Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dạy học môn CÔNG NGHỆ 8 chuẩn kỹ năng mới nhất

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Năm học 2017-2018
Lớp 8
Cả năm: 37 tuần –52 tiết.
Học kỳ I: 18 tuần – 34 tiết.
Học kỳ II: 19 tuần –18 tiết.

Chươn
g

Tiết


i

Nội dung tiết dạy

Mục tiêu

Phương

pháp

I

1

1

Vai trò của bản vẽ
kĩ thuật trong sản
xuất và đời sống

- Biết Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong
sản xuất và đời sống
-Có nhận thức đúng đối với việc học
tập môn vẽ kĩ thuật
-Tạo niềm say mê học tập bộ môn

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

I

2

2

Hình chiếu

- HS hiểu thế nào là hình chiếu
- Nhận biết được các hình chiếu của
vật thể trên bản vẽ kĩ thuật

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ


1

Định
hướng
các năng
lực được
hình
thành và
phát triển
TT,tự
học,quan
sát

TT,tự
học,quan
sát

Chuẩn bị của
GV, HS

1.GV:SGK,giáo
án,tranh …
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án ,tranh …
2.HS:SGK,thước3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

TH:Hình chiếu
của vật thể

- Biết được sự liên quan giữa hướng
chiếu và hình chiếu
- Biết được cách bố trí các hình chiếu
trên bản vẽ
-Hình thành từng bước kỹ năng đọc
bản vẽ
Bản vẽ các khối đa - Nhận dạng được các khối đa diện
diện
thường gặp:HHCN,hình lăng trụ
đều,hình chop đều
-Đọc được bản vẽ các khối đa diện
thường gặp
- Rèn luyện kĩ năng vẽ đẹp ,vẽ chính
xác
TH:Đọc bản vẽ
- Đọc được bản vẽ các hình chiếu của
các khối đa diện
vật thể có dạng khối đa diện
- Hình thành kĩ năng đọc,vẽ các khối
đa diện và phát huy trí tưởng tương
không gian
Bản vẽ các khối
-Nhận dạng các khối tròn xoay
tròn
thường gặp:hình trụ,hình nón,hình cầu
-Đọc được bản vẽ vật thể có dạng
hình trụ,hình nón,hình cầu
-Rèn luyện kĩ năng vẽ các vật thể và
hình chiếu
TH :Đọc bản vẽ
- Biết đọc bản vẽ các hình chiếu của
các khối tròn xoay vật thể có dạng khối tròn xoay
-Rèn luyện đọc bản vẽ đơn giản
-Phát huy trí tượng không gian
2

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

.
1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước8

8

Khái niệm về bản
vẽ kĩ thuật-hình
cắt

9

9

Bản vẽ chi tiết

10

10

TH:Đọc bản vẽ
chi tiết đơn giản
có hình cắt

11

11

Biểu diễn ren

12

12

TH:Đọc bản vẽ
chi tiết đơn giản
có ren

-Biết được một số KN bản vẽ kĩ
thuật ,nội dung và phân loại bản vẽ kĩ
thuật.
-Hiểu được hình cắt được vẽ ntn ?Biết
được KN và công dụng của hình cắt
-Rèn luyện trí tưởng tượng không
gian của HS
-Biết được nội dung bản vẽ chi
tiết,đọc được bản vẽ chi tiết -Rèn
luyện kĩ năng đọc bản vẽ kĩ thuật nói
chung và bản vẽ chi tiết nói riêng
-Đọc được bản vẽ vòng đai có hình
cắt
-Hình thành kĩ năng đọc bản vẽ chi
tiết có hình cắt
-Hình thành kĩ năng làm việc theo quy
trình
-Nhận dạng được ren trên bản vẽ chi
tiết,biết được quy ước về ren
-Rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ chi
tiết có ren
-Đọc được bản vẽ côn có ren
-Hình thành kỹ năng đọc bản vẽ chi
tiết có ren
-Hình thành tác phong làm việc theo
quy trình
3

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ


13

13

Bản vẽ lắp

-Biết được nội dung và công dụng bản
vẽ lắp,biết cách đọc bản vẽ lắp đơn
giản
-Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


14

15

Bản vẽ nhà

-Biết được nội dung và công dụng của
bản vẽ các hình chiếu của ngôi
nhà,biết được một số kí hiệubằng hình
vẽ của một số bộ phận dùng trên bản
vẽ nhà
-Hệ thống hóa và hiểu được một số
kiến thức cơ bản về bản vẽ hình chiếu
các khối hình học,hiểu được cách đọc
bản vẽ chi tiết,bản vẽ lắp ,bản vẽ nhà
-Chuẩn bị kiểm tra phần vẽ kĩ thuật
HS nắm được kiến thức phần vẽ kĩ
thuật

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


tự
học,quan
sát

-Hiểu được vai trò tầm quan trọng của
cơ khí trong sản xuất và đời sống,hiểu
được sản phẩm cơ khí là gì ?Sự đa
dạng của sản phẩm cơ khí
-Biết được quy trình hình thành sản
phẩm cơ khí

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

1.GV:Đề kiểm
tra…
2.HS:chuẩn bị
kiến thức cũ
1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


15

Ôn tập phần vẽ kĩ
thuật

16

Kiểm tra

17

17

Vai trò cơ khí
trong sản xuất và
đời sống

4

Trực quan

tự
học,quan
sát


18,
19

18

Vật liệu cơ khí

20

20

Dụng cụ cơ khí
( Không dạy phần
thước cặp)

21

21
22

Cưa và dục kim
loại.Dũa và khoan
kim loại
(Dạy 2 nội dung Cưa
và Dũa kim loại; 2
nội dung khoan và
đục hướng dẫn HS
tự học)

22

24

Khái niệm về chi
tiết máy và lắp
ghép

-Biết cách phân loại các vật liệu cơ
khí phổ biến,biết được TC cơ bản của
vật liệu cơ khí
-Biết lựa chọn và sử dụng vật liệu
hợplí
-Biết được hình dáng,cấu tạo và vật
liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn
giản được sử dụng trong nghành cơ
khí
-Biết được công dụng và cách sử
dụngcác loại dụng cụ cơ khí phổ biến
-Có ý thức bảo quản giữ gìn dụng cụ
và đảm bảo an toàn khi sử dụng
-Hiểu được ứng dụng của các phương
pháp cắt kim loại bằng cưa
tay,dục.Biết được kĩ thuật cơ bản khi
dũa và khoan kim loại
-Biết được quy tắc an toàn khi
cưa,dục,dũa ,khoan kim loại
-Hiểu được khái niệm và phân loại chi
tiết máy
-Biết được các kiểu lắp ghép của chi
tiết máy,công dụng củ từng kiểu lắp
ghép

5

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


tự học,
quan sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước23

25

24

26

25

27

26

29

27

30

28

31

Mối ghép cố định- -Hiểu được KN,phân loại mối ghép cố
Mối ghép không
định
tháo được
-Biết được cấu tạo,đặc điểm và ứng
dụng một số mối ghép không tháo
được
Mối ghép tháo
-HS biết đượccấu tạo,đặc điểm và ứng
được
dụng của một số mối ghép tháo được

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Mối ghép động
-Hiểu được KN mối ghép động,biết
Trực
cấu tạo,đặc điểm và ứng dụng của một quan,Vấn
số mối ghép động
đáp,chia
nhóm nhỏ
Truyền chuyển
-Hiểu được tại sao cần phải truyền
Trực
động
chuyển động trong các máy và thiết bị quan,Vấn
-Biết được cấu tạo,nguyên lí làm việc đáp,chia
và ứng dụng trong thực tế
nhóm nhỏ
Biến đổi chuyển
-Hiểu được cấu tạo,nguyên lí hoạt
Trực
động
động và phạm vi ứng dụng
quan,Vấn
-Có hứng thú vàyêu thích,có ý thức
đáp,chia
bảo dưỡng các cơ cấu biến đổi chuyển
nhóm nhỏ
động
TH:Truyền chuyển -Biết cách tháo lắp kiểm tratỉ số
Trực
động
truyền trên các mô hình của bộ truyền quan,Vấn
(Không dạy nội
chuyển động
đáp,chia
dung: Tìm hiểu cầu
-Biết cách bảo dưỡng có ý thức bảo
nhóm nhỏ
tạo và nguyên lí làm
dưỡng các bộ truyền chuyển động
việc của mô hình
động cơ 4 kì))

6

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát
TT,tự
học,quan
sát
TT,tự
học,quan
sát
TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,gio
án,tranh…
2.HS:SGK,thước29

32

Vai trò của điện
năng trong sản
xuất và đời sống

30

33

An toàn điện

31

34

TH:Dụng cụ bảo
vệ an toàn điện

32

35

TH :Cứu người bị
tai nạn điện

-Biết được quá trình sản xuất và
truyền tải điện năng
-Hiểu được vai trò điện năng trong
sản xuất và đời sống
-Hiểu được nguyên nhân gây ra tai
nạn điện,sự nguy hiểm của dòng điện
đối với cơ thể người
-Biết được một số biện pháp An toàn
trong sản xuất và đời sống
-Có ý thức thực hiện an toàn điện
trong sản xuất và đời sống
-Hiểu được công dụng cấu tạo của
một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện
-Sử dụng đượcmột số dụng cụ an toàn
điện

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

-Biết cách tách nạn nhân ra khỏi
nguồn điện .
-Sơ cứu được nạn nhân .
-Có ý thức nghiêm túc trong học tập .

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

33

Ôn tập an toàn
điện

-HS hiểu được tầm quan trọng về an
toàn điện

34

Kiểm tra học kì I

-HS nắm được kiến thức phần vẽ kĩ
thuật,phần cơ khí,phần kĩ thuật điện
để làm bài cho tốt
7

Trực quan,

TT,tự
học,quan
sát
TT,tự
học,quan
sát

TT,tự
học,quan
sát
TT,tự
học,quan
sát

TT,tự
học,quan
sát
tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:Đề kiểm
tra
2.HS:học bài cũ


35

36

37

38

36

38

39

40

Vật liệu kĩ thuật
điện

Đồ dùng điện –
quang :Đèn sợi
đốt.

Đèn huỳnh quang

Thực hành
Đèn ống huỳnh
quang

- Biết được loại vật liệu nào là
vật liệu dẫn điện, vật liệu cách
điện, vật liệu dẫn từ
- Hiểu được đặc tính và công
dụng của mỗi loại vật liệu kĩ thuật
điện .
- Học sinh hểu được cấu tạo và
nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt,
đèn huỳnh quang.
-Biết được các đặc điểm của đèn sợi
đốt, đèn huỳnh quang.
-Học sinh có ý thức tìm hiểu các loại
đồ dùng điện.
-Học sinh hểu được cấu tạo và nguyên
lý làm việc của đèn huỳnh quang.
-Biết được các đặc điểm của đèn
huỳnh quang.
-Học sinh có ý thức tìm hiểu các loại
đồ dùng điện.
-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm
việc của đèn ống huỳnh quang, chấn
lưu và
tắc te.và hiểu được nguyên
lý hoạt động và cách sử dụng đèn ống
huỳnh quang.
- Có kỹ năng sử dụng các đồ dùng
điện đúng số liệu kỹ thuật.
- Có ý thức tuân thủ các quy định về
an toàn điện
8

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,
giao án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước39

40

41

42

41
42

44

45

46

Đồ dùng loại điện
– Nhiệt
Bàn là điện.Bếp
điện-nồi cơm điện

-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm
việc của đồ dùng loại điện – nhiệt và
hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc
và cách sử dụng bàn là điện.Bếp
điện,nồi cơm điện
- Biết sử dụng các đồ dùng điện đúng
số liệu kỹ thuật
-Có ý thức tuân thủ các quy định về
an toàn điện
Đồ dùng loại điện -Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm
cơ –Quạt điện
việc và cách sử dụng của động cơ
điện một pha
(Không dạy nội dung - Hiểu được nguyên lí làm việc và
máy bơm nước)
cách sử dụng quạt điện,
-Biết sử dụng quạt điện đúng số liệu
kỹ thuật và bảo quản quạt tốt
-Học tập nghiêm túc,hăng say phát
biểu xây dựng bài
Thực hành
- Hiểu được cấu tạo của quạt điện,
Quạt điện
động cơ điện, cánh quạt.và hiểu được
các số liệu kỹ thuật.
-Sử dụng được quạt điện đúng các yêu
cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện.
3.Kỹ năng
- Có ý thức tuân thủ các quy định về
an toàn điện và có ý thức tiết kiệm
điện năng
Máy biến áp một
-Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm
pha
việc của máy biến áp một pha và hiểu
9

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…


43

48
49

44

Sử dụng hợp lý
điện năng
Thực hành tính
toán tiêu thụ điện
năng
Thực hành
tính toán tiêu thụ
điện năng
Kiểm tra 1 tiết

được chức năng, cách sử dụng của
máy biến áp một pha .
- Biết sử dụng máy biến áp đúng số
liệu kỹ thuật và an toàn điện
- Ham học hỏi tìm tòi kiến thức mới
-Sau khi học song giáo viên phải làm
cho học sinh.
-Biết sử dụng điện năng một cách hợp
lý an toàn, tiết kiệm
-Có ý thức tiết kiệm điện năng

46

50

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

-HS làm bài kiểm tra tốt

51

Đặc điểm và cấu
tạo mạng điện
trong nhà

- Sau khi học song giáo viên phải làm
cho học sinh.
- Hiểu được đặc điểm của mạng điện
trong nhà.
- Hiểu được cấu tạo, chức năng một
số phân tử của mạng điện trong nhà.
- Có ý thức tiết kiệm điện năng, ham
học hỏi.
Thiết bị đóng - cắt -Sau khi học song giáo viên phải làm
và lấy điện của
cho học sinh.
mạng điện trong - Hiểu được đặc điểm của mạng điện
nhà
trong nhà.
10

2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:Đề kiểm
tra
2.HS:SGK,
thước…
1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực quan
45

sát

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước47

53

48

54

49

55

50

58

Thiết bị bảo vệ
của mạng điện
trong nhà

TH:Cầu chì

Sơ đồ điện

Thiết kế mạch
điện

- Hiểu được cấu tạo, công dụng và
nguyên lý làm việc của một số thiết bị
đóng cắt và lấy điện của mạng điện
trong nhà.
-Sau khi học song giáo viên phải làm
cho học sinh.
- Hiểu được công dụng, cấu tạo của
cầu chì, aptomat.
- Hiểu được nguyên lý làm việc, vị trí
lắp đặt của những thiết bị nêu trong
mạch điện.
Hiểu được cấu tạo, công dụng và
nguyên lý làm việc của cầu chì
-Sau khi học song giáo viên phải làm
cho học sinh.
- Hiểu được khái niệm, sơ đồ nguyên
lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện (Quy
ước, phân loại).
- Nắm chắc được các sơ đồ mạch điện
cơ bản
- Đọc được một số sơ đồ mạch điện
cơ bản của mạng điện trong nhà.
- Làm việc khoa học, an toàn điện
-Hiểu được các bước thiết kế mạch
điện
Thiết kế được mạch điện chiếu sáng
đơn giản
11

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát
Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước51

52

Ôn tập học kỳ II

Kiểm tra học kì II

-Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ điện theo
yêu cầu
-Hứng thú và yêu thích công việc
-HS hệ thống lại toàn bộ các kiến thức
đã học.
-HS biết tóm tắt kiến thức dưới dang
sơ đồ
-HS vận dụng các kiến thức đã học để
trả lời các câu hỏi tổng hợp và làm
các bài tập chuẩn bị cho kiểm tra học
kì.
-HS nắm được kiến thức để làm bài
kiểm tra cho tốt

12

Trực
quan,Vấn
đáp,chia
nhóm nhỏ

Trực quan

TT,tự
học,quan
sát

1.GV:SGK,giáo
án,tranh…
2.HS:SGK,thước


TT,tự
học,quan
sát

1.GV:Đề kiểm
tra học kì
2.HS:hoc bài cũTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×