Tải bản đầy đủ

giao an an toan giao thong lop 5

Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

Ngày …/…/2017

Chủ đề 1
HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
. HS biết tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn
giao thông và giải thích nội dung 42 biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào
chắn đã học.
2- Kĩ năng.
. Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông (GT).
. Mô tả được các biển báo đó bằng lời nói hoặc bàng hình vẽ. Để nói cho
những người khác biết về nội dung của các biển báo hiệu GT.
3- Thái độ:
. Có ý thức tuân theo những hiệu lệnh, biển báo hiệu, báo nguy hiểm, báo cấm
khi đi đường.
. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB.

II- Đồ dùng dạy học.
. Phiếu học tập.
. Các biển báo, tranh ảnh minh họa của tài liệu GD ATGT.
III- Lên lớp
Hoạt động của thầy
1 - Bài cũ
2 - Bài mới
. Giới thiệu
Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên.
- 1 HS làm phóng viên nêu câu hỏi cho các
bạn trong lớp trả lời.
- Ở gần nhà bạn có loại biển báo gì?
- Những biển báo đó được đặt ở đâu?
- Những người ở đó có biết nội dung các biển
báo đó không?
- Họ có thấy các biển báo đó có ích lợi gì
không?
- Bạn biết gì về đèn tín hiệu, vạch kẻ đường,
cọc tiêu, rào chắn khi tham gia GT?
.Hoạt động 2. Ôn lại các biển báo đã học:
- Cho học sinh nhắc lại các biển báo đã học,

Hoạt động của trò
Cho hs xem các biển báo đã học, nói nội
dung của biển báo
2 HS trả lời.
. Thảo luận nhóm.
. Phát biểu trước lớp.
. HS tham gia trả lời phỏng vấn.
. Lớp nhận xét bổ sung thêm cho đầy đủ

. Học sinh thảo luận và tìm đúng loại

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng


mô tả hình dạng, màu sắc.
- Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu
lệnh, biển chỉ dẫn.
GV kết luận.
Hoạt động 3: Nhận biết các biển báo hiệu
- Cho HS quan sát các loại biển báo.
- Xác định, phân loại, mô tả hình, màu sắc của
các biển báo đó.
- Biển báo cấm.
- Biển báo nguy hiểm.
- Biển báo chỉ dẫn.
GV kết luận
Hoạt động 4: Nhận biết các hành vi đúng,
những việc không nên làm để bảo vệ các
biển báo, đèn tín hiệu, cọc tiêu, rào chắn cố
định cho an toàn giao thông đường bộ.
GV kết luận
GHI NHỚ: Trang 11 tài liệu GD ATGT
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
3. Củng cố:
- Cho HS thực hành phần bài tập trang 12 (tài
liệu GD ATGT)
- GV kết luận.
4. Dặn dò: chuẩn bị bài Chủ đề 2: Đi xe đạp
an toàn.

biển báo
. Nhóm nào xong trước được biểu
dương.
. Trình bày trước lớp.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
. Thảo luận nhóm 4 .
. Tìm và phân loại biển báo, mô tả....
. Phát biểu trước lớp.
. Lớp góp ý, bổ sung.

. HS quan sát tranh tham gia phát biểu.
. Lớp nhận xét bổ sung.

. 1 HS đọc.
. Lớp theo dõi.
. HS đọc và nêu kết quả. Nêu cách xử lý
các tình huống hoặc ý kiến của bản thân.
. Lớp nhận xét, bổ sung.

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

Ngày …/…/2017
Chủ đề 2
ĐI XE ĐẠP AN TOÀN
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
. HS biết những qui định đối với người đi xe đạp trên đường phố theo luật
GTĐB.
2- Kĩ năng.
. HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn khi chuyển hướng, vượt xe,
tránh xe an toàn.
. Phán đoán, nhận thức và xử lí các tình huống nguy hiểm khi đi xe đạp có thể
xảy ra.
3- Thái độ
. Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn.
II- Đồ dùng dạy học.
. Phiếu học tập.
III- Lên lớp
Hoạt động của thầy
1- Bài cũ
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá chung
2- Bài mới
. Giới thiệu
Hoạt động 1: Quan sát tranh và nêu các
hành vi đi xe đạp an toàn và không an toàn
GV nêu các tình huống ở từng tranh, yêu cầu
HS trả lời hoặc phải nêu cách xử lí đúng, an
toàn.
- Đi xe đạp điện người đi xe đạp phải làm gì?...
- Các bạn HS đi xe đạp như thế có gì đúng hoặc
không đúng.
- Nội dung tranh 3 miêu tả cảnh gì?
- Một số tình huống (xem tài liệu trang 13)
- GV kết luận.

Hoạt động của trò
. Cho hs xem các biển báo đã học, nói
nội dung của biển báo
2 HS trả lời – Lớp bổ sung.

. Thảo luận nhóm.
. Phát biểu trước lớp.
. Quan sát ảnh 1 và nêu.
. Quan sát ảnh 2 và nêu ý kiến của
mình.
. Quan sát ảnh 3 và nêu.
. ………………………………….

Hoạt động 2:
- Cho học sinh nêu một số kĩ năng thực hành
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

khi đi xe đạp.
- Cho HS nêu kĩ năng chuyển hướng khi đi xe
đạp trên đường.
- Cho HS nêu kĩ năng vượt xe khác khi đi xe
đạp trên đường.
- GV kết luận.
Hoạt động 3: Kĩ năng lái xe đạp an toàn.
- GV cho HS quan sát lần lượt từng ảnh 1, 2, 3
trong tài liệu (trang 14) để thảo luận và nêu
cách xử lí an toàn.
- GV nhận xét, kết luận.
- GV khen nhóm nào có cách xử lí tốt, an toàn.
GHI NHỚ: Trang 15 tài liệu GD ATGT
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
3- Củng cố:
- Cho HS thực hành phần bài tập trang 16 (tài
liệu GD ATGT)
- GV kết luận.
4- Dặn dò: Chuẩn bị chủ đề 3: Ngồi sau xe
đạp, xe máy an toàn... .

. HS nêu.
. Lớp theo dõi và nhận xét.
. HS nêu.
. Lớp góp ý, bổ sung.

. Thảo luận theo nhóm 4.
. Các nhóm lần lượt trình bày ý kiến.
. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

. 1 HS đọc.
. Lớp theo dõi.

. HS đọc và nêu kết quả. Nêu cách xử
lý các tình huống hoặc ý kiến của bản
thân.
. Lớp nhận xét, bổ sung.

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

Ngày …/…/2017
Chủ đề 3
NGỒI SAU XE ĐẠP, XE MÁY AN TOÀN
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
. HS biết được những tư thế an toàn và chưa an toàn khi ngồi sau xe đạp hoặc
sau xe máy.
2- Kĩ năng.
. Biết cách phòng tránh tai nạn có thể xảy ra khi ngồi sau xe đạp, xe máy.
3- Thái độ
. Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi
đi đường.
. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB.
II- Đồ dùng dạy học.
. Phiếu học tập.
. Sa bàn.
III- Lên lớp
Hoạt động của thầy
1- Bài cũ
2- Bài mới
- Giới thiệu
Hoạt động 1: Tìm hiểu ngồi sau xe đạp
thế nào là an toàn.
- Cho HS quan sát tranh và thảo luận.
- GV kết luận

Hoạt động 2: Ngồi sau xe đạp điện như
thế nào là an toàn.
- Cho hs quan sát tranh minh họa 1, 2, 3,
4, (trang 18) để trình bày ý kiến.
- Nội dung tham khảo tài liệu.
- GV kết luận.

Hoạt động của trò
. Làm thế nào để đi xe đạp an toàn?
. 2 HS trả lời – Lớp nhận xét.

. Thảo luận nhóm. Nêu những hành vi nguy
hiểm có thể xảy ra của các bạn đi xe đạp
trong tranh.
. Phát biểu trước lớp.
. Lớp nhận xét.

. Học sinh thực hiện yêu cầu của GV trình
bày ý kiến của mình trước lớp.
. Lớp nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 3: Nhận xét các biểu hiện
đúng - sai khi ngồi sau xe máy.
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

- Cho hs quan sát tranh minh họa 1, 2, 3,
4, (trang 18, 19) để trình bày ý kiến.
- Nội dung tham khảo tài liệu.
- GV kết luận.

. Học sinh thực hiện yêu cầu của GV trình
bày ý kiến của mình trước lớp.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
. Lớp góp ý, bổ sung.

GHI NHỚ: Trang 20 tài liệu GD ATGT
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
. 1 HS đọc.
. Lớp theo dõi.
3- Củng cố:
- Cho HS thực hành phần bài tập trang 20
(tài liệu GD ATGT)
. HS đọc và nêu kết quả. Nêu cách xử lý các
- GV kết luận.
tình huống hoặc ý kiến của bản thân.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
4- Dặn dò: Chuẩn bị chủ đề 4: Đi qua
cầu đường bộ an toàn... .

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

Ngày …/…/2017
Chủ đề 4
ĐI QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ AN TOÀN
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
. HS biết được những lưu ý cần nghiêm chỉnh thực hiện khi đi bộ, đi xe đạp
qua cầu đường bộ để bảo đảm toàn.
. HS xác định được những hành vi an toàn và không an toàn khi đi bộ, đi xe
đạp qua cầu đường bộ.
2- Kĩ năng.
. Biết cách đi bộ, đi xe đạp qua cầu đường bộ để phòng tránh tai nạn có thể
xảy ra.
3- Thái độ
. Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn khi
đi đường.
. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm
bảo ATGT.
II- Đồ dùng dạy học.
. Phiếu học tập.
III- Lên lớp
Hoạt động của thầy
1- Bài cũ:
- Gọi HS nêu.
- GV nhận xét.
2- Bài mới:
- Giới thiệu
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là cầu
đường bộ, một số loại cầu đường bộ.
- GV hướng dẫn HS tham khảo hình minh
họa của tài liệu.
- GV kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các hành vi khi
đi bộ, đi xe đạp qua cầu an toàn.
- Hướng dẫn HS quan sát các hình minh
họa để nêu nhận xét của mình.
GV đọc mẫu tin TNGT.

Hoạt động của trò

. Làm thế nào để xác định được con đường
an toàn?
. 2 hs trả lời.
. HS quan sát hình minh họa.
. Thảo luận nhóm, phân tích về kích cỡ,hình
dáng, kiểu cách của các cầu quan sát được.
. Độ dài ngắn,to nhỏ, rộng hẹp của các loại
cầu.

. Quan sát các hình minh họa để nêu nhận
xét về những hình đó.

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

- GV kết luận.

. Lớp nhận xét bổ sung.

GHI NHỚ: Trang 24 tài liệu GD ATGT
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
. 1 HS đọc.
. Lớp theo dõi.
3- Củng cố:
- Cho HS thực hành phần bài tập trang 24
và 25 (tài liệu GD ATGT)
- GV kết luận.

. HS đọc và nêu kết quả. Nêu cách xử lý các
tình huống hoặc ý kiến của bản thân.
. Lớp nhận xét, bổ sung.

4- Dặn dò: Chuẩn bị chủ đề 5: Thực hiện
văn hóa giao thông.
. Lắng nghe.

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

Ngày …/…/2017
Chủ đề 5
THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO THÔNG
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
. HS biết những hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông.
. HS biết phân tích các ứng xử thể hiện lối sống có đạo đức khi tham gia giao
thông sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
- Kĩ năng.
. Có hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, biết giúp đỡ người tàn tật khi
họ gặp khó khăn lúc đi lại trên đường bộ…
3- Thái độ
. Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có hành vi an toàn, văn
hóa,lịch sự khi đi đường.
. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm
bảo ATGT.
II- Đồ dùng dạy học.
. Phiếu học tập.
III- Lên lớp
Hoạt động của thầy
1-Bài cũ:
- Nguyên nhân tai nạn giao thông khi qua
cầu đường bộ?
- GV nhận xét đánh giá chung.
2- Bài mới:
.Giới thiệu
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và
trả lời các gợi ý sau:
- Nội dung tranh 1 và 2 nói lên điều gì?
- Hành vi của người đi xe máy thể hiện điều
gì? (tranh 3)
- Hai đội viên trong tranh 4 đang làm gì?
- Hành vi của bạn ở tranh 5 đúng hay sai?
- ……………………
GV đặt vấn đề:

Hoạt động của trò

. Những nguyên nhân nào gây ra tai nạn
giao thông?
. 2 HS trả lời – lớp nhận xét bổ sung.

. HS lắng nghe.

. Giúp đỡ tàn tật qua đường, nhường ghế
cho người già trên tàu, xe.
. Thiếu văn minh lịch sự khi tham gia
giao thông
. Giúp em nhỏ bị ngã xe đạp trên đường.
. Sai - vứt vỏ chuối ra đường gây nguy
hiểm cho người khác.
. ………………………….

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

1- Em hãy cho biết hành vi nào thể hiện văn
hóa giao thông, hành vi nào thể hiện thiếu
văn hóa giao thông?

+ Hành vi thể hiện văn hóa giao thông:
tranh 1, 2, 4, 6, 8.
+ Hành vi thể hiện thiếu văn hóa giao
2- Hãy nêu cảm nghĩ của em về từng hành vi thông: tranh 3, 5, 7.
trên.
. Cần học tập các hành vi ở tranh 1, 2, 4,
6, 8 và phê phán các hành vi ở tranh 3, 5,
3- Theo em, thế nào là văn hóa giao thông?
7.
. Biết nhường nhịn, giúp đỡ các em nhỏ,
phụ nữ có thai, người già yếu, người tàn
- GV kết luận.
tật hoặc người gặp tai nạn cần giúp đỡ.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
.GHI NHỚ: Trang 28 tài liệu GD ATGT
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
. 1 HS đọc.
. Lớp theo dõi.
3- Củng cố:
. Sau đó vài HS nhắc lại.
- Cho HS thực hành phần bài tập trang 28 và
29 (tài liệu GD ATGT)
. HS đọc và nêu kết quả. Nêu cách xử lý
- GV kết luận.
các tình huống hoặc ý kiến của bản thân.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
4- Dặn dò: Chuẩn bị chủ đề 6: An toàn giao . Lắng nghe.
thông đường sắt

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

Ngày …/…/20…
Chủ đề 6
AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
. HS biết những việc làm có thể gây nguy hiểm trên đường sắt.
2- Kĩ năng.
. Có hành vi văn hóa đối với giao thông đường sắt, bảo vệ an toàn cho các
chuyến tàu trên đường sắt.
3- Thái độ
. Có ý thức thực hiện, bảo vệ an toàn đường sắt, ngăn chặn những hành vi sai
trái gây mất an toàn giao thông đường sắt.
. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện đảm bảo an toàn giao
thông đường sắt.
II- Đồ dùng dạy học.
. Phiếu học tập.
III- Lên lớp
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-Bài cũ:
- Để thể hiện có văn hóa giao thông đường
bộ, em cần làm gì?
. 2 HS trả lời – lớp nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét đánh giá chung.
2- Bài mới:
. HS lắng nghe.
.Giới thiệu
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nêu nhận xét qua các bức tranh:
- Các bạn trong tranh 1 chơi ở đâu?
. Các bạn nhỏ ngồi chơi trên đường tàu
rất là nguy hiểm.
- Khi đoàn tàu đang đến gần các bạn nhỏ cần . Nhanh chóng tránh xa đường tàu.
phải làm gì để đảm bảo an toàn cho mình?
- Việc chăn thả gia súc trên đường tàu sẽ gây . Gây cản trở nghiêm trọng và thiệt hại
nguy hiểm gì?
lớn cho người chăn thả và cho đoàn tàu.
- Hành vi buôn bán sát bên và trên đường tàu . Gây mất an toàn cho mọi người………
như vậy có mang lại an toàn cho mọi người
. …………………………
không ?
- GV kết luận.
. Lớp theo dõi.
. GHI NHỚ: Trang 30 tài liệu GD ATGT
. 1 HS đọc.
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
. Lớp theo dõi.
. Sau đó vài HS nhắc lại.
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5


Trường TH Bình Khương

Nguyễn Vĩ Hồng

3- Củng cố:
- Cho HS thực hành phần bài tập trang 31
(tài liệu GD ATGT)
- GV kết luận.
4- Dặn dò: Vận dụng tốt những hiểu biết về
kiến thức và kĩ năng của mình khi tham gia
giao thông để đảm bảo ATGT đường bộ và
ATGT đường sắt. Vận động mọi người cùng
tham gia, thực hiện.

. HS đọc và nêu kết quả. Nêu cách xử lý
các tình huống hoặc ý kiến của bản thân.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
. Lắng nghe.

Phần kiểm tra của tổ Chuyên môn

Nhận xét của Nhà trường

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Ngày

tháng
năm 2015
Tổ trưởng

Ngày

tháng
năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG – LỚP 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×