Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục mới nhất năm 2018

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI:
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỂ NÂNG CAO
THÀNH TÍCH MÔN ĐẨY TẠ CHO HỌC SINH KHỐI 11
Lĩnh vực/ Môn: Thể dục
Tên tác giả:
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Tài liệu kèm theo (nếu có):

NĂM HỌC : 2014-2015


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11
NĂM HỌC: 2014- 2015
MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT....................................................................................................................4
I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI......................................................................................................4

1. Cơ sở lý luận:..................................................................................................................4
2. Cơ sở thực tiễn:...............................................................................................................4
II . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI..................................................5
1. Mục đích yêu cầu:...........................................................................................................5
2. Nhiệm vụ:........................................................................................................................5
III. ĐỐI TƯỢNG , PHẠM VI , THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÈ TÀI
.................................................................................................................................................5
1. Đối tượng nghiên cứu:....................................................................................................5
2. Phạm vi nghiên cứu:........................................................................................................5
3. Thời gian nghiên cứu:.....................................................................................................6
4. Phương pháp nghiên cứu:...............................................................................................6
PHẦN THỨ HAI........................................................................................................................7
NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI..........................................................................................................7
I. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI:...........................................................................................7
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN..................................................................................................7
1. GIAI ĐOẠN 1:................................................................................................................7
2. GIAI ĐOẠN 2:..............................................................................................................11
PHẦN THỨ BA........................................................................................................................15
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................................15
I. KẾT LUẬN........................................................................................................................15
II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:...........................................................................................15
1. Đối với nhà trường:...........................................................................................................15
2. Đối với giáo viên :.........................................................................................................15
3. Đối với học sinh :..........................................................................................................16
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................................17

2/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐẠI CƯỜNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN ĐỀ TÀI:
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỂ NÂNG CAO
THÀNH TÍCH MÔN ĐẨY TẠ CHO HỌC SINH KHỐI 11
TÁC GIẢ :LÊ XUÂN HOẠT
NĂM HỌC : 2014-2015SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên : LÊ XUÂN HOẠT
Năm sinh : 19-05-1965
Đơn vị công tác : Trường THPT Đại Cường
Trình độ chuyên môn : Đại học
Bộ môn giảng dạy : Giáo dục thể chất
Chức vụ : TTCM
Khen thưởng : Liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc, năm học
2010-2011, 2011-2012và 2013- 2014 đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

3/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

PHẦN THỨ NHẤT
I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận:
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ đòi hỏi
thế hệ trẻ giác ngộ lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức mà còn ở kiến thức
phổ thông cơ bản hiện đại. Căn cứ vào nghị quyết số 40/2001QĐ10 ngày
9/12/2002 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã chỉ rõ
“mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao
giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước’’
Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo, tiếp tục phát huy những
thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục và củng cố những yếu kém để xây
dựng hệ thống giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo là đào tạo con
người mới trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện (Đức - Trí – Thể - Mỹ) . Thực
hiện nhiệm vụ năm học của trường THPT Đại Cường. Nhiều chỉ thị - thông tư nghị quyết đã nhấn mạnh và chấn chỉnh cải tiến công tác dạy học , đặc biệt là
phương pháp dạy và học bộ môn thể dục (Giáo dục thể chất cho học sinh). Để
đạt được những mục tiêu chiến lược đó thì việc xem xét và chọn lọc , việc áp
dụng phương pháp dạy và học bộ môn thể dục một cách khoa học phù hợp là
việc làm cấp thiết trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Cũng như các chuyên ngành khác thể dục thể thao cũng là một ngành khoa
học, chuyên nghiên cứu những qui luật về phương tiện, phương pháp và hình
thức điều khiển sự phát triển thể chất của con người một cách có chủ định.
Để có những phương pháp, giải pháp mới và những bài tập phát triển các tố
chất thể lực có hiệu quả đối với tất cả các đối tượng học sinh lại là một vấn đề
đòi hỏi người giáo viên phải có sự sáng tạo, phát huy được tính chủ động tích
cực và khai thác triệt để từ đối tượng học sinh. Đặc là môn Điền kinh với những
nội dung và các dạng bài tập rất phong phú và đa dạng, Nếu người giáo viên
không biết vận dụng các phương pháp giảng dạy cho phù hợp thì không thể đat
được kết quả cao trong tập luyện. Vì vậy mà tôi đã lựa chọn đề tài “ Đổi mới
phương pháp giảng dạy Đẩy tạ cho học sinh khối 11”.
2. Cơ sở thực tiễn:
Năm học 2014- 2015 tôi được nhà trường và tổ chuyên môn phân công trực
tiếp giảng dạy bộ môn thể dục khôi 11 (11A1, 11A2,11A3,11A4.11A5.11A6).
Qua những năm thực tế giảng dạy ở trường THPT Đại Cường, tìm hiểu về thực
trạng học sinh, qua trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp tôi thấy trong các tiết
học thể dục của các em việc tập luyện và tiếp thu để thực hiện các kỹ thuật cơ
bản còn rất hạn chế .Đối với kỹ thuật Đẩy tạ kiểu Lưng hướng ném cũng vậy,
mậc dù ở lớp 10 các em đã được làm quen với kỹ thuật Đẩy tạ kiểu Vai hướng
ném .Song trong quá trình tâp luyện việc tiếp thu và thực hiện các bài tâp bổ
4/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

trợ ,kỹ thuật động tác ở từng giai đoạn còn hạn chế hơn nhiều so với các nội
dung khác, tập luyện chưa tích ,chưa tự giác, còn uể oải ,rời rạc,không đạt được
kết quả như mong muốn, không hoàn thành khối lượng bài tập. Đặc biệt đây là
nội dung mà đòi hỏi người tập phải tuân thủ đúng theo yêu cầu và chỉ dẫn của
giáo viên để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối trong quá trình tập luyện Tôi đã trăn
trở suy nghĩ để đi tìm nguyên nhân và lý do . Phải chăng tính chất môn học, điều
kiện sân bãi,bài tập đơn điệu, thể lực ,tâm lý không ổn định hay phương pháp
luyện tập chưa thực sự phù hợp. Từ cơ sở trên mà tôi đã áp dụng một số phương
pháp tập luyện mới để nâng cao thành tích Đẩy tạ cho học sinh khối 11
II . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
1. Mục đích yêu cầu:
Nhằm nâng cao thành tích trong Đẩy tạ cho đối tương là học sinh khối 11
trung học phổ thông. Đồng thời rút ra kinh nghiệm về phương pháp để giảng dạy
nội dung đẩy tạ cho các năm học sau được tốt hơn. giúp học sinh nâng cao sức
khỏe, thể lực để hoàn thiện khả năng vận động và yêu thích môn học hơn.
2. Nhiệm vụ:
Trang bị những kiến thức cần thiết về nội dung đẩy tạ cho học sinh,đưa ra
những phương pháp giảng dạy, những nội dung bài tập phải phù hợp đối với lứa
tuổi, đối tượng cụ thể và đặc điểm tâm sinh lý để nâng cao hứng thú tập luyện
cho học sinh và đảm bảo an toàn đến mức tuyệt đối trong các tiết học.
Các nội dung bài phải tuân thủ theo nguyên tắc đi từ thấp tới cao, từ động tác
đơn giản đến động tác phức tạp, khối lượng vận động được tăng từ từ qua từng
buổi tập và sắp xếp một cách chặt chẽ, phải đảm bảo tính hệ thống, tính tuần tự
và liên tục, nó phải phù hợp với quy luật của tâm- sinh lý, qui luật phát triển lứa
tuổi và quy luật thích nghi của người tập.
Tổng kết các giai đoạn và phương pháp có tính khả thi cao nhằm đúc rút kinh
nghiệm cho bản thân và hoàn thiện hơn về phương pháp.
III. ĐỐI TƯỢNG , PHẠM VI , THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ĐÈ TÀI
1. Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh khối 11 trường THPT Đại Cường:
o 11A1 và 11A2: 40 học sinh (20 HS nam, 20 HS nữ ). Nhóm thực nghiệm.
o 11A5 và 11A6: 40 học sinh (20 HS nam, 20HS nữ ). Nhóm đối chứng.
2. Phạm vi nghiên cứu:
Học sinh trường THPT Đại Cường

5/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

3. Thời gian nghiên cứu:
Học kỳ I năm học 2014- 2015
o Giai đoạn 1: Tháng 10/2014
o Giai đoạn 2: Tháng 11/2014
4. Phương pháp nghiên cứu:
o Phương pháp sử dụng lời nói (Phân tích – giảng giải )
o Phương pháp trực quan trực tiếp
o Phương pháp kiểm tra sư phạm
o Phương pháp thực nghiệm sư phạm

6/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
I. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI:
Như chúng ta đã biết môn thể dục là môn học có tính chất đặc thù riêng,học
chủ yếu là thực hành ngoài trời nên chịu tác động của nhiều yếu tố ngoại cảnh
như nắng, gió, ánh sáng, không khí... Hơn nữa tài liệu tham khảo nghiên cứu cho
giáo viên còn hạn chế, đồ dùng,dụng cụ sân bãi tập luyện để phục vụ cho công
việc giảng dạy của giáo viên và học tập cũng như tập luyện của học sinh còn có
những khó khăn nhất định. Mặt khác phần đa là đối tượng học sinh là con em
nông dân, nhận thức chậm, sự hiểu biết mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội còn
hạn chế và ít được tiếp cận thông tin về các hoạt động TDTT trong và ngoài
nước. Bên cạnh đó nhiều học sinh chưa nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của
các bài tập giáo dục thể chất nên trong quá trình tập luyện chưa đạt kết quả cao
và đặc biệt nhất là hạn chế về thành tích cá nhân .
Vì vậy việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới của giáo viên là việc
làm cấp thiết đòi hỏi người giáo viên phải biết vận dụng các phương pháp đó
phù hợp tình hình thực tế của nhà trường, của từng tiết học và từng đối tượng
học sinh. Chẳng hạn việc giảng dạy các bài tập bổ trợ kỹ thuật ,các bài tập phát
triển các tố chất thể lực hay các trò chơi vận động thì phải căn cứ vào điều kiện
sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị của nhà trường . Hơn nữa việc giao các bài tập về
nhà cho học sinh phải căn cứ vào trạng thái sức khỏe, giới tính và năng lực hoạt
động thể chất của học sinh .
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. GIAI ĐOẠN 1:
Thực hiện chương trình giảng dạy cho 2 nhóm với cùng một giáo án theo
chương trình chuẩn.

Đối với giáo viên trong quá trình giảng dạy:
Sử dụng phương pháp sư phạm chung :
+ Phương pháp phân tích và giảng giải
+ Phương pháp trực quan trực tiếp

Đối với học sinh trong quá trình tập luyện phải thực hiện theo yêu cầu
của bài và nhiệm vụ của giáo viên đề ra.

Thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp giảng dạy được tiến hành theo
trình tự như sau :
*Nhiệm vụ 1: Xây dựng kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném thông qua biện
pháp sau :
+ Nêu tác dụng của môn học
+ Gioi thiệu lịch sử phát triển của đẩy tạ
+ Giáo viên làm mẫu các giai đoạn của kỹ thuật,cho học sinh xem phim,tranh
ảnh.
7/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

+ Giới thiệu sân bãi,dụng cụ và luật thi đấu.
+ Yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ.
+ Học các động tác bổ trợ về chuyên môn : ( Tung bắt tạ, đẩy tạ một tay
xuống đất…).
* Nhiệm vụ 2 : Học ra sức cuối cùng của kỹ thuật đẩy tạ lung hướng ném .
Biện pháp thực hiện như sau :
+ Xây dựng khái niệm cơ bản của kỹ thuật.
+ Học tư thế chuẩn bị ra sức cuối cùng.
+ Học đạp chân trụ đẩy hông (Không tạ và có tạ).
+ Học đạp chân trụ, đẩy hông có người trợ giúp.
+ Học ra sức cuối cùng với dây cao su.
+ Học ra sức cuối cùng với dụng cụ nhẹ,với tạ.
*Nhiệm vụ 3: Học ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng.
Biện pháp thực hiện như sau:
+ Xây dựng khái niệm giữ thăng bằng.
+ Phối hợp ra sức cuối cùng đẩy tạ trong sân kết hợp giữ thăng bằng với
dụng cụ nhẹ,với tạ.
+ Ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng.
*Nhiệm vụ 4 : Học kỹ thuật trượt đà.
Biện pháp thực hiện :
+ Xây dựng khái niệm kỹ thuật.
+ Học tư thế đứng chuẩn bị.
+ Học đá lăng chân,thu chân lăng kết hợp với đánh tay.
+ Học đạp chân trụ, trượt đà và đặt chân lăng.
+ Học trượt đà về tư thế chuẩn bị ra sức cuối cùng.
+ Học trượt đà với 2 người.
+ Học trượt đà với dây cao su.
+ Phối hợp trượt đà về tư thế chuẩn bị ra sức cuối cùng kết hợp đẩy tạ đi.
*Nhiệm vụ 5: Hoàn chỉnh kỹ thuật đẩy tạ (Lưng hướng ném).
Biện pháp thực hiện :
+ Xây dựng toàn bộ các kỹ thuật.
+ Hoàn chỉnh kỹ thuật (không tạ và có tạ)
+ Hoàn chỉnh kỹ thuật với tạ trong sân đẩy tạ.
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SƯ PHẠM
Sau khi hoàn thiện chương trình của giáo án đề ra tôi đã tiến hành kiểm tra
thàn tích Đẩy tạ của 2 nhóm: Nhóm thực nghiệm 11A1;11A2 và nhóm đối
chứng 11A5 ;11A6 mỗi nhóm 40 em (20 em nam và 20 em nữ). Thành tích được
thể hiện ở 2 bảng sau:

8/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

LỚP 11A1 ,11A2
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

HỌ VÀ TÊN
Phạm vân Anh
Nguyễn Quang Chiến
Nguyễn Vân Đạt
Đoàn Vân Hiệp
Lê Vân Hiếu
Nguyễn Quang Huy
Hoàng Quốc Huy
Vũ Tuấn Nghĩa
Phạm Vân Sơn
Phạm Tuấn Toàn
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Mạnh Cường
Trần Vân Hải
Dương Vân Hiệp
Bùi Huy Hoàng
Hoàng Đại Lộc
Lê Minh Thư
Nguyễn Mạnh Tuấn
Phùng Anh Tuấn
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Vân Anh
Dương Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hoa
Phạm Thị HoaA
Phạm Thị HoaB
Nguyễn Thị Ly
Nguyễn Thảo My
Phạm Thị Ngọc
Phạm Lan Anh
Phạm H à Chi
Hoàng Thị Hải
Nguyễn Thị Hiền
Phạm Thị Huệ
Phạm Thị Loan
Phạm Diệu Linh
Nguyễn Thị Nhàn
Trần MinhThu
Phạm Thị Thủy

GIỚI TÍNH
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

THÀNH TÍCH
6.50m
6.00m
6.60m
6.15m
7.50m
6.55m
6.05m
6.50m
7.54m
6.60m
7.55m
6.90m
7.60m
6,50m
7.60m
6.60m
7.50m
6.50m
7.60m
7.65m
4.95m
5.25m
4.15m
5.30m
4.20m
4.80m
5.20m
4.85m
4,80m
5,25m
5.25m
4.85m
5.30m
5.85m
4.85m
5.25m
4.20m
4.80m
4.90m
5.25m
9/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

LỚP 11A5;11A6
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

HỌ VÀ TÊN
Dương Đức Cường
Đinh Thế Dũng
Nguyễn Tiến Đăng
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Quang Minh
Lê Thành Nam
Dương Hồng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn
Đỗ Văn Thư
Ngô Văn Tiệp
Đoàn Hoàng Anh
Nguyễn Tiến Anh
Phạm Văn Hải
Phạm Quang Huy
Hoàng Tiến Huy
Nguyễn Văn Sơn
Lể Công Sự
Đoàn Văn Thành
Phạm Văn Toản
Vũ Bá Tuyến
Đỗ Minh Ánh
Nguyễn Thị Hải
Phạm Thị Hiền
Bùi Thị Hiền
Dương Thị Hiền
NguyễnThị Hà
Trịnh Thị Huyền
Dương Thu Huyền
Dương Lan Hương
Phạm Thị Lan
Hoàng Thị Hà
Phạm Thị Hằng
Phạm Thị Hậu
Đoàn Thị Hoa
Hoàng Thị Hiền
Phạm Thị Hoài

GIỚI TÍNH
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

THÀNH TÍCH
6.00m
6.50m
7.50m
6.60m
7.65m
6.50m
6.50m
7,55m
6.50m
7.60m
6.00m
7.60m
6.55m
6.50m
6.55m
5.95m
7.55m
6.20m
7.65m
6.55m
4.15m
4.80m
4.20m
4.81m
5.21m
4.20m
5.30m
4.20m
5.20m
4.80m
5.25m
4.90m
5.21m
4.85m
5.30m
4.90m
10/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

37
38
39
40

Hoàng Thu Hương
Nguyễ Thị Loan
Hoàng Thị Tâm
Phạm Thị Yến

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

5.25m
4.80m
5.20m
4.90m

Đối chiếu với bảng chuẩn thành tích Đẩy tạ của học sinh khối 11 do Bộ giáo
dục và đào tạo ban hành ta thấy thành tích ở 2 nhóm lớp 11A1 , 11A2 và
11A5,11A6 đạt được với tỷ lệ cụ thể như sau:
Lớp11A1 ; 11A2 :
Giỏi: 16 học sinh đạt 40%
Khá: 18 học sinh đạt 45%
TB: 06 học sinh đạt 15%
Lớp 11A5;11A6:
Giỏi : 16 học sinh đạt 40%
Khá: 16 học sinh đạt 40%
TB: 08 học sinh đạt 20%
Trên đây là kết quả thu được sau quá trình lập test lần đầu của giai đoạn 1
trước khi tiến hành thực nghiệm để đánh giá tố chất sức mạnh ban đầu của 2
nhóm thực nghiệm và đối chứng, ta thấy tỷ lệ thành tích là tương đương nhau.
Đây chính là cơ sở ban đầu để tiến hành áp dụng phương pháp giảng dạy nhằm
nâng cao thành tích Đẩy tạ cho học sinh .

2. GIAI ĐOẠN 2:
Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
Để tiến hành kiểm nghiệm phương pháp tập luyện và hệ thống các bài tập
nhằm phát triển sức mạnh tốc độ đặc biệt sức mạnh chi trên và nâng cao thành
tích tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm trên 2 nhóm đối tượng và được qui ước
như sau :
Nhóm đối chứng
Gồm 40 học sinh lớp 11A5,11A6 ( 20 HS nam và 20 HS nữ ) các em học
theo phân phối chương trình chung đã được sự phê duyệt của Sở ,của trường và
tổ chuyên môn với thời gian là một tháng.
Nhóm thực ngiệm
Gồm 40 học sinh lớp 11A1,11A2 (20 HS nam và 20 HS nữ) các em học
theo phương pháp do tôi biên soạn và cũng được tập luyện trong thời gian 1
tháng với nội dung và trình tự như sau:
- Bật cao bằng 2 chân tại chỗ trên cát (lần/giây)
- Đứng lên ngồi xuống bằng chân thuận (lần/ giây)
- Nằm sấp co duỗi tay ( theo nhịp đếm)
11/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

- Chống tay co duỗi trên xà kép (lần/giây)
- Kéo tay trên xà đơn ( lần/giây)
- Gánh tạ 20 kg (lần/giây)
- Chạy lên dốc, chạy lên xuống bậc thang .
Ngoài các bài tập trên tôi cho các em tập các bài tập giáo dục sức mạnh
sức mạnh tốc độ, sức mạnh bột phát các trò chơi vận động,các bài tập bổ trợ để
tăng cường thể lực và tăng cường sức mạnh của nhóm cơ đặc biệt sức mạnh của
các nhóm cơ chi trên. Trong quá trình tập luyện các bài tập phát triển sức mạnh
tôi luôn lưu ý đến sự luân phiên giữa tập luyện và nghỉ ngơi trong các buổi tập,
sự luân phiên này còn tùy thuộc vào khối lượng bài tập và cường đọ vận động
mà bố trí thời gian nghỉ ngơi giữa các lần tập cho hợp lý .
Sau một tháng tập luyện tôi kiểm tra thành tích Đẩy tạ của 2 nhóm thì
thấy kết quả như sau (kết quả được thể hiện ở 2 bảng dưới đây

LỚP 11A1;11A2
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HỌ VÀ TÊN
Phạm Văn Anh
Nguyễn Quang Chiến
Nguyễn Văn Đạt
Đoàn Văn Hiệp
Lê Văn Hiếu
Nguyễn Quang Huy
Hoàng Quốc Huy
Vũ Tuấn Nghĩa
Phạm Văn Sơn
Phạm Tuấn Toàn
Nuyễn Văn Anh
Nuyễn Tuấn Anh
Nguyễn Mạnh Cường
Trần Văn Hải
Dương Văn Hiệp
Bùi Huy Hoàng
Hoàng Đại Lộc
Lê Minh Thư
Nguyễn Mạnh Tuấn
Phùng Văn Tuấn
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Vân Anh
Dương Thị Hằng

GIỚI
TÍNH
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ

Thành tích
7.00m
6.55m
7.50m
6.65m
7.80m
7.50m
6.55m
7.45m
7,65m
7.56m
7.65m
7.60m
7.80m
7.60m
7.90m
7.55m
7.80m
7.40m
7.90m
7.95m
5.40m
5.50m
4.80m
12/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hoa
Phạm Thị HoaA
Phạm Thị HoaB
Nguyễn Thị Ly
Nguyễn Thảo My
Phạm Thị Ngọc
Phạm Lan Anh
Phạm Hà Chi
Hoàng Thị Hải
Nguyễn Thị Hiền
Phạm Tthị Huệ
Phạm Thị Loan
Phạm Diệu Lnh
Nguyễn Thị Nhàn
Trần Minh Thu
Phạm Thị Thủy

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

5.70m
4.80m
5.30m
5.50m
5.20m
4.95m
5.60m
5.45m
5.05m
5.50m
5.40m
4.95m
5.60m
4.80m
5.45m
5.10m
5.50m

LỚP 11A5;11A6
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HỌ VÀ TÊN
Dương Đức Cường
Đinh Thế Dũng
Nguyễn Tiến Đăng
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Quang MInh
Lê Thành Nam
Dương Hồng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn
Đỗ Văn Thư
Ngô Văn Tiệp
Đoàn Hoàng Anh
Nguyễn Tiến Anh
Phạm Văn Hải
Phạm Qoang Huy

GIỚI TÍNH
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

THÀNH TÍCH
6.15m
6.80m
7.80 m
6.95 m
7.95 m
6.90 m
7.50 m
7.65 m
7.60 m
7.75 m
6.20 m
7.75 m
6.95 m
7.85 m
13/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hoàng Tiến Huy
Nguyễn Văn Sơn
Lê Công Sự
Đoàn Văn Thành
Phạm Văn Toản
Vũ Bá Tuyến
Đỗ Minh Ánh
Nguyễn Thị Hải
Phạm Thị Hiên
Bùi Thị Hiền
Dương Thị Hiền
Nguyễn Thị Hà
Trịnh Thị Huyền
Dương Thu Huyền
Dương Lan Hương
Phạm Thị Lan
Hoàng Thị Hà
Phạm Thị Hằng
Phạm Thị Hậu
Đoàn Thị Hoa
Hoàng Thị Hiền
Phạm Thị Hoài
Hoàng Thu Hương
Nguyễn Thị Lan
Hoàng Thị Tâm
Phạm Thị Yến

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

7.00 m
6.50 m
7.85 m
6.56 m
7.80 m
7.05 m
4.60 m
4.95 m
4.50 m
4.90m
5.54 m
4.80 m
5.60 m
4.85 m
5.65 m
4.90 m
5.50 m
5.10 m
5.40 m
5.08 m
5.60 m
5.20 m
5.45 m
5.00 m
5.40 m
5.25 m

Với kết quả ở 2 bảng trên ta thấy tỷ lệ của 2 nhóm đạt được là như sau :
Lớp 11A1, 11A2 :
Giỏi : 26 Học sinh (65%)
Khá: 14 Học sinh (35%)
TB : 0 Học sinh (0%)
Lớp 11A5;11A6 :
Giỏi : 20 Học sinh (50%)
Khá : 16 Học sinh (40%)
TB : 04 Học sinh (10%)
Đối chứng, so sánh thành tích đạt được giữa 2 nhóm trước và sau thực
nghiệm. Tôi có nhận xét như sau:
14/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

Sau 1 tháng tập luyện thành tích của 2 nhóm đều được nâng lên, song
nhóm thực nghiệm tăng nhiều hơn, rõ rệt hơn, điều đó chứng tỏ rằng việc áp
dụng, đổi mới phương pháp tập luyện với các bài tập mới phù hợp là có tính
hiệu quả hơn như chúng ta đã thấy ở trên .
Từ kết quả trên đã chứng tỏ rằng việc áp dụng phương pháp tập luyện
mới,với các bài tập mới, phù hợp, để nâng cao thành tích Đẩy tạ ở khối 11
trường THPT Đại Cường đã phản ánh được tính hiệu quả và tích cực .

PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Qua thực tế giảng dạy bộ môn thể dục chương trình lớp 11 từ nhiều năm nay,
qua tìm hiểu, học tập một số phương pháp giảng dạy của giáo viên trong tổ và
thông qua quá trình học tập và công tác. Dựa trên kết quả nghiên cứu của mình,
việc vận dụng phương pháp giảng dạy mới phù hợp trong môn Đẩy tạ đã phát
huy được tính tự giác, tích cực của học sinh, đã phối hợp được các phương pháp,
phương tiện dạy học và điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ.đa số các em
đã có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện để nâng cao ý chí quyết tâm và
nghị lực cho bản thân mình.
II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:
Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn Thể dục đối với đối
tượng học sinh trường THPT Đại Cường tôi mạnh dạn đề xuất ý kiến đóng góp
cụ thể như sau:
1. Đối với nhà trường:
Tạo điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, phục vụ cho công tác
giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh đối với bộ môn Thể dục. Đặc biệt
là tài liệu tham khảo để giáo viên giảng dạy có điều kiện nghiên cứu, tự bồi
dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Tổ chức thương xuyên các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động ngoài giờ lên
lớp để các em có nhiều cơ hội học tập trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là
bộ môn Thể dục giúp các em trong lớp, học sinh trong nhà trường thông cảm,
hòa đồng và hiểu nhau nhau hơn,đoàn kết tương than tương ái giúp đỡ lẫn nhau
cùng nhau vươn lên trong học tập.
2. Đối với giáo viên :
Tiến hành kiểm tra định kỳ đối với học sinh để đánh giá mức độ phát triển
thể chất của các em để qua đó giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng, kế hoạch giảng
dạy kịp thời, chính xác và khoa học. Thường xuyên nghiên cứu các tài liệu tham
khảo liên quan, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về
kỹ năng sư phạm để từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp từng đối tượng học sinh.
15/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

3. Đối với học sinh :
Cần trang bị cho mình trang phục, dụng cụ tập luyện như: Quần áo, giầy tất
phù hợp với từng nội dung của môn học.

Xây dựng được kế hoạch tập luyện TDTT cho mình một cách khoa học
,chính xác phù hợp với khả năng của bản thân, để từ đó có thể đáp ứng được nhu
cầu ngày càng cao của xã hội, đặc biệt là thể thao thành tích cao.
Tích cực, tự giác trong các buổi học chính khóa cũng như ngoại khóa để
nâng cao sức khỏe và khả năng hoạt động TDTT. Mặt khác thường xuyên theo
dõi các thông tin về hoạt động TDTT qua các phương tiện thông tin đại chúng
như: Đài, báo đọc, báo hình ……….
Trên đây là những nội dung mà tôi đã tìm hiểu và đúc rút kinh nghiệm giảng
dạy, hi vọng rằng các em sẽ biết vận dụng ào các buổi tập luyện phù hợp với
điều kiện thực tế của trường, gia đình và thể trạng của các em để các em nâng
cao sức khỏe và thể chất phục vụ tốt cho cuộc sống sinh hoạt và học tập.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong được sự đóng góp của thầy cô và các bạn đồng nghiệp để đề tài được trọn
vẹn hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn/
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Hà nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015
Tôi xin cam đoan trên đây là
sáng kiến kinh nghiệm của tôi viết,
không sao chép nội dung của người
khác
Ký và ghi rõ họ tên

Lê Xuân Hoạt

16/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
Sách giáo viên Thể dục 10
< Nhà xuất bản giáo dục>
2.
Sách giáo viên Thể dục 11
< Nhà xuất bản giáo dục >
3.
Sách giáo viên Thể dục 12
< Nhà xuất bản giáo dục>
4.
Y học thể dục thể thao
< Nhà xuất bản TDTT Hà Nội >
5.
Trò chơi vận động và vui chơi giải trí Hà Nội >
6.
Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất < Nhà xuất bản TDTT Hà
Nội>

17/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

Ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………..

18/18


Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích môn Đẩy tạ cho học sinh khối 11

PHÊ DUYỆT
Chủ nhiệm đề tài
Ngày…tháng….2014

Cơ quan thực hiện đề tài
Trường THPT Đại Cường
Ngày…./…../2014

Cơ quan quản lý
Sở GD&ĐT Hà Nội
Ngày…./…../2014

LÊ XUÂN HOẠT

19/18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×