Tải bản đầy đủ

ke hoach day hoc mon AM NHAC 6,7 ky nang moi

Bài 1
Bài 2

Tit

Bài

K HOCH GING DY MễN M NHC 6
C nm: 35 tun- 35 tit
HK I: 18 tun = 18 tit
HK II 17 tun = 17 tit
Tờn bi dy

1

- Giới thiệu chơng
trình
- Học hát: Quốc ca

2


- Học hát: Tiếng
chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm
nhạc ở quanh ta

3

- Ôn hát: Tiếng
chuông và ngọn cờ
- Nhạc lí: Các kí
hiệu ghi nhạc

4

- Nhạc lí: Các kí
hiệu ghi trờng độ
của âm thanh
-Tập đọc nhạc:TĐN
số 1

Mc tiờu trng tõm
- Giúp HS hiểu đợc nội dung và hình thức
của môn âm nhạc ở trờng THCS.
- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc
đối với HS.
- HS hát chính xác giai điệu bài hát "Quốc
ca".
- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết trình
bày bài hát diễn cảm.
- Thông qua bài hát giúp HS thêm yêu tình
đoàn kết và yêu chuộng hoà bình.
- HS thêm hiểu về âm nhạc ở xung quanh
cuộc sống hằng ngày qua bài đọc thêm.
- HS trình bày bài hát theo nhóm kết hợp
các hình thức biểu diễn âm nhạc.
- HS hiểu đợc các thuộc tính của âm thanh,
biết đợc các kí hiệu của âm nhạc.
- HS nhận biết và viết đợc khóa son trên nốt
nhạc.
- HS biết nhận biết và áp dụng các kí hiệu


ghi trờng độ âm nhạc vào các bài cụ thể.
- HS đọc chính xác bài TĐN và biết kết hợp
gõ phách đều đặn.

1

PPGD
Ch yu

dựng
dy hc

Hỡnh thnh
v phỏt
trin nng
lc

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Bảng
phụ

nhạc cụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

NL t vn
Bảng
ng theo
phụ ,
nhc; NL
nhạc cụ biu din;
NL c nhc

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm
Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

Bảng NL t vn
ng theo
phụ,
nhạc cụ nhc; NL
biu din;
NL c nhc


5

6

7

8

9

- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết trình
bày bài hát diễn cảm.
- Học hát: Vui bớc trên
- HS trình bày đúng tính chất bài hát dân
đờng xa
ca.
- Thông qua bài hát giúp HS thêm yêu các làn
điệu dân ca của đất nớc
- Ôn hát: Vui bớc trên - Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình bày
đờng xa
đúng tính chất bài hát, biết cách thể hiện
- Nhạc lí: Nhịp, nhịp bài hát trớc tập thể.
2/4
- HS nắm và vận dụng đợc các kiến thức
-Tập đọc nhạc:TĐN nhạc lý vào TĐN
số 2
- HS đọc chính xác bài TĐN số 2.
- Tập đọc nhạc:TĐN
Số 3
- HS đọc chính xác bài TĐN số 3 biết kết
- Cách đánh nhịp
hợp gõ phách và đánh nhịp 2/4.
2/4
- HS biết và vận dụng cách đánh nhịp 2/4
vào bài TĐN và bài hát.
- m nhạc thờng
thức: Nhạc sĩ Văn
- HS hiểu thêm về 1 nhạc sĩ nổi tiếng của
Cao và bài hát Làng Việt Nam.
tôi.
- HS củng cố lại những kiến thức đã học.
- HS nâng cao kỹ năng thể hiện những
Ôn tập
kiến thức đã học.
- Giáo dục các em có tinh thần học tập tích
cực và yêu thích môn học.

Kiểm tra 1 tiết

- HS củng cố lại những kiến thức đã học.
- HS biết áp dụng kiến thức đã học vào bài
kiểm tra.
- Đánh giá năng lực học của HS.

2

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

Thực hành,
TB tác phẩm

Thực hành,
TB tác phẩm

TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
bảng
phụ,
đài,
đĩa
CD6
Nhạc
cụ
Nhạc
cụ,
Phiếu
bốc
thăm.

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


Bài 3

10

- Học hát:
Hành khúc tới trờng

11

- Tập đọc nhạc:TĐN
Số 4
- m nhạc thờng
thức : Nhạc sĩ Lu
Hữu Phớc và bài hát
Lên Đàng.( tớch hp hc
tp v lm theo tõm
gng o c H Chớ
Minh )

1
2

- Ôn hát: Hành Khúc
Tới Trờng.
- Ôn TĐN số 4.
- m nhạc thờng
thức: sơ lợc về Dân
ca Việt Nam.

1
3

Học bài hát: Đi cấy

- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết trình
bày bài hát đúng tính chất, và thể hiện bài
hát vui tơi, sôi nổi.
- Qua bài hát các em hiểu thêm về thể loại
hành khúc.

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

- HS đọc chính xác bài TĐN số 4.
- Biết đọc bài TĐN liền hơi.
- HS hiểu thêm về 1 nhạc sĩ nổi tiếng của
Việt nam.

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình bày
đúng tính chất bài hát, biết cách thể hiện
bài hát trớc tập thể.
- HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với gõ
phách và đánh nhịp.
- HS hiểu thêm về dân ca của Việt Nam,
thêm yêu các dân ca của các vùng miền trên
Đất Nớc.
- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết trình
bày bài hát diễn cảm.
- Thông qua bài hát giúp HS thêm yêu các làn
điệu dân ca của Việt Nam.

3

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm
Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

NL t vn
Bảng
ng theo
phụ
nhc; NL

biu din;
nhạc cụ
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
Nhạc
biu din;
cụ, Đài
NL c nhc
+ Đĩa
CD 6

Nhạc
cụ,
bảng
phụ.
Nhạc
cụ,
bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


1
4

-

Ôn tập bài hát: Đi
Cấy
- TĐN số 5.

1
5

1
6

1
7

1
8

Ôn tập bài hát: Đi
Cấy
- ANTT
- ễn TN 5

ễn tap Học Kỳ I

ễn tp Học Kỳ I

Kiểm Tra Học Kỳ I

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình bày
đúng tính chất bài hát, biết cách thể hiện
bài hát trớc tập thể.

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình bày
đúng tính chất bài hát, biết cách thể hiện
bài hát trớc tập thể.
- HS hiểu thêm về một số nhạc cụ dân tộc
phổ biến ở Nớc ta.
- Giúp HS củng cố lại những kiến thức đã
học trong nửa đầu học kỳ 1.
- Ôn tập lại kiến thức phân môn Âm nhạc thờng thức giúp HS nhớ sâu sắc hơn về một
số Nhạc sĩ tiêu biểu đã học.
- Giáo dục học sinh tinh thần học tập nghiêm
túc và có phơng pháp học tập đúng đắn
- Giúp HS củng cố lại những kiến thức đã
học trong nửa đầu học kỳ 1.
- Ôn tập lại kiến thức phân môn Âm nhạc thờng thức giúp HS nhớ sâu sắc hơn về một
số Nhạc sĩ tiêu biểu đã học.
- Giáo dục học sinh tinh thần học tập nghiêm
túc và có phơng pháp học tập đúng đắn
- HS hệ thống và nắm sâu hơn về những
kiến thức đã học.
- Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết
quả học tập của từng học sinh.
- Học sinh tham gia kiểm tra nghiêm túc,

4

Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
tranh
vẽ nhạc
cụ
dân
tộc

Thực hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
bảng
phụ

Thực hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
bảng
phụ

Thực hành,
trực quan,
TB tác phẩm
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
bảng
phụ
Thăm
ghi tên
4 bài
hát và
5 bài

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


TĐN
trong
học kỳ
1

tích cực, đúng quy chế.

Bài 5

1
9

2
0

Bài 6

2
1

2
2

Học bài hát: Niềm Vui
Của Em

- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết
trình bày bài hát diễn cảm.
- Giáo dục học sinh có thái độ học tập
nghiêm túc, tích cực.

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn hát: Niềm Vui Của bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
Em
hiện bài hát trớc tập thể.
- Tập đọc nhạc: TĐN số - HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
6
hợp với gõ phách và đánh nhịp.
- Nhạc lí: Nhịp 3/4,
Cách đánh nhịp 3/4.
- Nhạc sĩ Phong Nhã và
bài hát Ai yêu Bác Hồ
Chí Minh hơn thiếu
niên NĐ.( tớch hp hc tp
v lm theo tõm gng o
c H Chớ Minh
- Học hát: Ngày đầu
tiên đi học.

- HS phân biệt đợc nhịp 2/4 và nhịp 3/4.
- HS biết thêm về ngời nhạc sĩ của tuổi
thơ và những sáng tác quen thuộc của
Phong Nhã dành cho thiếu nhi.

- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết
trình bày bài hát diễn cảm.
- Thông qua bài hát giúp HS thêm yêu và
nhớ lại những kỉ niệm đáng yêu của thời
thơ ấu khi bắt đầu đến trờng, đến
lớp

5

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ
Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
đĩa
CD 6

Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


2
3

2
4

2
5

2
6

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn hát: Ngày Đầu Tiên
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
Đi Học
hiện bài hát trớc tập thể.
- Tập đọc nhạc: TĐN số
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
7
hợp với gõ phách và đánh nhịp.
- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn hát: Ngày đầu
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
tiên đi học.
hiện bài hát trớc tập thể.
- Ôn tập tập đọc
- HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với
nhạcsố 7
gõ phách.
- m nhạc thờng thức : - HS hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp
của một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.
Giới thiệu nhạc sĩ:
MôZa
- HS củng cố lại những KT đã học nửa
đầu học kỳ 2.
- HS nâng cao KN thể hiện những kiến
Ôn Tập
thức đã học.
- Giáo dục các em có tinh thần học tập
tích cực và yêu thích môn học.

Kiểm tra 1 tiết

- Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết
quả học tập của từng học sinh.
- Học sinh tham gia kiểm tra nghiêm túc,
tích cực, đúng quy chế.

6

Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Đĩa CD
6

Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

thực hành,
TB tác phẩm

- Thăm
ghi tên
2 bài
hát và
2 bài
TĐN
đầu
học kỳ
2.

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


Bài 7

2
7

2
8

Bài 8

2
9

30

3
1

- Giúp HS hát chính xác bài hát, biết
trình bày bài hát diễn cảm.
- Thông qua bài hát giúp HS thêm yêu
tình bạn lứa tuổi học trò.
- HS hiểu thêm về các hình thức của nhạc
hát và nhạc đàn.
- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn bài hát: Tia Nắng bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
Hạt Ma.
hiện bài hát trớc tập thể.
- TĐN số 8.
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
- Nhạc lý:
hợp với gõ phách và đánh nhịp.
Những ký hiệu thờng - HS nắm đợc các kí hiệu thờng gặp
gặp
trong bản nhạc và biết áp dụng vào
những bài học cụ thể.
- HS đọc chính xác giai điệu bài TĐN số
- Tập đọc nhạc:TĐN số
9.
9
- Biết đọc bài TĐN kết hợp gõ phách và
- Âm nhạc thờng thức:
đánh nhịp.
Nhạc sĩ: Văn Chung và
- HS biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp
BH Lợn tròn lợn khéo.
của nhạc sĩ Văn Chung.
- Giúp HS hát chính xác giai điệu bài hát,
- Học hát: Hôlahê,
biết trình bày bài hát diễn cảm.
hôlahô.
- Thông qua bài hát giúp HS thêm yêu các
- Bài đọc thêm:
làn điệu dân ca của nớc ngoài.
Trống đồng thời đại
- HS hiểu thêm về trống đồng thời đại
Hùng Vơng.
Hùng Vơng.
- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
- Ôn bài hát:Hô la hê,
hiện bài hát trớc tập thể.
-Tập đọc nhạc: TĐN số
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
10
hợp với gõ phách và đánh nhịp.
- Học hát: Tia nắng
HM
- m nhạc thờng thức :
Sơ Lợc về nhạc hát ,
nhạc đàn

7

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Đĩa CD
6

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


3
2

3
3

3
4

3
5

- Ôn bài hát:Hôlahê
-Ôn đọc nhạc: TĐN số
10
- Â m nhạc Thờng
thức: Nhạc sĩ Nguyễn
Xuân Khoát và BH Lúa
thu

Ôn tập hk I

ễn tp hk I

Kim tra hc kỡ II

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
hiện bài hát trớc tập thể.
- HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với
gõ phách và đánh nhịp.
- HS hiểu thêm về một nhạc sĩ của Việt
Nam nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát.
- HS củng cố lại những kiến thức đã học
nửa sau học kỳ 2.
- HS biết áp dụng kiến thức vào các nội
dung đã học.
- Giáo dục học sinh có thái độ học tập
tích cực và yêu thích môn học

- HS củng cố lại những KT đã học trong
học kỳ 2.
- Củng cố và nâng cao kỹ năng thể hiện
nội dung kiến thức đã học trong học kỳ 1.

- HS hệ thống và nắm sâu hơn về
những kiến thức đã học.
- Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết
quả học tập của từng học sinh.
- Học sinh tham gia kiểm tra nghiêm túc,
tích cực, đúng quy chế.

8

Thuyết
trình, thực
hành,
trực quan,
TB tác phẩm
Thuyết
trình, thực
hành,
TB tác phẩm

TB tác phẩm

TB tác phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Đĩa CD
6
Nhạc
cụ,
Bảng
phụ
Nhạc
cụ,
thăm
ghi tên
các bài
hát và
các bài
TĐN
trong
năm
học.
Nhạc
cụ,
thăm
ghi tên
các bài
hát và
các bài
TĐN

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din;
NL c nhc


trong
n¨m
häc.

-------------------------------

9


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC 7
Cả năm: 35 tuần- 35 tiết
HK I: 18 tuần = 18 tiết
HK II 17 tuần = 17 tiết

10


K HOCH DY HC
MễN M NHC 7

Bài 1

Tit

Bài

C nm: 35 tun- 35 tit
HK I: 18 tun = 18 tit
HK II 17 tun = 17 tit

1

2

Tờn bi dy

Mc tiờu trng tõm

- HH: Mái trờng
mếnyêu
- Bài đọc thêm:
Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo
và bài hát Đi học

- Thuộc giai điệu của bài hát: Mái trờng
mến yêu.
- Nắm đợc một số thông tin về NS Bùi
Đình Thảo và bài hát:
Đi học

- Ôn bài hát:
Mái trờng mến yêu
-Tập đọc nhạc:TĐN số
1.
-Bài đọc thêm: Cây
đàn bầu

- Hát thuộc và đúng tình cảm của bài
hát.
- Đọc đúng giai điệu của bài: TĐN số 1.
- Nắm đợc nội dung bài đọc thêm.

11


PPGD
dựng
Ch yu
dy hc
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm

Tự đánh
giá
Mức độ
t c

BP
chép
BH Mái
trờng
mến
yêu và
nhạc cụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

BP
chép
Bài TĐN
, nhạc
cụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


3

Bài 2

4

5

6

- Ôn hát bài: Mái trờng
- Ôn tập tập đọc nhạc
số 1
- m nhạc thờng thức:
Nhạc sĩ: Hoàng Việt
và bài hát: Nhạc rừng.

- Học bài hát: Lý cây
đa.
- Bài đọc thêm; Hội
Lim

- Hát đúng tình cảm của bài hát Mái trờng mến yêu.
- Thuộc giai điệu của bài TĐN số 1.
- Hiểu biết sơ bộ về nhạc sĩ Hoàng Việt
và đợc nghe bài hát Nhạc rừng.

- Thuộc giai điệu bài hát: Lý cây đa.
- Nắm đợc nội dung BĐT.

- Ôn hát: Lý cây đa.
- Thuộc và hát đúng giai điệu bài hát.
- Nhạc lý: Nhịp 4/4
- Hiểu về nhịp 4/4 và đọc chuẩn xác bài
- Tập đọc nhạc: TĐN số
TĐN số 2.
2.

- Nhạc lý: Nhịp lấy đà.
- Tập đọc nhạc: TĐN số
3
- Âm nhạc thờng thức :
sơ lợc về một vài nhạc
cụ phơng Tây.

- Biết thế nào là nhịp lấy đà
- Đọc đúng bài TĐN số 3
- Biết sơ bộ về một số nhạc cụ phơng
tây.

12

Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
Nhạc
din; NL c
cụ, Đĩa
nhc
CD 7

BP
chép
BH,
nhạc cụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL
biu din; NL
c nhc

Nhạc
cụ,
bảng
phụ
chép
BTĐN số
2.

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Tranh vẽ
nhạc cụ
phơng
Tây

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


7

Bài 3

8

9

10

ễN TP

Kiểm tra 1 tiết

Học hát:
Chúng em cần hoà
bình
(tớch hp hc tp v lm theo
tõm gng o c H Chớ
Minh )
- Ôn hát:
Chúng em cần hoà
bình.
- Tập đọc nhạc:TĐN số
4.
- BDT: Hội Xuân sắc
bùa

- Nâng cao kỹ năng ca hát nh: Tập thể,
đơn ca, hoà giọng, lĩnh xớng và kỹ năng
TĐN
- Giáo dục học sinh có thái độ học tập
đúng đắn và yêu thích môn học
- HS củng cố lại những kiến thức đã học.
- HS biết áp dụng kiến thức đã học vào
bài kiểm tra.
- Đánh giá năng lực học của HS.
- HS củng cố lại những kiến thức đã học.
- HS biết áp dụng kiến thức đã học vào
bài kiểm tra.
- Đánh giá năng lực học của HS.

- Giúp HS hát chính xác giai điệu bài hát.
- Thông qua bài hát HS thêm yêu hoà
bình và mong ớc đợc sống trong tình yêu
thơng.

- Thuộc bài và hát đúng tình cảm của
bài hát.
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
hợp với gõ phách và đánh nhịp.
- HS hiểu thêm về nét văn hoá độc đáo
của đồng bào Mờng ở nớc ta.

13

Thực
hành,
TB tác
phẩm

TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm

Nhạc
cụ,
bảng
phụ
Câu
hỏi.
Phiếu
bốc
thăm.

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,
Phiếu
bốc
thăm.

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
Bảng
din; NL c
phụ
và nhạc nhc
cụ
Bảng
phụ
và nhạc
cụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


1
1

- Học hát:
Khúc hát chim sơn ca.

- Giúp HS hát chính xác giai điệu bài hát.
- Thông qua bài hát HS thêm yêu tình
thân ái, đoàn kết trên khắp mọi nơi.

- Ôn hát:
Khúc hát chim sơn ca.
- Nhạc lý: Cung và nửa
cung- dấu hoá.

- HS hát thuộc bài hát, trình bày đúng
tính chất của bài hát.
- HS hiểu đợc các kiến thức về cung và
nửa cung, nhận biết đợc các loại dấu hoá
trong

Bài 4

1
2

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn hát: Chúng em cần bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
hoà bình.
hiện bài hát trớc tập thể.
- Ôn tập TĐN số 4
- HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với
- Nhạc sĩ: Đỗ Nhuận và gõ phách và đánh nhịp.
bài hát: Hành quân xa. - HS hiểu thêm về nhạc sĩ Đỗ Nhuận và sự
ra đời của bài hát Hành quân xa.

Bài 4

1
3

1
4
1
5

- Ôn bài hát:
Khúc hát chim sơn ca.
- Ôn tập tập đọc nhạc:
TĐN số 5.
- Âm nhạc thờng thức:
Nhạc sĩ Bettoven.
Ôn tập

- Hát đúng tình cảm của BH Khúc hát
chim sơn ca.
- Thuộc giai điệu bài và kết hợp đánh
nhịp bài Tập đọc nhạc số 5.
- Hiểu biết sơ bộ về nhạc sĩ Bettoven,
một nhạc sĩ thiên tài.
- Ôn lại những kiến thức đã học nửa sau
học kỳ 1, giúp học sinh thể hiện chính

14

Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
Nhạc
din; NL c
cụ, Đĩa
nhc
CD 7

Nhạc
cụ,
bảng
phụ

Nhạc
cụ,
bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,
bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,

NL t vn
ng theo


xác và có chất lợng những kiến thức đó.
- Nâng cao kỹ năng ca hát nh: Tập thể,
đơn ca, hoà giọng, lĩnh xớng và kỹ năng
TĐN.

1
6

1
7

1
8

Ôn tập

Kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I
(Tiếp)

Ôn lại những kiến thức đã học nửa sau
học kỳ 1, giúp học sinh thể hiện chính
xác và có chất lợng những kiến thức đó.
- Nâng cao kỹ năng ca hát nh: Tập thể,
đơn ca, hoà giọng, lĩnh xớng và kỹ năng
TĐN.

- HS hệ thống và nắm sâu hơn về
những kiến thức đã học.
- Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết
quả học tập của từng học sinh.
- Học sinh tham gia kiểm tra nghiêm túc,
tích cực, đúng quy chế.

nt

Học kỳ II

15

thực
hành,
TB tác
phẩm

TB tác
phẩm

TB tác
phẩm

nt

bảng
phụ

nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Thăm
ghi tên
4 bài
hát và 5
bài TĐN
trong
học kỳ
1

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Thăm
ghi tên
4 bài
hát và 5
bài TĐN
trong
học kỳ
1

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

nt

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


- Hát thuộc bài hát Đi cắt lúa.
- Hiểu biết sơ bộ về quãng, mục đích về
quãng.

Bài 6

Bài 5

1
9

- Học bài hát: Đi cắt
lúa.
- Nhạc lý:
Sơ lợc về quãng.

2
0

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn bài hát: Đi cắt lúa. bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
- Tập đọc nhạc: TĐN số hiện bài hát trớc tập thể.
6.
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
hợp với gõ phách và đánh nhịp.

2
1

- Ôn TĐN số 6.
- Âm nhạc thờng thức:
Một số thể loại bài hát.

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
hiện bài hát trớc tập thể.
- HS biết nhận biết đợc 1 số thể loại bài
hát.

2
2

- Học bài hát:
Khúc ca bốn mùa.
- Bài đọc thêm:
Tiếng sáo Việt Nam

- Giúp HS hát chính xác giai điệu bài hát.
- Thông qua bài hát HS thêm yêu thiên
nhiên, yêu cây cối, và mong ớc ma nắng
thuận hoà để cây cối xanh tơi và phát
triển

16

Thuyết
trình,
thực
Nhạc
hành,
cụ,
trực
Bảng
quan,
phụ
TB
tác
phẩm
Thuyết
Nhạc
trình,
cụ,
thực
Bảng
hành,
phụ
trực
quan,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
Nhạc cụ
hành,
TB tác
phẩm
Thuyết
Nhạc
trình,
cụ,
thực
Bảng
hành,
phụ
TB tác
phẩm

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


2
3

2
4

2
5

2
6

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn bài hát:
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
Khúc ca bốn mùa.
hiện bài hát trớc tập thể.
- Tập đọc nhạc: TĐN số - HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
7.
hợp với gõ phách và đánh nhịp
- Ôn tập bài hát:
Khúc ca bốn mùa.
- Ôn tập tập đọc nhạc:
TĐN số 7.
- Âm nhạc thờng thức:
Vài nết về âm nhạc
thiếu nhi Việt Nam.
(tớch hp hc tp v lm theo
tõm gng o c H Chớ
Minh )

Ôn tập

Kiểm tra 1 tiết

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
hiện bài hát trớc tập thể.
- HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với
gõ phách và đánh nhịp.
- HS hiểu thêm về các giai đoạn phát
triển của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.

Thuyết
trình,
thực
hành,
TB tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
TB tác
phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Đĩa CD
7

- HS củng cố lại những kiến thức đã học Thuyết
từ tiết 19 và chuẩn bị tốt cho tiết kiểm
trình,
Nhạc
tra ở tuần sau.
thực
cụ,
- Giúp HS nâng cao kỹ năng thể hiện các
hành,
Bảng
nội dung đã học.
TB
tác
phụ
phẩm
thực
- Thăm
- HS hệ thống và nắm sâu hơn về
hành,
ghi tên
những kiến thức đã học nửa đầu học kỳ
TB tác
2 bài
2.
phẩm
hát và 2
- Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết
bài TĐN
quả học tập của từng học sinh.
đầu
- Học sinh tham gia kiểm tra nghiêm túc,
học kỳ
tích cực, đúng quy chế.
2.

17

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc
NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


Bài 7

2
7

Bài 7

2
8

Bài 8

2
9

3
0

Học hát: Ca chiu sa
BĐT: Bản hùng ca cách
mạng

- Giúp HS hát chính xác giai điệu và lời
ca bài hát.
- HS cảm nhận đợc nét nhạc mang màu
sắc âm nhạc Nga.
- Thông qua bài hát HS thêm yêu những
bài hát của nớc Nga

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn hát: Ca Chiu Sa.
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
- Tập đọc nhạc: TĐN số hiện bài hát trớc tập thể.
8.
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
hợp với gõ phách và đánh nhịp.

- Ôn TĐN số 8.
- Nhạc lý: Gam trởng
-Giọng trởng.
- Nhạc sĩ Huy Du và
bài hát: Đờng chúng ta
đi.

- HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với
gõ phách và đánh nhịp.
- HS biết thêm về những kiến thức về
nhạc lí.
- HS biết thêm về 1 nhạc sĩ nổi tiếng
của Việt Nam

- Học bài hát: Tiếng ve
gọi hè.
- Bài đọc thêm: Xuất
xứ một bài ca.(tớch hp
hc tp v lm theo tõm
gng o c H Chớ Minh
)

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
hiện bài hát trớc tập thể.
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
hợp với gõ phách và đánh nhịp

18

Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB
tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB
tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB
tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB
tác
phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Đĩa CD
7
Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc


- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
hiện bài hát trớc tập thể.
- HS đọc nhạc chính xác biết kết hợp kết
hợp với gõ phách và đánh nhịp.

3
1

- Ôn hát: Tiếng ve goi
hè.
-Tập đọc nhạc: TĐN số
9

3
2

- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình
- Ôn hát + Ôn tập TĐN bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể
- Âm nhạc thởng thức: hiện bài hát trớc tập thể.
vài nét về dân ca của - HS đọc nhạc kết hợp nhuần nhuyễn với
một số dân tộc ít ng- gõ phách và đánh nhịp.
ời.
- HS hiểu thêm về dân ca dân tộc ít ngời.

3
3

- Ôn lại những kiến thức đã học nửa sau
học kỳ 2, giúp học sinh thể hiện chính
xác và có chất lợng những kiến thức đó.
- Nâng cao kỹ năng ca hát nh: Tập thể,
đơn ca, hoà giọng, lĩnh xớng và kỹ năng
TĐN.

3
4
3
5

Ôn tập

Ôn tập

Kiểm tra cuối năm.

- HS củng cố lại những KT đã học trong
học kỳ 2.
- Củng cố và nâng cao kỹ năng thể hiện
nội dung kiến thức đã học trong học kỳ 1.
- HS hệ thống và nắm sâu hơn về
những kiến thức đã học.
- Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết
quả học tập của từng học sinh.

19

Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB
tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
trực
quan,
TB
tác
phẩm
Thuyết
trình,
thực
hành,
TB tác
phẩm
thực
hành,
trực
quan,
TB tác
phẩm
TB tác
phẩm

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ,
Đĩa CD
7

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,
Bảng
phụ

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c
nhc

Nhạc
cụ,
thăm
ghi tên

NL t vn
ng theo
nhc; NL biu
din; NL c


- Häc sinh tham gia kiÓm tra nghiªm tóc,
tÝch cùc, ®óng quy chÕ.

20

c¸c bµi
h¸t vµ
c¸c bµi
T§N
trong
n¨m
häc.

nhạc


21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×