Tải bản đầy đủ

Bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố HN đạt giải nhất môn đạo đức 1

Phòng gd - đt huyện ứng hoà
Trờng tiểu học Vạn Thái

nhiệt liệt chào mừng các quý thầy,
cô giáo về dự chuyên đề
môn : đạo đức lớp 1
Giáo viên thực hiện : Đặng Minh
Thuý


kiÓm tra bµi còHo¹t ®éng 1 : KÓ vÒ gia
®×nh m×nh
- Gia ®×nh con cã mÊy ngêi
?
- Bè , mÑ con tªn lµ g× ?
- Anh , chÞ ( em ) con häc
líp mÊy ?KÕt luËn
Chúng ta ai cũng có một
gia đình.Mỗi người sinh
ra đều có bố mẹ và
những người thân.Mọi
người đều sống chung
dưới một mái nhà đó là
gia đình.


Hoạt động 2:

Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây:


Hoạt động 2:

Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây:

Bè mÑ ®ang híng dÉn con
häc bµi


Hoạt động 2:

Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây:

Bè mÑ ®a con ®i ch¬i
c«ng viªn


Hoạt động 2:

Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây:

Mét gia ®×nh ®ang sum häp bªn
m©m c¬m.Hoạt động 2:
Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây:

Mét b¹n nhá trong Tæ b¸n b¸o “
Xa mÑ “ ®ang b¸n b¸o trªn ®
êng phè .B¹n nhá ë tranh
1 , 2 , 3 ®îc sèng
h¹nh phóc bªn gia
®×nh .B¹n nhá ë
tranh 4 ph¶i
sèng xa gia
®×nh .Kết luận

Các con thật hạnh phúc , sung
sớng khi đợc sống cùng với gia
đình . Chúng ta cần cảm
thông , chia sẻ với các bạn thiệt
thòi , không đợc sống cùng gia
đình.


Ho¹t ®éng 3 :
§ãng vai


Ho¹t ®éng 3 : §ãng vai


Ho¹t ®éng 3 :
§ãng vai


Ho¹t ®éng 3 : §ãng vai


Ho¹t ®éng 3 : §ãng vai


Ho¹t ®éng 3 :
§ãng vai

KÕt luËn : C¸c con ph¶i cã bæn
phËn kÝnh träng , lÔ phÐp ,xin chân thành cảm ơn

các thầy cô giáo
và các em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×