Tải bản đầy đủ

Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Học viện Tài chính (Luận văn thạc sĩ)

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc và các Thầy Cô
giáo của Học viện Quản lý Giáo dục, Ban Giám đốc cùng Lãnh đạo Ban Công
tác chính trị và sinh viên của Học viện Tài chính đã tạo mọi điều kiện thuận
lợi để tôi được học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo.
Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Phúc Châu, người hướng dẫn
khoa học đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè và những
người thân yêu trong gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi hoàn
thiện luận văn cũng như hoàn thành khóa học này.
Để có kết quả nghiên cứu ngày hôm nay, tôi rất cố gắng, nhưng do có
hạn chế về năng lực và thời gian, cho nên luận văn này không tránh khỏi các
thiếu sót. Kính mong các nhà khoa học, các thầy cô cùng đồng nghiệp góp ý
để luận văn này được hoàn thiện hơn.
Hà Nội, tháng 12 năm 2016
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Ngô Đức Thịnh


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan nội dung luận văn là kết quả nghiên cứu của bản thân
tôi, không trùng lặp với bất kỳ kết quả nghiên cứu nào đã có. Số liệu và kết
quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. Các kết quả trích dẫn trong
luận văn được chỉ rõ trong tài liệu tham khảo.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Ngô Đức Thịnh


DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT
BTC

Bộ Tài chính

CBQL

Cán bộ quản lý

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa- hiện đại hóa

CSGD

Cơ sở giáo dục

CSVC&TB

Cơ sở vật chất và thiết bị

GD

Giáo dục

GDĐĐNN

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp

GD&ĐTGiáo dục và đào tạo

KH&CN

Khoa học và công nghệ

KT-XH

Kinh tế - xã hội

LLGD

Lực lượng giáo dục

NCKH

Nghiên cứu khoa học

ND

Nội dung

SV

Sinh viên


MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ..............................................................................................................

1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ
NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH
TÀI CHÍNH ..........................................................................................................

6

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................................

6

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài................................................................

6

1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước.................................................................

8

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN.

.....................................

10

1.2.1. Đạo đức, chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp.................................................

10

1.2.2. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý giáo dục đạo
đức nghề nghiệp trong cơ sở đào tạo ..................................................................

15

1.3. CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CẦN TRANG BỊ CHO SINH VIÊN TRONG
CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH TRƯỚC BỐI CẢNH ĐỔI MỚI
GIÁO DỤC HIỆN NAY ............................................................................................

18

1.3.1. Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức trong bối cảnh đổi mới giáo dục
giai đoạn hiện nay................................................................................................

18

1.3.2. Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên
trong các cơ sở giáo dục đại học ngành tài chính .............................................

20

1.4. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO
DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH...........................................................................

23

1.4.1. Mục tiêu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ......................

23

1.4.2. Nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên......................

24

1.4.3. Các phương pháp, hình thức tổ chức và con đường giáo dục đạo
đức nghề nghiệp cho sinh viên ...........................................................................

26

1.4.4. Lực lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên....................

29

1.4.5. Phương tiện và điều kiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên

29


1.4.6. Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên

29

1.5. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH ...................................

30

1.5.1. Quản lý hoạt động xác định mục tiêu giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho sinh viên...................................................................................

30

1.5.2. Quản lý triển khai các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức
và các con đường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên..........................

31

1.5.3. Quản lý lực lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên......

32

1.5.4. Quản lý phương tiện và điều kiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên ......................................................................................................

33

1.5.5. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên .......................................................................................................

35

1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP...

36

1.6.1. Các yếu tố khách quan ....................................................................

36

1.6.2. Các yếu tố chủ quan ........................................................................

37

Tiểu kết chương 1

39

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
CHO SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ...................................................

41

2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH .............................................................

41

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .......................................

41

2.1.2. Nhiệm vụ và chức năng chủ yếu .................................................

41

2.1.3.Cơ cấu bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân lực ....................................

42

2.1.4. Các thành tựu chính chính ...............................................................

43

2.1.5. Một số điểm chính trong mục tiêu Chiến lược phát triển Học viện
Tài chính giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 ...........................

44

2.2. GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT VÀ THỰC TRẠNG

44

2.2.1. Mục đích khảo sát ............................................................................

44

2.2.2. Nội dung khảo sát ............................................................................

45

2.2.3. Phương pháp khảo sát và công cụ xử lý số liệu................................

45

2.2.4. Đối tượng khảo sát ...........................................................................

46


2.3. THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH
VIỆN TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH .............................................................................

46

2.3.1. Thực trạng xác định mục tiêu giáo dục đạo đức nghề nghiệp...........

46

2.3.2. Thực trạng triển khai các nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên .......................................................................................................
2.3.3. Thực trạng thực hiện các phương pháp, hình thức tổ chức và con
đường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên............................................
2.3.4. Thực trạng tham gia của các lực lượng giáo dục vào giáo dục
đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ............................................................

48
50
51

2.3.5. Thực trạng đáp ứng các phương tiện và điều kiện giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho sinh viên ..................................................................................

52

2.3.6. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đạo đức nghề
nghiệp cho sinh viên ...........................................................................................

53

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN
TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH .....................................................................................

54

2.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động xác định mục tiêu giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho sinh viên ..................................................................................

54

2.4.2. Thực trạng quản lý triển khai các nội dung, phương pháp, hình
thức tổ chức và các con đường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên….

55

2.4.3. Thực trạng quản lý lực lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho
sinh viên ............................................................................................................

57

2.4.4. Thực trạng quản lý phương tiện và điều kiện giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho sinh viên ..................................................................................

59

2.4.5. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho sinh viên .................................................................................

62

2.4.6. Thực trạng về mức độ tác động của các yếu tố có ảnh hưởng đến
quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ........................................

63

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ
NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH .....................................................

64

2.5.1. Những mặt mạnh, thuận lợi và nguyên nhân ..................................

64

2.5.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân ......................................

65

Tiểu kết chương 2

67


Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO
SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH .. ...........................................................

68

3.1. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ......................................................

68

3.1.1. Nguyên tắc tuân thủ đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật và
chính sách của Nhà nước, điều lệ và quy chế của ngành ...................................
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học .................................................

68
68

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục toàn diện . ................................

69

3.1.4. Nguyên tắc phối hợp các lực lượng giáo dục ..................................

69

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi. ....................................................

70

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

..........................................................................................

71

3.2.1. Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành kế toán kiểm
toán để đưa vào mục tiêu giáo dục đạo đức sinh viên. .......................................

71

3.2.2. Đổi mới cách thức triển khai nội dung giáo dục đạo đức nghề
nghiệp cho sinh viên thông qua các con đường giáo dục....................................

73

3.2.3. Phối hợp có hiệu quả trách nhiệm giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên của các lực lượng giáo dục trong và ngoài Học viện....................

75

3.2.4. Tăng cường các phương tiện và tạo môi trường tốt nhất cho hoạt
động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên..............................................

78

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đạo đức
nghề nghiệp theo hướng đề cao các tiêu chí tự rèn luyện của sinh viên.............

80

3.2.6. Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý giáo dục đạo đức nghề
nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Học viện Tài chính ..................

83

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ..................................................

86

3.4. KHẢO NGHIỆM MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP....

87

3.4.1. Mục đích, nội dung, phương pháp và đối tượng khảo nghiệm........

87

3.4.2. Kết quả khảo nghiệm ......................................................................
Tiểu kết chương 3

89
94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

95

TÀI LIÊU THAM KHẢO

99

PHỤ LỤC

102


DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Số TT
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4
Bảng 2.5
Bảng 2.6
Bảng 2.7
Bảng 2.8
Bảng 2.9
Bảng 2.10
Bảng 2.11
Bảng 2.12
Bảng 2.13
Bảng 3.1
Bảng 3.2

Tên bảng
Trang
Tổng hợp các đề tài KH&CN của Học viên Tài chính trong
giai đoạn 2010 - 2015 ..............................................................
43
Kết quả khảo sát thực trạng xác định mục tiêu giáo dục đạo
đức nghề nghiệp cho sinh viên .................................................
47
Kết quả khảo sát thực trạng triển khai các nội dung
giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên .............................
48
Kết quả khảo sát thực trạng triển khai các phương pháp, hình
thức tổ chức và con đường GDĐĐNN cho sinh viên ...............
50
Kết quả khảo sát thực trạng tham gia của các lực lượng
giáo dục vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên .......
51
Kết quả khảo sát thực trạng đáp ứng các phương tiện và điều
kiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên .....................
52
Kết quả khảo sát thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục
đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ...........................................
53
Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động xác định mục
tiêu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ....................
54
Kết quả khảo sát thực trạng quản lý triển khai các nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức và các con đường giáo dục
56
đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên............................................
Kết quả khảo sát thực trạng quản lý lực lượng giáo dục đạo
đức nghề nghiệp cho sinh viên...................................................
58
Kết quả khảo sát thực trạng quản lý phương tiện và điều kiện
giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.............................
60
Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết
quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.......................
62
Kết quả khảo sát thực trạng mức độ tác động của các yếu tố có
ảnh hưởng đến quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV...
63
Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp ...............
89
Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp .................
90

Bảng 3.3

Mối tương quan giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi của
các biện pháp .............................................................................

92

Sơ đồ 2.1

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Học viện Tài chính….……….…..

42

Sơ đồ 3.1

Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý....................................

88


MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHON ĐỀ TÀI

Các đặc trưng của thời đại như xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế,
sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), tính hai mặt
của nền kinh tế thị trường, ... đã tác động sâu rộng đến mọi hoạt động xã hội,
trong đó có hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học.
Tại Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo dục đại học
vẫn còn những hạn chế như “Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn
thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp” và
“Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu
cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo
đức, lối sống và kỹ năng làm việc”[11]. Từ các hạn chế đó dẫn đến tình trạng
“năng lực nghề nghiệp của học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng được
yêu cầu của công việc; có biểu hiện lệch lạc về hành vi, lối sống trong một bộ
phận học sinh, sinh viên”[ 2].
Để đạt được mục tiêu “Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo
đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và
phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo;
có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với
môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân” [27; tr 42-43]; Đảng ta đã
đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các
yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm
chất, năng lực của người học”; trong đó nhấn mạnh “Đổi mới chương trình
nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ;
dạy người, dạy chữ và dạy nghề”, “Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức,
lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị
1


cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân
loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh” [11]. Đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc ngành Tài chính, để
thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bộ Tài Chính đã
có Thông tư số 70/2015/TT-BTC, ngày 08/5/2015 về Ban hành chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán [4].
Học viện Tài chính có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm
cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính
nói chung, kế toán và kiểm toán nói riêng cho đất nước và cho một số nước
bạn; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ thực thi
và quản lý về lĩnh vực tài chính. Trong những năm gần đây, Học viện đạt
được nhiều thành tựu trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa
học và hợp tác quốc tế, ... Để thực hiện Thông tư số 70/2015/TT-BTC, ngày
08/5/2015 của Bộ Tài Chính (nói trên), Học viện đã triển khai một số hoạt
động quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên theo Chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp đã quy định trong thông tư đó. Tuy nhiên, các hoạt động
đó mới chỉ là bước đầu, chưa được dựa trên các nghiên cứu khoa học về cơ sở
lý luận và nhất là cơ sở thực tiễn về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh
viên tại Học viện. Như vậy, việc phải nghiên cứu về quản lý giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho sinh viên của Học viện Tài chính là điều cần thiết.
Đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về giáo dục đạo đức trong
các nhà trường; tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu
về quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tại Học viện Tài
chính. Với những lý do đó, với cương vị là một cán bộ của Ban Công tác
chính trị và sinh viên của Học viện Tài chính; tôi chọn đề tài “Quản lý giáo
dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Học viện Tài chính” để nghiên cứu
nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp sinh viên sau khi ra
trường đạt được các yêu cầu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
2


2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận giáo dục đạo đức nghề nghiệp và thực
trạng quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tại Học viện Tài
chính; đề xuất được các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho
sinh viên Học viện Tài chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và
giúp sinh viên sau khi ra trường đạt được chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong các cơ sở giáo
dục đại học thuộc ngành tài chính.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp và các biện pháp quản lý giáo
dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên của Học viện Tài chính.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Nếu Học viện Tài chính triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý giáo
dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trên cơ sở cụ thể hóa được chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán vào mục tiêu giáo dục đạo đức, đồng
thời phối hợp các lực lượng giáo dục để thực có hiệu quả các nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên
theo các con đường giáo dục; thì chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên sẽ được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp
sinh viên sau khi ra trường đạt được các yêu cầu về chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

5.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ngành Tài chính.
5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý giáo dục đạo đức nghề
nghiệp cho sinh viên Học viện Tài chính.
3


5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho
sinh viên Học viện Tài chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và
giúp sinh viên sau khi ra trường đạt được chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
6. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu đề tài luận văn này chỉ tập trung vào các biện pháp quản lý
giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên hệ chính quy để sau khi ra trường
họ đạt được Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán (Ban hành
kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính).
Các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong
luận văn này dành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp Học viện, cấp khoa và các
phòng chức năng; trong đó Ban Công tác chính trị và sinh viên là đầu mối tổ
chức và phối hợp triển khai các biện pháp.
Số liệu khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên
và thực trạng quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên của Học
viện Tài chính được thu thập trong các năm từ 2011 đến 2015.
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa khái quát
hóa nội dung trong các văn bản lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước,
của Ngành giáo dục, của ngành Tài chính về quan điểm, nhiệm vụ và giải
pháp đổi mới giáo dục đại học; các công trình khoa học và tài liệu về giáo dục
đạo đức, giáo dục đạo đức nghề nghiệp và quản lý giáo dục đạo đức nghề
nghiệp cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ngành Tài
chính nói riêng; nhằm có được cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục
đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thuộc ngành
Tài chính.

4


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x