Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Chương 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH PHƯỚC
1.1.SƠ LƯỢC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH PHƯỚC
1.1.1.Lịch sử hình thành
1.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý
1.1.2.1.Sơ đồ bộ máy quản lý xã Thanh Phước
1.1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh
1.2.GIỚI THIỆU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
THANH PHƯỚC
1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại ủy ban nhân dân xã Thanh phước
1.2.2.Chế độ kế toán áp dụng tại ủy ban nhân dân xã Thanh phước
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
THANH PHƯỚC
2.1.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
2.2.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG
2.3.NỘI DUNG, TÍNH CHẤT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
2.3.1.Chứng từ sử dụng
2.3.2.Phương pháp kế toán
2.4.QUỸ BHXH,BHYT,KPCĐ TẠI UBND XÃ THANH PHƯỚCChương 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG
3.1.NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
THANH PHƯỚC
3.1.1.Nhận xét chung về công tác kế toán
3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản
trích theo lương
3.1.3.Ưu điểm
3.1.4.Nhược điểm
3.2.MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ
TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x