Tải bản đầy đủ

Các bài toán đăng nhóm toán tiểu học việt nam

Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

TT
1

Đề bài
#3+
Thay các hình bằng các chữ số để được phép tính đúng
Các hình khác nhau đại diện cho các số khác nhau.

2
#4+
Khi viết các số 1234512345123... bắt đầu từ ô được tô đậm điền số 1. Hỏi khi
đánh đến ô 2017 thì ô đó điền số nào?

3

Tính diện tích tô đậm với AB=10 cm


4

Thầy giáo đếm 1,2,3,4,....như hình vẽ thì thấy các số 2,8,10... nằm ở ngón trỏ. Hỏi
số 2011 sẽ nằm ở số nào?

5

Vẽ 3 hình vuông nhỏ bằng nhau được hình chữ nhật như hình. Nối AH cắt BF và
CG lần lượt tại M và N. Biết chiều dài cạnh hình vuông nhỏ là 10cm . Tính diện
tích tam giác CMN

6

Điền số 1, 4,8,9 vào ô trống để được biểu thức đúng

7

Trong ngày 20/11/2017 từ 00:00 đến 23:59 có bao nhiêu lần đồng hồ điện tử hiện

Hình vẽ nếu có


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

đủ 4 chữ số 2,0,1,7 bất kể thứ tự nào?
8
9

10
11

12

13
14

Cho một hình chữ nhật có chu vi là 150 cm, chia dọc theo chiều rộng để được
năm hình vuông và một hình chữ nhật nhỏ hơn hình vuông. Tính diện tích hình


chữ nhật ban đầu. Biết số đo của các kích thước đều là số tự nhiên.
Cho một hình chữ nhật có chu vi là 150 cm, chia dọc theo chiều rộng để được
năm hình vuông và một hình chữ nhật nhỏ hơn hình vuông. Tính diện tích hình
chữ nhật ban đầu. Biết số đo của các kích thước đều là số tự nhiên.

Viên kim cương "khủng" nhất thế giới vừa bán đấu giá thành công với giá 33,5
triệu đô la Mỹ (USD). Hãy tính trị giá viên kim cương đó bằng tiền Việt nam, biết
1 USD=22675 đồng (ghi rõ bằng số và chữ-Tham khảo ý kiến mọi người)
Thầy Lê Doãn Hiệp tặng nhóm
3+
Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì
ta được một số mới mà tổng số đã cho và số mới là 414.
N là một số tự nhiên chia hết cho 45 và tổng các chữ số của nó thì bằng 54. Tìm
số tự nhiên N bé nhất?


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

15

16
17

18

Bạn Nga mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cái bút thì phải trả 20 000 đồng.
Mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cái bút thì phải trả 25 000 đồng. Nếu bạn Nga
mua một chiếc bút chì, một quyển vở và một quyển sách thì hết bao nhiêu tiền?
Trong một bữa tiệc tiêu chuẩn ba người thì có một quả bưởi, bốn người thì có một
quả dừa. Kế toán nhà hàng nhận thấy đã chi cả bưởi và dừa là 42 quả. Hỏi có bao
nhiêu người dự bữa tiệc đó
(Thầy Lê Doãn Hiệp tặng nhóm)
Viết dãy số như hình. Lần đầu tiên gạch chân các số chia hết cho 2, lần tiếp theo
gạch chân các số chia hết cho 3, sau đó gạch chân các số chia hết cho 4. Hỏi có
bao nhiêu số được gạch chân đúng 2 lần?

19

20

#3+
Các quân bài được đánh số từ 1 đến 5. Ban đầu sắp xếp theo thứ tự ở hình trên.
Mỗi lần đổi vị trí 2 quân bài. Sau it nhất bao nhiêu lần đổi thì các quân bài có thứ
tự sắp xếp như hình dưới?


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

21

22

Cùng một lúc, một ô tô đi từ A và một xe máy đi từ B ngược chiều nhau đến địa
điểm C ở giữa AB; C cách A 300 km và cách B 260 km. Vận tốc của ô tô là 60
km, của xe máy là 35 km. Hỏi sau bao lâu thì ô tô và xe máy cùng cách C một
khoảng như nhau.
(Cố Trần Thị Loan tặng nhóm)
Cho ba chữ số khác nhau và khác 0:
a.Có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từ ba chữ số đó?
b.Biêt tổng của tất cả các số vừa lập được ở trên là 3330. Hiệu của số lớn nhất và
số nhỏ nhất trong các số đó là 594. Hãy tìm ba chữ số đó.

23

24
4+
Cho một hình chữ nhật có chu vi là 70cm. Nếu tăng chiều rộng lên 2 lần và tăng
cả chiều dài nữa thì được một hình vuông có diện tích gấp ba lần diện tích ban
đầu. Tìm diện tích hình vuông đó?
Đề như thế này thì học sinh phải đọc ít nhất 3 lần mới hiểu đề.
25
4+
Có tất cả 4 hình vuông như hình. Có tổng chu vi 4 hình vuông là 112 cm. Hãy
tính diện tích hình chữ nhật lớn nhất?

26
Tìm x biết:
10+11+12+13+...+x=5106
27
Tìm số hạng thứ 100 của tổng A.
A=6+24+60...
28
Dùng tất cả các chữ số 2,3,4,5,7 và 8 mỗi chữ số đúng 1 lần để viết 2 số P và Q .
Mỗi số P và Q đều có 3 chữ số và P > Q. Tìm giá trị bé nhất của P - Q.
(Cô Trần Thị Loan tặng nhóm)


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

29

30

(Thầy Đỗ Minh tặng nhóm)
31
#3+
Bữa tiệc có 12 người bao gồm 6 cặp vợ chồng. Mỗi người đàn ông bắt tay với tất
cả mọi người trừ vợ của mình. Phụ nữ không bắt tay nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu
lần bắt tay giữa 12 người này?
32
33

Tìm phân số nằm giữa 2 phân số 97/36 và 96/35 mà có mẫu số nhỏ nhất.
(Cô Trần Thị Loan tặng nhóm)
Trong ngày 20/11/2017 từ 00:00 đến 23:59 có bao nhiêu lần đồng hồ điện tử hiện
đủ 4 chữ số 2,0,1,7 bất kể thứ tự nào?

34
Viết các số sau 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68 lên các tấm bìa. Chọn ít nhất
bao nhiêu tấm bìa để tổng các số trên tấm bìa là 100?
35
Thay các chữ cái bằng chữ số thích hợp


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

36
Tìm số có 5 chữ số, biết số đó bằng 45 lần tích các chữ số của nó ?
37
Nếu tỷ lệ muối và nước trong nước biển là 7:193 thì một tấn nước biển có bao
nhiêu kg muối?
38
A là số tự nhiên có 2017 chữ số . A chia hết cho 9 . B là tổng các chữ số của A . C
là tổng các chữ số của B . D la tổng các chữ số của C .Tìm số D?
39
Có hai nhóm trồng cây. Nếu nhóm một cho nhóm hai 5 cây thì số cây trồng được
của hai nhóm bằng nhau. Nếu nhóm hai cho nhóm một 10 cây thì nhóm một trồng
được số cây gấp đôi số cây của nhóm hai. Hỏi mỗi nhóm trồng được bao nhiêu
cây?
40
Năm học này, thầy giáo mua cho lớp một số sách toán và tiếng việt. Tổng số sách
toán và tiếng việt bằng 4 lần hiệu số sách toán và tiếng việt, nhưng hiệu số đó lại
ít hơn số sách tiếng việt là 5 quyển. Hỏi thầy giáo mua về bao nhiêu sách toán,
bao nhiêu sách tiếng việt?
41
Có một nhóm người đi vào hai điểm kiểm soát để lên máy bay. Điểm đầu có 3
cửa, điểm sau có 4 cửa. Hỏi nhóm đó phải có ít nhất bao nhiêu người để chắc
chắn rằng có 2 người đi qua cùng nhau ở 2 cửa của các điểm soát vé.
42
Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1-2017 như sau:
1234567891011121314...20162017
Nếu viết xen các dấu "+" trước các số khác 0 một cách tùy ý thì tổng đó có thể
chia hết cho 3 hay không?
43
#4+
Khi cộng thêm vào tử và mẫu của phân số 13/19 cùng một số thì được phân số có
giá trị bằng 5/7. Phân số sau khi cộng là phân số nào?
44
#3+
Tính diện tích tam giác ABC biết mỗi tam giác nhỏ có đơn vị 1cm2

45
Viết tổng sau thành tích 2 thừa số:
2017,2017+2018,2018+2019,2019


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

46

Phạm Nam Kha

47
Điền số thích hợp vào dấu *

48
Viết 10 số sau 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68 lên 10 tấm bìa khác nhau. Chọn
ít nhất bao nhiêu tấm bìa để tổng các số trên tấm bìa là 100?
49
Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là a. Biết AB:BK=3;DK:DI=3. Tính diện
tich hình tô đậm?

50
Số A được viết bới 2017 chữ số 7:
A=7777...777, Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để số A chia
hết cho 35
51
Một đoàn tàu đánh cá có 400 chiếc tàu, gồm 2 loại: Loại tàu nhỉ thì mỗi tàu có 15
ngư dân làm việc và loại tàu lớn thì mỗi tàu có 18 ngư dân làm việc. Tổng cộng
số ngư dân trên 45 chiếc tàu là 789 người. Hỏi có bao nhiêu tàu lớn?
52
Một bà mẹ có 1 con gái và 1 con trai, Năm nay mẹ 32 tuổi, con gái 6 tuổi và con
trai 2 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của mẹ gấp 1,5 lần tổng số tuổi của
cả 2 con ?


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

53
Giá 11 cái bút bằng giá của 2 quyển vở và 1 quyển sách. Giá của 5 quyển vở bằng
giá của 3 quyển sách. Hỏi giá 10 quyển vở và 9 quyển sách bằng giá của bao
nhiêu cái bút?
54
Cho 14 số tự nhiên khác 0 và không có 2 số nào bằng nhau. Biết tổng của chúng
bằng 106. Tìm số lớn nhất trong các số trên.
55
Cho dãy số: 2; 17; 47; 92; 152; …. Tìm số hạng thứ 120 của dãy?
56
Cho số thập phân A, khi dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái một chữ số
ta được số thập phân B. Hãy tìm A biết A+B=22,121
57
Có 10 bao gạo mà số gạo trong các bao theo thứ tự là: 1kg; 3kg; 6kg; 10kg;
15kg…
a. Em hãy ghi tiếp khối lượng của các bao gạo còn lại.
b. Muốn lấy một tạ gạo bằng các bao nguyên thì có thể chọn những bao nào?
58
59
60

61
62
63

Tìm tổng tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia 5
dư 3.
Tìm hai số.Biết tỉ số của hai số là 4 và nếu bớt 79 ở số thứ nhất và thêm 54 vào số
thứ hai thì tổng sẽ là 1975.
1
5
Tìm các phân số lớn hơn và không phải là số tự nhiên(tử số không chia hết cho
mẫu số) sao cho khi lấy tử số cộng với 2 và mẫu số nhân với 2 thì giá trị của phân
số không đổi.
Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông
mới có diện tích là 193,5 cm2
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 9 mà chỉ gồm các chữ số 0,1 và 2
Cho một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 411,7. Khi lấy hiệu hai số đó,
một bạn đã quên mất chữ số 0 tận cùng của số tự nhiên nên hiệu tìm được là
180,7. Tìm 2 số đã cho.

64
Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một học sinh đã sơ suất quên dấu
phẩy của số thập phân nên kết quả tìm được là 2220. Tìm số tự nhiên ban đầu biết
tổng đúng là 223,17.
65
Tìm số có có 5 chữ số khác nhau và khác 0, biết mỗi số, ,,, đều bằng tích của hai
số tự nhiên giống nhau.
66
Cùng một lúc hai xe máy đi từ A đến B với vận tốc lần lượt là 30 km/giờ và 40

Trần Thị Loan


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

67

km/giờ và đồng thời một ô tô đi từ B về A với vận tốc 50 km/giờ .Hỏi sau khi đi
được bao nhiêu km thì ô tô ở chính giữa hai xe máy ? Biết quãng đường AB dài
119 km
Tìm số tự nhiên có 3 chữ số. Biết só đó gấp 39 lần tổng các chữ số của nó.
Trần Thị Loan

68
Có một cân hai đĩa, một quả cân 200g và một quả cân 1000g. Lan muốn lấy ra
600g đường từ túi có 2000g đường. Hỏi Lan cần ít nhất bao nhiêu lần cân?

Trần Thị Loan

67
Tìm số có hai chữ số. Biết tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25
đơn vị vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số đã
cho.
68

Trần Nhật Minh
Mỗi chữ cái khác nhau biểu thị các chữ số khác nhau và giá trị của mỗi từ được
biểu thị bằng tích giá trị các chữ cái của nó. Ví dụ, nếu F = 5, O = 3 và X = 2 thì
ta có giá trị của FOX = 5 x 3 x 2 =30. Cho biết TEEN = 60, TILT = 252 và TALL
= 288. Hãy tính giá trị của TATTLE?

69
Tam giác ABC; D là điểm trên BC sao cho DC/DB=1/2; kéo dài AD một đoạn DE
sao cho DE/AD=1/2; BE kéo dài cắt AC kéo dài tại G.
So sánh BE và EG?
70

Trần Thị Loan
Lớp 2:
#1: Lan có nhiều hơn Hà 30 nhãn vở. Hỏi Lan
phải cho Hà bao nhiêu nhãn vở để số nhãn vở của hai bạn bằng nhau?
#2: Lan có nhiều hơn Hà 45 nhãn vở. Nếu Lan cho Hà 16 nhãn vở thì lúc đó Lan
còn nhiều hơn Hà bao nhiêu nhãn vở ?
#3: Lan có nhiều hơn Hà 36 nhãn vở. Nếu Lan cho Hà 21 nhãn vở thì lúc đó ai có
ít hơn và ít hơn bao nhiêu nhãn vở ?

71
Trong các số tự nhiên từ 100 đến 10000 có bao nhiêu số mà trong cách viết của
chúng có đúng 3 chữ số giống nhau?
72
Có một thùng dầu đựng 12 lít dầu hỏa. Chỉ dùng một can 8 lít và một can 5 lít làm
thế nào để chia được số dầu đó thàn 2 phần bằn nhau?
73
Cho dãy số 7,8,10,13,17,...
Hỏi số hạng thứ 50 của dãy là bao nhiêu?
74
Vũ Hữu cùng với Lương Thế Vinh


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

Hai nhà toán học , một năm sinh
Thực hành, tính toán đều thông thạo
Vẻ vang dân tộc nước non mình
Năm sinh của hai ông là một số có bốn chữ số, tổng các chữ số bằng 10. Nếu viết
năm sinh theo thứ tự ngược lại thì năm sinh không thay đổi.Bạn đã biết năm sinh
của hai ông chưa?
75
Tìm a sao cho
3- ( 2 x a + 1/2 ) : 1/2=2
76
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 4/10 mà tử và mẫu số đều
có 2 chữ số.
77
Khi đem số trang của 1 quyển sách cộng với số chữ số để đánh số thứ tự các trang
sách của quyển sách đó thì được 428. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
78
#5: Tìm 5 số tự nhiên, biết rằng tổng từng đôi một trong các số đó là
1,3,4,5,6,8,10,11,13,15
79
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 1/3 mà tử và mẫu số đều
có 2 chữ số.
80
Tìm hai số.Biết tỉ số của hai số là 4 và nếu bớt 79 ở số thứ nhất và thêm 54 vào số
thứ hai thì tổng sẽ là 1975.
81
Tìm các phân số lớn hơn 1/5 Có tử số không chia hết cho mẫu số sao cho khi lấy
tử số cộng với 2 và mẫu số nhân với 2 thì giá trị của phân số không đổi.
82
Tìm tổng tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia 5
dư 3.
83
Cho số thập phân A, khi dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái một chữ số
ta được số thập phân B. Hãy tìm A biết A+B=22,121
84
Có 10 bao gạo mà số gạo trong các bao theo thứ tự là: 1kg; 3kg; 6kg; 10kg;
15kg…
a. Em hãy ghi tiếp khối lượng của các bao gạo còn lại.
b. Muốn lấy một tạ gạo bằng các bao nguyên thì có thể chọn những bao nào?
85

Trần Nhật Minh
Toán tô màu, xem ai "yêu" không nào?
Tô 5 hình tròn A, B, C, D, E bởi 5 màu cho trước, mỗi hình 1 màu sao cho 2 hình
tròn được nối với nhau phải khác màu nhau (ví dụ B và A khác màu, nhưng B và


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

E có thể cùng màu). Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu thỏa mãn?

86

Tỉnh A cách tỉnh B 200 km. Một xe máy đi từ A đến B, một xe đạp điện đi từ B
tới A. Hai xe cùng khởi hành một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở cách B
75 km. Nếu xe đạp điện đi trước 1 giờ 12 phút thì họ sẽ gặp nhau ở cách B 97,5
km. Tính vận tốc mỗi xe.
(Cô Trần Thị Loan)b
87

Phương Nguyên
Kìa trông giặc mỹ chạy khắp đồng
Quân ta bắt được thật là đông.
Bảy thằng một xích thừa ba xích.
Ba thằng một xích bảy thằng không
Hỏi mấy thằng tây mấy xích đồng.

88
Tìm số tự nhiên a để số chữ số của dãy: 1; 2; 3; .....; a bằng 3 lần a.

89
Cho tam giác ABC. Trên đáy BC lấy điểm D sao cho BD = 2/5 BC. Nối A với D, lấy G là
trung điểm của AD. Nối B với G kéo dài cắt AC tại K. Tính tỉ số AK/AC

90
Cho A là hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần nhỏ nhất được xếp bởi 12 hình lập
phương nhỏ cạnh 1cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật A.

91
Hiện nay tuổi anh hơn hai lần tuổi em là 6 tuổi. Biết hai lần tuổi anh hơn tổng số tuổi của
hai anh em là 10 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.

92
Một đội xe có 5 chiếc xe, trong đó hai xe A và B mỗi xe chở được 3 , 5 tấn, hai xe
C và D mỗi xe chở được 5 tấn. Còn xe E trở nhiều hơn mức trung bình của toàn
đội là 1 tấn. Hãy tính xem x e E chở được mấy tấn?


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

93
Cho dãy số 1;4;7;10;13;16…
a)Số 361 có phải là số hạng của dãy không?
b)Tính tổng 20 số hạng đầu tiên của dãy số.
94
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho
NC=2xAN. Hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại K.
a.Chứng tỏ rằng hai tam giác CAK và CBK có diện tích bằng nhau.
b.Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác KAB là 26 cm2
95
Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến
khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 51 tuổi. Tính
tuổi anh hiện nay?
96

Nguyen Van Loi

97
Khi viết thêm bên trái số 59 một chữ số và bên phải hai chữ số ta được một số lớn
nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9. Tìm số có 5 chữ số khác nhau đó.

98
Cần viết ít nhất bao nhiêu chữ số theo quy luật 1234567891011121314.... để xuất
hiện các số liên tiếp "98765" ?

99

100
Tổng hai số hơn hiệu hai số bao nhiêu đơn vị biết số bé là 123456,789

101
Một ông lão sống trong khu tập thể 10 tầng. Lúc ông đi siêu thị ở tầng 1 ông nghỉ
chân và thấy đi được 1/3 quảng đường. Một lúc sau ông lão nghỉ chân ông th ấy cần
đi thêm nửa quảng đường. Hỏi ông lão ở tầng bao nhiêu?


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

102

Đếm số tam giác có trong hình
103
Muôn
́ viết các số tư nhiên từ 1 đên
́ 2017 thì cân
̀ bao nhiêu chư số 7.
(Trần Thị Loan)

104
Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé!

105
Hãy điền từ 1 đến 7 vào 7 vòng tròn để tổng của các số trong 3 đường tròn thẳng
hàng đều bằng nhau.

106
Trong hộp có 17 viên bi xanh, 28 viên bi đỏ, 35 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp,
phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ ba màu bi?


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

107

Nguyen Van Loi

108
Tìm một số biết rằng số đó chia hết cho 12 và khi chia cho 15 thì dư 6 và hai thương
hơn kém nhau 34 đơn vị?

109
Có bao nhiêu tam giác trong hình?

110
Tìm số có 6 chữ số a1278b. Biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9.

111
Ba người chia nhau 1850000 đồng. Trong đó, số tiền người thứ nhất được nhiều
hơn người thứ hai 20% và kém người thứ ba 20%. Hỏi mỗi người được chia bao
nhiêu tiền?
(Trần Thị Loan)

112
Tìm số tự nhiên bé nhất mà khi nhân nó với 123 thì có tích tìm được tận cùng là
2017.


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670

113
Tổng của ba số là 588. Sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 24 đơn
vị, sang số thứ bà 36 đơn vị và chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 20 đơn vị
thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và bằng 2/7 số thứ ba. Tìm số thứ 2?
Trần Thị Loan

114
Tổng của ba số bằng 120. Sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 8 đơn vị,
sang số thứ ba 10 đơn vị và chuyển từ số thứ hai sang số thứ nhất 15 đơn vị thì số
thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất và bằng 3/7 số thứ ba. Tìm số thứ hai?

115
Tính diện tích hình tô đậm theo diện tích hình vuông ABCD với M là trung điểm AB.

116
Hãy thay dấu * bằng chữ số thích hợp.

117
Trong mỗi toa của đoàn tàu hỏa năm toa có ít nhất một hành khách. Hai hành khách
được gọi là láng giềng nếu họ cùng ở trong một toa hoặc ở hai toa kề nhau. Mỗi
hành khách có đúng 5 hoặc 10 láng giềng. Hỏi có bao nhiêu hành khách trong đoàn
tàu?

118


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670
(Nguyễn V ăn L ợi)

119
Số có 3 chữ số khác nhau chia cho tổng các chữ số của chính số đó thì được kết
quả bé nhất là bao nhiêu?

120
105 là tổng của nhiều nhất bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp?

121
Với các chữ số 1,3,4,5 ta lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 5?

122
Một người đi quảng đường AB gồm hai đoạn AC và CB. Lúc đi, vận tốc trên đoạn
AC là 12km/h, vận tốc trên đoạn CB là 8km/h và hết 3h30’. Lúc về, vận t ốc trên đoạn
BC là 30km/h, vận tốc trên đoạn CA là 20km/h và hết 1h36’ . Tính quãng đường AB?
(Phạm Nam Kha)

123

0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 0,10 + 0,12 +..+ 0,5
124
Tính nhanh:
A = 1011+1112+1213+1314+....+9899+9910
(Trần Thị Loan)

125

126
127
128
Lớp 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng
12?
(Trần Thị Loan)

129
Một hình chữ nhật có chiều rộng 45m, chiều dài là một số tự nhiên (đơn vị: mét).
Nếu tăng chiều dài thêm 20m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích bằng diện
tích một hình vuông. Hình vuông này có thể chia thành 16 hình vuông nh ỏ b ằng
nhau có số đo các cạnh là số tự nhiên (đơn vị: mét). Tính chiều dài hình chữ nhật,


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670
biết cạnh hình vuông lớn nhỏ hơn 70m
(Trần Nhật Minh)

130
Hai người cùng khởi hành một lúc để từ địa điểm A đến địa điểm B.Sau 1 giờ người
thứ nhất nhận thấy rằng nếu đi một quãng đường gấp ba quãng đường đã đi thì chỉ
cần phải đi một nửa quãng đường còn lại. Cùng lúc đó, người thứ hai lại nhận thấy
rằng nếu đi một nửa quãng đường đã đi thì còn phải đi gấp ba quãng đường còn l ại.

131
Hãy thêm vào vế trái các ký hiệu +,−,×,÷ và dấu ngoặc (nếu cần) để 2 vế b ằng nhau
9 8 7 5 4 3 = 2016

132
Cho 3 chữ số a,b,c khác nhau và khác o. Từ 3 chữ số đó bạn An lập ra tất cả các số
có 2 chữ số khác nhau. Bạn Bình lập ra 2 số, số thứ nhất bằng 2 lần số có 2 chữ số
mà chữ số hàng chục là b, chữ số hàng đơn vị là c, số thứ hai là số có 3 chữ số tròn
trăm có chữ số hàng trăm là a. Nếu tổng các số An lập được bằng tổng các số bình
lập được thì bằng bao nhiêu?
(Trần Nhật Minh)

133
Giá mỗi quyển vở là 7 ngàn, giá một chiếc bút màu là 5 ngàn. Bạn Vân mua h ết 82
ngàn. Bạn Hà mua hết 86 ngàn. Biết số bút màu mua được của của bạn này bằng
số vở mua được của bạn kia. Hỏi mỗi bạn đã mua được bao nhiêu chiếc bút màu và
bao nhiêu quyển vở?

134
135
136
137
138
139
140


Các bài toán nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế
https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/
Thầy Quân biên tập : 0868869670Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×