Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC XÂY DỰNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC
XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

GVHD: PGS. TS. GVCC Trịnh Văn Tùng
Nhóm học viên
1. Bùi Ngọc Hà
2. Dương Thị Thùy
3. Nguyễn Thị Thương
Đề bài: Trình bày lý luận, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và một mô hình can thiệp
trong Phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng.


GỒM 4 PHẦN
I. Lý luận
II. Phương pháp nghiên cứu
III. Phương pháp luận
IV. Mô hình can thiệp


PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG
1. Những khái niệm cơ bản

- Phát triển
- Cộng đồng
- Phát triển cộng đồng
- Phát triển dựa vào cộng đồng:
+ Lấy cộng đồng làm định hướng trao quyền kiểm soát việc quyết định và nguồn
lực cho các nhóm cộng đồng.
+ Phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng là sự phát triển cho cộng
đồng và của cộng đồng, do cộng đồng lựa chọn, hoạch định và triển khai.
+ Phải dựa trên lợi ích, sự tham gia của cộng đồng
+ Sự tham gia của cộng đồng chính là cơ sở cho phát triển bền vững


2. Mục tiêu của phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng
• Mục tiêu phát triển con người, nâng cao năng lực, nhận thức của con người, tạo sự bình

đẳng tham gia của mọi đối tượng
+ Tạo sự bình đẳng
+ Củng cố các thiết chế, các tổ chức  chuyển biến xã hội và tăng trưởng và phát huy sự tham
gia tích cực chủ động của người dân vào tiến trình phát triển của cộng đồng.
• Mục tiêu vật chất: liên quan đến tăng trưởng về vật chất, kinh tế, xã hội cải thiện đời sống

 chuyển biến xã hội tích cực trong cộng đồng


3. Đặc điểm của phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng
- Dựa trên phương pháp luận từ dưới lên lấy người dân làm trung tâm, người dân là người
trực tiếp lên kế hoạch và tham gia thực hiện các kế hoạch để tạo nên sự thay đổi, sự phát
triển của chính cộng đồng.
- Phát triển cộng đồng dựa vào cộng đồng chính là phát huy được nội lực bên trong của
chính cộng đồng đó.
- Mọi chương trình hành động phải do cộng đồng tự quyết để đảm bảo tính tự chịu trách
nhiệm của cộng đồng.
- Đảm bảo tính dân chủ


4. Phương thức phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng.
- Phương thức đầu tiên là nhận diện cộng đồng bằng việc tìm hiểu, đánh giá vấn đề của cộng đồng đang
gặp phải  sử dụng những thông tin, số liệu từ kết quả của các cuộc điều tra xã hội học (ví dụ về vấn đề
nghèo đói có thể lấy kết quả từ điều tra về tỷ lệ hộ nghèo, mức thu nhập…).
- Thứ hai, lập kế hoạch phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân, do người dân chủ độngtham gia và thực hiện.
- Thứ ba, tăng cường năng lực của cộng đồng thông qua tăng cường nội lực giúp cộng đồng tự phát

triển, phát triển bền vững. Nội lực của cộng đồng bao gồm nguồn lực về con người (sức khỏe, tri
thức, nghề nghiệp…), tài nguyên thiên nhiên; Về cơ sở vật chất, kĩ thuật, cơ sở hạ tầng…
- Thứ tư là tài chính


5. Các lý thuyết về phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng
• Nguyên lý phát triển cộng đồng dựa trên nguyên lý phát triển xã hội, còn nguyên lý phát
triển xã hội dựa vào nguyên lý phát triển phổ quát (thuyết biện chứng), các khía cạnh chủ
yếu trong phát triển cộng đồng dựa vào cộng đồng là: tính tương đối, tính đa dạng và tính
bền vững
• Các quan điểm định hướng: Dựa trên phương pháp luận từ dưới lên  sức mạnh nội lực
chủ động  thay đổi và phát triển
- Phát triển đồng bộ trên mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội …
- Sự tham gia của người dân là yếu tố chính, quan trọng


• Một số quy tắc hành động
+ Khuyến khích năng lực cá nhân, sự sáng tạo bằng các biện pháp mềm dẻo, linh hoạt
+ Tạo sự công bằng về mọi lĩnh vực
+ Nâng cao tính tự quyết và tự chịu trách nhiệm của cộng đồng.
+ Phát huy dân chủ
+ Không áp đặt từ trên xuống hay từ ngoài vào mà phải đảm bảo ưu tiên cho nhu cầu của
chính người dân
+ Phải triển khai nhiều chương trình để tạo ra hiệu quả liên hoàn.
+ Phải bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao kĩ năng cho cộng đồng


6. Các dạng phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng
 Quản lý cộng đồng
 Chính quyền địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng cùng quyết định
 Chính quyền địa phương cùng với sự tham gia của cộng đồng
 Các tổ chức khác và tổ chức dựa vào cộng đồng cùng quyết định
 Các tổ chức khác cùng với sự tham gia của cộng đồng


PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.

Phương pháp phỏng vấn

2.

Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu

3.

Phương pháp điều tra bảng hỏi

4.

Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA)


1.

Phương pháp phỏng vấn

 Là phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở quá trình giao tiếp bằng lời nói có tính
đến mục đích đặt ra
 Phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng, NVCTXH tùy vào mục đích, đối
tượng và dữ liệu cần thiết  tiến hành phỏng vấn sâu hiệu quả, nhận được sự giúp đỡ,
cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực từ phía cá nhân, nhóm, cộng đồng.


• Một số quy tắc cho việc thực hiện phỏng vấn
- Lựa chọn cán bộ cho việc thực hiện phỏng vấn: giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn...
- Chọn các ngữ cảnh phỏng vấn phải tiêu chuẩn hóa
- Cần nghiên cứu các đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp, cách ứng xử khi gặp tình huống ntn?
- Cần nghiên cứu nội dung phỏng vấn cụ thể


2. Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu
Chọn mẫu là việc tiến hành nghiên cứu, thu thập thông tin từ một bộ phận thu nhỏ của mẫu
tổng thể nghiên cứu, song lại có khả năng suy rộng ra cho tổng thể đối tượng nghiên cứu,
phù hợp với các đặc trưng và cơ cấu của tổng thể.
- Thông thường diễn ra trong thời gian ngắn, mang tính thời sự  chính xác, tiết kiệm  ưu
tiên sử dụng.


• Quy mô của mẫu: dung lượng của mẫu phụ thuộc vào: Độ tin cậy, chính xác cần thiết của
kết quả. Số lượng biến số cùng phân tích. Mức độ có trong tập hợp tổng quát. Mức độ
chính xác cần thiết của kết quả trong mẫu.
• Công thức xác định quy mô của mẫu: n = N/1 + N x e2 (Trong đó: n: quy mô mẫu; N: quy
mô dân số; e: mức sai lệch mong muốn)
• Yêu cầu của việc thiết kế mẫu nghiên cứu: Tính đại diện, tính đầy đủ, chính xác, tính
thích hợp, mẫu phải thuận tiện, không có sự trùng lặp các đơn vị nghiên cứu, đảm bảo
những sai số thống kê cho phép.


3. Phương pháp điều tra bảng hỏi
• Bảng hỏi là hệ thống các câu hỏi được xếp đặt trên cơ sở các nguyên tắc: tâm lý, logic và theo nội
dung nhất định nhằm tạo điều kiện cho người được hỏi thể hiện được quan điểm của mình với
những vấn đề thuộc về đối tượng nghiên cứu và người nghiên cứu thu nhận được các thông tin.
• Vai trò của bảng hỏi đối với nghiên cứu khi dựa vào cộng đồng
Là công cụ quan trọng trong nhận thức thực nghiệm, thể hiện bên ngoài của chương trình nghiên
cứu.
Bảng hỏi được coi là phương tiện để lưu giữ thông tin: Thông tin cá biệt được ghi nhận trên bảng
hỏi, vì vậy bảng hỏi là cơ sở vật chất cho sự tồn tại của thông tin. Thông tin được lưu giữ có thể
được sử dụng cho những lần khác trong các nghiên cứu sau này.
Hỗ trợ thu thập thông tin có trật tự, nội dung thống nhất, đúng trọng tâm mục tiêu.


Cách thức sử dụng câu hỏi trong bảng hỏi
• Chọn các câu hỏi: Tính tiết kiệm của câu hỏi (dùng câu hỏi đóng tiết kiệm hơn), tính chắc
chắn của câu hỏi và tính xác thực của câu hỏi.
• Cách đặt câu hỏi phải linh hoạt, câu hỏi đầu tiên là những câu hỏi sự kiện, hoặc những câu
hỏi mang tính chất gợi mở, với những câu hỏi mang tính tiêu cực, nên giảm nhẹ mức độ
tiêu cực.
• Các phương án trả lời phải rạch ròi, không chồng chéo nhau và phải đầy đủ.


• Các câu hỏi phải làm cho mọi người hiểu cùng 1 ý, liệt kê đầy đủ các phương án trả lời,
với những câu hỏi khó cần để ngỏ phương án cuối cùng, càng tránh gây dư luận càng tốt.
• Các câu hỏi phải phù hợp với trình độ hoặc hiểu biết của người nghiên cứu, không dùng
những từ khoa học ít người biết đến, lời nói rõ ràng, không ghi từ viết tắt, đặc biệt là tiếng
nước ngoài.
• Tùy theo phương pháp thu thập số liệu mà ta xác định xem khoảng bao nhiêu câu hỏi
(không quá 30p/ bảng hỏi)


4. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA)
Là một phương pháp đánh giá nhu cầu ở cộng đồng với sự tham gia của nhiều thành phần
có liên quan; điều tra để học hỏi và cùng với các thành viên cộng đồng tìm hiểu, phân tích
và đánh giá các khó khăn, thuận lợi đồng thời đưa ra các giải pháp, quyết định kịp thời
nhằm giải quyết các khó khăn của cộng đồng
Ưu điểm : là người dân tại cộng đồng tự phân tích thực tế nhu cầu và đời sống của họ. PRA
là một công cụ đặt biệt hữu ích trong công tác phát triển cộng đồng nói chung và đây là một
phương pháp trao quyền cho người dân để quyết định các công việc của cộng đồng


Đặc điểm
• Là phương pháp thu thập thông tin ba chiều (theo hình tam giác). Đó là các tam giác về
thành phần của nhóm (gồm cả nam và nữ, trẻ và già, người trong và ngoài cộng đồng), các
nguồn thông tin (con người, địa điểm, sự kiện và quá trình), phối hợp các kỹ thuật và công
cụ.
• Nhóm đa ngành, tính linh hoạt và tính không bắt, tránh thu thập quá chi tiết và nhiều số
liệu không cần thiết, phân tích tại chỗ: triển khai ở thực địa và phân tích các thông tin thu
thập được để đưa ra hướng đi chung


Mục đích
• Sử dụng trong đánh giá nhu cầu, nghiên cứu khả thi, xác định và lập thứ tự ưu tiên cho
các dự án, đánh giá dự án hoặc chương trình nhằm xác định những nhu cầu cấp bách nhất
dựa trên chính ý kiến của người dân và cộng đồng địa phương
• Nâng cao hiệu quả của các hành động chung nhằm xoá đói giảm nghèo.
Đối tượng
Đại diện của tổ chức tài trợ (tổ chức phi chính phủ), chuyên gia đánh giá độc lập, đại diện
chính quyền, đoàn thể hoặc nhân dân địa phương. Đối tượng được tham vấn thường là các
cấp chính quyền, nhân dân và tổ chức quần chúng, đoàn thể địa phương.


Một số điểm cần ghi nhớ khi sử dụng phương pháp PRA
- Phải có sự tham gia của người dân trong cộng đồng, tôn trọng, quan tâm xem họ nói, viết
và làm gì. Kiên nhẫn, khiêm tốn, chú ý lắng nghe, không ngắt lời họ
- Dùng các biện pháp để khuyến khích các thành viên cộng đồng thể hiện, chia sẻ và đề đạt
những hiểu biết của họ.


PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Có nhiều cách hiểu gần giống nhau về phương pháp luận. Có ba cách hiểu
phổ biến nhất:
• Luận về một phương pháp
• Hệ thống các phương pháp
• Khoa học hoặc lý thuyết về phương pháp
Nếu xác định vị trí, thì phương pháp luận “là một bộ phận của logic học,
nhằm nghiên cứu một cách hậu nghiệm về các phương pháp”.


Phương pháp luận được vận dụng đối với mô hình phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào
cộng đồng được thể hiện
• sử dụng các lý thuyết về phát triển cộng đồng, phát triển xã hội để tìm hiểu rõ bản chất

của phát triển cộng đồng với tư cách dựa vào cộng đồng và việc cùng với cộng đồng tự lực
để giúp cộng đồng đó giải quyết các vấn đề đang mắc phải.
•  chủ yếu là những phương pháp có khả năng thực nghiệm ngoài cộng đồng do chúng có

thể đảm bảo được việc khai thác được thông tin từ số đông trong cộng đồng như phương
pháp Sử dụng bảng hỏi,.. hoặc một số phương pháp liên quan đến việc tìm hiểu cộng đồng,
giúp tăng cường mối quan hệ giữa những người nghiên cứu với cộng đồng như phương
pháp phỏng vấn sâu, phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng.


PHẦN IV: MÔ HÌNH CAN THIỆP

Dự án nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng
chống bệnh Đái tháo đường týp 2 tại Tỉnh Ninh Bình.


1. Thông tin chung:
- Tên dự án: “Dự án nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh
Đái tháo đường týp 2 tại Tỉnh Ninh Bình - Dự án D-START”.
- Tên nhà tài trợ: Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF)
- Đơn vị thực hiện: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Từ 6/2011 – 5/2014
- Địa điểm thực hiện dự án : Tỉnh Ninh Bình
- Chủ nhiệm Dự án: PGS.TS. Tạ Văn Bình
- Điều phối viên-Nghiên cứu viên chính: Ths.Bs Đỗ Đình Tùng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×