Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH HĐNGLL 6 chuẩn kỹ năng mới nhất

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC
TRƯỜNG THCS AN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
KHỐI 6
NĂM HỌC 2017 – 2018
Cả năm: 37 tuần - 18 tiết
Học kì I: 19 tuần - 9 tiết
Học kì II: 18 tuần – 9 tiết

Tiết

Hoạt Nội dung tiết
động dạy

Mục tiêu


Phương
pháp

Định hướng các năng Chuẩn bị của GV,
lực được hình thành và HS
phát triển

CHỦ ĐIỂM THÁNG 8 + 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
1

1

Thảo luận nội qui
và nhiệm vụ năm
học mới

Học sinh nắm được nội quy Thảo luận, biểu
của trường, lớp và nhiệm vụ quyết
năm học 2017-2018

Rèn luyện kĩ năng trình bày
và trao đổi ý kiến cá nhân
trước tập thể.

2

3

Nghe giới thiệu về
truyền thống nhà
trường

Tọa đàm, trò
- Tự hào và yêu mến trường,
chơi...
lớp.

Nghe và ghi nhớ thông tin
Kĩ năng quan sát


- Biết giữ gìn, bảo vệ, phát
huy truyền thống của trường,
lớp

- Nội quy dự thảo của
trường, lớp và nhiệm vụ
năm học 2017-2018
- Người DTC, thư kí...
- Các câu hỏi, câu đố có
đáp án.
- Các câu chuyện về
trường, về thầy cô và học
sinh trong trường
- Người DTC...

CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
3

1

Nghe giới thiệu thư
Bác

Hiểu được những nội dung
Tọa đàm, trò
chính trong thư của Bác Hồ
chơi...
gửi học sinh nhân ngày khai
trường đầu tiên của nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Rèn luyện kĩ năng trình bày
và trao đổi ý kiến cá nhân
trước tập thể.

- Ảnh Bác Hồ,
câu hỏi và đáp án
- Người DTC...


4

3

Trao đổi kinh
nghiệm học tập ở
THCS

Tọa đàm, trò
- Biết được những kinh
chơi...
nghiệm học tập tốt

Rèn luyện kĩ năng trình bày
và trao đổi ý kiến cá nhân
trước tập thể.

- Biết giúp đỡ nhau trong học
tập.

- Câu hỏi, tư liệu...
- Tiết mục văn nghệ
- Mời đại diện HS học
tập có thành tích cao...

CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
5

1

Nghe giới thiệu đội
ngũ thầy giáo, cô
giáo trong trường

Giúp học sinh hiểu được đội
ngũ các thầy cô giáo trong
trường

Tọa đàm, trò
chơi...

6

4

Chúc mừng các
thầy, cô giáo

Hiểu ý nghĩa Ngày Nhà Giáo
Việt Nam 20-11

Mít tinh

Rèn luyện hành vi và kĩ năng - Hình ảnh, tư liệu về các
ứng xử có văn hóa trong giao thầy cô
tiếp với thầy cô giáo.
- Tiết mục văn nghệ
- Người DTC...
Rèn luyện hành vi và kĩ năng Lễ mít tinh ngày 20-11
ứng xử có văn hóa trong giao
tiếp với thầy cô giáo.

CHỦ ĐIỂM THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
7

1

Hội vui học tập

Ôn tập củng cố kiến thức các
môn học

Tọa đàm, trò
chơi...

8

2

Tìm hiểu truyến
thống cách mạng
đia phương

Học sinh được củng cố và
mở rộng hiểu biết về lịch sử
của địa phương qua các thời
kì lịch sử

Tọa đàm, trò
chơi...

Rèn luyện kĩ năng trình bày
và trao đổi ý kiến cá nhân
trước tập thể.
Rèn luyện kĩ năng trình bày
và trao đổi ý kiến cá nhân
trước tập thể.

- Câu hỏi, tư liệu...
- Tiết mục văn nghệ
- Người DTC...
- Hình ảnh, tư liệu
- Câu hỏi
- Tiết mục văn nghệ
- Người DTC...

CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
9 + 10

1

Ngày xuân và nét
đẹp truyền thống
quê hương

11 + 12

3

Chúng em ca hát
mừng Đảng, mừng
Xuân

Hiểu những phong tục tập
Thi, trò chơi
quán, truyền thống văn hoá
tốt đẹp của quê hương, dân
tộc ngày xuân, ngày tết.
Giúp HS phát huy khả năng
Thi, trò chơi
văn nghệ của lớp, củng cố
cho học sinh niềm tin yêu
Đảng, niềm tự hào về quê
hương đất nước, về mùa xuân
của dân tộc

Rèn luyện kĩ năng trình bày
và trao đổi ý kiến cá nhân
trước tập thể..

- Người DTC...
- Ban GK

Rèn kĩ năng văn nghệ cho
học sinh

- Người DTC...
- Ban GK

CHỦ ĐIỂM THÁNG 3: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN


13

1

Chúng em ca hát
mừng Mẹ, mừng


Hiểu ý nghĩa ngày 8/3

14

2

Nghe nói chuyện về Hiểu ý nghĩa ngày thành lập
ngày thành lập
Đoàn (26/3/1931) và những
Đoàn
nét lớn chặng đường lịch sử
vẻ vang của Đoàn

Thi, trò chơi

Rèn kĩ năng văn nghệ cho
học sinh

- Người DTC...
- Ban GK

Nghe nói
chuyện, văn
nghệ

Rèn kĩ năng nghe và thu thập - Người DTC...
thông tin cho học sinh
- Mời đại diện Đoàn
Trường, Xã...

CHỦ ĐIỂM THÁNG 4: HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
15

1

16

3

Thiếu nhi các nước
là bạn của chúng ta
Hội vui học tập

Thông cảm, tôn trọng và
Thi, văn nghệ
đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
Củng cố và tích lũy thêm
Hái hoa dân chủ
kinh nghiệm học tập

Rèn kĩ năng văn nghệ cho
học sinh
Rèn luyện kĩ năng tự tin
trình bày trước tập thể

- Người DTC...
- Ban GK
- Người DTC...
- Người chuẩn bị...

CHỦ ĐIỂM THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU
17

1

Năm điều Bác Hồ
dạy thiếu niên, nhi
đồng

18

2

Chúng em hát về
Bác Hồ

Hiểu rõ và vận dụng thói
quen thực hành 5 điều Bác
Hồ dạy trong cuộc sống hàng
ngày
HS hiểu, tự hào, kính trọng,
biết ơn Bác Hồ.

Xác nhận của Phòng GD&ĐT

Hái hoa dân chủ

Rèn luyện kĩ năng tự tin
trình bày trước tập thể

- Người DTC...
- Người chuẩn bị...

Thi kể chuyện,
văn nghệ

Rèn kĩ năng văn nghệ cho
học sinh

- Người DTC...
- Ban GK
- Người chuẩn bị...

An Phú, ngày ..... tháng ..... năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(kí tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×