kế giữ vai trò
quyết định và quan trọng
nhất.

14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

15


Độ lệch chất lượng
hay vòng xoắn Juran

14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

16


Độ lệch chất lượng
hay vòng xoắn Juran

Chất lượng là
kết quả từ
marketing,
nghiên cứu nhu
cầu, thiết kế,
sản xuất thử,
sản xuất, bán
hàng, dịch vụ
sau
khi bán.
14/10/2017

Trong đó,
chất lượng của
thiết kế giữ
vai trò quyết
định.
TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

Chất lượng là
sự chênh lệch
giữa suy nghĩ
của tổ chức
với sự thỏa
mãn hay hài
lòng của
khách hàng.
17


CÁCH TIẾP CẬN TRUYỀN THỐNG
VỀ CHẤT LƯỢNG
“Phương pháp phổ biến ĐBCL phù hợp với quy định
bằng cách kiểm tra sản phẩm và loại ra những bộ phận
không đảm bảo tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật”.
Sản phẩm không đạt chất lượng là do lỗi của người công
nhân gắn liền với quá trình sản xuất.
Cải tiến chất lượng là bố trí nhiều nhân viên kiểm tra và
định ra những bước kiểm tra nghiêm ngặt đối với sản
xuất.
Tổ chức phải tiêu hao nhiều nguồn lực cho KCS.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

18


KIỂM TRA CHỈ TẠO RA LÃNG PHÍ
• Mức tồn kho cao của quá trình sản xuất để
chống lại sự thiếu hàng, sản phẩm không đạt
chất lượng ở các khâu sản xuất trước.
• Phát sinh nhiều chi phí cho công tác kiểm tra
chất lượng, tái chế, phế phẩm, sửa chữa do sản
phẩm hỏng rồi mới kiểm tra phát hiện.
• Các sản phẩm không đạt chất lượng chiếm
nhiều diện tích phân xưởng trong khi chờ tái
chế, làm tăng chi phí lưu kho, nhà xưởng.
• Công tác điều hành dễ bị rối loạn.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

19


CÁCH TIẾP CẬN TRUYỀN THỐNG
VỀ CHẤT LƯỢNG

• Một tỷ lệ cho phép về sản phẩm không đạt chất
lượng sẽ được ước lượng và xây dựng như một
chi phí cho phép trong quá trình sản xuất.
• Chi phí này được tính cho những sản phẩm
hoàn thành tốt.
• Từ đó dẫn đến nhà quản lý sẽ yên tâm khi đảm
bảo sản phẩm hỏng không vượt quá định mức
đã ấn định sẵn.
• Tâm lý dẫn đến không có sự cố gắng phấn đấu
làm giảm tỷ lệ phế phẩm.
14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

20


Chất lượng đạt được từ khâu thiết kế.
Trách nhiệm phát hiện ra các sản phẩm không
đạt chất lượng được chuyển từ nhân viên KCS
sang nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm.
Tổ chức phải quan tâm đến công tác giáo dục –
đào tạo.
Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cũng ảnh
hưởng đến chất lượng sản phẩm được sản xuất
ra. Do đó phải quan tâm đến chất lượng từ
người cung ứng.
21

Cách tiếp cận hiện đại về chất lượng

14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL


14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

22


Các triết lý về chất lượng
23

14/10/2017

(là các ý niệm về tính hệ thống,
mạch lạc, lý luận về chất lượng)
TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL


14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

24


14/10/2017

TS Hoàng Mạnh Dũng - QTCL

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×