Tải bản đầy đủ

Slide báo cáo chuyên đề môn học vần lớp 1 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN BẠT

NHIỆT
NHIỆT LIỆT
LIỆT CHÀO
CHÀO MỪNG
MỪNG CÁC
CÁC THẦY
THẦY GIÁO,
GIÁO, CÔ
CÔ GIÁO
GIÁO VỀ
VỀ
DỰ
DỰ CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ
ĐỀ HỌC
HỌC VẦN
VẦN LỚP
LỚP 11


Giáo viên: ĐẶNG THỊ THU THỦY
Lớp 1C


Hát: Chúng em là học

sinh lớp 1


KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Đọc

xe chỉ

kẻ ô

củ s¶

rổ khế

Xe ô tô chở khỉ vµ sư tử về sở thú


KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Viết

Tổ 1 : xe chỉ

Tổ 2 : củ s¶

Tổ 3 : rổ khế


Bài 22: p-ph

p

- phh
ph ốphố x¸

nh

nhh
nh µ

nhµ l¸


ĐỐ VUI


phở bò


ph¸ cỗ


nho khô


nhổ cỏ


phở bò

ph¸ cỗ

nho khô

nhổ cỏ


Bài 22: p-ph

p - ph
ph ố
phphố x¸

nh

nh
nhµ
nhµ l¸
nh

phở
phở bò

nho
nho khô

ph
ph¸¸ cỗ

nhổ
nhổ cỏ


Hát múa: Em tập đánh vần

Bài 22: p-ph

p - ph
ph ố
phphố x¸

nh

nh
nhµ
nhµ l¸
nh

phở bò

nho khô

ph¸ cỗ

nhổ cỏ


Hát:Tiếng chào theo em

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth levelTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×