Tải bản đầy đủ

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2

Ba mẹ thân mến,
Mình gửi tặng ba mẹ bộ chữa đề Violympic Toán tiếng Anh lớp 2,bộ chữa đề
siêu chi tiết này có:
1. Đề thi
2. Giải thích chi tiết
3. Tư duy làm bài cho con
4. Kiến thức bổ trợ cho con
5. Tư duy giúp ba mẹ ôn bài cùng con
Ba mẹ hãy in ra và cho các con luyện tập nhé ^^.
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 năm 2015 - 2016
Exam number 1: Arrangement (Choose the increasing values)

Exam number 2:
Question 1: How much is one half of twenty strawberries?
a. Ten strawberries
b.Twelve strawberries
c. Nine strawberries
d. Eleven strawberries


Question 2: Choose the expression that results in the same sum

as: 17 + 53 a. 23 + 47 b. 32 + 41
c. 19 + 55
d. 27 + 45
Question 3: Find the length of the line segment AD.

a. AD = 8cm
c. AD = 9cm

b. AD = 5cm
d. AD11cm

Question 4: What time is
shown?


a. 11:00

b. 9:00
c. 12:00
d. 10:00
Question 5: There are twenty five apples, eighteen oranges; twelve kiwis and
seventeen tomatoes. How many more apples than tomatoes are there?
a. 5
b. 13
c. 7
d.
8 Question 6: Which of the following equations is true?
a. 57 = 32 + 18 + 3
b. 74 = 22 + 17 + 35
c. 67 = 98 − 37 + 3
83 = 37 + 49 − 12
Question 7: Which shape has the most sides?


a. Shape a
b. Shape b
c. Shape c
d Question 8:Which the following result is greater than 73?

d. Shapea. 47 + 9 + 13
b. 23 + 31 + 25
c. 37 + 11 + 23
d. 41 + 17 + 15
Question 9: Which number is nineteen less than forty five?
a. Twenty four
b. Thirty nine
c. Twenty six
d. Thirty four
Question 10: Which month comes just
November?
a. SEPTEMBER
c. DECEMBER

b. OCTOBER
d. JANUARY

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number
Question 1: Jenny bought pears for her parents, two sisters, three friends and
herself, for one each. How many pears did she buy?
Question 2: Tom picked twelve flowers, Mia picked fourteen flowers and
Anna picked fifteen flowers. How many flowers did they picked in total?


Question 3: Find the sum of the digits of the number

Question 4:

How many numbers are there that are smaller than 39?
Question 5: How many triangles are there in the following figure?


Question 6:

Find the sum x + y
+ z Question 7:

How many different letters are there in the following word?
Question 8: Mary had twenty nine eggs. She used some of them for five
birthday cakes so that only nineteen were left. How many eggs did she use?

Question 9: Find the suitable number in the
following blank. 37 + 62 = .......... + 59
Question 10:


Find the sum of these numbers.


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 năm 2015 - 1016
Đáp án
Giải thích
Món quà ngôn ngữ tặng
mẹ
Exam number 1: 3 – 19 – 12 – 13 Các con hãy chú ý đến Mẹ hãy phân biệt cho
Arrangement
– 11 – 17 – 8 – từ “arrangement” (sắp con giữa:
(choose the
5 – 4 – 14 – 6 – xếp) và từ “increasing” - “increase”: là tăng
increasing value) 10 – 20 – 18 – 7 (tăng dần) ở đề bài
- 15 – 9 – 1 – 16 => chúng ta sẽ phải sắp
–2
xếp số nhỏ hơn ở trước
các con nhé
- Ở bài này, các con sẽ
phải tính các số sau đó - “decrease”: là giảm
hãy so sánh giữa các số
xem số nào nhỏ hơn thì
xếp trước nha

Exam number 2
Question 1: How
much is one half
of twenty
strawberries?

a. ten
strawberries

Các con hãy tập trung
vào những từ sau để trả
lời được câu hỏi này
nhé:

Mẹ hãy giới thiệu cho
con câu hỏi “How
many” với cấu trúc:
Q: How many + danh

Món quà ngôn ngữ tặng con

Trong câu hỏi này các con có một loại quả là
“strawberry” (dâu) đúng không nhỉ? Vậy thì cô
sẽ tặng thêm các con các loại quả hàng ngày
các con có thể gặp nhé:


- How much => chúng
ta sẽ dùng để hỏi về
lượng
- one half => 1 nửa
- twenty => là số 20
đúng không các con
nhỉ?
Vậy thì câu hỏi này sẽ
hỏi về 1 nửa của 20 các
con nhé

từ + do you have?
(Con có bao nhiêu +
danh từ nhỉ?)
A: I have + số + danh
từ (Con có + số + danh
từ)
VD: How many books
do you have? (Con có
mấy quyển sách nhỉ?)
=> I have 3 books (Con
có 3 quyển sách)
Mẹ hãy luyện tập cùng
con thôi nào ^^

banana
/bəˈnænə/
(quả chuối)

pear (quả lê)
/per/

pineapple
/ˈpaɪnæpl/
(quả dứa)
Question 2:
Choose the
expression that
results in the
same sum as: 17

a. 23 + 47

Mấu chốt trong câu hỏi
này đó là những từ:
- same: giống
- sum: tổng
=> Các con sẽ phải tìm

Mẹ ơi, mẹ đã có từ
“same” nghĩa là giống
rồi đúng không nhỉ?
Vậy thì mẹ hãy giới
thiệu cho bé từ


+ 53

trong 4 đáp án tổng nào
bằng với tổng ở đề bài
nhé
*Mẹo:
- Các con hãy để ý 2 số
ở đề bài cộng vào sẽ có
hàng đơn vị của tổng là
0 => vậy thì không cần
phải tính hết các con
hãy xem tổng nào trong
4 đáp án có hàng đơn
vị là 0 nhé

“different” có nghĩa là
khác nhé.
Ví dụ như sau:
Mẹ có thể đưa ra
flashcards:

=> 2 người này cùng
đang vui => giống nhau
=> same

=> 1 người vui/ 1 người
buồn => khác nhau =>


different
3. Find the length a. 8cm
of the line
segment AD.

Các từ các con cần chú
ý trong đề bài đó là:
- length: chiều dài
- đoạn AD
=> chúng ta sẽ cần tìm
chiều dài đoạn AD
- AD = AB – DB

4.What time is
shown?

d. 10:00

Các con hãy tập trung
vào cụm “what time”
=> hỏi về giờ

Question 5:
There are twenty

d. 8

Các con hãyđọc câu
hỏi trước nhé. Chúng ta

Cô tặng các con từ “short” /ʃɔːrt/ (ngắn) ngược
với từ “long” (dài) nhé:
Long

Mẹơi, mẹ hãy dạy bé
mẫu câu hỏi và nói giờ
nhé:
Q:What time is it?
(Mấy giờ rồi?)
A: It’s + giờ
VD:What time is it? =>
It’s 1 o’clock

Short
Vậy tóc của các con dài hay ngắn nhỉ? Tóc cô
dài nên cô sẽ nói là:
My hair is long (Tóc của cô dài)
Các con thử nói nhé ^^
Các con ơi, 10:00 trong Tiếng Anh các con
sẽđọc là 10 o’clock (10 giờđúng) nhé. Vậy thì
khi giờđúng thì các con sẽđọc là “o’clock” /ə
ˈklɑːk/ nhé.
Các con thửđọc những giờ sau nhé:

How many people are there in your family?
Các con ơi, trong gia đình con có bao nhiêu


five apples,
eighteen oranges;
twelve kiwis and
seventeen
tomatoes. How
many more
apples than
tomatoes are
there?

Question 6:
b. 74 = 22 + 17
Which of the
+ 35
following
equations is true?

cần tập trung vào
những từ sau:
- How many => bao
nhiêu
- more => nhiều hơn
- apples/ tomatoes =>
chúng ta cần xem
apples nhiều hơn
tomatoes bao nhiêu
=> trong dữ kiện đề bài
các con chỉ cần quan
tâm đến apples và
tomatoes thôi nhé

Trong câu hỏi này, các
con sẽ có 2 từ cần phải
ghi nhớ đểchọnđápán:
- equation: phương
trình
- true: đúng
=> Các con cần chọn

người nhỉ?

Có 4 người trong gia đình cô các con ạ.
=> Vậy thì cô sẽ nói rằng “There are four
people in my family”
Các con đã có 1 cấu trúc vô cùng hữu ích để
nói về gia đình của mình rồi đó:
 There are + số + people in my family
Các con hãy thực hành mẫu câu này và câu hỏi
cùng với các bạn ở lớp nhé
Mẹ có thể phân biệt cho Các con ơi, với từ:
con:
“true” (đúng) các con hãy nhớ đến ký hiệu này
nhé

=> đúng

hoặc


7. Which shape
has the most
sides?

b. shape b

đáp án có phương trình
đúng
*Mẹo:
- Các con hãy cộng
tổng các hàng đơn vị
xem có trùng với kết
quả không để có thể
tìm được đáp án nhanh
nhất nhé. Ví dụ đáp án
của chúng ta có: 2 + 7
+ 5 = 14 => có hàng
đơn vị đúng với đáp án
Các con hãy tập trung
với những từ sau nhé:
- shape => hình
- most => nhiều nhất
- sides => cạnh
*Chú ý:
- Để không bị đếm
nhầm, các con có thể
đánh dấu từng cạnh
cùng lúc các con đếm
nhé

Còn “false” (sai) thì chúng ta sẽ liên tưởng đến
những ký hiệu này nha:
=> sai
hoặc

Mẹ ơi, mẹ có thể chỉ
Câu hỏi của các con có chứa rất nhiều hình
cho con vào đồ vật rồi
đúng không nhỉ? Vậy thì cô sẽ tặng các con
hỏi con đây là hình gì
một số hình đơn giản nhé:
với mẫu câu sau mẹ
nhé:
Q: What shape is this?
=> /skwer/: hình vuông
(Đây là hình gì?)
A: It’s a/ an + hình
VD: What shape is this?
=> /ˈrektæŋɡl/: hình chữ nhật

=> It is a

=> /ˈrektæŋɡl/: hình tam giác


8. Which the
following result
is greater than
73?

9.Which number
is nineteenless
than forty five?

10. Which month
comes just
beforeNovember
?

b. 23 + 31+ 25

c. twenty six

c. October

Trong câu hỏi này các
con cần nhìn vào
những từ:
- result: kết quả
- greater than: lớn hơn
=> chúng ta cần tính
xem tổng nào sẽ lớn
hơn 73 các con nhé

Ởđây các con có từ
rồi vậy
thì cô sẽ giới thiệu với các con một từ ngược
nghĩa với great đó là
nhỏ nhé

- nineteen: 19
- forty five: 45
- less than: ít hơn
Đây là những từ mà
các con sẽ phải chú ý
để chọn được đáp án
trong câu này nhé

Trong câu này, các con
sẽ phải tập trung vào
từ:
- just before: ngay
trước
- November: tháng 11
=> Những tháng đứng

/smɔːl/nghĩa là

Trong bài các con đã có từ “less”
làít hơn rồi, vậy thì cô sẽ tặng các con một từ

Câu hỏi của con có từ
“before” nghĩa là
“trước”, vậy thì bố mẹ
hãy phân biệt cho con
từ trái với before đó là
“after”/ˈæftər/ (sau)
nhé

ngượcvới từ này là “more”
nghĩa là
nhiều hơn nhé.
Các con ơi, các con sinh tháng mấy nhỉ? Các
con có biết tháng sinh của mình trong tiếng anh
là gì không? Cô tặng các con một số từ về
tháng nhé:

=>/ˈdʒænjueri/: tháng 1


sau tháng 11, đứng
trước nhưng không
phải NGAY TRƯỚC
tháng 11 đều bị loại

=>/ˈfebrueri/: tháng 2

=>/mɑːrtʃ/: tháng 3

=>/ˈeɪprəl/: tháng 4

=>/meɪ/: tháng 5

=>/dʒuːn/: tháng 6

=>/dʒuˈlaɪ/: tháng 7


=>/ɔːˈɡʌst/: tháng
8

=>/ɑːkˈtoʊbər/: tháng
10

=>/dɪˈsembər/: tháng
12
Ví dụ sinh nhật của cô là vào tháng 9 nhé, thì
cô sẽ nói như sau:
My birthday is in
.
Thế còn các con thì sao nhỉ? Các con hãy dùng
cấu trúc: My birthday is in…… để giới thiệu
về tháng sinh của mình nhé ^^
Exam number 3
Question 1:

8 (pears)

Trước hết chúng ta hãy Mẹơi, mẹ hãy dạy cho

Các con hãy cùng xem một số từ vựng về hoa quả


Jenny bought
pears for her
parents, two
sisters, three
friends and
herself, for
one each.How
many pears did
she buy?

cùng xem câu hỏi
trước nhé, câu hỏi là
“How many” => Các
con sẽ phải xem có bao
nhiêu hay tính tổng =>
quan tâm đến các số
Quay lại phần dữ kiện
đề bài, các con hãy để
ý những từ sau:
- parents (bố mẹ) => 2
người
- 2 sisters => 2 chị/ em
- 3 friends => 3 bạn
- herself (chính cô ấy)
=> 1 người
Mà, chúng ta lại có
“for one each” => mỗi
người được 1
=> các con chỉ cần
cộng tổng số người sẽ
ra kết quả rồi

con một số từ vựng chủ khác nhé:
đề gia đình nhé:

1.

=> father: bố

2.
mẹ

=> mother:

=>/ˈwɔːtərmelən/: dưa hấu

=>/ˈmæŋɡoʊ/: xoài

3.
=>
grandmother: bà

4.
=>
grandfather: ông
Mẹ nhớ sử dụng cấu
trúc:
This is your.... (đây
là...của con)
để giới thiệu cho con


nhé
Question 2: Tom 41 (flowers)
picked twelve
flowers, Mia
picked fourteen
flowers and Anna
picked
fifteen flowers.
How many
flowers did they
picked in total?

Question 3: Find
the sum of the
digits of the
number

20

Lại tiếp tục với câu hỏi
với “how many” rồi.
Giống như câu trước
các con hãy tập trung
vào những con số để
tính nhé. Ở câu này
chúng ta có thêm 1 từ
mới nữa đó là “total”
(tổng/ tất cả) vậy các
con sẽ cần phải tính
tổng của tất cả các số
nhé
Các con chúý vào các
từ:
- sum: tổng
- digits: cácchữ số
=> Chúng ta có một số
4 chữ số là 7382 vậy
thì việc của các con sẽ
phải tính tổng của các
con số này nhé
Để làm bài này nhanh
hơn, các con hãy chúý
đến 2 cặp số có tổng là

Các con ơi, các con có biết hoa hồng tiếng anh là
gì không? À, cô sẽ tặng các con một số loài hoa nhé

=>/roʊz/: hoa hồng

=>/ˈsʌnflaʊər/: hoa hướng
dương
Các con cần nhớ phân biệt giữa “number” và
“digit” nhé.
VÍ dụ như trong đề bài, chúng ta sẽ có:
7382 là number còn 7, 3, 8, 2 lầ các digits nhé
Cô thử đố các con một bài khác nhé:
Find the sumsof the digits of the number:

Các con hãy làm thật nhanh và viếtđáp án vàođây
nhé:


Question 4: How
many numbers
are there that are
smaller than 39?

4

10 (3-7, 2-8) rồi cộng
chúng lại với nhau nhé.
À, chúng ta lại gặp lại
câu hỏi dạng “how
many” các con ạ. Vậy
thì chúng ta biết ngay
sẽ phải quan tâm đến
có bao nhiêu số nhé.
Tiếp theo các con hãy
nhìn vào cụm “smaller
than 39”. Chúng ta sẽ
có “smaller than” là
nhỏ hơn => các con sẽ
phải tìm xem có bao
nhiêu số nhỏ hơn 39
nhé

Ở đây mẹ hãy ôn lại
Các con ơi, trong bài các con đã có từ
cho con những cấu trúc
nghĩa là nhỏ rồi, vậy thì cô sẽ tặng các con một từ
với “how many” ở phía
trái ngược với small nhé. Đó là từ
trên cùng bé mẹ nhé!

/bɪɡ/ nghĩa là to các con
nha ^^ Các con hãy vẽ 2 con vật to và nhỏởđây rồi
viết “small” cho con nhỏ, “big” cho con to như cô

vẽ nhé.


Question 5: How 8
manytriangles are
there in the
following figure?

Question 6: Find
the sum x + y + z

67

Question 7: How

10

Chắc hẳn các con đã
thấyquen thuộc với câu
hỏi “how many”
rồiđúng không nhỉ? À
ở đây có 1 từ mà phía
trước cô đã tặng các
con rồi, đó là từ
“triangles”
=> Câu này các con sẽ
phải đếm cẩn thận đủ
các hình tam giác nhé
*Chúý: Các con hãy
đếm những tam giác bé
trước sau đó hãy tìm
đến những hình to hơn
nha
Các con ơi chúng ta lại
gặp lại từ cũ “sum” rồi,
có nghĩa là tổngđúng
không nhỉ? Vậy thì các
con sẽ phải làm 2 bước
nhé:
- Tìm x, y, z là số gì
- Tìm tổng của 3 số đó
Những từ các con cần

Các con chắc hẳnđã nhớ những hình cô tặng các
con rồiđúng không nhỉ? Vậy bây giờ cô sẽ tặng các
con thêm 2 hình nữa nhé:

1. /stɑːr/:ngôi sao

2. /hɑːrt/:trái tim

Các con hãy giúp cô vẽ 2 hình ngôi sao và trái tim
vào chỗ trống nhé.

Các con hãy phân biệt giữa “letter” là chữ cái và


manydifferent
letters are there in
the following
word?

Question 8: Mary 10 (eggs)
had twenty nine
eggs. She used
some of them for
five birthday
cakes so
that only nineteen

phải chú ý ở đây đó là:
- How many => quen
thuộc rồi đúng không
nhỉ, bao nhiêu
- different: khác nhau
- letters: chữ cái
- word: từ
=> Vậy thì nhiệm vụ
của chúng ta sẽ phải
đếm xem có bao nhiêu
chữ cái, nhưng mà phải
khác nhau các con nhé
*Chúý: Các con hãy
nhìn qua một lượt,
những chữ cái nào
giống nhau các con chỉ
giữ lại 1 chữ để mình
đếm thôi nhé
Wow các con ơi, trong
câu hỏi này có nhiều số
và dữ kiện quá nhỉ?
Các con đừng “hoảng”
chúng ta cùng phân
tích nhé.
Đầu tiên các con sẽ

“word” là từ nhé.

Ví dụ: Các con sẽ có
là mộttừ
(word) và H, E, L, L, O là các chữ cái (letter) nhé
Các con hãy thử luyện đếm từ này dài hơn giúp cô
rồi viết đáp án bên dưới cho cô nhé ^^

Trong bài này có nhắc Các con ơi, làm thế nào để chúc mừng sinh nhật
đến sinh nhật đúng
một người nhỉ? À các con sẽ nói rằng
không mẹ nhỉ, vậy cô
tặng các mẹ cách hỏivề
sinh nhật nhé:
Q:When is your
birthday? (Sinh nhật


were left. How
many eggs did
she use?

phải xem câu hỏi
trước, chúng ta cần
phải chúý đến:
- How many
- eggs => câu hỏi chỉ
tập trung vào trứng
- use: dùng
=> chúng ta cần xem
côấy dùng bao nhiêu
trứng
Rồi, tiếp theo chúng ta
cùng quay lại đề bài
nhé. Các con sẽ có
những dữ kiện quan
trọng sau:
-twenty nine eggs =>
29 quả trứng
- used some: dùng 1 số
rồi
- nineteen were left =>
còn lại 19 quả
*Chúý: trong đề có
nhắc đến “used some
for 5 birthday cakes”
tuy nhiên các con
không cần quan tâm

của con là bao giờ?)
A: It’s on + ngày
tháng
Ví dụ:
-When is your
birthday?
=> It’s on 25th
November
Mẹ hãy thực hành với
bé ngay nhé ^^

(Happy birthday: chúc mừng sinh nhật)


Question 9: Find
the suitable
number in the
following blank

40

Question 10:
Find the sum of
these numbers

81

đến vì đề chỉ hỏi về
“eggs”
Ở bài này các con sẽ
phảiđiền number (số)
vậy thì việc các con
hãy tính tổng của vế
còn lại trướcđể được
kết quả là 99, rồi chúng
ra sẽ trừđi 59 sẽ ra kết
quả nhé
- sum và numbers là 2
từ các con phải tập
trung trong đề bài này
=> các con sẽ cần tính
tổng các số
*Chúý: để làm nhanh
hơn, các con hãy lấy 2
số có hàng đơn vị của
tổng là 3, rồi cộng với
17 sau đó mới cộng nốt
với số còn lại nhé.
Ví dụ như sau:
11+ 32 = 43
43 + 17 = 60
60+21 = 81 =>đây là
kết quả cuối cùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×