Tải bản đầy đủ

Đề thi thử Toán THP Quốc Gia 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 – Nghệ An

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2

BÀI THI: TOÁN
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề

( Đề thi gồm 07 trang )
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .
Mã đề: 002
z i
 2  i. Tìm số phức w  1  z  z 2 .
Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn
z 1
9
9
D. w   2i .
C. w   2i .
A. w  5  2i .

B. w  5  2i .
2
2
Câu 2: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Trên cạnh BC , ta lấy điểm A1 sao cho CA1  x . Gọi B1
là hình chiếu của A1 lên CA , C1 là hình chiếu của B1 lên AB , A2 là hình chiếu của C1 lên BC , B2 là
hình chiếu của A2 lên CA ,... và cứ tiếp tục như thế. Hãy tìm giá trị của x theo a sao cho A2018  A1 .
3a
a
a
.
.
B. x 
C. x  .
4
3
2
Câu 3: Cho đồ thị hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau

D. x 

A. x 

Khi đó đồ thị hàm số y  g( x) 

2a
.
3

1
có bao nhiêu tiệm cận đứng?
f ( x)  1
2

A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
2
Câu 4: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 60 , diện tích xung quanh bằng 6 a . Tính thể tích V của khối
nón đã cho


A. V 

 a3 2
4

.

B. V   a 3 .

C. V 

3 a 3 2
.
4

D. V  3 a 3 .

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  2018; 2018 của tham số m để hàm số

f  x    x  1 ln x   2  m x đồng biến trên khoảng  0; e 2  .
A. 2022 .

B. 2014 .

C. 2023 .

D. 2016 .

1 3
2
Câu 6: Một vật chuyển động theo quy luật S   t  6t với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật
3
bắt đầu chuyển động và S  m  là quảng đường vật duy chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong
khoảng 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 243  m / s  .

B. 144  m / s  .

C. 27  m / s  .

D. 36  m / s  .

Câu 7: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  a; b . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

y  f  x  , trục hoành và hai đường thẳng x  a, x  b  a  b  . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi
quay D quanh trục hoành được tính theo công thức
b

A. V  2  f
a

2

 x dx .

b

B. V    f
a

2

 x dx .

C. V  

b

2

 f  x dx .
2

D. V  

b

2

a

 f  x dx .
a

Câu 8: Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên R \ {0; 1} thỏa mãn x (x  1)f '(x )  f (x )  x  x
x  {0; 1} và f (1)  2 ln 2 , biết f (2)  a  b ln 3 (a,b  Q) . Tính a 2  b 2 .
2

Trang 1/3- Mã Đề 002


1
9
3
13
.
.
B. .
C. .
D.
2
2
4
4
Câu 9: Nếu y  F (x ) và y  G (x ) là những hàm số có đồ thị cho trong hình bên dưới, đặt
P(x )  F (x ).G(x ) . Tính P'(2) .

A.

A.

3
.
2

C. 6 .

B. 4 .

D.

5
.
2

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S ) : (x  1)2  (y  2)2  (z  3)2  25 và M (4; 6; 3) .
Qua M kẻ các tia Mx , My, Mz đôi một vuông góc với nhau và cắt mặt cầu tại điểm thứ hai tương ứng là
A, B,C . Biết mặt phẳng (ABC ) luôn đi qua một điểm cố định H (a;b; c ) . Tính a  3b  c .
D. 15 .
C. 20 .
A. 21 .
B. 14 .
Câu 11: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng xác định của chính nó:
x 1
.
D. y 
A. y  x3  x2  x 1 .
B. y= x3  x2  2x  1 .
C. y  x4  2x2  3 .
x 1
Câu 12: Cho hàm số y  f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

x

y'

2




0

0

2




0

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 2)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (; 0)
D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 2; 0)
Câu 13: Cho hình chóp đều SABCD có cạnh tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của cạnh BC,
 là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ( SAM ) . Giá trị sin  là:
S

A

D

O
B

C

22
12
2 22
.
.
.
C.
D.
11
11
11
Câu 14: Cho hai đường thẳng d1 và d 2 song song với nhau. Trên d1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 7
điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng
d1 và d 2 .
A.

21
.
11

M

A. 220 .

B.

B. 175 .

C. 1320 .

D. 7350

Trang 1/4- Mã Đề 002


Câu 15: Cho hàm số f  x  liên tục trên R thỏa mãn:

4


0

2

f  x  dx  8 . Tính I   f  2 x  dx.
0

3
.
C. I  8
D. I  12
2
2
Câu 16: Số các giá trị nguyên của m để phương trình  cos x  1 4cos 2 x  m cos x   m sin x có đúng

A. I  4

 2 
hai nghiệm 0;  là:
 3 
A. 1 .

B. I 

B. 2 .

C. 3 .

D. 0 .

x  1

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  2  3t  t    . Vectơ nào dưới
z  5  t


đây là vectơ chỉ phương của d ?


A. u 4  1; 2; 5  .B. u3  1;  3;  1C. u1   0; 3;  1 .D. u 2  1; 3;  1

Câu 18: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?

A. y   x 4  5 x 2  2 .

C. y  x3  3 x 2  2 .
D. y  x 4  5 x 2  2 .
Câu 19: Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a ?
A.

a3 3
.
2

B. y  x 4  5 x 2  2 .

B.

a3 3
6

C.

a3 2
.
3

D.

a3 3
.
4

Câu 20: Cho hàm số y  f  x  xác định trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực
của tham số m để phương trình f  x   m  2018  0 có duy nhất một nghiệm.

A. m  2015, m  2019.

B. m  2015, m  2019.

C. 2015  m  2019.

D. m  2015, m  2019.

Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số y  2 x.ln x với x  0 .
1
1
x
x
x 1
A. y   2  ln 2.ln x   . B. y  2 . ln 2 .
C. y   2  ln x   .
x
x
x


Câu 22: Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  f (x ) thỏa mãn
f 2 (1  2x )  x  f 3(1  x ) tại điểm có hoành độ x  1 .

A. x  7y  6  0 .

1
x
D. y   2  ln 2   .
x


B. x  7y  6  0 .

C. . x  7y  6  0 .
D. x  7y  6  0 .
Câu 23: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên hợp với đáy góc 60 o . Gọi

M là điểm đối xứng của C qua D , N là trung điểm của SC . Mặt phẳng  BMN  chia khối chóp

S.ABCD thành hai phần có thể tích là V1 , V2 trong đó V1 là phần thể tích chứa đỉnh A . Tính tỉ số

V2
.
V1

Trang 1/5- Mã Đề 002


A.

5
.
7

B.

7
.
5

C.

Câu 24: Tìm tập xác định của hàm số y 

2x 1
.
1 x

B.  \ 1 .

A.  .

D.

B. 5  3i .

5
.
12

 1
D.  \   .
 2

C. (1;  ) .

Câu 25: Trong tập số phức , phương trình
A. z  2  i .

12
.
5

4
 1  i có nghiệm là:
z 1
C. 1  2i .

D. 3  2i .

2
Câu 26: Tìm hệ số của x 7 trong khai triển (x 4  )n , biết n là số nguyên dương thỏa mãn
x
1
2
C n  C n  36 .
A. 1792 .
B. 1972 .
C. 1297 .
Câu 27: Cho số phức z  3  5i. Khi đó phần ảo của số phức z là
A. 5.
B. 5.
C. 3.
Câu 28: Cho số phức z thỏa mãn (3  7i ) z 

176  82i
z

D. 1792 .
D. 3.

 7  3i . Giá trị nhỏ nhất của (1  i )z  2  i

bằng:
B. 6 2  5 .

A. 5 2  5

C. 3 2  5 .

D.

5.

Câu 29: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A ' B ' C ' D ' có AB  a, AD  a 3 . Tính khoảng cách giữa hai
đường thẳng BB ' và AC ' .
A

D

C

B

D'

A'

B'

A.

a 2
.
2

B. a 3 .

C'

C.

a 3
.
4

D.

a 3
2

Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  2 y  z  4  0 và đường thẳng
x 1 y z  2
d:
 
. Viết phương trình đường thẳng  nằm trong mặt phẳng  P  , đồng thời cắt và
2
1
3
vuông góc với đường thẳng d .
x 1 y 1 z 1
x 1 y 1 z 1
x 1 y 1 z 1
x 1 y 1 z 1
. B.
. C.
. D.
.
A.
5
1
2
5
1
3
5
1
3
5
1
3
3x  1

Câu 31: Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số y 
2x 1
 1 3 
1 3
 1 3 
 1 3 
A.  ;  .
B.  ;  .
C.  ;  .
D.  ;  .
2 2 
2 2
 2 2 
 2 2
Câu 32: Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y ?
A. log a

x
 log a ( x  y ) .
y

B. log a

x
 log a x  log a y .
y

C. loga

x
 loga x  loga y .
y

D. log a

x log a x

.
y log a y

Trang 1/6- Mã Đề 002


Câu 33: Giải bóng đá của học sinh trường THPT Quỳ Hợp 2 gồm 9 đội tham dự, trong đó có 3 đội khối
10, 3 đội khối 11 và 3 đội khối 12. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C và
mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của khối 12 ở 3 bảng khác nhau.
9
9
3
1
.
.
.
.
A.
B.
C.
D.
28
56
56
336
Câu 34: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4 và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình
vuông. Tính thể tích V của khối trụ.
A. V 

 6
12

.

B. V 

4
.
9

C. V 

4 6
.
9

D. V 

 6
9

.

Câu 35: Tìm tập xác định D của hàm số y = log 2 ( x + 1) - 1.
A. . D = [1; +¥)

B. . D =  \ {3} .

C. . D = (3; +¥)

D. D = (-¥;1]

Câu 36: Gọi N  t  là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t
t

năm trước đây thì ta có công thức N  t   100.  0,5  A  %  với A là hằng số. Biết rằng một mẫu gỗ có tuổi
khoảng 3574 năm thì lượng cacbon 14 còn lại là 65% . Phân tích mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ,
người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ đó là 63% . Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ được lấy
từ công trình đó.
A. 3834 .
B. 3843 .
C. 3833 .
D. 3874 .
Câu 37: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2,3, 4,5 ?
1
A. A5 .

C. P4 .

4
B. A5 .

4
D. C5 .

Câu 38: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a;  a  0 biết SA   ABCD 
và SA  a 2 . Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD )

S

A

D

B

C

A. 45 .
B. 90
C. 60 .
D. 30 .
Cho
hình
chóp
S.ABC

cạnh
SA
vuông
góc
với
mặt
phẳng
(ABC),
biết
Câu 39:
AB  AC  a , BC  a 3 . Tính góc giữa hai mặt phẳng  SAB  và  SAC  ?
S

C

A

B

A. 120 .
0

Câu 40: lim

x 

2
A. .
3

B. 150

0

C. . 600 .

D. 300 .

2x  5
bằng
x3
5
B.  .
3

C. 5 .

D. 2 .

Trang 1/7- Mã Đề 002


Câu 41: Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x)  7 x .
A.  7 x dx 

7x
C
ln 7

x
x
B.  7 dx  7 ln 7  C

C.  7 x dx 

7 x 1
C
x 1

x
x 1
D.  7 dx  7  C

2
2
2
Câu 42: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  2 x  4 z  11  0 và mặt phẳng

  : x  y  z  3  0 . Biết mặt cầu  S 
vi của đường tròn  T  .
A. 2 .

cắt mặt phẳng   theo giao tuyến là đường tròn  T  . Tính chu
C.  .

B. 4

D. 6 .


Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véctơ a  (2;  3;1) và b  (1;0;4) . Tìm tọa độ

 
véctơ u  2a  3b .
A. u  (7;6;10) .
B. u  (7;6;  10) .
C. u  (7;  6;10) .
D. u  (7;6;10) .
Câu 44: Trong không gian Oxyz , cho hình lăng trụ tam giác đều ABC .ABC
1 1 1 có A1( 3; 1;1) , hai đỉnh

B,C thuộc trục Oz và AA1  1 , (C không trùng O ). Biết u(a;b; 2) là một véc tơ chi phương của đường

thẳng AC
. Tính T  a 2  b 2 .
1
B. 9 .

A. 4 .

C. 16 .

D. 5 .

Câu 45: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2;1; 4  , B  4;3; 2  . Viết phương trình mặt phẳng
trung trực của đoạn thẳng AB
A. 3 x  y  3 z  8  0 .
B. 3 x  y  3 z  8  0 .
C. 6 x  2 y  6 z  2  0 . D. 3 x  y  3 z  2  0 .
Câu 46: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.  sin xdx  cos x  C .

B.

 2xdx  x

2

C .

x
x
C.  e dx  e  C .

D.

1

 x dx  ln x  C .

Câu 47: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số

y  f x2  2x .

A. 3 .

B. 5 .

A. . 26

B. 24

C. 2 .
D. 4 .
Câu 48: Cho hàm số y  f (x )  ax 3  bx 2  cx  d , ( (a, b, c  R, a  0) có đồ thị (C ) . Biết đồ thị (C ) đi
qua gốc tọa độ và đồ thị hàm số y  f '(x ) cho bởi hình vẽ. Giá trị f (3)  f (1) là:

C. 30 .

D. . 28 .

Câu 49: Cho đồ thị hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ, diện tích hình phẳng phần tô đậm được tính
theo công thức

Trang 1/8- Mã Đề 002


1

0

A. S =ò f ( x )dx

1

B. S =ò f ( x)dx +ò f ( x )dx

-2

-2

1

0

0

C. S =ò f ( x)dx +ò f ( x )dx

-2

0

0

1

D. S =ò f ( x )dx -ò f ( x)dx
-2

0

Câu 50: Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng chéo nhau
x - 2 y - 3 z -1
x -1
y
z +1
D:
=
=
=
=
và d :
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng D và d bằng:
2
1
2
-4
-5
-2
45
5
A. 3 .
C. 5 .
D.
.
B.
14
5
---------- HẾT ----------

Trang 1/9- Mã Đề 002


Ma
de
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

Cau Dap
an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

C
D
B
D
C
D
B
B
A
D
B
C
D
B
A
B
C
D
A
B
A
D
A
B
C
D
B
A
D
B
D
B
A
C
A
C
B
A
C
D
A
B
A

Trang 1/10- Mã Đề 002


002
002
002
002
002
002
002

44
45
46
47
48
49
50

C
D
A
B
C
D
C

Trang 1/9- Mã Đề 002Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×