Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH HĐNGLL 8 chuẩn kỹ năng mới nhất

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
KHỐI 8
Năm Hoc: 2017-2018
Tháng

Chủ
điểm
tháng

Tên hoạt động

Tiết 1 :Tôi là
người HS lớp 8.

9

Truyền
thống
nhà
trường


Mục Tiêu

Phương Pháp

Định hướng
Chuẩn bị của GV/
năng lực được
HS
hình thành và
phát triển
- Hiểu vị trí, nhiệm - thảo luận
-Kỹ năng tự *Câu hỏi thảo luận:
vụ quan trọng của - Nghe báo cáo nhận thức về vị * Phiếu bầu, giấy
mình trong năm học và thảo luận
trí, vai trò của khổ lớn, bút lông.
lớp 8.
người học sinh
lớp 8.

Tiết 2 : Phát huy
truyền thống của
lớp, trường.

-Hiểu được truyền - Bản đồ tư duy
thống của lớp và - Thảo luận
của trường sau 2
năm học tập và rèn
luyện

Các kỹ năng
sống cơ bản
được giáo dục
trong hoạt động:

- Một số câu hỏi
thảo luận.
- Các tiết mục văn
nghệ.
- Giấy khổ lớn, bút


lông
- Các phiếu học tập

Tiết 3: Lễ giao
ước thi đua.

- Hiểu lời dạy của
Bác, hiểu nội dung
và ý nghĩa của giao
ước thi đua.

- Kỹ năng đặt
mục tiêu, lập các
kế hoạch thực
hiện các chỉ tiêu
thi đua

- Bản đăng ký thi
đua của tổ được
trình bày tóm tắt
trên giấy Khổ lớn
- Các câu hỏi thảo

-1-

-Trò chơi giáo
dục.
-Biểu đạt sáng
tạo


luận
10

11

Chăm
ngoan
học giỏi

Tiết 4: Hát về
mái trường và
quê hương.

- Khắc sâu tình
nghĩa mái trường,
thầy trò, về quê
hương.

-Biểuđạt sáng
tạo.
- Thảo luận
- Kể chuyện

- Kỹ năng ứng
xử với thầy cô
giáo, bạn bè, quê
hương.

- Những câu hỏi
dành cho thảo luận
- Bảng cho điểm của
ban giám khảo trên
giấy Khổ lớn

Tiết 5:Tổ chức
kỉ niệm Ngày
Nhà giáo Việt
Nam
20-11.

-Nhận thức được ý
nghĩa của ngày Nhà
giáo Việt Nam 2011.

- Trao đổi, thảo
luận, tâm sự
những kỉ niệm
học trò.
- Tặng hoa,
chúc mừng các
thày cô giáo.

- Lòng biết ơn
đối với các thày
cô giáo của các
thế hệ HS.

- Bản tóm tắt ý
nghĩa ngày Nhà giáo
Việt Nam 20-11.
- Lời chúc mừng
thày cô.

Tiết 6 : Sáng tác -Khắc sâu những
theo đề tài “Công biểu tượng cao đẹp
ơn thày cô”.
về thày cô giáo, về
tình nghĩa thày trò.

- Thi viết, vẽ...
dưới các thể
loại.
- Một số tiết
mục văn nghệ.

- Rèn luyện các
kĩ năng viết, vẽ
để phát huy năng
lực sáng tạo và
khă năng thẩm
mĩ của HS

- Giấy khổ lớn, mực,
bút vẽ...
- Vị trí trưng bày các
tác phẩm.
- Phần thưởng.

Tiết 7: Hát về
quê hương, đất
nước.

- Thi hát, múa,
ngâm thơ, kể
chuyện,
tiểu
phẩm...
- Thi sáng tác
thơ, phổ nhạc

-Tích cực tham
gia hoạt động
văn nghệ của
trường, lớp.

- Biểu điểm chấm.
- Bài hát, thơ, những
câu chuyện về anh
hùng, liệt sĩ, về quê
hương, đất nước.

Tôn sư
trọng
đạo

- Biết hát và tập
sáng tác bài hát, bài
thơ ca ngợi con
người, quê hương,
đất nước.
-2-


cho bài thơ của
mình.

12

1+2

Uống
nước
nhớ
nguồn

Tiết 8: Hội vui
học tập.

Hứng thú, vượt
khó, quyết tâm học
tập để đạt kết quả
cao.

- Giải thích một
số hiện tượng
khoa học trong
tự nhiên và xã
hội.

- Biết vận dụng
kiến thức đã học
vào cuộc sống và
biết giải thích
các hiện tượng
khoa học trong
tự nhiên và trong
xã hội.

- Một số câu hỏi, bài
tập, câu đố vui... của
các môn học và đáp
án.
- Một số tiết mục
văn nghệ, phần
thưởng.

Tiết 9: Thi tìm
hiểu về Đảng.

Nhận thức được ý
nghĩa ngày thành
lập Đảng (3/2); các
mốc lớn và sự kiện
lịch sử truyền thồng
vẻ vang của Đảng

- Động não
- Kỹ năng tìm
- Chúng em kiếm và xử lý
biết 3
thông tin về
- Thảo luận
Đảng

- Lịch sử ngày thành
lập Đảng (3/2/1930)
- Các sự kiện lịch sử
của Đảng

Tiết 10: Thi viết,
vẽ ca ngợi công
ơn Đảng và vẻ
đẹp của quê
hương.

- Củng cố và khắc
sâu công ơn của
Đảng đối với quê
hương, đất nước

- Giáo viên chủ
nhiệm nêu chủ
đề và yêu cầu
cuộc thi viết, vẽ
theo chủ đề
trên và những
qui định khác.

- Sản phẩm viết, vẽ
và địa điểm trưng
bày cho các tổ.
- Giấy bút, mực.

Mừng
Đảng
mừng
xuân

-3-

- Rèn luyện óc tư
duy, sáng tạo, trí
tưởng
tượng
phong phú, rèn
luyện các kĩ
năng như viết,
vẽ.


Tiết 11: Sinh
hoạt văn nghệ
mừng Đảng,
mừng xuân.

3

Hiểu

những

nét -

Trình

diễn - Rèn luyện kĩ - Những bài hát, bài

chính về vai trò của văn nghệ.

năng,

phong thơ, tiểu phẩm...

Đảng ở địa phương, - Trò chơi văn
nghệ.
về phẩm chất, thành

cách biểu diễn - Một số nhạc cụ
(nếu có
văn nghệ, làm

tích của các đảng

phong phú hơn

viên tiêu biểu ở địa

khả

phương.

nghệ của lớp.

năng

văn

Tiết 12: Giao lưu - Hiểu những nét
với Đảng viên
chính về vai trò của
tiêu biểu của
Đảng ở địa phương
trường (hoặc một
hoạt động khác
phù hợp).

- Yêu cầu HS
tìm hiểu các
phong trào ở
địa phương,
tình hình kinh
tế, văn hóa.

Tiết 13: Thi sáng - Nhận thức và cảm
tác về Đoàn.
nhận được những
biểu tượng tốt đẹp
về tổ chức Đoàn

- Thi viết, vẽ và - Tự hào và trân - Giấy, bút, mực...
trưng bày các
trọng những hình - Dịa điểm trưng bày
tác phẩm sáng ảnh, những biểu cacsanr phẩm.
tác của HS
tượng tốt đẹp về
tổ chức Đoàn, về
phong cách tốt
đẹp của người
đoàn viên.

Tiến
bước
-4-

- Tin tưởng ở
Đảng, tự hào về
quê hương.
- Học tập, rèn
luyện theo tấm
gương đảng viên
tiêu biểu.

- Câu hỏi giao lưu.
- Một số tiết mục
văn nghệ ca ngợi
Đảng, ca ngợi địa
phương.


lên
đoàn

Tiết 14: Sinh
hoạt văn nghệ
mừng ngày thành
lập Đoàn 26/3.

- Phát huy khả năng - Thi văn nghệ
văn nghệ của lớp,
theo chủ đề
khai thác, tìm hiểu
thêm nhiều bài hát mừng
Ngày
về Đoàn
Thành
lập

- Khắc sâu ý - Tập hợp các bài
nghĩa

Ngày hát về Đoàn: tên bài

Thành lập Đoàn hát, tên tác giả.
26-3.

Đoàn 26-3.

4

Hoà
bình và
hữu
nghị

Tiết 15: Bạn biết - Hiểu được mục
gì về tổ chức
đích, chức năng và
UNESCO.
cơ cấu tổ chức
UNESCO - tổ chức
Quốc tế về giáo dục

- Thi tìm hiểu
về tổ chức
UNESCO dưới
hình thức hái
hoa dân chủ.

- Ùng hộ và quan
tâm đối với
những việc làm,
những hoạt động
vì sự phát triển
của mỗi quốc
gia, của cộng
đồng quốc tế.

Tiết 16: 30 - 4
- Nhận thức được
ngày lịch sử đáng giá trị lịch sử và ý
nhớ.
nghĩa của ngày giải
phóng hoàn toàn
miền Nam, thống
nhất đất nước

- Thảo luận.

- Tự hào, phấn - Các tư liệu, ý

- Kể chuyện

khởi, tích cực nghĩa quốc tế của
tham

gia

hoạt

động

các ngày 30/4.
kỉ

niệm ngày giải
phóng hòan toàn
miền

Nam,

thống nhất đất
-5-

- Tài liệu, sách báo
nói về tổ chức
UNESCO.
- Sơ đồ cơ cấu tổ
chức UNESCO.


nước 30/4.

5

Bác Hồ
kính
yêu

Tiết 17: Thi tìm
hiểu theo chủ đề
“Bác Hồ với
thiếu nhi”.

- Nhận thức được
công lao to lớn của
Bác Hồ đối với dân
tộc và những tình
cảm thân thiết của
Bác dành cho thiếu
nhi

- Động não
- Thảo luận
- Kể chuyện
- Hỏi và trả lời

Tiết 18: Chúng
em hát về Bác
Hồ. (dự trữ)

Học sinh thuộc và
-Thảo luận
hiểu về ý nghĩa một -Thi văn Nghệ
số bài hát về Bác
Hồ

- Tấm gương
nhân ái, khoan
dung, nhân hậu
hết mực vì con
người
- Kĩ năng đặt
mục tiêu rèn
luyện theo 5 điều
Bác Hồ dạy

- Thư Bác Hồ gửi
các cháu thiệu nhi
Việt Nam nhân dịp
Tết trung thu, 15-91945
- Giấy bút để trình
bày kết quả sưu tầm

- Tự hào, - Giấy, bút
phấn khởi là con -Tên bài hát, tên tác
cháu của Bác giả.
Hồ, ra sức phấn
đấu

con
ngoan, trò giỏi,
đội viên tốt

Tháng 6, 7, 8: Hè vui, khỏe và bổ ích
An Phú, ngày 10 tháng 9 năm 2017
Hiệu trưởng

Xác nhận của Phòng GD&ĐT

-6-


-7-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×