Tải bản đầy đủ

Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 35
Thứ hai ngày 07 tháng 5 năm 2018
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
- Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội
(BT2).
- Biết lắng nghe và nhận xét bài làm của bạn
2. Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, rèn kĩ năng viết thông báo,...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, ...

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ trong sách tiếng việt 3 tập II .
- Giấy rời khổ A4 , bút màu để viết các trang trí thông báo .
- Bảng phụ viết một mẫu thông báo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
-HS hát tập thể
- Lớp hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”
- GV gọi HS đọc bài TĐ mà GV yêu cầu -Thực hiện theo YC
-Nhận xét bài của bạn
- Nhận xét, đánh giá
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
Giáo viên:

1

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
- HS trả lời câu hỏi


Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi
cho phù hợp)
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng M1 +M2:
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội
(BT2).
- Biết lắng nghe và nhận xét bài làm của bạn .
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
*Việc 3
Bài tập 2: Hoạt động nhóm 4
- Mời một em đọc yêu cầu đề bài .
- 2HS nêu yêu cầu BT.
- Yêu cầu học sinh trao đổi trả lời câu hỏi - Lớp trao đổi để trả lời câu hỏi .
theo N4:
+ Ta cần chú ý những điểm gì khi viết + Bài viết theo kiểu quảng cáo phải đầy
thông báo ?
đủ thông tin, lời văn phải ngắn gọn, trình
bày trang trí hấp dẫn .
+Yêu cầu mỗi em đều đóng vai ngươì tổ - Thực hành viết thông báo vào tờ giấy
chức buổi liên hoan để viết bản thông A4 rồi trang trí cho thật đẹp .
báo .
+ Yêu cầu lớp viết thông báo và trang trí + Lần lượt lên dán bản thông báo lên
bản thông báo .
bảng lớp rồi đọc lại nội dung trong bản
+Gọi học sinh nối tiếp lên dán bản thông thông báo .
báo lên bảng và đọc nội dung thông báo
+ Theo dõi nhận xét đánh giá và ghi + Lớp nhận xét bình chọn bạn viết đúng
điểm.
và hay
- Nhận xét các bài thông báo của hs
- GV và HS nhận xét, tuyên dương.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
-Lắng nghe
- NX tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKII
-Lắng nghe, thực hiện
- tiếp theo”
Điều chỉnh:
..........................................................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................

Giáo viên:

2

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( TIẾT 2 )

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng
70 tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn
(bài) thơ đã học ở HKII.
- Tìm được một số từ ngữ về các chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ
thuật (BT2).
- Có ý thức tự giác làm bài.
2. Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, nhận biết 1 số từ ngữ thuộc chủ điểm
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, ...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc đã học trong suốt học kì II.
- Một số tờ giấy khổ lớn kẻ sẵn nội dung trong bài tập số 2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
-HS hát tập thể
- Lớp hát bài “Ở trường cô dạy em thế”
- GV gọi HS đọc bài TĐ mà GV yêu cầu -Thực hiện theo YC
-Nhận xét bài của bạn
- Nhận xét, đánh giá
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học; (tốc độ đọc khoảng
70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2 phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi
cho phù hợp)
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
Giáo viên:

3

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng M1 +M2:
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Tìm được một số từ ngữ về các chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật
(BT2).
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
Bài tập 2: Hoạt động cá nhân-> nhóm
4 ->cả lớp
- Yêu cầu một em đọc nội dung BT2.
-1 em đọc yêu cầu bài tập 2 lớp đọc
thầm.
- Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm .
- Chia thành các nhóm để thảo luận .
- Phát phiếu và bút dạ cho các nhóm .
- Các nhóm thực hành làm vào tờ phiếu .
+HS làm việc cá nhân ->thảo luận N4->
chia sẻ trước lớp
- Gọi đại diện các nhóm lên dán bài của *Dự kiến kết quả
nhóm mình trên bảng lớp và đọc kết qủa. - Bảo vệ tổ quốc:
- Cùng lớp bình chọn lời giải đúng .
+ Cùng nghĩa với tổ quốc: đất nước, non
- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải sông, nước nhà,….
đúng.
+ Cùng nghĩa với bảo vệ tổ quốc : canh
gác, tuần tra, chiến đấu, giữ gìn …
- Sáng tạo :
+Trí thức : kĩ sư, bác sĩ, giáo sư, luật sư
+…Hoạt động : nghiên cứu, thí nghiệm,
giảng dạy …
- Nghệ thuật : Nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn,
ca sĩ ,…
+Hoạt động: ca hát, biểu diễn, quay
- Yêu cầu chữa bài trong vở bài tập
phim, làm thơ, viết văn,…
- Lớp thực hiện làm bài vào vở .
- 1HS đọc lại bài làm
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- Lắng nghe
- NX tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKII
-Lắng nghe, thực hiện
tiếp theo”
Điều chỉnh:
..........................................................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................

Toán
ÔN VỀ GIẢI TOÁN (T.T)
Giáo viên:

4

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Biết tính giá trị biểu thức.
- BT cần làm 1, 2, 3 , 4a.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính
3. Thái độ: HS yêu thích, chăm học toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp - cách thức tổ chức:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, trò chơi học tập, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)
-Trò chơi bắn tên
-HS tham gia chơi
+ Trò chơi có nội dung;
- Lớp theo dõi
96 : 4 x 2
96 : 2 x 4
96 : ( 4 x 2 ) 96 : 4 : 2
-Nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2. Hoạt động thực hành: (28 phút)
* Mục tiêu:
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Biết tính giá trị biểu thức.
- BT cần làm 1, 2, 3 , 4a.
* Cách tiến hành:
a.Bài 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở ghi
- Yêu cầu HS quan sát bài mẫu.
- HS lên chia sẻ KQ trước lớp
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn -Thống nhất cách làm và đáp án đúng:
thành BT
Bài giải
*GV củng cố cáchgiải bài toán bằng hai
- Độ dài đoạn dây thứ nhất là:
9135 : 7 = 1305 (cm)
phép tính.
- Độ dài đoạn dây thứ hai là:
9135 – 1305 = 7830 (cm)
Đ/S: 7835 cm
b. Bài tập 2:
Làm việc cá nhân– cặp đôi
+ HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
+ HS làm cá nhân- trao đổi vở (N2) KT
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC
kết quả:
-> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng
Giáo viên:

5

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

M1, M2 hoàn thành BT

+ HS thống nhất KQ chung
+ Đại diện HS chia sẻ trước lớp
* Dự kiến KQ
Bài giải
Mỗi xe tải chở là:
15700 : 5 = 3140(kg)
* GV củng cố dạng toán rút về đơn vị
-Số muối chuyển đợt đầu là:
đơn vị
3140 x 2 = 6280 ( kg)
c. Bài tập 3
Đ/S: 6280 kg
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Cả lớp tự làm bài
+GV trợ giúp Hs hạn chế
+GV khuyến khích HS M1 chia sẻ cách - Chia sẻ kết quả trước lớp
- HS dưới lớp bổ sung
đọc số có 5 chỡ số trước lớp
* Dự kiến kết quả:
*GV chốt kiến thức
Bài giải
- Số cốc trong mỗi hộp là:
42 : 7 = 6 (cốc)
- Số hộp để đựng 4572 cốc là:
d. Bài tập 4a
4572 : 6 = 762 (hộp )
Đ/S: 762 hộp
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Cả lớp tự làm bài
a) 4 + 16 × 5
A. 100
B. 320
C. 84
D. 94
µBài tập PTNL:
Bài tập 4b (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo - HS nêu yêu cầu bài tập
-HS tự làm bài vào vở.
kết quả
-HS báo cáo KQ với GV
- GV chốt đáp án đúng
b. 24 : 4 × 2
A. 3
B. 12
C. 4
D. 48
3.Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- GV gọi Hs nêu lại ND bài học
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: -Lắng nghe, thực hiện
Luyện tậpchung (T1)
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giáo viên:

6

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu
- HS nêu được một số kỹ năng về chăm sóc cây trồng vật nuôi ở nhà, ở trường
2.Hành vi: Học Sinh biết chăm sóc cây trồng vật nuôi...
3. Thái độ: Học Sinh có thái độyêu quý chăm sóc cây trồng vật nuôi.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập đạo đức 3
- Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Hát bài: Con lợn éc
- Học sinh hát tập thể.
- Kết nối với nội dung bài
- HS lắng nghe, ...
2. HĐ thực hành: (27 phút)
*Mục tiêu.
- HS nêu được một số kỹ năng về chăm sóc cây trồng vật nuôi ở nhà, ở trường.
*Cách tiến hành:
Việc 1: HĐ cá nhân
- GV giao nhiệm vụ
- Yêu cầu HS làm bài
- HS làm bài cá nhân
+ Nhà em nuôi con vật, trồng cây nhằm -HS làm bài vào phiếu học tập
mục đích gì?
+ Em chăm sóc cây trồng, vật nuôi đó
như thế nào?
-GV theo dõi -> thu phiếu đánh giá KQ
bài làm.
b. Việc 2:
HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp
Thảo luận xử lý tình huống
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và xử lí -HS đọc tình huống
-HS xử lí các tình huống
tình huống GV đưa ra.
- GV nêu một số kỹ năng cho HS.
- Theo dõi, nhận xét cách xử lí của các + Tình huống 1:
Lan và Đào cùng đi thăm vườn rau
nhóm.
- Khuyến khích HS M1+ M2 tham gia Thấy rau có sâu,Đào ngắt những chiếc lá
có sâu vứt ở xung quanh.
hoạt động chia sẻ
Nếu là Lan, em sẽ nói gì?
Giáo viên:

7

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Tình huống 2: Đàn gà nhà Minh đột
nhiên lăn ra chết hàng loạt. Mẹ đem chôn
hết gà và không cho ai biết gà bị dịch
- Y/c đại diện các nhóm báo cáo kết cúm. Là Minh, em sẽ nói gì với mẹ?
quả thảo luận.
- Đại diện 1 số HS trình bày
=>Giáo viên kết luận :

- Các học sinh khác theo dõi, nhận xét,
chia sẻ bổ sung.

3.Hoạt động tiếp nối ( 3 phút)
- GV hệ thống bài
- Lắng nghe
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Đánh giá quá trình học tập của HS, - Lắng nghe, rút kinh nghiệm
dặn dò các em...
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 08 tháng 5 năm 2018
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 3)
1.Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
- Rèn kĩ năng viết chính tả: Nghe-viết bài Nghệ nhân Bát Tràng.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng, trình bày đúng bài thư lục bát.
3.Thái độ: HS ham thích khám phá tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, TC học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Mái trường mến
yêu”
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
Giáo viên:

Hoạt động học
-Lớp hát tập thể
-Lắng nghe, ghi bài vào vở

8

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II
* Cách tiến hành:
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2 phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc diễn cảm đối tượng -HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
M3 +M4
- GV nhận xét, đánh giá
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng viết chính tả: Nghe - viết bài “Nghệ nhân Bát Tràng”.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> Cả lớp
Việc 3 . Ôn: nghe- viết chính tả
Hoạt động cả lớp
- GV gọi HS đọc bài:
+ 1HS đọc bài, lớp theo dõi
Nghệ nhân Bát Tràng
- Đọc bài viết sgk/141.
- HS làm việc cá nhân
- Tìm hiểu chung và viết chính tả.
-HS chia sẻ trước lớp
- GV đưa ra 1số câu hỏi
+ Theo thể 6 -8
-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ
+ Dòng 6 chữ viết…
+ Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
+ Cách trình bày thể thơ này như thế nào
+ Các tên riêng trong bài
?
+ Những chữ nào trong bài phải viết
+ HS nêu – Viết bảng con .
hoa? Vì sao ?
Bút, sắc hoa, lũy tre, tròn trĩnh, Tây hồ
+ Tìm những tiếng dễ viết sai trong bài
lăn tăn.
- Nghe -viết
- GV đọc cho HS viết chính tả.
+ Quan sát giúp HS viết đúng chính tả,
trình bày bài sạch đẹp.
- GV đọc từng câu cho hs chữa lỗi.
+Soát bài chữa lỗi (đổi vở theo cặp )
- Chữa bài.
*Giúp đỡ HS M1+M2 hoàn thành nội + Nhận xét chữa lỗi bài của bạn
dung YC
Giáo viên:

9

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- GV đánh giá
-Lắng nghe và rút kinh nghiệm
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- Lắng nghe
- NX tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
kiểm tra của HS.
-Lắng nghe, thực hiện
- Gv nhắc HS chuẩn bị bài sau. “Ôn tập
thi CHKII -tiếp theo”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (TIẾT 4)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
- Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hóa, các cách nhân hóa (BT2).
- Biết đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng sử dụng biện pháp nhân hóa.
3. Thái độ: say mê học môn TV.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ đầu học kì II đến nay .
- Tranh minh họa bài thơ : Cua càng thổi xôi .
- 4 tờ phiếu kẻ bảng để học sinh làm bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
-Lớp hát tập thể
-TBVN cho lớp hát bài
“Tiếng hát bạn bè mình”
-HS mở sách, ghi bài
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
Giáo viên:

10

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm

Năm học 2017 - 2018
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
-HS trả lời câu hỏi

Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hóa, các cách nhân hóa (BT2).
- Biết đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.
*Cách tiến hành:
Bài tập 2 : Hướng dẫn nghe viết:
- Lắng nghe bạn đọc và xác định yêu cầu
- Yêu cầu một em đọc bài tập.
đề.
- Cho lớp quan sát tranh minh họa bài - Quan sát tranh minh họa các loài vật .
thơ.
- Lớp đọc thầm trong sách giáo khoa
- Yêu cầu đọc thầm bài thơ .
- Yêu cầu cả lớp làm việc cá nhân vào tờ - Thực hiện làm bài cá nhân vào phiếu
phiếu.
- Yêu cầu một số em làm xong mang bài
lên dán trên bảng .
- Dự kiến nội dung chia sẻ:
- TBHT điều hành HĐ chia sẻ
+ Tìm tên các con vật được nhắc đến + Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã
Tràng.
trong bài thơ ?
- Những con vật được nhân hóa bằng từ + Cua Càng: Thổi xôi, đi hội, cõng nồi
+Cái Tép: Đỏ mắt, nhóm lửa, chép
ngữ nào ?
miệng.
+ Cậu Ốc: Vặn mình, pha tra.ø
*Trợ giúp đối tượng HS hạn chế
+ Chú Tôm: Lật đật, đi chợ, dắt tay bà
Còng.
- GV cùng lớp nhận xét, đánh giá.
+ Bà Sam : Dựng nhà
=> GV chốt kiến thức
+ Ông Dã Tràng: Móm mém, rụng hai
răng.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- Lắng nghe
- NX tiết học
-Lắng nghe, ghi nhớ
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKII- -Về nhà chuẩn bị bài học
Giáo viên:

11

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc viết các số có năm chữ số.
+ Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia tính giá trị của biểu thức.
+ Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
+ Xem đồng hồ chính xác từng phút.
-Làm BT 1(a,b,c), 2, 3, 4,5.
2. Kĩ năng: Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia tính giá trị của biểu thức
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
-Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-T/C Gọi thuyền.
+TBHT điều hành
+Nội dung về bài học Số có năm chữ số
Ví dụ: Đọc, nêu cấu tạo các số: 52384, -HS tham gia chơi
-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
68052 , 85255 (...).
bạn nắm vững kiến thức cũ
+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia tính giá trị của biểu thức.
+ Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
+ Xem đồng hồ chính xác từng phút.
-Vận dụng kiến thức làm bài tập làm được các BT 1(a,b,c), 2, 3, 4,5.
* Cách tiến hành:
a.Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2 - HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
Giáo viên:

12

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
thành BT.
*GV củng cố cho HS cách đọc, viết số.

b. Bài tập 2:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của
bài
54287 + 29508
4508 x 3
78362 – 24935
34625 : 5
-> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn
thành BT
*GV củng cố cho HS cách tính cộng,
trừ, nhân, chia.
c. Bài tập 3:
T/C “Điền đúng, điền nhanh”
-GV nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ:
+ Quan sát sgk/177
-TBHT điều hành chơi

Năm học 2017 - 2018
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
a. Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn
mươi lăm.76245
b. Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh
bảy.51807
c. Chín mươi nghìn chín trăm.90900
- HS nêu yêu cầu bài tập
+ HS làm bài cá nhân-> chia sẻ kết quả
+ HS thống nhất KQ chung
Dự kiến KQ:
a) 83 795; 53 427
b) 13 524; 6 925

- HS đọc nhẩm YC bài
- 2 đội tham gia chơi (mỗi đội 3 HS)
*Dự kiến KQ:
a) Đồng hồ A chỉ 10 giờ 18 phút
b) Đồng hồ B chỉ 2giờ kém 10 phút
hoặc 1 giờ 55 phút
c) Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phúthoặc 7
giờ kém 26 phút.
-Bình chọn đội thắng cuộc

*GV củng cố cách xem đồng hồ
d. Bài 4: Làm việc cá nhân ->cả lớp
- HS đọc nhẩm YC bài
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của + Học sinh thực hiện YC
+Chia sẻ KQ
bài
a)( 9 + 6 ) x 4= 15 x 4
= 60 (…)
b) 9 + 6 x 4 = 9 +24
= 33 (…)
e. Bài 5:
Làm việc cá nhân
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của
bài
-GV chấm bài, đánh giá
- GV củng cố giải toán rút về đơn vị
Giáo viên:

-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS thực hiện theo YC của bài
Tóm tắt:
5 đôi dép: 92500 đồng
3 đôi dép: …..
đồng ?
Bài giải
13

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018
Giá tiền mỗi đôi dép là:
92500 :5 = 18500 (đồng)
Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:
18500 x3 = 55500 9đồng)
Đ/S: 55500 đồng

4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
-Về nhà học bài chuẩn bị bài sau Luyện -Lắng nghe, thực hiện
tập chung (T.T)
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tự nhiên và Xã hội
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau bài hoc, HS biết
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề tự nhiên.
2. Kĩ năng: Có ý thức bảo vệ tự nhiên.
3. Thái độ: Yêu quý phong cảnh thiên nhiên của quê hương mình.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp: Quan sát, PP luyện tập thực hành, PP thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh phong cảnh thiên nhiên, cây cối, con vật của quê hương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (3 phút)
- TBHT tổ chức chơi trò chơi Hộp quà bí mật
với nội dung:
- HS tham gia chơi
+ Bên ngoài cơ thể cá có gì bảo vệ?
+Bên trong cơ thể của chim chúng có xương sống
không?
+ Tại sao chúng ta không nên săn, bắt, phá tổ
chim? (...)
- HS nhận xét, đánh giá
- GV NX, tuyên dương
- HS ghi bài vào vở
-> Kết nối nội dung bài: Giáo viên giới thiệu
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
*Mục tiêu:
- HS nhận dạng được một số dạng địa hình ở địa phương
- Giúp hs tái hiện phong cảnh của quê hương mình.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => nhóm => cả lớp

Giáo viên:

14

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Việc1 : Quan sát và thảo luận
- GV giao nhiệm vụ
+Tổ chức cho hs quan sát tranh ảnh về phong
cảnh thiên nhiên về cây cối, con vật của quê
hương,...

- Nhóm trưởng các nhóm điều
khiển các bạn
-Thảo luận theo câu hỏi gợi ý
+ HS quan sát cây cối xung quanh
trường.
*Chú ý: Khuyến khích HS M1 tham gia vào + HS liệt kê những gì các em đã
quan sát được từ thực tế.
hoạt động chia sẻ nội dung học tập
+HS liệt kê một số cây cối và con
vật ở địa phương.
-Thống nhất KQ
- Gv khen ngợi, kết luận
- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày,
- Nhóm khác bổ sung.
* Việc 2: Vẽ tranh theo nhóm
- GV nêu câu hỏi
- HS trả lời cá nhân
+ Các em sống ở miền nào ?
-HS thi kể…
+ Thi kể tên các cây.
- HDHS có ý thức bảo vệ môi trường sống tự
nhiên.
-Vẽ tranh và tô màu theo gợi ý của giáo viên. - Thực hành vẽ tranh theo nhóm 4
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn
-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ nội
dung trước lớp
+ Trưng bày sản phẩm theo nhóm.
+HS lắng nghe-> bổ sung ý kiến.
-Bình chọn bài thuyết trình hay nhất, khen
-HS bình chọn
3.Hoạt động nối tiếp (2 phút)
- HS nêu
- Gọi HS đọc ND cần biết cuối bài.
- Lắng nghe, thực hiện
- C.bị bài : Ôn tập học kì: Tự nhiên (TT)
-Nhận xét, đánh gá giờ học
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_________________________________________________________________
Thứ tư ngày 09 tháng 5 năm 2018
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (TIẾT 5)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
- Nghe và kể chuyện “Bốn cẳng và sáu cẳng”
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe –kể chuyện.
Giáo viên:

15

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

3. Thái độ: HS lòng say mê học môn TV.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ đầu học kì II đến nay .
- Tranh minh họa truyện vui “Bốn cẳng và sáu cẳng”
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
-GV mời các trưởng ban báo cáo HĐ - các trưởng ban báo cáo
chuẩn bị bài ở nhà của các thành viên
trong ban mình phụ trách.
- Gv nhận xét- đánh giá
-HS mở sách, vở ghi bài
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở 7tuần
cuối của HK II
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (số HS lớp chưa
đạt YC của các tiết trước đó).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế
M1+ M2
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nghe và kể chuyện “Bốn cẳng và sáu cẳng”
*Cách tiến hành:
Bài tập 2 :
Giáo viên:

16

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

HĐ cá nhân –>cặp đôi -> cả lớp
- GV gọi HS đọc YC của bài
a) GV kể chuyện lần 1
- GV giao nhiệm vụ
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
+Chú lính được cấp ngựa để làm gì?
+Chú sử dụng con ngựa như thế nào?

- Đọc yêu cầu BT
- QS tranh minh họa câu chuyện
-Hs theo dõi, lắng nghe
-HS làm việc cá nhân -+HS trao đổi cặp
đôi -> chia sẻ trước lớp
+ Để làm một công việc khẩn cấp
+Chú dắt ngựa ra đường nhưng không
cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy
theo.
+Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn +Vì chú nghĩ là ngựa có 4 cẳng, nếu chú
cưỡi ngựa?
cùng chạy bộ với ngựa thì sẽ thêm hai
cẳng nữa thành 6 cẳng, tốc độ chạy sẽ
nhanh hơn
- GV và HS nhận xét, đánh giá
-HS nhận xét, bổ sung
b) GV kể chuyện lần 2
- 1HS M4 kể lại toàn bộ câu chuyện
+Hs kể chuyện theo cặp
+Hs thi kể lại nội dung câu chuyện
-GV tổ chức ch HS bình chọn bạn kể - Bình chọn bạn kể chuyện hay và khôi
chuyện hay và khôi hài nhất
hài nhất
-Vì chú lính ngốc cứ tưởng rằng tốc độ
c)Tổng kết
chạy nhanh hay chậm là phụ thuộc vào
- Câu chuyện này gây cười ở điểm nào? số lượng cẳng,…
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- NX tiết học: tuyên dương Hs kể -Tuyên dương bạn
-Lắng nghe và rút kinh nghiệm
chuyện hay nhất
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKII-Lắng nghe và thực hiện
tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất ( số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép
tính.
- Đọc và phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
- BT cần làm 1, 2, 3, 4 (a, b, c).
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích số liệu của bảng thống kê
3.Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích học toán.
Giáo viên:

17

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành,...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)
-Lớp hát tập thể
-TBVN bắt nhịp cho lớp hát.
-Hs tham gia chơi.
-TBHT điều hành T/C Gọi thuyền
+ Đọc số 62532, 50435, 50515, (…)
-HS nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
3.Hoạt động thực hành: ( 28 phút)
* Mục tiêu:
- Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất ( số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép
tính.
- Đọc và phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
- BT cần làm 1, 2, 3, 4 (a, b, c).
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a. Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm bài cá nhân vào vở
+ Yêu cầu quan sát và hoàn thành các - Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
câu trong bài.
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn *Dự kiến KQ:
thành BT
Một số HS đọc, viết lại số.
+Đọc từng số yêu cầu nêu số liền trước a/ Số liền trước số 8270 là số 8269
+ Số liền trước số 35 461 là số 35 460
của số đó
+ Số liền trước số 10 000 là số 9 999
b/Số lớn nhất trong dãy số đã cho là:
- GV củng cố cách viết số liền trước D. 44 202
của số đã cho; nhận biết giá trị số lớn
nhất trong các số tự nhiên đã cho
b. Bài tập 2
Làm việc cá nhân – cặp đôi
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài cá nhân vào vở -> Trao
- GV yêu cầu HS làm bài
đổi vở.
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
Giáo viên:

18

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

*GV lưu ý HS M1 +M2 nhận biết số -Thống nhất cách làm và đáp án đúng
liền trước, liền sau ...
*Dự kiến KQ:
8129 + 5936 = 14 065
49154 – 3728 = 45 426
4605 x 4= 18 420
2918 : 9= 324 dư 2
c. Bài tập 3
Làm việc cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài N2
-

- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS trao đổi nhóm.
- Đại diện HS lên chia sẻ KQ trước lớp
Bài giải
- Số bút chì đã bán được là:
-GV củng cố giải bài toán bằng hai
840 : 8 = 105 (cái)
phép tính.
- Số bút chì cửa hàng còn lại là:
840 – 105 = 735 (cái)
Đ/S: 735 cái bút chì
d. Bài tập 4
Làm việc nhóm – Cả lớp
-1 HS đọc nội dung bài tập.
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát ở SGK.
-GV giao nhiệm vụ
- Thực hiện theo YC -> chia sẻ trước
- Yêu cầu HS quan sát bảng ở SGK.
lớp
- TBHT điều hành HĐ chia sẻ
Xem bảng và trả lời câu hỏi.
- Cột 1: tên người mua hàng.
? Mỗi cột của bảng trên cho biết điều Cột 2 : giá tiền 1 búp bê (số lượng búp
gì.
bê)
Cột 2 : Giá tiền một ô tô đồ chơi và số ô
tô đã mua của một người.
Cột 3 : Giá tiền 1 tàu bay đồ chơi và số
tàu bay đã mua của một người.
Cột 4 : Tổng số tiền đã mua đồ chơi của
mỗi người.
- Nga mua : 1 búp bê, 4 ôtô
? Mỗi bạn Nga, Mĩ, Đức mua những Mỹ mua : 1 búp bê, 1 ôtô , 1 tàu bay
loại đồ chơi nào và số lượng của mỗi Đức mua : 1 ôtô, 3 tàu bay
loại là bao nhiêu tiền.
Mỗi bạn đều phải trả 20000 đồng.
- Có thể mua :
? Em có thể mua những loại đồ chơ nào 1 tàu bay, 7 ôtô ; 2 tàu bay, 4 ôtô ; 10
với số lượng mỗi loại là bao nhiêu để ôtô
phải trả 20000 đồng.
-GV trợ giúp cho nhóm HS còn lúng
túng.
-Lắng nghe và ghi nhớ
- GV gọi HS nêu ý kiến, chốt ý đúng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- GV chốt kiến thức

Giáo viên:

19

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

µBài tập PTNL:
Bài tập 4d. (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo - HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh tự làm bài vào vở BT rồi
kết quả.
báo cáo với giáo viên.
- GV chốt đáp án đúng
4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau:
-Lắng nghe, thực hiện
Luyện tậpchung (TT)
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
__________________________________
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 6)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
- Nghe - viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài Sao Mai (BT2).
2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng viết đúng, trình bày bài khoa học.
3. Thái độ: lòng say mê học môn TV.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- 14 Phiếu viết tên từng bài thơ văn và mức độ yêu cầu thuộc lòng từ đầu học
kì II đến nay .
- Một số tờ phiếu phô tô ô chữ .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
-Lớp hát tập thể
- Cả lớp hát bài “Mái trường mến yêu”
- Hs viết từ: lung ling, lóng lánh, sầm -HS thi viết đúng, viết nhanh và viết đẹp
-Lắng nghe, ghi bài vào vở
uất, san sát, chung thủy, trung quân,...
- GV nhận xét
-HS ghi bài vào vở
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút);
Giáo viên:

20

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (số HS hạn chế
chưa đạt yêu cầu).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế
M1+ M2
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài Sao Mai (BT2).
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
*Việc 1: HD HS tìm hiểu nội dung
- GV đọc toàn bài viết.
- HS theo dõi ở SGK.
- Gọi 2 HS đọc lại.
- 2 HS đọc lại.
⇒ Sao mai : tức là sao kim, có màu sáng - HS lắng nghe.
xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên
có tên là sao Mai. Vẫn sao này nhưng
mọc lúc chiều tối gọi là sao Hôm.
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
- GV cho HS chia sẻ câu hỏi sau:
+ Ngôi sao Mai trong bài thơ chăm chỉ + Khi bé ngủ dậy thì thấy sao Mai đã
mọc; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa, sao
như thế nào.
nhòm qua cửa sổ; mặt trời dậy, bạn bè đi
chơi hết (đã lặn hết) sao vẫn làm bài mải
miết (chưa lặn).
*Việc 2: HD viết chính tả
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả tìm từ khó - Cả lớp đọc thầm bài viết, tìm những
chữ dễ viết sai: Ngôi sao, chăm chỉ, xay
viết và lấy bảng con viết các tiếng khó.
lúa, choàng trở dậy, Sao Mai, ...
+ YC HS đọc lại từ khó viết, dễ lẫn
+ Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào + HS đọc
+HS luyện viết vào bảng lớp, chia sẻ
bảng con.
- Nêu cách trình bày bài thơ
- Mỗi câu thơ, chữ đầu dòng đều phải
+ Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề viết lùi vào lề vở 3 ô li.
cần thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa -Lắng nghe, ghi nhớ
trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào
Giáo viên:

21

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

3ô; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng
qui định.
*Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về:Tư thế
ngồi; cách cầm bút; tốc độ viết; lưu ý khi
viết phụ âm phụ âm tr/ch, s/x , l/n
*Việc 3: Viết chính tả
- GV đọc bài cho HS viết vào vở.
+ Giáo viên đọc từng câu cho học sinh
viết.
+GV QS trợ giúp HS M1 hoàn thành ND
bài
- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
-GV chấm, đánh giá
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- NX tiết học: tuyên dương Hs viết đẹp
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập, thi CHKII”

- HS viết bài vào vở.
-HS đổi chéo vở -> Soát bài chữa lỗi
(đổi vở theo cặp )
+ Nhận xét chữa lỗi bài của bạn
+ HS nộp bài.

- Lắng nghe, khen bạn
-Về nhà tập đọc lại các bài thơ, đoạn văn
hay cả bài văn nhiều lần.

Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Thể dục
ÔN NHẢY DÂY - TUNG VÀ BẮT BÓNG
TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức. Giúp học sinh:
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân, nhẹ nhàng, nhịp điệu
- Biết cách tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người
- Trò chơi “Chuyển đồ vật”. Biết cách chơi và tham gia chơi được
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chăm chỉ tập luyện tuân thủ luật chơi. Yêu thích luyện tập thể
dục thể thao.
II . ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập
luyện
- Phương tiện: Còi, 3 em một quả bóng, 2 em 1 dây nhảy, dụng cụ cho trò chơi
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Định
lượng
5 phút

Nội dung và phương pháp dạy học
1/ Phần mở đầu :
Giáo viên:

22

Đội hình luyện tập

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học.
+TB.TDTT điều hành
- Đứng tại chỗ khởi động các khớp.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên trên sân
trường 200 - 300m
- Ôn bài TD phát triển chung (2 x 8 nhịp)
- Chơi trò chơi HS ưa thích
-GV kết nối D bài học
2/ Phần cơ bản :
1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 3 em:
- HS thực hiện tung và bắt bóng qua lại cho
nhau theo nhóm 2-3 người. GV chia HS đứng
theo từng nhóm 3 em theo hình tam giác rồi
tung bóng qua lại cho nhau.

16
phút

- GV cho từng đôi di chuyển ngang cách nhau
2-4m và tung bóng qua lại cho nhau.
6 phút

2. Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân:
+TB.TDTT điều hành
- HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu vực
quy định của từng tổ. GV theo dõi
- Các tổ thi nhảy dây kiểu chụm 2 chân:
Các tổ đều thực hiện 1 em nhảy 1 em đếm số lần
nhảy của bạn, ai nhiều nhất là thắng

5 phút

3. Trò chơi “Chuyển đồ vật”

- GV nêu tên trò chơi. Sau đó tổ chức cho cả lớp
cùng chơi có phân thắng - thua
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi thử một lượt.
- Sau đó cho chơi chính thức.
- Nhắc nhớ đảm bảo an toàn trong luyện tập và
trong khi chơi và chú ý một số trường hợp phạm
qui.
-Tổng kết TC
3/ Phần kết thúc:
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.
3 phút
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn nhảy dây kiểu
chụm hai chân.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giáo viên:

23

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018
Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2018
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 7)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70
tiếng/ phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài)
thơ đã học ở HKII.
- Củng cố và hệ thống hóa vốn từ theo chủ điểm: Lễ hội; Thể thao; Ngôi nhà chung;
Bầu trời và mặt đất.
2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng giải ô chữ.
3. Thái độ: HS lòng say mê học môn TV.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Thầy cô cho em mùa xuân”
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (số HS của lớp
chưa đạt YC qua các lần KT đọc).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế
M1+ M2
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
Giáo viên:

24

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
-Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi Ô chữ
*Cách tiến hành:
Bài tập 2 : Hoạt động cả lớp
- Gọi Hs đọc YC trong sgk
-GV nêu tên T/C, cách chơi và luật chơi. + 2HS đọc lại, lớp đọc thầm SGK.
+HS làm việc cá nhân -> trao đổi 1 số
(...)
câu hỏi sgk đưa ra
- TBHT điều hành hoạt động T/C
+HS chia sẻ trước lớp-> thống nhất
- Thi tìm từ ngữ theo chủ điểm
a. Lễ hội
+Đền Hùng, Đền Gióng, Kiếp Bạc,...
+ Tên một số lễ hội.
+Hội Lim, chọi trâu, đua thuyền,...
+ Tên một số hội.
+Tên một số hoạt động vui choi trong lễ +Hát đối đáp, ném còn, thả diều,...
hội và hội.
b. Thể thao
+ Từ ngữ chỉ những hoạt động thể thao. + Vận động viên, cầu thủ, trọng tài,...
+Bóng đá, bơi lội, bắn súng,...
+ Từ ngữ chỉ các môn thể thao.
c. Ngôi nhà chung
+In-đ-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam,...
+ Tên các nước Đông Nam Á.
+ Tên một số nước ngoài vùng Đông +Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mĩ,...
Nam Á.
d. Bầu trời và mặt đất
+ Từ ngữ chỉ các hiện tượng thiên nhiên. +Mưa, bão, gió, nắng, hạn hán, lũ lụt,...
+ Từ ngũ chỉ hoạt động của con người +Xây dựng nhà cửa, trồng cây, đắp đê,
trồng rừng,...
làm giàu, làm đẹp thiên nhiên.
-Trợ giúp HS hạn chế
-Động viên HS nhút nhát tham gia vào
hoạt động chia sẻ
-GV chốt KQ đúng
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- Lắng nghe
- NX tiết học
-Về tiếp tục ôn các bài tập đọc +
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ
học thuộc lòng, chuẩn bị thi vào tiết
kiểm tra của HS.
sau.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKIItiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_____________________________
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

Giáo viên:

25

Trường Tiểu học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×