Tải bản đầy đủ

THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG xây DỰNG CHƯƠNG 2

XIN CHÀO THẦY và CÁC BẠN
NHÓM 2
NGUYỄN THANH
LONG

NGUYỄN HỬU QUÝ

TRẦN NGỌC KIM
KHÁNH

HUỲNH THANH TÀI

TRẦN MINH TÍNH


THUYẾT TRÌNH

PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG
CHƯƠNG 2

QUY HOẠCH XÂY DỰNGNHỮNG VẤN ĐỀ
CHUNG VỀ QUY
HOẠCH XÂY DỰNG

Khái niệm
Phân loai căm cứ quy hoach
Yêu cầu
Trách nhiệm, hình thức

QUY
HỌACH
XÂY
DỰNG

QUY HOẠCH XÂY
DỰNG VÙNG

Trình tỰ lập, phê duyệt

QUY HOẠCH XÂY
DỰNG NÔNG
THÔN

Phân loại
Thời gian và yêu cầu
Trách nhiệm

QUY HOẠCH XÂY
DỰNG ĐÔ THỊ

Khái niện

Rà soát quy họach

Phân loại

QUY HOẠCH XÂY
DỰNG KHU CHỨC


NĂNG ĐẶC THÙ
THẨM ĐỊNH, PHÊ
DUYỆT QUY HOẠCH
XÂY DỰNG
QUẢN LÝ QUY
HOẠCH XÂY DỰNG

Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ
Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ


Quy hoạch xây dựng là gì ?

Có bao nhiêu loại hình quy hoạch xây dựng?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Yêu cầu quy hoạch xây dựng

Hình thức lập quy hoạch ra sau

Tại sau phải rà soát quy hoạch xây dựng ?


Quy hoạch xây dựng là gì ?
Khái niệm:

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không
gian kiến trúc, bố trí các công trình trên
một khu vực lãnh thổ trong từng thời kì,
làm cơ sở phát huy cho việc đầu tư xây
dựng, quản lí xây dựng tạo động lực phát
triên kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc
phòng


Phân loại quy hoạch xây dựng
Căn cứ lập quy hoạch:
- Theo chiến lượt tổng thể phát triển kinh

tế xã hội, quốc phòng an ninh
I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

- Theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch
xây dựng và quy chuẩn có liên quan
- Bản đồ tài liệu số liệu về hiện trạng kinh
tế - xã hội ở địa phương
Quy hoạch xây dựng được chia làm 4
loại

Quy hoạch
xây dựng
vùng

Quy hoạch
xây dựng đô
thị

Quy hoạch
xây dựng
khu dân cư
nông thôn

Quy hoạch
xây dựng
khu chức
năng đặc thù


Yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng
Phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ
trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài
nguyên thiên nhiên.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công
trình hạ tầng kỹ thuật.

Bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên
tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Xác lập cơ sở cho công tác kế hoạch,
quản lý đầu tư.


Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
lập huy hoạch
Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Hình thức lấy ý kiến lập quy hoạch xây dựng ?
Thời gian lấy ý kiến là bao lâu ?


Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
lập huy hoạch
Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Ủy ban nhân dân có liên quan phối hợp với cơ quan tổ
chức quy hoạch trong việc lấy ý kiến.
Các ý kiến phải được tổng hợp giải trình báo cáo cho cơ
quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
lập huy hoạch
Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Bộ xây
dựng

Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh

Cơ quan đầu tư
tổ chức quy
hoạch

Lấy ý kiến

Lấy ý kiến

Lấy ý kiến

Các bộ, cơ
quan , tổ
chức có
liên quan.

Cơ quan tổ
chức, cá nhân
cộng đồng có
liên quan.

Cơ quan, cá
nhân, cộng
đồng về nhiệm
vụ và đồ án quy
hoạch.


Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
lập huy hoạch
Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Ủy ban nhân dân có liên quan phối hợp với cơ quan tổ
chức quy hoạch trong việc lấy ý kiến.
Các ý kiến phải được tổng hợp giải trình báo cáo cho cơ
quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
lập huy hoạch
Hình thức lấy ý kiến lập quy hoạch xây dựng ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Gửi hồ sơ, tài tiệu
hoặc tổ chức hội
nghị hội thảo

Phát phiếu điều
tra, phỏng vấn

Trưng bày công
khai hoặc thông
qua phương tiện
thông tin đại
chúng


Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
lập huy hoạch
Thời gian lấy ý kiến là bao lâu ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Thời gian lấy ý kiến quy hoạch:
- 20 ngày đối với cơ quan.
- 40 ngày đối với cá nhân, tổ chức, cộng đồng.


Rà soát quy hoạch xây dựng

Tại sau phải rà soát quy hoạch
xây dựng ?

I. NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG VỀ
QUY HOẠCH
XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng
phải được rà soát định
kỳ, xem xét đánh giá để
kịp thời điều chỉnh sửa
đỏi cho phù hợp

Định kỳ rà soát quy hoạch là
bao lâu ?

10 năm đói với quy
hoạch vùng
5 năm đói với quy
hoạch chung, phân khu
3 năm đói với quy
hoạch chi tiết


Quy hoạch xây dựng vùng là gì ?

Phân loại quy hoạch xây dựng vùng?

II. QUY HỌACH
XÂY DỰNG
VÙNG

Yêu cầu quy hoạch xây dựng

Hình thức lập quy hoạch ra sau

Tại sau phải rà soát quy hoạch xây dựng ?


II. PHÂN LOẠI QUY HOẠCH VÙNG
1. PHÂN LOẠI QUY HOẠCH VÙNG

- Vùng liên tỉnh.
- Vùng tỉnh.
- Vùng liên huyện.
- Vùng huyện.
- Vùng chức năng đặc thù.
- Vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang
kinh tế liên tỉnh.II. PHÂN LOẠI QUY HOẠCH VÙNG
2. THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Quy hoạch xây dựng được lập trong thời gian bao lâu ?
Quy hoạch xây dựng vùng lập cho thời
gian 20 đến 25 năm và tầm nhìn 50 năm.
Những yêu cầu đối với quy hoạch vùng ?
Phù hợp với mục tiêu của chiến lược.
Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên.
Định hướng phát triển chung.
Lực chọn khu vực và đối tượng ưu tiên
phát triển.


II. PHÂN LOẠI QUY HOẠCH VÙNG
3. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng ?

Bộ Xây dựng, Ủy
ban nhân dân
cấp tỉnh

Bộ quản lý công
trình xây dựng
chuyên ngành

Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh


III. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
1. KHÁI NIỆM
Quy hoạch xây dựng đô thị là tạo
lập môi trường sống an toàn, vệ sinh
và tiện nghi cho con người; Đáp ứng
nhu cầu xây dựng trong các giai đoạn,
yêu cầu phát triển đô thị theo định
hướng công nghiệp hóa ,hiện đại hóa,
giữ gìn bản sắc dân tộc.
Quy hoạch xây dựng đô thị gồm có:
+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị
+ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.


III. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
2. PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

Đô thị là các diểm dân cư có các
yếu tố sau:
- Là điểm dân cư tập trung...
- Quy mô dân số ≤ 4000 người...
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ
65% trở lên...
- Mật độ dân số phù hợp với quy
mô, tính chất và đặc điểm của từng
loại đô thị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×