Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục Quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
-----------------------------

NGUYỄN THỊ THU

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
THEO CHỦ ĐỀ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ THỤC
QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HÀ THẾ TRUYỀN

Hà Nội - 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới
Ban lãnh đạo, Trung tâm sau Đại học và tập thể các thầy cô giáo Học viện Quản lý
giáo dục đã trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ, tạo điều kiện, cho tôi nhiều ý kiến quý báu
trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Đặc biệt, xin trân trọng cảm
ơn PGS.TS Hà Thế Truyền đã tận tình trực tiếp hướng dẫn khoa học, giúp đỡ tôi
trong suốt quá trình tôi nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng
Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ
Liêm; các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non Tư thục quận Bắc Từ
Liêm đã nhiệt tình, tạo điều kiện về thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến
giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành luận văn.
Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài, nhưng do điều
kiện nghiên cứu và năng lực quản lý của bản thân có hạn, luận văn khó tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến chỉ dẫn quý báu của thầy cô,
các nhà khoa học trong hội đồng khoa học cùng các bạn đồng nghiệp để luận văn
được hoàn thiện hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 11 năm 2016
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thu


ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của
bản thân. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, không
trùng lặp với các đề tài và chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào. Mọi
sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã cảm ơn và các thông tin trích dẫn
trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, tháng 11 năm 2016
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thu


iiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Cụm từ viết đầy đủ

Chữ viết tắt
BD

Bồi dưỡng

BDCM

Bồi dưỡng chuyên môn

CBQL

Cán bộ quản lý

CNTT

Công nghệ thông tin

CS

Chăm sóc

GD

Giáo dục

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

GV

Giáo viên

GVMN

Giáo viên mầm nonHoạt động

HT

Hiệu trưởng

MNTT

Mầm non Tư thục

ND

Nuôi dưỡng

QL

Quản lý

SL

Số lượng

GDMN

Giáo dục mầm non

HĐ BDCM

Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... iii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iv
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................................................................ ix
DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................................ ix
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài .................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................................3
3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu .................................................4
4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................4
5. Giả thuyết khoa học ............................................................................................4
6. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................5
7. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................5
8. Đóng góp của đề tài ............................................................................................6
9. Cấu trúc luận văn ................................................................................................6
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
CHUYÊN MÔN THEO CHỦ ĐỀ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ
THỤC .........................................................................................................................7
1.1. Sơ lược lịch sử về vấn đề nghiên cứu ...........................................................7
1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................7
1.1.2. Ở Việt Nam...............................................................................................8
1.2. Một số lý luận cơ bản của đề tài .................................................................10
1.2.1 Quản lý ....................................................................................................10
1.2.2. Quản lý giáo dục .....................................................................................13
1.2.3. Nghề nghiệp và chuyên môn nghề nghiệp .............................................16
1.2.4. Giáo viên mầm non, hoạt động chuyên môn và hoạt động chuyên
môn theo chủ đề ................................................................................................17
1.2.5. Trường mầm non tư thục và hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục .............................................................20


v

1.2.6. Biện pháp quản lý và biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục ................................22
1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục .........................................................................................24
1.3.1. Hiệu trưởng trường mầm non tư thục:....................................................24
1.3.2. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên mầm non tư thục ........................................................................25
1.4. Đặc điểm của quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề cho giáo viên mầm non tư thục .....................................................................28
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục.............................................29
1.5.1. Yếu tố khách quan ..................................................................................29
1.5.2. Yếu tố chủ quan ......................................................................................30
Kết luận chương 1 ...................................................................................................32
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
CHUYÊN MÔN THEO CHỦ ĐỀ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ
THỤC QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI .....................................33
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của quận Bắc Từ Liêm
thành phố Hà Nội ................................................................................................33
2.2 Khái quát tình hình giáo dục mầm non và giáo dục mầm non tư
thục Quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội .....................................................34
2.2.1. Khái quát chung về giáo dục mầm non và mầm non tư thục Quận
Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội trong những năm qua. ...................................34
2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của trường mầm non tư thục
so với trường mầm non công lập của quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà
Nội ....................................................................................................................38
2.3. Tổ chức khảo sát thực trạng .......................................................................40
2.3.1 Mục đích khảo sát ....................................................................................40
2.3.2. Đối tượng khảo sát..................................................................................41
2.3.3. Nội dung khảo sát ...................................................................................41
2.3.4. Phương pháp khảo sát.............................................................................42
2.3.5. Địa điểm khảo sát ...................................................................................42
2.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ........................43


vi

2.4.1. Thực trạng chuyên môn của giáo viên mầm non tư thục quận Bắc
Từ Liêm thành phố Hà Nội ..............................................................................43
2.4.2. Nhận thức về vị trí, vai trò của bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên mầm non tư thục ........................................................................44
2.4.3. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục .......................................................................................46
2.4.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ..........................48
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội .........58
2.5.1. Vai trò của Hiệu trưởng và các biện pháp quản lý hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề đã sử dụng .....................................................58
2.5.2. Kết quả điều tra và phân tích thực trạng quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề cho các giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà
Nội ....................................................................................................................61
2.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành Hà Nội .....68
2.6.1. Đánh giá mặt thành công của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề cho giáo viên .................................................................................68
2.6.2. Đánh giá mặt hạn chế của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề cho giáo viên .........................................................................................69
2.7. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ......70
2.7.1. Thực trạng các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động
BDCM theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố
Hà Nội...............................................................................................................70
2.7.2. Thực trạng các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt
động BDCM theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành
phố Hà Nội........................................................................................................72
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
CHUYÊN MÔN THEO CHỦ ĐỀ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ
THỤC QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI .....................................74
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý ....................................74
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu .........................................................74


vii

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .........................................................74
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ............................................................75
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ ..........................................................75
3.2. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ..............76
3.2.1. Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề ngắn
hạn và dài hạn của nhà trường trên cơ sở cá nhân tự đăng ký..........................76
3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề có trọng tâm, trọng
điểm căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu nuôi dưỡng, giáo dục của trường mầm
non tư thục từng giai đoạn ................................................................................79
3.2.3. Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên một cách
khoa học ............................................................................................................83
3.2.4. Quản lý đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề ...................................................................................87
3.2.5. Động viên và khuyến khích việc tự bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề của giáo viên .........................................................................................91
3.2.6. Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên trường MNTT.............................................................................92
3.2.7. Quản lý việc thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích giáo viên
học tập, bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề ....................................................96
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .................................................................97
3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã
được đề xuất ........................................................................................................98
3.4.1. Quy trình khảo nghiệm ...........................................................................98
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm ..............................................................................99
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .......................................................................106
1. Kết luận ...........................................................................................................106
2. Khuyến nghị ....................................................................................................107
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN ..........................................................................109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................110
PHỤ LỤC


viii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1:

Số lượng trẻ cấp học mầm non quận Bắc Từ Liêm.............................34

Bảng 2.2:

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non .................................35

Bảng 2.3:
Bảng 2.4:

Số lượng đội ngũ CBQL, GV trường MN quận Bắc Từ Liêm ...........36
Thực trạng trình độ đào tạo của GVMN quận Bắc Từ Liêm ..............37

Bảng 2.5:

Thực trạng về độ tuổi của GV các trường MN quận Bắc Từ Liêm
năm học 2015 - 2016 ...........................................................................37

Bảng 2.7:

Sơ lược về khách thể chọn nghiên cứu ...............................................41

Bảng 2.8:

Thực trạng nhận thức của CBQL và giáo viên về vị trí vai trò

Bảng 2.9:

của BDCM theo chủ đề cho giáo viên trường mầm non tư thục ........44
Biểu hiện về vai trò của BDCM theo chủ đề cho giáo viên

Bảng 2.10:
Bảng 2.11:
Bảng 2.12:
Bảng 2.13:
Bảng 2.14:
Bảng 2.15:
Bảng 2.16:

Bảng 2.18.
Bảng 2.19:
Bảng 2.20:

MNTT ..................................................................................................45
Bảng tổng hợp nhu cầu BDCM theo chủ đề của giáo viên
trường mầm non tư thục ......................................................................46
Tổng hợp số lượng đánh giá các chủ đề chuyên môn cần BDCM
theo chủ đề cho giáo viên ....................................................................47
Thực trạng về nội dung bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho
giáo viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội .....49
Thực trạng về hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho
giáo viên ..............................................................................................53
Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên mầm non quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội...........55
Đánh giá mức độ phù hợp về thời gian tổ chức BDCM theo chủ
đề cho GVMN .....................................................................................56
Thực trạng hình thức kiểm tra, đánh giá sau các đợt bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục quận
Bắc Từ Liêm ........................................................................................57
Những biện pháp Hiệu trưởng đã sử dụng trong công tác quản lý
hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên MNTT ..........................59
Thực trạng xây dựng kế hoạch BDCM theo chủ đề cho giáo viên .....62
Công tác tổ chức hoạt động BDCM theo chủ đề cho GV trường
MNTT ..................................................................................................64


ix

Bảng 2.21:

Thực trạng chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên .......65

Bảng 2.22:

Công tác quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động BDCM theo
chủ đề cho giáo viên MNTT ...............................................................67
Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động BDCM

Bảng 2.24:

theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố
Hà Nội .................................................................................................72
Bảng 3.1:

Tổng hợp ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp đã đề xuất.........99

Bảng 3.2:
Bảng 3.3:

Tổng hợp ý kiến về tính khả thi của các biện pháp đề xuất ..............101
Tổng hợp kết quả về tính cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp ...................................................................................................103

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1: Đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý ......................100
Biểu đồ 3.2: Đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp đã đề xuất của 130
thể nghiệm .........................................................................................102
Biểu đồ 3.3: Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp .....104

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Cấu trúc hệ thống quản lý ........................................................................11
Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ của các chức năng trong chu trình quản lý .........................13
Sơ đồ 1.3: Quản lý Giáo dục mầm non .....................................................................15
Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ giữa các biện pháp ..............................................................98


1

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến lĩnh vực
Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng
định: “Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhân lực và bồi dưỡng
nhân tài. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo phải được ưu tiên và đi trước. Mục tiêu cốt
lõi của GD&ĐT là hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực con người Việt
Nam. Phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức và tư duy về giáo dục và đào tạo;
về công tác quản lý giáo dục; về nội dung, phương pháp giáo dục; hình thức và
phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục; cơ chế, chính sách đầu tư tài chính”.
Nhằm thực hiện chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhiều chính sách
ưu đãi cho giáo dục mầm non đã được Chính phủ ban hành, đặc biệt là chú trọng
đến công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non sâu rộng
trong cộng đồng, huy động xã hội hóa trong cộng đồng dân cư cùng chăm lo đầu tư
cho giáo dục.
Quyết định số 711/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 6 năm
2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 với quan điểm chỉ đạo
là: “Thực hiện các chính sách ưu đãi về vật chất và tinh thần tạo động lực cho các
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là giáo viên mầm non; có chính sách đặc
biệt nhằm thu hút các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín
trong và ngoài nước tham gia phát triển giáo dục… Khuyến khích các tổ chức, cá
nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài đầu tư, tài
trợ cho giáo dục…” hoàn toàn phù hợp với xu thế chung trên thế giới hiện nay về
phát triển nền giáo dục quốc dân. Đó là sự huy động toàn xã hội làm giáo dục, động
viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản
lý của Nhà nước, là một quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam xã hội
chủ nghĩa đối với sự nghiệp phát triển giáo dục hướng tới công tác giáo dục thực sự
là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân.


2

Trong văn bản số: 4358/BGDĐT-GDMN của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đã ghi rõ: “Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
CBQL, GVMN thực hiện Chương trình GDMN điều chỉnh. Đổi mới sinh hoạt
chuyên môn, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, khối, tổ, nhóm,
tập trung, qua mạng; coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động
chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN.
Nâng cao năng lực CBQL, GVMN ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc,
giáo dục trẻ…Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối
với trẻ”.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, giáo dục mầm non đã có
những bước phát triển không ngừng. Sự phát triển về quy mô trường lớp được mở
rộng nhanh chóng, bên cạnh các trường công lập là các loại hình trường ngoài công
lập - trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và ở trên địa
bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng. Điều này đã giúp việc tăng tỉ lệ huy động trẻ mầm
non đến trường, lớp, phần nào giúp việc giảm tải trong các trường mầm non công
lập, đặc biệt tại các thành phố lớn, các khu vực đông dân cư, những nơi chưa được
nhà nước đầu tư xây dựng các trường mầm non trên địa bàn.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt
nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ của trẻ em. Giáo dục mầm non có ảnh
hưởng lớn đến việc tạo dựng cho trẻ thơ một nhân cách phát triển toàn diện. Chính
vì lẽ đó việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non đang là một trong những mối quan
tâm hàng đầu của cả nhân loại.
Trong báo cáo giám sát toàn cầu về giáo dục cho mọi người năm 2005,
UNESCO đã đánh giá: “Những năm đầu của cuộc sống là giai đoạn chủ yếu của
phát triển trí tuệ, nhân cách và hành vi”,“Bằng chứng cho thấy rằng, việc chăm sóc
giáo dục trẻ ở lứa tuổi trước tuổi học có liên quan đến việc phát triển nhận thức và
xã hội tốt hơn”.


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×