Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dạy học môn SINH học 7 chuẩn kiến thức kỹ năng mới nhất

Lớp 7
Cả năm: 37 tuần – 70 tiết
Học kỳ I: 19 tuần – 36 tiết
Học kỳ II: 18 tuần – 34 tiết
TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương

pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

SINH HỌC 7HỌC KÌ I:19 tuần thực dạy 38 tiết
Tiết
1

Bài 1
Thế giới động vật
đa dạng phong phú

Tiết
2

Bài 2
Phân biệt ĐV với
TV. Đặc điểm
chung của ĐV

Tiết
3

Chương
I:
Ngành
Động Vât
Nguyên
Sinh

Bài 3
TH quan sát một
số động vật


nguyên sinh

- chứng minh được đa dạng
phong phú của động vật thể hiện
ở số loài và môi trường sống

- Động não
Phần
- Vấn đáp1,2
tìm tòi
- Trực quan
- Phân biệt ĐV với TV, thấy được
-Trình bày 1
điểm chung và riêng của chúng.
phút
- Các đặc điểm chung của ĐV.
-Dạy học
- Phân biệt ĐVKXS và ĐVCXS, Phần 2
nhóm
- Vai trò của chúng trong thiên
- Vấn đápnhiên và trong đời sống con
tìm tòi
người.
- Học sinh thấy được ít nhất hai Cả bài
.-Thí
đại diện điển hình cho ngành
nghiệm, thực
ĐVNS là: Trùng roi và trùng đế
hành
giày.
-Dạy học
- Phân biệt được hình dạng, cách
nhóm
di chuyển của hai đại diện này
- Vấn đáptìm tòi
1

Tranh vẽ
H 1.1, H1.2,
H 1.3, H 1.4

Tranh vẽ H
2.1, H 2.2

K. H. vi, lam
kính, ống hút.
Mẫu vật.

- Vấn
đáp,tìm
tòi….

Tư duy
độc lập,
Vấn
đáp,.
Tư duy
độc lập,
Quan
sát,
Vấn
đáp,.


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

Bài 4
Trùng roi
Tiết
4

(- Không dạy mục 1
(phần I): cấu tạo và di
chuyển và mục 4: tính
hướng sáng
- Không yêu cầu HS
trả lời: câu hỏi 3
trang 19)

- Hs nêu được đặc điểm dinh
dưỡng, sinh sản của trùng roi
xanh,
-HS thấy được bước chuyển quan
trọng từ động vật đơn bào đến
động vật đa bào qua đại diện là
tập đoàn trùng roi.

Phần
2,3

.-Trình bày 1
Tư duy
phút
độc lập,
-Dạy học
Tranh phóng to
Trực
nhóm
H4.1, H4.2,
quan,
- Vấn đápH4.3
tìm tòi
tìm tòi
Vấn
đáp,.

Phần
1,2

-Trình bày 1
Tư duy
phút
độc lập,
-Dạy học
Tranh phóng to
Trực
nhóm
H5.1, H5.2,
quan,
- Vấn đápH5.3
tìm tòi
tìm tòi
Vấn
đáp,.

Bài 5

Tiết
5

Tiết
6

Trùng biến hình và
trùng giày
(- Không dạy mục 1
phần II: cấu tạo
- Không yêu cầu HS
trả lời câu hỏi 3 trang
22)

Bài 6
Trùng kiết lị và
trùng sốt rét

-Đặc điểm cấu tạo dinh dưỡng, di
chuyển, sinh sản của trùng biến
hình và trùng giày
- Thấy được sự phân hoá chức
năng các bộ phận trong tế bào
của trùng giày, đó kà biểu hiện
mầm sống của động vật đa bào.
- Đặc điểm cấu tạo của trùng kiết
lị và trùng sốt rét phù hợp với lối
sống kí sinh.
-Những tác hại do hai loại trùng
gây ra và cách phòng chống bệnh
sốt rét.
2

Phần
1,2

-Trình bày 1
phút
-Dạy học
nhóm
- Vấn đáptìm tòi

H6.1, H6.2,
H6.3, H6.4
-Bảng Phụ

Tư duy
độc lập,
Trực
quan,
tìm tòi
Vấn
đáp,.


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT
Tiết
7

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Bài 7
Đặc điểm chung
vai trò thực tiễn
của ĐVNS

- Đặc điểm chung của động vật
nguyên sinh
-Vai trò tích cực của động vật
nguyên sinh và tác hại của động
vật nguyên sinh gây ra.

(Không dạy: Nội dung
về trùng lỗ)

Tiết
8

Chương
Bài 8
II: Ngành
Thuỷ tức
(- Không dạy cột cấu
Ruột
Khoang tạo và chức năng:

Bảng trang 30.
- Không yêu cầu HS
trả lời câu hỏi 3 trang
32

Bài 9
Tiết
9
Tiết
10

Đa dạng của ngành
ruột khoang
Bài 10
Đặc diểm chung
vai trò của ngành
ruột khoang

- Đặc điểm hình dạng, cấu tạo
dinh dưỡng và cách sinh sản của
thuỷ tức đại diện cho ngành RK
là ngành động vật đa bào đầu
tiên.

- Sự đa dạng của ngành ruột
khoang được thể hiện ở cấu tạo
cơ thể,lối sống tổ chức cơ thể, di
chuyển
- Những đặc điểm chung của
ngành ruột khoang.
-Vai trò của ngành ruột khoang
trong tự nhiên và trong đời sống
3

Kiến
thức
trọng
tâm

Phần
1,2,3

Phần
1,2

Phần
1,2
Phần
1,2,3

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

-Trình bày 1
phút
Tranh phóng to
-Thảo luận
H7.1, H7.2
nhóm
-Bảng Phụ
- Vấn đáptìm tòi
-Trình bày
-Thảo luận
nhóm
- Vấn đáp
- tìm tòi

-Thảo luận
nhóm
- Vấn đáptìm tòi
-Thảo luận
nhóm
- Vấn đáptìm tòi

Tranh H8.1,
H8.2

Tranh vẽ H9.1,
H9.2, 3
-Bảng Phụ
Tranh phóng to
H10.1
-Bảng Phụ

Đinh
hướng
phát
triển

- Vấn
đáptìm tòi
-Thảo
luận
nhóm
- Vấn
đáptìm tòi
-Thảo
luận
nhóm
- Vấn
đáptìm tòi
-Thảo
luận
nhóm
- Vấn
đáp-


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển
tìm tòi

Tiết
11

Tiết
12

Chương
III:
Các
Ngành
Giun

Bài 11
Sán lá gan
(Không dạy: Phần ▼
trang 41 và phần
bảng trang 42)

Bài 12
Một số giun dẹp
khác. Đặc điểm
chung của giun
dẹp
(Không dạy mục II:
Đặc điểm chung)

Tiết
13

Tiết
14

Bài 13
Giun đũa

Bài 14
Một số giun tròn
khác. Đặc điểm

- Nêu được đặc điểm nổi bật của
ngành giun dẹp là cơ thể có đối
xứng hai bên
-Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan
thích nghi đời sống kí sinh
-Biện pháp phòng chống bệnh
sán lá gan cho vật nuôi
- Nắm được hình dạng, vòng đời
của một số giun dẹp kí sinh.
-Các đại diện của ngành giun dẹp
-Đặc điểm chung của ngành giun
dẹp
-Tác hại của một số giun dẹp kí
sinh và cách phòng tránh
- Đặc điểm cơ bản về cấu tạo di
chuyển, dinh dưỡng và sinh sản
của giun đũa thích nghi với đời
sống kí sinh
-Tác hại của giun đũa và cách
phòng chống
- Nêu được một số giun tròn, đặc
biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây
bệnh và các biện pháp phòng
4

Phần
1,2

Phần
1,2

Phần
1,2

Phần
1,2

Vấn đáp, tim
tòi, trực
quan

Thảo luận
nhóm
Trực quan,
tìm tòi
Vấn đáp, tìm
tòi.

H11.1, 2
-Bảng Phụ

Vấn
đáp, tim
tòi, trực
quan

Tư duy
độc lập,
Trực
H12.1,2,3
quan,
-Bảng Phụ
tìm tòi
Vấn
đáp,.
Thảo
Thảo luận
luận
nhóm
nhóm
Trực quan,
H13.1, H13.2,
Trực
tìm tòi
H13.3, H13.4
quan,
Vấn đáp, tìm
Vấn
tòi.
đáp,
Thảo luận
Tranh một số
.Trực
nhóm
giun tròn, bảng quan
Trực quan,
đặc điểm
Vấn


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

chung của giun
tròn (Không dạy mục

tránh.
- Đặc điểm chung của ngành giun
tròn-

II: Đặc điểm chung)

Kiến
thức
trọng
tâm

Bài 15
Giun đất

Tiết
15

- Đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng,
sinh sản của giun đất đại diện của
ngành giun đốt
(Không dạy lý thuyết).
-Đặc điểm tiến hoá hơn của giun
Thực hành: Quan sát
cấu tạo ngoài và hoạt
đốt so với giun tròn.
động sống của giun
-Vai trò của giun đất.

Phần
1,2

đất.

Bài 16
Tiết
16

Tiết
17

TH: mổ và quan
sát giun đất
Bài 17
Một số giun đốt
khác. Đặc điểm
chung của giun đốt
(Không dạy mục II:
Đặc điểm chung)

Tiết

Kiểm tra

- Chỉ rõ cấu tạo ngoài, vòng tơ
quanh mỗi đốt, đai sinh dục, lỗ
miệng, lỗ hậu môn, sinh dục
- HS mổ được giun đất, tìm một
số nội quan.
- Rèn thao tác mổ ĐVKXS, sử
dụng tốt các dụng cụ mổ
- Một số đại diện giun đốt và đặc
điểm phù hợp với lối sống.
-ĐĐ chung và vai trò của ngành
giun đốt.
-Nội dung kiến thức từ đầu học
5

Cả bài

Phần
1,2

Đinh
Chuẩn bị của hướng
GV, HS
phát
triển
đáp .tìm
tìm tòi
chung của
tòi
Vấn đáp, tìm
ngành giun
Thảo
tòi.
tròn
luận
.Trực
.Trực quan
quan
tìm tòi
H15.1→H15.5 tìm tòi
Vấn đáp .tìm Mẫu vật: giun
Vấn
tòi
đất
đáp .
Thảo luận
Thảo
luận
Phương
pháp giáo
dục

Thí nghiệm,
thực hành
- Trực quan

Mẫu vật: giun
đất lớn; bộ đồ
mổ, cồn loãng

Dạy học
nhom
Trực quan
Vấn đáp tìm
tòi

H17.1, H17.2,
H17.3
-Bảng Phụ

Học sinh độc

Đề kiểm tra

Kĩ Trực
quan
Vấn
đáp tìm
tòi
Trực
quan
Vấn
đáp tìm
tòi


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT
18

Tiết
19

Chương
IV:
Ngành
Thân
Mềm

Bài dạy

Mục tiêu của bài

1 tiết

kỳ đến tiết 17
Tổng hợp kiến thức
- Kĩ năng viết , tái hiện, loại
suy…

Bài 18
Trai sông

-Biết được đặc điểm trai sông .
-cấu tạo thích nghi với đời sống
ẩn mình trong bùn cát.
-Đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản
của trai sông

Kiến
thức
trọng
tâm

Tiết
20

Tiết
21

Tiết
22

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

lập làm bài

Phần
1,2

Bài 19

-Đặc điểm một số đại diện của
ngành thân mềm.
Một số thân mềm
-Sự đa dạng của ngành thân
khác (Không dạy lý
mềm.
thuyết)
-Ý nghĩa của một số tập tính thân
Thực hành: Quan sát
mềm
một số thân mềm

Phương
pháp giáo
dục

Phần
1,2,3

-Quan sát cấu tạo đặc trưng của
một số đại diện.
Bài 20
-Phân biệt cấu tạo chính của thân
TH: Quan sát một
mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu Cả bài
số thân mềm (tiếp
tạo trong.
theo)
- Sử dụng kính lúp, quan sát đối
chiếu mẫu vật với tranh vẽ
Bài 21
-Sự đa dạng của ngành thân
Phần
Đặc điểm chung và mềm.
1,2
6

Trực quan
Vấn đáp tìm
tòi

Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm
Trực quan
Thực hành
Quan sát
Nghiên cứu
Thảo luận
nhóm
. Quan sát
Nghiên cứu

H18.2, H18.3,
H18.4
Mv: trai sông

H19.1→H19.7
Mẫu vật: ốc
sên

Mẫu trai mực
mổ sẵn
-Bảng Phụ
Tranh phóng to
H21.1

Trực
quan
Vấn
đáp tìm
tòi
Quan
sát
Nghiên
cứu
Thảo
luận
nhóm
Quan
sát
Nghiên
cứu
Thảo
luận
nhóm
. Quan
sát


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

vai trò của thân
mềm

Tiết
23

Chương
Bài 22
V: Ngành
Tôm sông
Chân
(không dạy lý thuyết).
Khớp
- Lớp
Giáp xác

Tiết
24
Tiết
25

Thực hành: Quan sát
cấu tạo ngoài và hoạt
động sống của tôm
sông.

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

-Đặc điểm chung và ý nghĩa thực
tiễn của ngành thân mềm.

Đặc điểm của ngành chân khớp,
lớp giáp xác.
-Đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm
thích nghi với đời sống ở nước.
-Các đặc điểm dinh dưỡng, s s
của tôm sông.

Chuẩn bị của
GV, HS

tìm tòi
Thảo luận
nhóm

-Bảng Phụ

. Quan sát
Nghiên cứu
Phần 2
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

-Mổ và quan sát cấu tạo trong
nhận biết phần gốc chân ngực và
Bài 23
các lá mang, một số nội quan của
TH: mổ và quan
Cả bài
tôm.
sát tôm sông
- Mổ ĐVKXS, Sử dụng dụng cụ
mổ
Bài 24
-Một số đặc điểm về cấu tạo và
Phần
Đa dạng và vai trò lối sống của các đại diện giáp xác
1,2
của lớp giáp xác
thường gặp.
-Vai trò thực tiễn của lớp giáp xác

7

Phương
pháp giáo
dục

Mẫu vật: tôm
sông sống và
chín
-Bảng Phụ

Đinh
hướng
phát
triển
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
nhóm
. Quan
sát
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
nhóm

Thực hành,
thí nghiệm
nghiên cứu

Tôm sống sống
2 con; bộ đồ
mổ và kính lúp

Thảo
luận
nhóm

Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

H24.1→H24.7
-Bảng Phụ

. Quan
sát
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển
luận

Tiết
26

Tiết
27

Tiết
28

Tiết
29

Lớp Hình
nhện

Lớp Sâu
bọ

Bài 25
Nhện và sự đa
dạng của lớp hình
nhện
Bài 26
Châu chấu- (Mục
III. Dinh dưỡng:
Không dạy hình 26.4
- Không yêu cầu HS
trả lời câu hỏi 3 trang
88)

Bài 27
Đa dạng và đặc
điểm chung của
lớp sâu bọ
Bài 28
TH : Xem băng
hình về tập tính

Đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện
và một số tập tính của chúng.
-Sự đa dạng của hình nhện và tập
tính của chúng.

Đặc điểm cấu tạo ngoài của châu
chấu liên quan đến sự di chuyển.
-Đặc điểm cấu tạo trong,dinh
dưỡng, sinh sản và phát triển của
châu chấu.
-Nêu được sự đa dạng của lớp sâu
bọ.
-ĐĐC của lớp sâu bọ.
-Vai trò thực tiễn của sâu bọ.
Bài tập trong vở bài tập.
-Một số bài tập nâng cao.
- Tổng hợp kiến thức
8

Phần
1,2

Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

H25.1→H25.5
-Bảng Phụ

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

con châu chấu.
H26.1→H26.4

Phần
1,2,3

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

H27.1→H27.7
-Bảng Phụ

Cả bài

Thảo luận
nhóm
Luyện tập

Câu hỏi

. Quan
sát
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
. Quan
sát
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
. Quan
sát
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
Thảo
luận
nhóm


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Phần
1,2

Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

sâu bọ

Tiết
30

Tiết
31

Tiết
32
Tiết
33

Chương
VI:
Ngành
ĐVCXS
Lớp Cá

Đặc điểm chung của ngành chân
Bài 29
khớp.
Đặc điểm chung và
-Sự đa dạng của ngành chân
vai trò của ngành
khớp.
chân khớp
-Vai trò thực tiễn của ngành chân
khớp.
Bài 31
Thực hành Quan
sát
Cá chép
(không dạy lý thuyết).
Thực hành: Quan sát
cấu tạo ngoài và hoạt
động sống của cá.

Bài 33
Cấu tạo trong của
cá chép
Bài 34
Sự đa dạng và
ĐĐC của lớp cá

Đặc điểm đời sống của cá chép.
-Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá
chép thích nghi với đời sống dưới
nước.

- Vị trí các hệ cơ quan của cá
chép
-Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá
thích nghi với đời sống ở nước.
-Sự đa dạng của cá. Đặc điểm
phân biệt lớp cá sụn, lớp cá
xương.
-Đặc điểm chung của lớp cá.
9

H29.1→H29.5
-Bảng Phụ

Phần
1,2

.
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Mẫu vật: cá
chép.
Tranh cấu tạo
ngoài

Phần
1,2

Quan sát
Nghiên cứu
Thảo luận
nhóm

Tranh cấu tạo
trong của cá
chép

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi

Tranh một số
loài cá

Quan
sát ,
Thảo
luận
nhóm
Quan
sát
Nghiên
cứu
Thảo
luận
nhóm
….
Quan
sát,
Thảo
luận
nhóm
. Quan
sát
Nghiên
cứu tìm
tòi


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

-Xác định được vị trí và nêu rõ
vai trò một số cơ quan của cá trên
Cả bài
mẫu mổ
- Mổ mẫu vật, trình bày mẫu mổ

Thực hành
theo nhóm
Quan sát

Kiến
Kiến thức từ chương I đến tiết 44 thức từ
Ôn tập học kỳ I
Kĩ năng tái hiện kiến thức, kĩ
chươn
(Ôn phần ĐVKXS)
năng trình bày….
g I đến
tiết 44

Vấn đáp tái
hiện
Tổng hợp
kiến thức.

Bài dạy

Bài 32
Tiết
34

Thực hành :
Mổ cá

Tiết
35

Tiết
36
Tiết
37
Tiết
38

Kiểm
tra học kỳ I
Lớp
Lưỡng


Bài 35
Ếch đồng
Bài 36
TH:Quan sát cấu
tạo trong của ếch
đồng trên mẫu mổ

Mục tiêu của bài

1) Kiến thức học kì I
2) kĩ năng viết, tổng hợp kién
thức….
-Các đặc điểm đời sống của ếch
đồng.
-Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch
thích nghi với đời sống vừa ở
nước, vừa ở cạn.
-Nhận dạng các cơ quan của ếch
trên mẫu mổ.
-Tìm những cơ quan , hệ cơ quan
của ếch
10

Trình bày
vào giấy
Phần
1,2
Cả bài

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

Nghiên
cứu
,nhóm
Quan
sát
Kĩ năng
tái hiện
Câu hỏi và đáp
kiến
án
thức, kĩ
năng
trình
bày….
cá chép; bộ đồ
mổ
Bảng Phụ

Đề kiểm tra

Quan sát
Nghiên cứu
Thảo luận
nhóm

Tranh cấu tạo
ngoài
-Bảng Phụ

Hoạt động
nhóm Quan
sát

Mẫu mổ ếch

Hoạt
động
nhóm
,tư duy
độc lập
Hoạt
động
nhóm
Quan
sát


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Bài 37
Tiết
39

Đa dạng và ĐĐC
của lớp lưỡng cư
Lớp Bò
Sát

Tiết
40

Tiết
41
Tiết
42

Bài 38
Thằn lằn bóng
đuôi dài

Bài 39
Cấu tạo trong của
thằn lằn
Bài 40
Sự đa dạng và
ĐĐC của lớp bò
sát
Phần lệnh ▼(Mục I. Đa
dạng của bò sát): Không

Mục tiêu của bài

-Sự đa dạng của lưỡng cư về
thànhphần loài, môi trường sống
và tập tính của chúng.
-Vai trò của lưỡng cư.
-Đặc điểm chung của lưỡng cư.
-Đặc điểm đời sống của thằn lằn
bóng đuôi dài.
-Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn
lằn bóng đuôi dài
-Mô tả cách di chuyển của thằn
lằn.
-Các đặc điểm cấu tạo trong của
thằn lằn phù hợp với đời sống
hoàn toàn ở cạn.
-So sánh với lưỡng cư để thấy
được sự hoàn thiện của các cơ
quan của bò sát.
-Sự đa dạng của bò sát thể hiện ở
các loài, môi trường sống, lối
sống.-Đặc điểm chung của bò sát.
-Lý do sự phồn thịnh và diệt
vong của khủng long.
-Vai trò của bò sát trong tự nhiên
và đời sống
11

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
Thảo luận
nhóm

H37.1→H37.5
-Bảng Phụ

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

cấu tạo trong,
bộ xương ếch
và thằn lằn

-. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi

Tranh một số
loài khủng
long

Phần
1,2,3

Thảo luận
nhóm

Tranh cấu tạo
ngoài của thằn
lằn

Đinh
hướng
phát
triển
. Quan
sát
Nghiên
cứu
Thảo
luận
nhóm
Thảo
luận
nhóm.t
ư duy
đôc
lập..
. Quan
sát
So
sánh…
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
nhóm


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Tranh cấu tạo
ngoài, mô hình
-Bảng Phụ

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Tranh cấu tạo
trong, mô hình
bộ não

-Các đặc điểm đặc trưng của các
nhóm chim thích nghi với đời
sống từ đó thấy được sự đa dạng
của chim.
-Đặc điểm chung và vai trò của
chim.

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

H44.1→H44.3
-Bảng Phụ

Hoạt
động
nhóm
Quan
sát

-Nhận biết một số đặc điểm của

Cả bài

Hoạt động

Mẫu mổ chim

Hoạt

Mục tiêu của bài

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

yêu cầu HS trả lời

Tiết
43

Tiết
44
Lớp
Chim

Bài 43
Cấu tạo trong của
chim bồ câu

-Hoạt động các cơ quan dinh
dưỡng, thần kinh thích nghi với
đời sống bay.
-Điểm sai khác trong cấu tạo của
chim bồ câu so với thằn lằn.

Bài 44
Đa dạng và ĐĐC
của chim bồ câu
Phần lệnh ▼: Đọc
bảng và hình 44.3
(dòng 1 trang 145):
Không yêu cầu HS trả
lời
- Không yêu cầu HS
trả lời câu hỏi 1 trang
146

Tiết
45

Tiết

Bài 41
Chim bồ câu

-Đặc điểm đời sống, cấu tạo
ngoài của chim bồ câu.
-Đặc điểm cấu tạo ngoài của
chim bồ câu thích nghi với đời
sống bay lượn.

Lớp

Bài 42

12

Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
nhóm
Nghiên
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
nhóm..


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT
46

Chim-

Bài dạy

Mục tiêu của bài

TH: quan sát bộ
xương, mẫu mổ
chim bồ câu

xương chim thích nghi với đời
sống bay.
-Xác định các cơ quan tuần hoàn,
hô hấp, tiến hóa, bài tiết, sinh sản
trên mẫu mổ chim bồ câu.

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

nhóm
Quan sát

bồ câu, bộ
xương chim.
-Bảng Phụ

động
nhóm
Quan
sát

Lớp Thú
Tiết
47

Tiết
48

Tiết
49

Bài 46
Thỏ

Bài 47
Cấu tạo trong của
thỏ

Bài 48
Sự đa dạng của
thú: bộ thú huyệt,
bộ thú túi. –

-Đặc điểm về đời sống và hình
thức sinh sản của thỏ.
-Cấu tạo ngoầi của thỏ thích nghi
với đời sống và tập tính lẫn trốn
kẻ thù.

Phần
1,2

-Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của bộ
xương và hệ cơ liên quan đến sự
di chuyển của thỏ.
-Vị trí, thành phần chức năng của Phần 2
các cơ quan dinh dưỡng. -Chứng
minh bộ não của thỏ tiến hoá hơn
động vật đã học.
-Sự đa dạng của lớp thú thể hiện
ở số loài, số bộ, tập tính của
chúng.
-Sự thích nghi về hình thái cấu
tạo với những điều kiện sống
13

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm
. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

. Quan
sát
Nghiên
H46.2, H46.3;
cứu tìm
mô hình thỏ.
tòi
-Bảng Phụ
Thảo
luận
nhóm
H47.2, bộ
. Quan
xương thỏ,
sát
thằn lằn.
Nghiên
-Bảng Phụ
cứu tìm
tòi
Thảo
luận
nhóm
Tranh phóng to Nghiên
H48.1, H48.2
cứu,
Thảo
luận
nhóm


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy
Không dạy: Phần
lệnh ▼ (phần II. Bộ
Thú túi) trang 157
- Không yêu cầu HS
trả lời: Câu hỏi 2
trang 158

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

Tranh cá voi,
dơi
-Bảng Phụ

Nghiên
cứu,
Thảo
luận
nhóm

Tranh SGK

Nghiên
cứu,
Thảo
luận
nhóm

khác nhau.

Bài 49
Tiết
50

Sự đa dạng của
thú: bộ Dơi, bộ cá
voi.
- Không dạy: Phần
lệnh ▼ trang 160

Tiết
51

Tiết
52

Bài 50
Sự đa dạng của
thú: bộ ăn sâu bọ,
bộgặmnhấm, bộ ăn
thịt. - Không dạy: Phần
lệnh ▼ trang 164
- Không yêu cầu HS
trả lời câu hỏi 1 trang
165

Bài 51
Sự đa dạng của
thú: Bộ móng

-Đặc điểm cấu tạo của dơi và cá
voi phù hợp với điều kiện sống.
-Một số tập tính của dơi và cá
voi.

-Cấu tạo thích nghi với đời sống
của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú gặm
nhấm, bộ thú ăn thịt.
-Phân biệt từng bộ thú thông qua
những đặc điểm cấu tạo đặc
trưng.
-Những đặc điểm cơ bản của thú
móng guốc và phân biệt bộ guốc
chẵn, bộ guốc lẻ.
14

Phần
1,2

Quan sát, so
sánh

Phần
1,2

Quan sát
tranh
.Nghiên cứu
tìm tòi. Thảo
luận nhóm

Phần
1,2

Quan sát, so Tranh phóng to
sánh
lợn, bò, tê giác. Nghiên
Nghiên cứu
-Bảng Phụ
cứu,


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

guốc, bộ linh
trưởng.
Tiết
53

Bài tập

Tiết
54

Bài 52
Thực hành

Tiết
55

Tiết
56

Kiểm tra
Chương
VII:
Sự Tiến
Hóa Của
ĐVCXS

Bài tập

Tiết
57

Bài 54
Tiến hoá về tổ
chức cơ thể

Tiết
58

Bài 55
Tiến hoá về sinh

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

-Đặc điểm bộ linh trưởng, phân
biệt được các đại diện của bộ linh
trưởng.

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Luyện giải bài tập SGK và bài
tập nâng cao
- Kĩ năng tổng hợp, suy luận..

Thảo
luận
nhóm,
Tư duy,
suy
luận..
Tư duy
Quan
sát…

Giải bài tập

Bài tập

Trình bày
bài

Đề kiểm tra
Ma trận
đáp án

Phần
1,2

Quan sát, so
sánh.
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

Tranh vẽ
H53.1, H53.2
Bảng phụ


duy,qua
n sát…

Phần
1,2

Quan sát, so
sánh, phân
tích, tư duy.

Tranh phóng to
H54.1

Tư duy
độc
lập….

Bảng SGK
Bảmg phụ

Tư duy
độc

Xem băng hình về đời sống và
tập tính của chim và thú
-Nội dung kiến thức đã học ở học
kỳ II
- rèn kĩ năng viết, tái hiện, tổng
hợp kiến thức
-Các hình thức di chuyển của
động vật.
-Sự phức tạp và phân hoá của cơ
quan di chuyển.
-Ý nghĩa của sự phân hoá trong
đời sống của động vật.
-Mức độ phức tạp dần trong tổ
chức cỏ thể của các lớp động vật
thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo
và chuyên hoá về chức năng.
-Sự tiến hoá về các hình thức sinh
sản ở động vật từ đơn giản đến
15

Đinh
hướng
phát
triển

Phần
1,2

Thảo luận


Tiết
60

Tiết
61
Tiết
62

TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT
Tiết
59

Bài dạy

Mục tiêu của bài

phức tạp (Sinh sản vô tính đến
sinh sản hữu tính)
sản
-Sự hoàn chỉnh các hình thức ss
hữu tính.
-Bằng chứng chứng minh mối
quan hệ giữ các nhóm động vật là
Bài 56
các di tích hoá thạch.
Cây phát sinh giới
-Vị trí quan hệ họ hàng của các
động vật.
nhóm động vật trong cây phát
sinh động vật.
Chương
-Đa dạng sinh học thể hiện ở số
VIII:
loài, khả năng thích nghi cao ở
Bài 57
Động Vật
động vật với các điều kiện sống
Đa dạng sinh học.
Và Đời
khác nhau.
Sống
Con
-Sự đa dạng sinh học thể hiện ở
Người
môi trường nhiệt đới gió mùa cao
Bài 58
hơn ở đới lạnh và đới nóng là do
Đa dạng sinh học
khí hậu phù hợp với mọi loài sinh
(tt)
vật..
Bài 59
Biện pháp đấu
tranh sinh học

-Khái niệm đấu tranh sinh học
-Các biện pháp chính trong đấu
tranh sinh học là sử dụng các loại
thiên địch.
-Những ưu điểm và nhược điểm
16

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

nhóm
Tư duy
Quan sát, so
sánh.

Đinh
hướng
phát
triển
lập,ghi
nhớ..

Tranh sơ đồ
H51.1

Tư duy
độc
lập,ghi
nhớ..

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

Tranh phóng to
H58.1,H58.2

Tư duy
độc
lập,ghi
nhớ..

Phần
1,2

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm

Tư liệu về đa
dạng sinh học
Bảng phụ


duy,qua
n sat

H59.1, tư liệu
về đấu tranh
sinh học.

Tư duy,
Thảo
luận
nhóm..

Phần
1,2

Phần
1,2

Thảo luận
nhóm

. Quan sát
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận
nhóm


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

Phần
1,2

Quan sát, so
sánh, phân
tích, tổng
hợp.

Tranh, tư liệu
động vật quý
hiếm

Tư duy
độc
lập,ghi
nhớ..

Phần
1,2

Phân tích,
tổng hợp

Sưu tầm thông
tin về một số
động vật có giá
trị

Quan
sát,tư
duy..

Phần
1,2

Phân tích,
tổng hợp
Nghiên cứu
tìm tòi
Thảo luận

Sưu tầm thông
tin về một số
động vật có giá
trị

Quan
sát,tư
duy..

của đấu tranh sinh học.

Tiết
63

Tiết
64

Tiết
65

-Khái niệm về động vật quý
hiếm.
Bài 60
-Mức độ tuyệt chủng của động
Động vật quí hiếm.
vật quý hiếm ở Việt Nam.
-Biện pháp bảo vệ động vật quý
hiếm.
Bài 61
-Thông tin từ sách báo, thực tiễn
Thực hành Tìm
sản xuất ở địa phương để bổ sung
hiểu một số động
kiến thức về một số động vật có
vật có tầm quan
tầm quan trọng thực tế ở địa
trọng đối với nền
phương.
KT ở đp
- Sưu tầm Phân tích, tổng hợp
-Thông tin từ sách báo, thực tiễn
Bài 62
sản xuất ở địa phương để bổ sung
Thực hành Tìm
kiến thức về một số động vật có
hiểu 1 số ĐV có
tầm quan trọng thực tế ở địa
tầm qtrọng đối với
phương.
nền ktế ở đphương

Tiết
66

Bài 63
Ôn tập học kỳ II

Tiết
67

Kiểm tra học kỳ II

1) Kiến thức học kỳ II
2) tái hiện , tư duy, tổng hợp…
1) Kiến thức tổng hợp đã ôn tập
2) kĩ năng viết, tái hiện tổng hợp
17

Tổng hợp
kiến thức
Trình bày

Câu hỏiĐáp án
Đề kiểm tra


TÊN
CHƯƠN
G

Tiết
PPCT

Bài dạy

Mục tiêu của bài

Kiến
thức
trọng
tâm

Phương
pháp giáo
dục

Phần
1,2

Tìm hiểu,
khám phá.

Phần
1,2

Tìm hiểu,
khám phá.

Phần
1,2

Tìm hiểu,
khám phá.

Chuẩn bị của
GV, HS

Đinh
hướng
phát
triển

Vợt bắt sâu bọ

Quan
sát,tư
duy..

Vợt bắt sâu bọ

Quan
sát,tư
duy..

Vợt bắt sâu bọ

Quan
sát,tư
duy..


Tiết
68

Bài 64
Thực hành: tham
quan thiên nhiên.

Tiết
69

Bài 65
Thực hành: tham
quan thiên nhiên.

Tiết
70

Bài 67
Thực hành: tham
quan thiên nhiên.

1) HS tham quan thiên nhiên ở
địa phương
2) Kĩ năng thu thập mẫu vật, sắp
xếp mâu vật
1) HS tham quan thiên nhiên ở
địa phương
2) Kĩ năng thu thập mẫu vật, sắp
xếp mâu vật
1) HS tham quan thiên nhiên ở
địa phương
2) Kĩ năng thu thập mẫu vật, sắp
xếp mâu vật
Làm mâu vật

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×