Tải bản đầy đủ

Phát triển đội ngũ giáo viên Toán các trường trung học cơ sở tại Huyện Long Thành Đồng Nai theo hướng chuẩn hóa (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
_____________ ______________

NGUYỄN THỊ THƠM

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TOÁN CÁC TRƢỜNG
TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN LONG THÀNH -ĐỒNG NAI
THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số

: 60 14 01 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội - 2016LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự quan
tâm giúp đỡ nhiệt tình của quí Thầy Cô và bạn bè đồng nghiệp. Với tình cảm chân
thành và trân trọng nhất, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến qúi Thầy Cô đã
trực tiếp tham gia quản lý và giảng dạy.
Đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TSKH. NGUYỄN MẠNH HÙNG người
thầy đã tận tình hướng dẫn khoa học đã dành cho tôi những lời chỉ bảo ân cần
cùng với những kiến thức và kinh nghiệm quí báu, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào Taọ và Phòng giáo dục
Huyện Long Thành- Đồng Nai, anh, chị, em đồng nghiệp và quý thầy giáo, cô giáo
của các trường tôi tiến hành nghiên cứu, khảo sát cùng người thân, gia đình đã
khuyến khích, động viên, giúp tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận
văn này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do khả năng có hạn nên luận văn không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô giáo và các bạn đồng nghiệp
đóng góp để luận văn được hoàn thiện hơn.
Trân trọng kính chào.
Tác giả

Nguyễn Thị Thơm


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................................2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ....................................................................2
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .........................................................................2
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................3
6. Giả thuyết khoa học ............................................................................................3
7. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................3
8. Cấu trúc luận văn ................................................................................................4
Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRƢỜNG THCS .......................................................................................................5
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ..........................................................................5
1.1.1. Ngoài nước ...............................................................................................5


1.1.2. Trong nước ...............................................................................................7
1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài .................................................................8
1.2.1. Phát triển đội ngũ......................................................................................8
1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên ......................................................................9
1.2.3. Phát triển nhà trường ..............................................................................11
1.2.4. Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở..........................................................11
1.2.5. Phát triển đội ngũ giáo viên THCS.........................................................13
1.2.6. Mục tiêu, nội dung, hình thức phát triển đội ngũ GV trường THCS .....14
1.3. Phát triển đội ngũ giáo viên toán ở THCS ....................................................22
1.3.1 Phát triển đội ngũ giáo viên toán ở THCS. ............................................22
1.3.2. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên dạy toán ở THCS. .....................23
1.3.3. Hình thức quản lý đội ngũ giáo viên dạy toán .......................................24


1.3.4. Hiệu trưởng quản lý đội ngũ giáo viên dạy toán THCS ........................25
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên toán THCS Huyện
Long Thành – Đồng Nai .........................................................................................32
1.4.1. Cơ chế chính sách ...................................................................................32
1.4.2. Nhà quản lý:............................................................................................32
1.4.3. Đội ngũ giáo viên ...................................................................................33
1.4.4. Cơ sở vật chất-thiết bị giáo dục ..............................................................35
1.4.5. Môi trường giáo dục ...............................................................................36
Tiểu kết chƣơng 1 ....................................................................................................37
Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TOÁN
CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LONG THÀNH – ĐỒNG NAI
...................................................................................................................................38
2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của trường THCS ................38
2.1.1. Những kết quả đạt được .........................................................................38
2.1.2. Những Hạn chế và yếu kém ...................................................................38
2.2.Thực trạng đội ngũ giáo viên toán ở trường THCS Huyện Long Thành- Đồng
Nai .........................................................................................................................41
2.2.1. Về số lượng.............................................................................................41
2.2.2. Về chất lượng .........................................................................................43
2.3.Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên toán các trường trung học cơ sở tại
huyện Long Thành – Đồng Nai. ...........................................................................49
2.3.1. Các chương trình và nội dung quản lý đội ngũ giáo viên toán các trường
trung học cơ sở Huyện Long Thành- Đồng Nai. ..............................................49
2.3.2. Các hình thức phát triển đội ngũ giáo viên toán các trường trung học cơ
sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ...............................................................50
2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên toán các trường trung học cơ sở tại
Huyện Long Thành- Đồng Nai. ............................................................................51
2.4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên toán các trường trung học cơ
sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ...............................................................51


2.4.2. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên toán ở trường trung
học cơ sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ..................................................51
2.4.3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên toán
ở trường trung học cơ sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ..........................53
2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên toán ở trường
trung học cơ sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ..............................................68
Tiểu kết chƣơng 2 ....................................................................................................72
Chƣơng 3 CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TOÁN
CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN LONG THÀNH – ĐỒNG
NAI............................................................................................................................74
3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp ...........................................................74
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế.........................................................74
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .........................................................74
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học ........................................................74
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ............................................................75
3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên toán các trường trung học cơ sở
tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ........................................................................75
3.2.1. Giải pháp 1: Tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho các trường
THCS trong công tác phát triển đội ngũ giáo viên Toán..................................75
3.2.2. Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên toán các
trường trung học cơ sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ..............................80
3.2.3. Giai pháp 3: Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên
dạy toán các trường trung học cơ sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ........83
3.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đội ngũ giáo viên
toán các trường trung học cơ sở tại huyện Long Thành- Đồng Nai. ............102
3.2.5. Giải pháp 5: Kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho
giáo viên toán của tổ trưởng chuyên môn các trường THCS tại huyện Long
Thành- Đồng Nai. ...........................................................................................107
Tiểu kết chƣơng 3 ..................................................................................................112


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................113
1. Kết luận ...........................................................................................................113
2. Khuyến nghị ....................................................................................................114
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................117
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

CSVC :

Cơ sở vật chất

PTDH:

Phương thức dạy học

CBQL:

Cán bộ quản lý

GV:

Giáo viên

THCS :

Trung học cơ sở

UBND:

Uỷ ban nhân dân

GD&ĐT:

Giáo dục và đào tạo

ĐNGV:

Đội ngũ giáo viên

CNH-HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
QLGD:

Quản lý giáo dục

XHCN:

Xã hội chủ nghĩa

CTQL:

Công tác quản lý

CB :

Cán bộ

GD:

Giáo dục

KH- KT :

Khoa học kỹ thuật


DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG
Hình 1.1: Mô hình phát triển nguồn nhân lực theo Leonard Nadle (Mĩ, 1980) ........13
Hình 1.2: Mô hình phát triên ĐNGV ........................................................................22
Bảng 2.1: Xếp loại hiệu trưởng của cơ quan quản lý ................................................39
Bảng 2.2: Xếp loại hiệu trưởng của cơ quan quản lý ................................................39
Bảng 2.3: Xếp loại giáo viên của hiệu trưởng...........................................................40
Bảng 2.4 : Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém .......................................40
Bảng 2.5: Thống kê số lượng trường lớp, ĐNGV TOÁN, CBQL THCS ................43
Bảng 2.6: Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS ............................................48
Bảng 2.7: Kết quả xếp loại học lực học sinh THCS .................................................49
Bảng 2.8. Kết quả khảo sát hình thức quản lí GV THCS (%) ..................................56
Bảng 2.9: Kết quả khảo sát hình thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho ĐNGV
Toán THCS (%) ........................................................................................................60
Bảng 2.10:Kết quả khảo sát mức độ tổ chức bồi dưỡng ĐNGV THCS ...................62
Bảng 2.11: Kết quả khảo sát mức độ tham gia bồi dưỡng của ĐNGV THPT ..........62
Bảng 2.12: Kết quả khảo sát chất lượng của bồi dưỡng ĐNGV THCS ...................62
Bảng 2.13: Kết quả khảo sát chính sách đãi ngộ ĐNGV Toán THCS .....................65


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục là động lực thúc đẩy xã hội. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường
hiện nay giáo dục càng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực
và khai thác tiềm năng con người hiệu quả nhất để phục vụ cho sự nghiệp công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Ở Việt Nam tầm quan trọng của GD cũng đã được Đảng khẳng định tại Đại
hội Đảng lần thứ IX: “Phát triển GD&ĐT là một trong những động lực quan trọng
thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người-yếu tố
cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”[15, 20].
Thực tế trong quá trình GD&ĐT thì cán bộ quản lý và giáo viên là nhân tố giữ vai
trò chủ đạo, là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển quá trình học tập, nghiên cứu và
rèn luyện của người học. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại
hóa, xã hội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ
chế QLGD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ QLGD, đào tạo”
Tại Điều 15, Luật giáo dục 2005 (được sửa đổi và bổ sung năm 2009) cũng chỉ ra
vai trò và trách nhiệm của GV là: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm
chất lượng giáo dục”. Đúng vậy, nhà giáo là lực lượng nòng cốt của giáo dục, có tác
dụng quyết định thành công của sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:
“Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao xây dựng chủ
nghĩa xã hội được? Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý
kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa”
Môn Toán là môn học chính của chương trình giáo dục phổ thông.Trong các
kỳ thi tốt nghiệp hay thi tuyển vào các trường chuyên nghiệp, môn Toán bao giờ
cũng được lựa chọn là môn thi. Do đó, nâng cao chất lượng dạy học môn Toán là
một nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà trường phổ thông. Vì vậy, quản lý hoạt
động dạy học môn Toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao chất
lượng dạy học bộ môn nói riêng và chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung.


2
Phát triển tốt hoạt động dạy học môn Toán sẽ có những đóng góp thiết thực cho
việc nâng cao chất lượng dạy học và qua đó nâng cao chất lượng giáo dục của
trường phổ thông, giúp nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục đã xác định.
Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy toán còn hạn
chế: Nhận thức và tầm nhìn chiến lược về sự phát triển giáo dục của lãnh đạo
nhà trường còn hạn chế; Thiếu tính chủ động sáng tạo của nhà trường trong công
tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho giáo viên dạy toán.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn đó, tôi lựa chọn và nghiên cứu đề tài:
“ Phát triển đội ngũ giáo viên Toán tại các trƣờng THCS Huyện Long Thành Đồng Nai theo hƣớng chuẩn hóa” với mong muốn góp phần giải quyết một số
bất cập và hạn chế trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên dạy toán, nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong
giai đoạn hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu để đề xuất một số biện pháp phát triển bồi dưỡng chuyên môn –
nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Toán các trường THCS tại Huyện Long Thành Đồng Nai theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phù hợp với
thực tiễn.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Phát triển đội ngũ giáo viên Toán các trường THCS tại huyện Long Thành Đồng Nai theo hướng chuẩn hóa.
3.2. Đối tƣợng nghiên cứu
Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy môn Toán các trường THCS
tại huyện Long Thành - Đồng Nai theo hướng chuẩn hóa.
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
4.1. Giới hạn nghiên cứu


3
Chỉ tập trung nghiên cứu những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Toán các
trường THCS tại huyện Long Thành - Đồng Nai.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Toán các trường
THCS tại huyện Long Thành - Đồng Nai trong 3 năm học (2013-2016).
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên dạy môn
Toán.
5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên
Toán các trƣờng THCS tại huyện Long Thành - Đồng Nai.
5.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Toán các
trƣờng THCS tại huyện Long Thành - Đồng Nai.
6. Giả thuyết khoa học
Phát triển đội ngũ giáo viên Toán các trường THCS tại huyện Long Thành Đồng Nai một số năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những
kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục theo hướng chuẩn hóa hiện nay thì vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Nếu vận
dụng hợp lý những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Toán do tác giả đề xuất
thì chất lượng đội ngũ giáo viên sẽ được nâng lên góp phần nâng cao chất lượng và
hiệu quả giáo dục và đào tạo ở cấp THCS theo hướng chuẩn hóa.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại và hệ thống hóa lý thuyết để xây dựng
cơ sở lý luận của đề tài.
7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên
Toán của CBQL (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) tại các trường THCS huyện Long
Thành - Đồng Nai


4
- Phương pháp điều tra: Phỏng vấn trực tiếp các lãnh đạo chuyên môn giáo
dục môn Toán. Dùng phiếu hỏi để trưng cầu ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên
trao đổi với tổ trưởng chuyên môn các trường THCS huyện Long Thành nhằm thu
thập thông tin.
- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, đàm thoại với đội ngũ chuyên
gia giỏi, có trình độ và kinh nghiệm trong phát triển đội ngũ, giáo viên Toán giỏi, để
nghiên cứu rút ra kết luận tốt nhất cho vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
- Phương pháp khảo nghiệm.
7.3. Nhóm phƣơng pháp bổ trợ
Dùng phương pháp toán thống kê để xử lý, tổng hợp dữ liệu thu được, trên
cơ sở đó rút ra kết luận khoa học, nhận xét mang tính khái quát.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục thì nội
dung chính được trình bày thành 3 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS
Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Toán các trường THCS
huyện Long Thành - Đồng Nai.
Chƣơng 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Toán các trường THCS
huyện Long Thành - Đồng Nai.


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×