Tải bản đầy đủ

de 4 sinh hoc ki 2 lop 10

Trường THCS&THPT Như Thanh
Họ và tên:
Lớp:

KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN SINH HỌC - Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề số 4

A TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng:
Câu
1
2
3
4
5 6
7
8
Đáp án


9

10

11

12

13

14

Câu 1: Trong cấu tạo của virut Capsome là:
A. Vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị protein
B. Các phân tử axit nucleic
C. Vỏ bọc ngoài virut
D. Nucleocapsit
Câu 2: Nếu bắt đầu nuôi 13 tế bào vi khuẩn thì sau 3 giờ, lượng tế bào đạt được là 208.
Thời gian thế hệ là bao nhiêu?
A. 60 phút.
B. 30 phút.
C. 45 phút.
D. 120 phút.
Câu 3: Kết thúc lần phân bào I trong giảm phân, các nhiễm sắc th ể trong t ế bào ở
trạng thái:
A. Đơn, dãn xoắn
B. Kép, dãn xoắn C.Đơn, co xoắn
D. Kép,co xo ắn
Câu 4: Trong nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần th ể vi khu ẩn đ ạt
cực đại và không đổi ở pha:
A. Cân bằng và luỹ thừa.
B. Tiềm phát và suy vong.
C. Tiềm phát và luỹ thừa.
D. Luỹ thừa.
Câu 5: Ở kỳ đầu của giảm phân I, các nhiễm sắc th ể có đ ặc đi ểm nào khác so v ới quá
trình nguyên phân?
A. Co xoắn dần lại
C. Gồm 2 crômatit dính nhauB. Tiếp hợp
D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 6.Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
A. Thời gian giữa hai lần phân bào liên tiếp
B. Thời gian kì trung gian
C. Thời gian của quá trình nguyên phân
D. Thời gian của các quá trình chính thức trong m ột l ần nguyên phân
Câu 7: Chu trình nào sau đây xảy ra trong pha tối của quá trình quang h ợp?
A. Chu trình Canvin
B. Chu trình Crep
C. Chu trình Cnop
D. Cả A, B, C
Câu 8: Sản phẩm của quá trình lên men lactic dị hình là :
A. axit lactic; O2.
C. axit lactic, etanol, axit axetic, CO2.
B. axit lactic.
D. C ả A , C đúng
Câu 9: Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn C và nguồn năng l ượng là :
A. chất hữu cơ, ánh sáng.
C. chất hữu cơ, hoá học.
B. CO2, ánh sáng
D. CO 2, hoá học.
Câu 10. Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút . S ố t ế
bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu ?
A. 8
B.32
C.16
D.64
Câu 11: Hệ gen của virut là
A. ADN hoặc ARN
B. ADN, ARN, protein
C. ARN, protein
D. Nucleocapsit
Câu 12: Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là
A. axit lactic

C. axetyl – CoA

B. axit axetic

D. glucozo

Câu 13: Vi sinh vật khuyết dưỡng có đặc điểm là:
A Không tự tổng hợp được các nhân tố sinh tr ưởng


B Tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng
C Có thể có hoặc không tổng hợp được các nhân tố sinh tr ưởng
D Đáp án khác

Câu 14: Trong pha sáng, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ:
A. Quá trình quang phân li nước
B. Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành trạng thái kích đ ộng
C. Hoạt động của chuỗi truyền electron
D. Sự hấp thụ năng lượng của nước
B. TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm): Trình bày đặc điểm giai đoạn phân chia nhân c ủa quá trình nguyên
phân?
Câu 2 (1 điểm): Có thể nuôi virut trong môi tr ường nhân tạo nh ư vi khu ẩn đ ược
không? Vì sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×