Tải bản đầy đủ

Bài dự thi GVDG môn tự nhiên xã hội lớp 1

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o
vÒ dù giê

M«n

Tù nhiªn vµ x· héi
Lớp 1
Giáo viên:
Trêng TiÓu häc TrÇm
Léng


Kieồm tra baứi cuừ
Caõu hoỷi 1: Hằng ngày ta cần ăn
mấy bữa ? vào những lúc nào?

Hằng ngày ta cần ăn ba bữa:
sáng, tra, tối.


Caõu hoỷi 2: Vì sao chúng ta cần phải

ăn uống hằng ngày?
- Chúng ta cần phải ăn uống hằng
ngày để cơ thể mau lớn, khỏe mạnh
và học tập tốt.


Thứ bÈy ngày 5 tháng 11 năm
2011
Môn: Tự nhiên xã hội
Gia ®×nh


HÑ 1: Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái.

Gia ®×nh Lan cã nh÷ng ai?

Lan vµ nh÷ng ngêi trong gia ®×nh
®ang lµm g×?


Gia đình Lan gồm có: Bố, mẹ, Lan và em
của Lan.
Tranh 1: Lan cùng Bố, mẹ và em đi dạo chơi ở
công viên.

Tranh 2: Lan cùng Bố, mẹ và em đang ăn cơm
tối.


Gia ®×nh Minh cã nh÷ng ai?
Minh vµ nh÷ng ngêi trong gia ®×nh ®ang
lµm g×?


Gia ®×nh Minh gåm cã: ¤ng, Bµ, Bè, MÑ,
Minh vµ em cña Minh

Minh vµ nh÷ng ngêi trong gia ®×nhGia ®×nh Minh vµ gia ®×nh lan cã
®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau?

Gièng nhau: Gia ®×nh Minh vµ gia
®×nh Lan gièng nhau ®Òu cã Bè, mÑ
anh chÞ em.
Kh¸c nhau: Gia ®×nh Minh cã thªm ¤ng,
Bµ.


Kết luận:
Gia đình là tổ ấm của em. Mỗi ngời khi s
đều có Bố, Mẹ và những ngời thân.
Ông, Bà, Bố, Mẹ, Anh chị em là những thâ
nhất sống chung trong một mái nhà. Đó là


HÑ 2: KÓ vÒ nh÷ng ngêi trong gia
®×nh em.


Kết luận:

Gia đình là tổ ấm của em: Bố, Mẹ, Ông, Bà, Anh
hị em là những ngời thân yêu nhất, sống chung
rong một mái nhà. Song các em cần biết chia sẻ
ới các bạn bị thiệt thòi không đựơc sống cùng bố
mẹ và ngời thân.


ết luận chung:

Mỗi ngời khi sinh ra đều có gia đình nơi em đợc
êu thơng, chăm sóc, che chở, các em có quyền
đợc sống chung với bố mẹ và những ngời thân.
ong các em các em phải biết thông cảm chia sẻ
ới các bạn bị thiệt thòi không đợc sống cùng bố,
mẹ và ngời thân. Vì vậy các em phải biết yêu qu
ia đình và ngời thân của mình


Giê häc kÕt thócTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×