Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dạy học môn CÔNG NGHỆ 7 chuẩn kỹ năng mới nhất

K HOCH DY HC
MễN: CễNG NGH 7
NM HC: 2017-2018
C nm: 37 tun: = 52 tit
Hc kỡ I: 19 tun - 18 tit
Hc kỡ II: 18 tun 34 tit
CHNG

Tiết

Tên bài

PHNG
PHP

Mục tiêu

NNG LC
HèNH
THNH&
Phát triển


PHN I
TRNG TRT

1

Vai trò và
Trc quan
nhiệm
vụ -Hiểu đợc vai trò của Din gii
Tholun nhúm
của
trồng trồng trọt
trọt
-Biết đợc nhiệm vụ Vn ỏp
của trồng trọt

1

Sỏng to

Chuẩn bị
của
thầy-trò

-SGK,SGV
-T liệu về
nhiệm vụ
của nông
nghiệp
-Tranh ảnh
liên quan
-Sách
tham khảo


CHNG I: I CNG V K THUT TRNG TRT

2


3
4
5

Khái niệm về
đất trồng và
thành phần
của
đất
trồng
Một số tính
chất
chính
của
đất
trồng
Thực
hành:
xác
định
thành phần
cơ giới của
đât
bằng
phơng
pháp( vê tay)
Thực
hành:Xác
định độ PH
của
đất
bằng phơng
pháp so màu.

m thoi
-Thành phần của đất Tuyt ging
trồng, có ý thức giữ Nờu vn
gìn,
bảo
vệ
tai
nguyên đất.
-Hiểu đợc thành phần
cơ giới của đất, thế
nào là đất: kiềm,
chua, trung tính, độ
phì nhiêu của đất .
- HS càn phân biệt đ- Trc quan
ợc một số loại đât Din gii
Tholun nhúm
bằng cách vê tay.
-Rèn luyện kĩ năng
quan sát phân tích
đánh giá kết quả và ý
thức đảm bảo an toàn
lao động.
- Biết phân biệt các m thoi
loại đất bằng phơng Tuyt ging
pháp so mầu với thang Nờu vn
màu PH.
-Rèn luyện kĩ năng Vn ỏp
quan sát phân tích
đánh giá kết quả và ý
thức đảm bảo an toàn
lao động.

2

Gii quyt
vn
-Sách
tham khảo
-Tranh ảnh
liên quan
-SGK,SGV
La chn -Tranh ảnh
ỏnh giỏ
liên quan
SdngCN
-SGK
TT
- Mẫu đất
- Dụng cu
TH.
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

-Tranh ảnh
liên quan
-SGK
- Mẫu đất,
thang màu
PH chuẩn.
- Dụng cụ
TH


Biện pháp sử
dụng, cải tạo
và bảo vệ
đất.

6

Tác dụng của
phân
bón
trong
trồng
trọt.

7

Thực
hành:
Nhận
biết
một số loại
phân
bón
hoá
học
thông thờng.

8

Cách sử dụng
và bảo quản
các loại phân
bón thông thờng.

-Hiểu đợc ý nghĩa của
việc sử dụng đất hợp
lí, biết các phơng
pháp cải tạo và bảo vệ
đất
-Có ý thức chăm sóc,
bảo vệ tài nguyên nh
thế nào.
-Biết các loại phân bón
thờng dùng và tác dụng
của chúng đối với đất,
cây trồng.
-Học sinh phân biệt
một số loại phân bón
-Rèn luyện kĩ năng
quan sát phân tíchvà
ý thức đảm bảo an
toàn lao động

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn

-Sách
tham khảo
-Tranh ảnh
liên quan
-SGK,SGV

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

-Tranh ảnh
liên quan
-SGK

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

-Tranh ảnh
liên quan
-Giáo
trình
phân bón

Vn ỏp

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp
Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp
-Hiểu đợc cách bón Trc quan
phân,cách sử dụng và Din gii
bảo quản phân bón Tholun nhúm
m thoi
thông thờng.
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

3

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

Mẫu phân
,ống
nghiệm,
đèn than,
kẹp, gắp.


9

Vai trò của
giống và phơng
pháp
chọn
tạo
giống
cây
trồng.

-Hiểu đợc vai trò của
giống cây trồng và các
phơng pháp chọn lọc
giống
-Có ý thức bảo vệ các
giống cây quý hiếm

Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

-Tranh ảnh
T hc
Gii quyt liên quan
vn
-SGK
Sỏng to

-Có ý thức bảo vệ
giống cây trồng
-Biết đợc quy trình
sản xuất giống cây
(I. 2. Sn xut trồngvà cách bảo quản
ging cõy trng hạt giống

Trc quan
Din gii
Tho lun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

-Tranh ảnh
T hc
Gii quyt liên quan
vn
-SGK
Sỏng to

Sâu
hại
trồng.

Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

(III. 4. Phng

phỏp nuụi cy mụ
khụng dy).

Sản xuất và
bảo
quản
giống
cây
trồng.
10

11

bng nhõn ging
vụ tớnh:Nờu thờm
vớ d: nhõn ging
cõy trng bng
phng
phỏp
nuụi cy mụ).

bệnh -Biết đợc tác hại của
cây sâu bệnh
-Khái niệm về côn
trùng, có ý thức chăm
sóc bảo vệ cây

4

-Tranh ảnh
liên quan
-Mẫu sâu
bệnh


12

13

Ôn tập

-Củng cố các kiến thức
đã học về trồng trọt,
các loại đất và tính
chất của đất, cách sử
dụng phân bón hợp lí
cho cây trồng.
- Củng cố lại kiến thức
đã học

Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp
Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp
Nờu vn

14

Kiểm tra

15

Làm đất và -Hiểu đợc mục đích Trc quan
bón
phân của việc làm đất Din gii
Tholun nhúm
lót.
trong sản xuất
m thoi
Tuyt ging
Gieo
trồng -Quy trình và yêu cầu Nờu vn
Vn ỏp
cây
nông của kỹ thuật làm đất
nghiệp .
-Hiểu mục đích và
cách bón phân lót

16
CHNG
II : QUY
TRèNH
SN
XUT V

Phòng
sâu
hại.

-Hiểu đợc nguyên tắc
và biện pháp phòng
trừ trừ sâu bệnh hại, biết
bệnh cách phòng trừ sâu hại
tại nhà

Vn ỏp

5

-Tranh ảnh
T hc
Gii quyt liên quan
vn
-SGK
Sỏng to

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

-SGK
- Tài liệu

liên
quan đến
môn học.

- Đề, giấy
T hc
Gii quyt kt phô tô.
vn
Sỏng to
-Tranh ảnh
T hc
Gii quyt liên quan
vn
-SGK
Sỏng to
-Tranh ảnh
liên quan
-SGK


BO V
MễI
TRNG
TRONG
TRNG
TRT

17

18

19

Ôn tập

- Ôn lại những kiến Trc quan
Din gii
thức đã học ở kỳ 1
Tholun nhúm

- Củng cố những kiến m thoi
Kiểm tra học
Tuyt ging
thức đã học ở HKI
kỳ I
Nờu vn
Vn ỏp
Thực
Xử

- SGK
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to
T hc
Gii quyt - Đề, Giấy
vn
kt phô tô
Sỏng to

hành:


hạt
giốngbằng nớc ấm. Xác
định
sức
nảy mầm vá
tỉ lệ nảy
mầm của hạt
giống

- Biết sử lí hạt giống
bằng nớc ấm đúng quy
trình
-Làm đợc các thao tác
trong quy trình sử lý
hạt giống
-Xử dụng nhiệt kế đo
nhiệt độ
-Rèn ý thức cẩn thận
chính xác

6

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

-Mẫu hạt,
nhiệt kế
-Tranh vẽ,
nớc
ấm,
chậu nhỏ.
Đĩa
giấy
thấm,
bông kẹp


20

21

PHN II:
LM
NGHIP.
CHNG
I:
K
THUT
GIEO
TRNG
V CHM

22
23

-Biết đợc ý nghĩa quy
trình và nội dung các
Cácbiện pháp khâu
chăm
sóc -Có ú thức lao động có
cây trồng
kỹ thuật, tinh thần
chịu khó
-Hiểu đợc múc đích
và yêu cầu của các phơng pháp thu hoạch
Thu
hoạch bảo quản và chế biến
bảo quản và nông sản
chế
biến
nông sản

Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp
Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

Hiểu đợc thế nào là m thoi
Luân cacnh, luân canh,xen canh Tuyt ging
xen
canh, tăng vụ
Nờu vn
tăng vụ
Vn ỏp
Vai trò của -Hiểu đợc vai trò to lớn Trc quan
Din gii
rừng
và của rừng
nhiệm
vụ - Có ý thức bảo vệ và Tholun nhúm
của trồng
tích cực trồng cây
rừng
gây rừng

7

-Tranh ảnh
T hc
Gii quyt liên quan
vn
-SGK
Sỏng to

-Tranh ảnh
T hc
Gii quyt liên quan
vn
-SGK
Sỏng to

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

-Hình 33
- Tranh vẽ
sơ đồ liên
quan

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

Hình 34,
35
Tranh ảnh,
biểu đồ


SểC CY
TRNG.

24

-Hiểu đợc các điều
Làm
đất kiện khi lập vờn gieo gieo ơm cây ơm
- Qui trình làm đất
rừng.
(I. 2. Phõn chia hoang để gieo ơm
t trong vn
gieo m khụng
dy).

25
CHNG
II:KHAI
THC V
BO V
RNG

26

27
PHN III:
CHN
NUễI.
CHNG
I:I
CNG

Gieo hạt và
chăm sóc vờn
gieo ơm cây
rừng.
Thực
hành:
Gieo hạt và
cấy cây vào
bầu đất.
Trồng
rừng .

cây

Trc quan
Din gii
Tholun nhúm
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn

Vn ỏp
-Biết kích thích hạt Trc quan
Din gii
giống nảy mầm
- Thời vụ và quy trình Tholun nhúm
gieo hạt
- Các công việc chăm
sóc vơn ơm
- Làm đợc các thao tác m thoi
kỹ thuật gieo hạt vào Tuyt ging
Nờu vn
bầu
- Rèn ý thức cẩn thận,
chính xác, hăng hái lao Vn ỏp
động
- Biết thời vụ trồng m thoi
rừng, biết đào hố Tuyt ging
Nờu vn
trồng cây

28


đồ
T hc
Gii quyt hình 36
vn
Sỏng to

Hình
T hc
Gii quyt 38
vn
Sỏng to

37,

SGK
T hc
Gii quyt Túi ni lông,
vn
mẫu hạt.
Sỏng to
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

SGK
Tranh41,4
2(SGK/65,
66)

Vn ỏp
Chăm
sóc - Biết thời gian và số
rừng sau khi lần chăm sóc
trồng.
8

Trang
44( SGK/6
9)


V K
THUT
CHN
NUễI.

29

30

31

32

33

- Hiểu đợc các loại khai
thác gỗ
Khai
thác
- Hiểu đợc điều kiện
rừng
khai thác rừng ở Việt
Nam
Hiểu đợc mục đích và
Bảo vệ và bảo vệ
khoang nuôi Có ý thức bảo vệ rừng
rừng.

Trc quan
Din gii
Tholun nhúm

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn

Hình
T hc
Gii quyt 49
vn
Sỏng to

Vn ỏp
Vai trò và - Hiểu đợc vai trò và m thoi
nhịêm
vụ nhiệm vụ phát triển Tuyt ging
Nờu vn
phát
triển ngành nuôi
chăn nuôi.
Vn ỏp
Giống
vật - Hiểu đợc khái niệm
nuôi
giống vật nuôi- vai trò
(I.3. iu kin của giống
c cụng nhn
l mt ging vt
nuụi: khụng bt
buc)

Sự sinh trởng Hiểu các yếu tố ảnh h- m thoi
và phát dục ởng đến quá trình Tuyt ging
của vật nuôi sinh trởng và phát dục Nờu vn
(II. c im sinh của vật nuôi
trng, phỏt dc
Vn ỏp
ca vt nuụi:
khụng dy)

9

48,

Hình 50
T hc
Gii quyt Sơ đồ 7
vn
SGK
Sỏng to
Tranh
53
(SGK/83)

Tranh54,S
T hc
Gii quyt ơ đồ 8
vn
SGK
Sỏng to


Một số ph- Hiểu khái niệm và 1 số Trc quan
ơng
pháp phơng
pháp
chọn Din gii
Tholun nhúm
chọn lọc và giống vật nuôi
quản lý giống
vật nuôi

ảnh
T hc
Gii quyt SGk
vn
Sỏng to

nh

Tranh
T hc
Gii quyt SGK
vn
Sỏng to

nh

(III.

34

35

Qun lớ
ging vt nuụi:
Khụng dy s 9
v bi tp ng
dng. Ch gii
thiu cho hc sinh
ni dung v mc
ớch qun lớ ging
vt nuụi).

Nhân giống - Hiểu thế nào là chọn
vật nuôi
giống
Hiểu khái niệm và phơng pháp nhân giống
thuần chủng vật nuôi

10

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp


36

Thực hành :
Nhận
biết
mộtu
số
giống gà qua
quan
sát
ngoại
hình
và đo kích
thớc
các
chiều.

-Phân biệt một số Trc quan
Din gii
giống gà
-Phơng pháp chọn gà Tholun nhúm
mái đẻ

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng totranh ảnh
minh họa,
mô hình.

- Phơng pháp đo một m thoi
Tuyt ging
số chiều đo của lợn
- Có ý thức học tập say Nờu vn
sa
Vn ỏp

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

Thớcdây,Dụn
gcụ,
mô hình,
vệ sinh

(Bc 2: o mt

s chiu o
chn g mỏi:
Khụng bt buc).

37

Thực hành :
Nhận
biết
một số giống
lợn qua quan
sát
ngoại
hình và đo
kích thớc các
chiều
(I. Phn chun b

vt nuụi tht, II.
Bc 2: o mt
s chiu o:
khụng bt buc).

11


38

39

40

41
42

Nguồn
gốc,
thành
phần dinh dỡng thức ăn
Thức ăn vật
vật nuôi
nuôi
-Tiết kiệm thức ăn
trong chăn nuôi
Hiểu vai trò của các
Vai trò của chất dinh dỡng trong
thức ăn đối thức ăn đối với vật nuôi
với vật nuôi
Chế biến và
dự trữ thức
ăn cho vật
nuôi
Sản
xuất
thức ăn cho
vật nuôi
Thực
hành:
Chế
biến
thức ăn họ
đậu
bằng
nhiệt
độ
Chế
biến
thức ăn giàu
gluxit
bằng
men

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

Hình SGK
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn

Bảng tóm
T hc
Gii quyt tắt SGk
vn
Sỏng to

Vn ỏp
- Biết đợc mục đích m thoi
của chế biến và dự Tuyt ging
Nờu vn
trữ thức ăn
- Các phơng pháp chế
Vn ỏp
biến
Biết các loại thức ăn m thoi
Tuyt ging
của vật nuôi
- Biết đợc một số ph- Nờu vn
ơng pháp sản xuất các
Vn ỏp
loại thức ăn
Biết dùng men rợu để m thoi
Tuyt ging
chế biến
Có ý thức làm việc cẩn Nờu vn
thận
Vn ỏp

12

Hình 66,
T hc
Gii quyt 67 SGK
vn
Sỏng to
Hình
T hc
Gii quyt 48SGK
vn
Sỏng to
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

Chậu,
cân, men,
bột ngô, nớc


43

44

45

CHNG
II: QUY
TRèNH
SN
XUT V
BO V
MễI
TRNG
TRONG

46
47

Thực
hành:
Chế
biến
thức ăn giàu
gluxit
bằng
men
Ôn tập

Kiểm tra

- Biết đánh giá chất lợng của thức ăn, ứng
dụng sản xuất
- Có ý thức làm việc
cẩn thận
Củng cố kiến thức và
kỹ năng đã học vận
dụng vào thực tế sản
xuất

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp
m thoi
Tuyt ging
Nờu vn

Vn ỏp
Kiểm tra kiến thức học Nờu vn
sinh
Vn ỏp

Chuồng nuôi
và vệ sinh
trong
chăn
nuôi
Nuôi dỡng và
chăm sóc các
loại vật nuôi

Hiểu vai trò và những m thoi
yếu tố cần có để vệ Tuyt ging
Nờu vn
sinh chuồng nuôi
Vn ỏp
Hiểu những biện pháp m thoi
chủ yếu trong nuôi d- Tuyt ging
ỡng và chăm sóc đối Nờu vn
(II. Chn nuụi vt với vật nuôi, có ý thức
nuụi c ging: lao động
Vn ỏp
c thờm).

13

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

SGK

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

Sgk,sgv
Sỏch bỳt v
vit,v
bi
tp.

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to
T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to

Giấy- đề
bài phô tô

đồ
10,11
Hình
69,70,71

đồ
12,13


CHN
NUễI.

48,
49

50

51

52

Phòng
trị - Biết nguyên nhân
bệnh thông gây bệnh cho vật
thờng
cho nuôi
vật nuôi vắc
xin
phòng
bệnh cho vật
nuôi
- Hiểu khái niệm và tác
dụng của vác xin, cách
Vắc
xin sử dụng
phòng bệnh - Phân biệt đợc 1 số
cho vật nuôi loại vác xin phòng
bệnh cho gia cầm, rèn
ý thức cẩn thận
- Giúp sinh củng cố và
hệ thống hoá các kiến
Ôn tập
thức
- Vận dụng kiến thức
vào thực tiễn đời sống
Phù hợp đối tợng học
Kiểm tra học sinh
kì II.
Trọng tâm chính

14

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

Hình
T hc
Gii quyt 74
vn
Sỏng to
Sdng

73,

CNTT

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

T hc
Gii quyt
vn
Sỏng to
Sdng

SGK
Hình
76( SGK/1
23)

CNTT

m thoi
Tuyt ging
Nờu vn
Vn ỏp

Nội dung
T hc
Gii quyt chính
vn
Sỏng to

Nờu vn
Vn ỏp

Đề
bài
T hc
Gii quyt kiểm tra
vn
Sỏng toTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×