Tải bản đầy đủ

Bảo đảm quyền của người sử dụng đất trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

'7lu hatitt fituifi, InM

S6 3 (252) -

2013

BAO flilM QUTIN COA NGUSI Slif DUNG B I T

noNt cUc c i M stcH Hi IMI KM mil NiMc mu i iK
I ThS. T R A N DCPC V I N H *

1. Sy can thiet trong viec xSy dung chinh
sach ho try khi Nha nude thu hdi dat
Tu nam 2010 den nam 2020, Vict Nam can cd
them Ity m^ nha d de phyc vu nhu cau nha d ciia
xa hpi va qua dd, mdi nam tdi day cdn xay dung
100 trieu m^ nha d de dap img nhu cau nha d cho
ngudi dan d ca 2 khu vuc thanh thj va ndng thdn.
Theo thdng ke, cho den thang 8/2010 chung ta cd
254 khu cdng nghiep vdi tong dien tich 68.800
ha', 15 khu kinh te vdi tong dien tich 627,623 ha

dat^. Nhirng con so ndi tren the hien qua trinh
cong nghiep hod va hien dai hoa ddt nude, nhu
cau dat dai cho viec dau tu xay dung eac khu dd
thj mdi, khu cong nghiep, khu cdng nghe cao, khu
kinh ta ndi rieng vd cho su phat frian kinh ta ndi
chung ciia dat nude la rat can thiet. Do vgy, quy
dat phuc vy cho cdng cudc phat frian noi tren cdn
phai lay tir nhiau nguon, trong do co phan tir thu
hoi dat cua td chirc, ed nhan va hd gia dinh.
Nhu cau su dyng ddt cho cdng nghiep hod va
do thi hoa ddi vdi mot nude cdn cham phdt triin
nhu Viet Nam la rdt ldn. Van de dgt ra la, lam sao
cdn ddi dugc giiia viec giu gin an ninh luang thuc
quoc gia, giii dupe quy dat nong nghipp cho ndng
dan vdi qua trinh do thj hoa nhanh hien nay dl
nong dan khdng bj mat dat. Viec thu hdi dat trong
5 nam qua theo bdo cdo cua Bd Nong nghiep vd
Phdt frien ndng thon vdi dien tich hem 366.000 ha
ddt nong nghiep, tdc ddng den gan 627.495 hd gia

E H Ddn chCi & Phdp ludt

dinh vdi khodng 950.000 lao ddng va anh huong
tdi ddi sdng ciia hem 2,5 trieu ngudi, trong do co
nhiing hp gia dinh rai vao tinh trgng bj ban cung
hoa^. Day chinh Id nhung canh bao quan trgng khi
nhilu dja phuang van lay ddt ndng nghiep de x^
dung khu cdng nghiep, khu dd thj mdi vd phe
duyet cac quy hoach san gdn mgt cdch frdn Ian.
Trung binh chung, cu thu hdi mdi ha dat nong
nghiep se cd 10 ndng dan bj mat viec va vdi toe
do 73,2 nghin ha dat bj thu hdi mdi nam, se co 70
van ndng ddn khdng co cdng an viec lam. Khu
vyc bj dnh hudng nhieu nhdt la vung Dong bang
sdng Hdng vdi ban 300.000 hd, tiap den Id Dong
Nam Bd vdi 108.000 hd, dac biet thanh phi Ha
Npi la dja phucmg cd sd hd bj anh hudng Ion nhat
nude vdi 138.291 hg gia dinh*. Theo danh gia ciia
dai dien Ngan hang Thl gidi (World Bank) tai
Viet Nam thi: "Ndng dan la nhirng ngudi ngheo


nhat, nhung cung vdi qud trinh hien dai hod dat
nude, hg da bi keo vao vdng xoay eiia su ngheo
ddi"5. Chung tdi het siic chia se vdi quan diem
tren. bdi vi khi bj thu hdi dat, ngudi ddn dugc
nhdn mdt khoan tian bdi thudng nhung da phan
ndng dan lai tieu tdn cac khodn tien Idn vdo vi?c
mua sam, xdy dyng nha cua, co tiet kiem thi sau
mdt vai nam hp trd nan "vd sdn". Tai cac dja
phuang bi thu hii ddt, cd tdi 67% s6 hd vdn phai
quay frd lai nghe ndng, chi cd 13% cd nghfi on
djnh. Trong qua trinh thye hien Nghi djnh so

" Bdo Phdp ludt ri?t Nam


^hi kdnh fihdfi, laM
17/2006/ND-CP ngay 27/01/2006 cua Chinh phu
ve sua ddi, bd sung mgt sd diau cua cac nghj djnh
ciia Chinh phu ve thi hanh Lugt Ddt dai, mdt sd
dja phucmg da giao dat san xuat kinh doanh phi
nong nghiep cho ngudi dan trong trudng hgp bj
thu hoi fren 30% dat nong nghiep cua ngudi trye
tiep san xuat^. Dieu dang tiac la, muc dich ciia
viec giao dat djch vy nay cho ngudi dan la da hp
CO ke sinh nhai fren ddt kinh doanh phi ndng
nghiep, bdi vi, da phan quy dat nay cac dja
phuong thudng bd tri gdn edc true dudng giao
thong, lien thon Uan xa thuan tien cho kinh doanh
va cac ngha va djch vu. Song ngudi dugc giao cac
sudt dat djch vu nay lgi sang nhugng cho cdc doi
tupng khdng tryc tiep san xuat ndng nghiep vd
diing khoan tien nay eho cdc muc dich tiau dung.
Hau qua la, hp dan trd nen trang tay, khong cdn tu
lieu san xuat va dat dai lgi roi vao gidi dau co ddt,
gam ddt chd cho cae quy hoach trien khai de thu
lpi. Mat khde, my tha thiet vdi nghe ndng nhung
thuc te dang budn la khdng co ddt cho san xuat,
cho nen dai bp phan nhung hd nong dan nay lai
roi vao canh that nghiep eiing vdi cac te nan xa
hgi keo theo. Vgy nen, chinh sdeh nao cho ndng
dan dl hp khdng nhung thoat ngheo, khdng bi tai
ngheo trong boi canh so lupng ldn lao ddng doi
du frong dp fridi frr 35-60 tgi cac dia phucmg dang
chiem mpt khoi lugng ldn?
Viet Nam la ddt nude co tren 70% lao dgng
song bdng nghi ndng. Bdi vay, lo cho ndng ddn
chinh Id lo cho nin tang quoc gia, lo cho an sinh
xa hgi cua ddt nude va cung chinh la. bao dam
quyan eon ngudi cho chii tha dong dao nhat d
nude ta nhung cung bi anh hudng nhieu nhat cua
qua frinh phat friln. Tu khia canh ddi song do,
frong nhung nam qua, dac biet tir sau khi ban
hdnh Luat Ddt dai nam 2003. Nha nude ta da rdt
nd luc dua ra nhilu quy djnh mdi vl bdi thudng.

86 3 (252)-2013
ho trg va tai dinh cu khi Nha nude thu hoi dat cho
cdc myc tieu phdt trian. Cac chinh sach cua Nhd
nude cung chinh la de an dan, on djnh ve kinh te.
xa hpi vd cham lo ddi sdng cho ngudi lao dgng
khi mat hr lieu san xuat quan trpng nhat la dat dai.
2. Co sd phap ly ciia viec thyc thi chinh sach
hd try khi Nha nude thu hoi dat
Tir sau Ludt Dat dai nam 2003, cac nghj djnh
cua Chinh phu da cu the hod nhieu chinh sach
quan trgng ve thu hoi ddt, trudc hat la Nghj djnh
sd 197/2004/ND-CP ngay 3/12/2004 ciia Chinh
phii ve bdi thudng, hd frg vd tai dinh cu khi Nhd
nude thu hdi ddt. Van ban nay nham tao ra mdt
chinh sdeh boi thudng cong khai, minh bach va
dap ung cac lpi ich giiia Nha nude, nha dau Ur va
ngudi bj thu hii dat. Tuy nhien, qua thuc te thuc
hien, van da Idn nhat trong cac quy djnh \ e bdi
thudng va ho frp chinh la thu xap cupc sdng va
viec iam on dinh cho ngudi lao dpng. Bdi vay,
Nghi djnh si 17/2006/ND-CP ngay 27/1/2006 ciia
Chinh phu vl sira doi, bo sung mpt sd dieu ciia
cac nghj dinh hudng dan thi hanh Ludt Dat dai vd
Nghj djnh s6 187/2004/ND-CP cua Chinh phu vl
viec chuyin cdng ty nha nude thanh cong ty co
phdn da quy dinh cu the ve viec bd tri dat san xuat
kinh doanh phi nong nghiap cho ngudi bi thu hoi
tu tren 30% dien tich ddt nong nghiep'^. Vdi quy
dinh nay, ngudi lao dgng khi bj mat mpt dien tich
kha ldn dat ndng nghiep va kho klian ve tu lieu
san xuat, thi se dupe bd tri ddt kinh doanh dich vy
d vi tri thuan Igi dc cd ngudn sdng va thu nhdp.
Day la mot chinh sach tha hien sy quan tam hi
phia Nha nude doi vdi thuc frgng mpt bp phan
ngudi lao dgng bj mat dat hoac thieu dat nong
nghiep hien nay cd dugc su hd trp can thiet de an
cu va dn djnh cudc song.
D I tilp tuc hodn thien cde quy djnh ve boi
thudng, ho trg va tai dinh cu, Chinh phu ban hanh

Ddn chCi & Phdp ludt E 3


^hl kdnhfihdfilu4i
Nghj dinh sd 84/2007/ND-CP ngay 25/05/2007
quy dinh bd sung ve vipc cap giay chung nhan
quySn sir dyng dat, thu hdi dat, thyc hi$n quyen
su dung dat, trinh tu thu hie boi thudng, tdi djnh
cu khi Nha nude thu hdi ddt va giai quyet khieu
nai ve dat dai. Van ban nay lan ddu tien chi tiet
hoa quy trinh, thii mc vl thu hdi dat, mpt vdn de
quan frpng ma cdc nghj djnh trudc ddy cua Chinh
phu khdng de cap tdi hoac de cap mpt each khdng
day du. Tu d6, cdc dja phucmg da timg budc nang
muc boi thudng va hd trg cho ngudi dan khi bj
thu hdi ddt, dac bipt la edc chinh sdeh ve hd trp.
Ha Npi trong nhting nam qua cd nhiing quy djnh
rat cy tha ve van da nay, vi dy Quyet djnh sd
18/2008/QD-UBND ngay 29/8/2008 cua Uy ban
nhan dan thdnh phd Ha Ngi ban hdnh quy djnh ve
bdi thudng, hd frp va tdi djnh cu tren dia ban
thanh phd Ha Ndi, Quyit djnh sd 108/2009/QDUBND ngay 29/9/2009 cua Uy ban nhdn dan
thanh phd Ha Ndi ban hanh quy djnh ve bdi
thudng, hd trp va tdi djnh cu khi Nha nude thu hdi
dat fren dia ban thdnh pho Ha Ndi^ nham cy the
hoa nghj dinh ciia Chinh phii.
Thuc te, cac quy djnh ve bdi thudng, hd frg
van chua dap ung dung yeu cau ve mat lgi ich
giua Nha nude, doanh nghiep vd ngudi bi thu hdi
dat. Trong quyen lgi chung nay, ngudi bj thu hdi
dat van la ngudi bj thiet thdi nhat, ke den la lpi ich
Nha nude. Trong khi dd "dia to chenh lech"
doanh nghiep la ngudi hudng lgi nhilu nhSt khi
dugc Nha nude giao dat da thyc hien dy an ddu
tu. Do dd, viec Chinh phu ban hanh Nghj djnh sd
69/2009/ND-CP ngay 13/08/2009 quy djnh bd
sung ve quy hogch su dung dit, gia ddt, thu hdi
dSt, boi thudng, hd trg va tai djnh cu nhdm cu thl
hoa hem nua cac quy djnh ve bdi thudng va ho frg
phu hgp vdi gia dat tren thj frudng chuyin
nhugng quyen sir dung ddt tai cdc dia phuang.

ES Ddn chD & Phdp ludt

86 3 (252) - 2013
Nghj dinh nay cd hieu lye phap ly tu ngay
01/10/2009 va gay cac phan iing khac nhau trong
vi^c thyc hi?n nghTa vy tai chinh cua doanh
nghi?p va nhiing thay ddi cd lgi han cho ngudi bi
thu hdi dat, dac bigt la cac chinh sach ve ho trg.
Ndi each khae, chinh sach ho frp cd nhieu quy
djnh mdi va dap iing tdt han cac lgi ich ciia nguoi
bj thu hdi dat.
f
3. Cac quy djnh cu the ve ho tra ngudi sir
dung dat khi thu hoi dat
Theo quy djnh tai Nghj dinh sd 69/2009/NDCP ngay 13/08/2009 cua Chinh phu quy djnh bl
sung ve quy hogch su dyng dat, gia dSt, thu hdi
dat, boi thudng, hd frp va tdi dinh cu cdn phan
bi?t cac loai hd trp sau day: (i) Hd frp di chuyen,
hd trp tai dinh cu trong trudng hgp thu hoi ddt a;
(ii) Hd trp dn djnh ddi sdng va sdn xudt, ho trg
chuyen ddi nghe nghiep va tao viec lam frong
frudng hpp thu hdi dat ndng nghiep; (iii) Hd trg
ddi vdi dat ndng nghiep frong khu dan cu va dat
vudn, ao khong dugc cdng nhan la dat d; (iv) Ho
frg khdc.
3.1. Ho trcr trong trudfng hgp thu hoi dat d
Khi thu hdi dat d, ngudi su dung ddt cd the mat
toan bd dien tich dat d hoac mdt phan, co the tai
dinh eu tgi chd, tai djnh cu d nai mdi, co the
khdng phai di chuyen hoac phdi di chuyan dSn noi
d mdi. Do dd, ngudi bi thu hoi dat cd tha phat sinh
cac thiet hai khac nhau va can phai dugc ho trg,
giup dd tu phia Nha nude. Khi thu hoi dat cr,
ngudi su dyng dat se dupe nhan 2 logi hdfrg,do
la hd frg di chuyen va hd frg tai djnh cu.
- Ho tra di chuyen
Viec di chuydn tii noi d cu den nai d mdi hoac
tir ea sd cii den co sd mdi deu phat sinh mgt thiet
hai nhat djnh cho ngudi bi thu hdi dat. Chii the bj
thu hdi dat ed the la td chuc, ca nhan, hg gia dinh.
Hp phdi thao dd nha d, cong trinh xay dyng hoac


(Jhl hdnh fihdfi. UMM

86 3 (252)-2013

cdc CO sd vgt chat cua doanh nghiep da dan noi d khi di chuyan den nai d mdi. Khodn 1 Diau 19
mdi. Do do, hd trg di chuyen ddi vdi frrng ddi Nghj djnh sd 69/2009/ND-CP quy djnh: "Nha d,
tugng dupe quy djnh nhu sau:
ddt d tai djnh cu dugc thyc hien theo nhieu cap
(i) Doi vdi hg gia dinh, ca nhan khi Nhd nude nha, nhieu miic dien tich khdc nhau phu hgp vdi
thu hdi dat d ma phai di chuyen eho d thi dupe hd muc bdi thudng vd khd nang chi trd ciia ngudi
trp kinh phi de di chuyen. Kinh phi di chuyan de dugc tai dinh cu...".
hi frg cho hd gia dinh, ca nhan do Uy ban nhdn
dan cdp tinh quy djnh cy the. Tuy nhien, trong qua
trinh di chuyin eho d can phan bigt trudng hgp cd
thl thu xIp cho d mdi dn djnh frong thdi gian chd
tao lap cho d mdi va trudng hgp khdng cd ehd d
nao khac cdn sy hd frp tii Nha nude. Ddi vdi
tnrdng hpp nay hp se dupe bd tri vao khu tai djnh
cu, khu nha tam hoac hd frp tien thua nha.

Quy djnh fren da lugng hoa viee tdi djnh eu
cho ngudi bi thu hdi dat. Doi vdi nha d tai djnh cu
khdng thl cd mdt md hinh chung cho mgi ddi
tugng thu hudng sudt nha d tai djnh cu, bdi vi
dien tich nha ddt bi thu hoi cua cdc hg gia dinh
khong gidng nhau, sd nhdn khau khac nhau, khd
nang chi tra cua frmg gia dinh khac nhau. Do dd,
nha d tdi djnh cu se cd quy md dien tich khae
(ii) Td chuc duac Nha nude giao dat, cho thue nhau dh dap ung nhu cau da dang eua ngudi bi thu
ddt hoac dang su dung ddt hgp phap khi Nha nude hdi ddt. Mat khae, ddi vdi dat d tai djnh cu, Uy
thu hii ma phai di chuyen co sd san xuat kinh ban nhan dan cdp tinh, thanh phd true thuoc frung
doanh thi dugc hd frp kinh phi de thao dd, di uang cin eo quy dinh cy tha ve han muc giao ddt
d tai dinh eu hoac suit dat d tai dinh cu frong
chuyen va lap rap.
Cac kinh phi hd frg eho viec di chuyen doanh frudng hpp cd quy dat. Cdc quy djnh phai cdng
nghiep din nai kinh doanh mdi do Uy ban nhdn khai tren ca sd nguyen tae cdng bang, co tinh dan
dan cdp tinh quy djnh phu hpp vdi diau kien eiia si dien tich tung hd bj thu hii (thu hdi nhidu dien
tich dugc bd tri tu 1,5 din 2 iin suit dit d tai djnh
timg dia phuang.
cu cho timg khu vuc cu tha).
- Ho tra tdi dinh cu
Moi gia dinh, mdi ca nhan deu cd mdt noi
chin sinh sdng dl an cu, d dd gSn vdi phong Uie
tap quan, truyin thing, thdi quen sinh boat va mdi
tnrdng van hod riang biet. Do dd, di chuyin de
sinh song d mot noi mdi, vdi tap quan mdi, ca sd
vdt chit mdi va dilu kien sdng mdi la nhung van
dl ludn duoc ngudi bi Nha nude thu hdi ddl phdi
di chuyin chd d quan tam. Cho nan vl nguyan
tdc, cdc chinh sach ve bdi thudng va hd trp phai
tao dilu kien eho ngudi bj thu hdi ddt cd cupc
sflng d nai mdi phai bang hoac tdt ban so vdi noi
d cii. Ciing vdi dilu kien sdng phdi tdt ban, co sd
ha ting tit hem tai nai tdi dinh cu, hi do de ngudi
bi thu hii ddt hoan toan yen tam vdi cudc sdng

Ban cgnh viec quy djnh ve doi tugng dugc
giao dit d hoac dugc nhdn nha d tai dinh cu, phap
ludt dit dai cdng xac djnh rd khoan tien chenh
lech trong 3 trudng hgp: (i) Neu si tian bdi
thudng, hd trg nhd han gia frj suat tai djnh cu tdi
thiiu thi Nha nude ho trg cho ngudi bi thu hoi dit
phin chanh lech; (ii) N I U ngudi bj thu hdi dat
khdng nhan nha d, dit d tai dinh cu thi dugc ho
trp phin chanh lech giira gid tri sd tiln bdi thudng
ho trg va suit dit d, nhd d tdi dinh cu ma hp
khdng nhan; (iii) N I U hd gia dinh, ca nhdn hi lo
dugc nha d, dit d ma khdng nhdn phan chanh lech
giiia tiln bdi thudng, hd frp vdi suat dit d, nha d
tai dinh cu thi dupe ho frg mgt khoan tiln tucmg

Ddn cha & Phdp ludt E 3


^hl hdnhfihdfi.ludl

86 3 (252)-2013

duang suit dau tu ha tang tinh cho mdi hg gia
dinh, ca nhan tai khu tai djnh cu tap trung.

nhien, xa hpi khd khan hoac dac biet khd khan thi
ho trg 36 thdng.

3.2. Hd tr{r trong tru&ng h^rp thu hdi dat
nong nghiep

(iii) Muc ho trg dupe xac dinh la 30kg
gao/thang/1 nhan khau ndng nghiep.

Nghj djnh so 69/2009/ND-CP phdn bi?t rit rd
chinh sach ho trp ddi vdi hing loai dat khdc nhau
(hd trg khi thu hdi dat d khdc vdi hd trg khi thu
hdi dat ndng nghiep). Ddi vdi vipc thu hdi dat
ndng nghiep cua ngudi frye tiep san xudt thi cd 2
loai ho frg sau: (i) Ho trg dn djnh ddi sdng va san
xudt; (li) Ho trg chuyen ddi ngha nghiep va tao
viec ldm.

Vdi cac quy djnh neu tren cd the thay rdng,
vipc ho trg cho ngudi true tiep san xuat bj thu hoi
dit se giup ngudi ddn vugt qua cac khd khan ban
ddu dl In dinh ddi sdng va sdn xudt, tgo ra cii hich
vgt chat cho ngudi dan yen tam bam try nai cu tni
mdi.

- Ho tra on dinh d&i song vd sdn xudt
Khdng eon ddt san xuat, tat yau se gay nhieu
khd khan cho ngudi true tiap san xudt bi thu hdi
dat. Vay, lam the nao dc ngudi ddn dn dinh ddi
sdng san xuat sau nhirng xao trpn do hau qua ciia
thu hdi dat cho muc tiau phat trien? Suy cho eung,
viec thu hdi ddt da phuc vy cho muc tieu phat trien
kinh te - xa hpi, cho phat trien ket cau hg tang ciia
dat nude, cho nen dn dinh ddi sdng san xuat cua
ngudi lao ddng eiing Id gdp phdn dn djnh kinh te
- xa hdi, cdi thien ddi sdng cho ngudi lao ddng.
Bdi vay, da giam bdt kho khan cho ngudi dan cua
giai doan sau thu hoi dat, Nhd nude quy djnh ve
hd trg on djnh ddi sdng va san xuat nhu sau:

Trong cac quy djnh vd bdi thudng, hd trg va tai
djnh cu khi Nha nude thu hdi dat, cdc bien phap
hd trg chuyen ddi nghd nghiep va tao viec ldm
thudng dugc nhac dan nhu mdt giai phap quan
trpng. C) mgt sd tinh, hang ngan hec-ta ddt da bj
chuyan thdnh ddt cua khu cdng nghiep md tren
thuc te gdn nhu edn trdng fran chua ed boat dgng
gi^. Gid bdi thudng cho n^udi ndng ddn thudng
qua thdp, khien hp khdng mudn chuyen nhugng
ddt cho cac dy an cdng nghiep. Tren thyc te, mgt
bd phdn ndng dan Viet Nam dang phdi ddi ddu voi
canh mat dat, trong khi tuang lai ngheo vdn hoan
ngheo vi hg khdng biet se Iam gi sau khi mat dat.
Nhimg viec lam nhu tha nay gay nen nhung phan
ling xa hdi manh me va rgng ldn d cd khu vuc
ndng thdn va thanh thj. Do dd, can nhanh chong
cd nhiimg chinh sach ddt dai hgp ly, vi hien nay
qua frinh dd thj hda dang dian bien rat nhanh, day
cdc thanh phd vdo tinh trgng khd qudn ly dugc tat
ca cac mat cua ddi sdng xa hdi.

(i) Thu hdi hi 30% din 70% dien tich dit ndng
nghiep dang sir dung cua ngudi true tiep san xuat
thi thdi gian hd trp la 6 thang ndu khong phai di
chuyan chd d, neu di chuyen chd d la 12 thdng va
nau di chuyen den nai cd diau kien ty nhien - xa
hgi kho khan hoac dac biet kho khan thi thdi gian
hd trg la 24 thdng.
(ii) Thu hdi tir tran 70% dien tich dat ndng
nghiep dang su dung ciia ngudi true tiep san xuat
thi thdi gian hd trp la 12 thang neu khdng phdi di
chuyen chd d, nau di chuyen chd d thi hd trp 24
thdng va nau di chuyan den viing cd diau kien hj

E H Ddn chu & Phdp ludt

- Ho tra chuyen doi nghe nghiep vd tgo viec
ldm

Chinh sach dit dai la mgt vdn de phuc tgp cho
cd khu vuc thanh thj va ndng thdn. Nhung hi?n
nay d dd thj, chinh sach vl thu hdi ddt, phdn vung,
va phat friln ha ting dang dgi gid dit len cao
ngoai tam vdi cua hdu het ngudi lao dgng. Dat dai
da frd thanh mgt klioan dau hr vd ddu co chii


Qhlkdnkfihdfi,iu4i
khong thudn hiy chi phyc vu myc dich xay nha.
Hon niia, lpi nhuan tir ddu ca dit dai hip dan ban
bat ky mgt hogt ddng ddu tu san xuat nao khac va
chinh diau nay lam cho mdt phan Idn ngudn luc
cua nan kinh te bj chuyan sang muc dich phi sdn
xuat.
Tir thyc ta fran, viee chuyen ddi ngha nghiep
cho hang trieu ngudi lao ddng la vdn dl xa hdi
quan frgng, Id an sinh qudc gia trong giai dogn
hien nay. Theo quy djnh tai khoan 1 Diau 22
Nghj dinh sd 69/2009/ND-CP, hd gia dinh, ca
nhan true tiap san xuat ndng nghiep khdng thudc
tnrdng hgp thu hdi dat ndng nghiep frong khu dan
cu hoac dat vudn, ao khdng dupe cdng nhdn Id dat
d thi ngodi viec boi thudng theo quy djnh ddi vdi
dat ndng nghiep, cdn dugc hd frg bang tian hoac
bang dat d tdi djnh cu, dat sdn xudt kinh doanh phi
ndng nghiep hoac nha d tai djnh cu. Cu tha la:

86 3 (252)-2013
dat d tdi dinh cu, suat nha d ehung cu hoac suit
dat sdn xudt kinh doanh phi ndng nghiep. Ddi vdi
Ha Ndi, mire quy djnh cy thl trong hd trg bdng
tien bang 5 ldn gia ddt ndng nghiep eho todn bg
dien tich bj thuhdi'O.
Trong trudng hpp ngudi dugc ho trp co nhu
cau dupe dao tgo, chuyan ddi nghe thi dupe nhan
vdo cde CO sd dao tao nghe vd dugc hpc mien phi
cho mdt khda dao tgo ddi vdi ngudi dang trong dp
tudi lao dgng. Uy ban nhan dan cdp tinh cd frdch
nhi?m td chuc chi dao va lap phuang dn dao tao
chuyen ddi nghe cho ngudi lao dgng sau khi lay y
kien ciia ngudi bj Nha nude thu hdi dat thudc ddi
tupng can phai chuydn ddi ngha nghiep.

4. Mgt sd kiln nghi ve chinh sach ho trg ddi
voi ngudi bi Nha nude thu hoi dat
Co tha nhan xet rang, cac quy djnh ve bdi
thudng, hd trp va tai djnh cu khi Nha nude thu hdi
- Hd frp bang tien tir 1,5 den 5 Idn gia dat ndng dat da ngay cang sat vdi yeu cau cua eugc sdng,
nghidp ddi vdi toan bd dien tich dat ndng nghiep phu hgp vdi quyen lpi cua ngudi su dung ddt. Tu
Nghj djnh sd 197/2004/ND-CP, Nghj djnh so
bj thu hdi.
- Ho trg mdt lan bang mdt suat dat d hoac mdt 17/2006/ND-CP din Nghi djnh so 84/2007/NDcan hg chung cu hoac mpt suat dat san xuat, kinh CP va Nghj djnh s6 69/2009/ND-CP ia nhiing
budc tien manh me trong viec xdy dyng ca che,
doanh phi ndng nghiep.
Hd trp bang dat d, nha d, ddt san xudt kinh chinh sach cho viec bdi thudng, hd trg va tai djnh
doanh phi ndng nghiep chi thyc hien tai dja cu khi Nha nude thu hdi dat. Cde quy djnh ciia
phucmg CO quy nhd vd quy dat, ddng thdi phdi Luat Dit dai nam 2003 va hudng dan chi tiet cua
xuat phdt hi nhu cau thyc te eua ngudi bi Nha Chinh phu da nhdn dupe su ddng thuan eua ngudi
nude thu hdi dat. Gia trj dupe hd trg cua hd gia bj thu hdi dit khi trien khai viec bdi thudng, hd
dinh, ca nhdn phai bing hoac ldn ban gia frj cua frg va tai dmh cu. Tuy nhien, xudt phat tu thuc ta
sudt ddt d, suat nha d tai djnh cu hoac sudt dat sdn triin khai cde nghj djnh cua Chinh phii tai cac dja
xuat kinh doanh phi ndng nghiep. Phdn chenh phucmg cd the dd xudt mgt sd kian nghj ve van de
lech do gia fri h i trg ldn han gid tri suat nha d, hd trg khi thu hdi dat nhu sau:
ddt d, dat san xuit kinh doanh phi ndng nghiep
Thdr nhdt, ddi vdi ho trg khi thu hdi dat d can
dupe thanh toan bdng tiln.
tao lap khu tai dinh cu co day dii ca sd ha tang
Uy ban nhan dan tinh, thdnh phd tryc thudc kinh tl va ha ting xa hdi da ngudi dupe tai dinh
trung uong quy dinh miic hd frg cu the trong cu hoan toan yen tam khi chuyen dan nai cu tni
frudng hpp hd trg bing tiln va ho trp bang sudt mdi. Uy ban nhan dan cap tinh td chuc ehi dao

Ddn chCi & Phdp ludt EH


^ki hdnhfihdfi.Iu4i
cac nganh, cac cap lap phuang an tai djnh cu, ra
scat cac dy an tai djnh cu vd kiem tra co sd vat
chat cua cac khu tai dinh cu trude khi ho trp suat
nha d tai djnh cu.
Tim hai, ddi vdi ho trg khi thu hoi dat ndng
nghiep Id sudt dat san xuit kinh doanh phi ndng
nghi?p can phai cd cam ket eua ngudi dupe ho trg
ve qua trinh sd dyng ddt, tranh tinh trang ngudi
dupe giao ddt chuydn nhupng cho ngudi khdng
true tiep san xudt. Cam ket bat bugc ddi vdi ddi
tugng ndy la, sau 10 nam ke tix ngdy dugc giao ddt
mdi dupe phep chuydn nhupng sudt ddt san xuit
kinh doanh phi ndng nghigp, nau vi pham se bj
thu hdi dat. Cd nhu vdy, mdi trdnh dugc tinh frgng
ngudi su dung dat chuyan nhugng ngay sau khi
nhdn dugc suat hd frp va khdng cdn tu lieu de sdn
xuat.
Thu- ba, can kiam sodt quy dat ndng nghiep
frong khu dan eu va ddt ao, vudn khdng dupe
edng nhdn Id dat d. Chinh quyen mot sd dja
phuang da td chuc dau gia quyen su dyng dat cdc
khu dat ndng nghiep xen ke trong khu dan cu, dit
vudn, ao khdng dugc cdng nhan la dit d trai vdi
quy djnh ciia Nha nude.
Tlidng qua chinh sach ho trp ngudi bj thu hdi
dat, quyen ciia ngudi lao dgng bi mit frr lieu san
xuat dupe bao ve. Nhiing bao dam dd phdi frdn co
sd edc chinh sach ve ndng nghiep, ndng thdn va
ndng dan, nhiing bdo dam dd vi lpi ich cua ngudi
su dyng ddt/. Xem Phdi triin cdc khu cong nghiip Viit Nam
http.//www.khucongnghiep com vn/newjietail.asp'hd
2. Xem Phdi trien cdc khu kinh ti bien Vi?t Nam,
htlp//wwwkhucongnghiep.com.vn/news
detail asp?id
3 Bdo cdo ciia Bg Nong nghiip vd Phdt trien nong
thon trinh Chinh phti ve thuc trgng ihu lidi dat nong
nghiip. thdng 9/2008
4. Bdo cdo ciia Bo Nong nghiip vd Phdt trien nong
thon trinh Chinh phii vi ihuc trgng thu hdi ddt ndng

E H Ddn ChCi & Phdp ludt

86 3 (252) - 2013
thdng 9/2008.
5. Bdo cdo ciia Bg Nong nghidp vd Phdt triin nong
thon trinh Chinh phu ve thuc trgng thu hdi ddt nong
nghidp, thdng 9/2008.
6. Xem khodn 4, khodn 5 vd 6 Dieu 4 Nghi dinh
17/2006/ND-CP ngdy 27/1/2006 Hiin naycdcdieu khodn
ndy da het hi^u lire, song mgt sd dia phucmg tgi thdi diem
do dd lien hdnh giao dat dfch vu cho ngudi bf thu hoi dai
vd hi vgng rdng, ngirdi ddn si sir dung quy dat ndy cho mifc
dich kinh doanh. Tuy nhien. muc tieu mang linh chinh sack
ndy dd id ra khdng thdnh cong. Ngudi sir diing ddt da liin
li had quy ddl cho mgc dich tieu dimg cua minh. md khong
quan idm den vdn de cdng dn viic ldm cho tuong lai.
1. Xem khodn 4, khodn 5 vd 6 Diiu 4 Nghi dinh
17/2006/ND-CP ngdy 27/1/2006 Tuy cdc dieu khodn nay
da het hi^u lire vd dugc thay the hdi diem d kliodn 2 Dieu
41 Nghi dinh so 69/2009/ND-CP ngdy 13/8/2009 cua OiM
phu quy dinh bo sung ve quy hogch su dicing ddl, gid ddt, thu
hoi ddt. bdi ihudng. hd ira vd ldi dinh cu, song no dd the
hiin sg Ihay doi irong chinh sdeh vi hd trg cua Nhd node.
8 Ngdy 29/9/2008. Uy ban nhdn ddn thdnh pho Ha
Noi da ban hdnh Quyel dfnh so 18/2008/QD-UBND quy
dinh ve bdt thuang, hd trg vd ldi dinh cir tren dia ban
thanh phd Hd Noi. theo do gid den bu doi vdi ddt trong c^
hdng ndm vdn Id 54 OOOd/m^. Tuy nhiin, doi vai chinh
sdeh ho irg khi thu hdi ddt ndng nghiip cua ngudi ddn Ihi
cd ihay ddi ddng ki: (1) Hd trg on dinh ddi song va on
dinh sdn xudt tang tir 2.000d/m^ len 35.000d/m^; (2) H6
tra chuyen doi nghi nghiep vd tao viec ldm tdng tu
15. OOOd/m^ Iin 30. OOOd/m^; (3) Hd trg bdn giao mat bang
ddt nong nghiip dung thdi han vdn gid nguyin muc cu la
3.000d/m^. Nhir vdy, ddi voi cdc hg ddn sdn xudt lua midc
khi hi Nhd nuac ihu hdi se duac boi ihudng lang them
48.000d/m^ ddt (khodng 65% so vai gid boi thudng Irudc
day). So vdi tntdc day. niu ngudi ddn giao ddt ditng thdi
hgn thi dirac bdi thudng 74.000d/m^. Quyit dinh so
W8/2009/QD-UBND Ihay the Quyit dinh s6 18/2008/QDUBND ke tir ngdy 1/10/2009.
9. Xem, htlp//www.khucongnghiep.com.vn/new detail
dp?lD= 157&lDN=2269&lang-vn.
ngdy 29/8/2010).
Trin thuc te, trong long sd 68.800 ha ddt khu cdng nghiep
thi mdi cd 45.500 ha dtrac dua vdo sir dung, cdn 23 OOOha
chiim 40% chua dugc dua vdo su dung gdy lang phi Icm
ve tdi nguyin ddl ddng thdi Idm mdi nhieu cong viec cua
ngtrdi b( thu hdi ddt
10. Quyit djnh sd 108/2009/QD-UBND ngay
29/09/2009 cua Uy ban nhdn ddn thdnh pho Hd Ngi Ban
hdnh quy dinh ve bdi thudng, hd trg vd ldi dfnh cu trin ^
bdn thdnh pho Hd Ngi cd hiiu lire phdp ly tu ngay
1/10/2009.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×