Tải bản đầy đủ

Chủ trương kháng chiến kiến quốc

Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng


Click icon to add picture

Nhiệm vụ

Diệt giặc đói , giặc dốt và giặc
ngoại xâm


BCHTW ra chỉ thị
Kháng chiến kiến quốc

Chỉ thị kháng chiến kiến quốc đã giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của
CMVN

Đề ra chiến lược, sách lược cách mạng khôn khéo trong tình thế cấp bách của
nước nhàNội dung chỉ thị


Nhận định tình hình thế giới và trong nước chỉ rõ thuận lợi, khó
khăn của CMVN

 Xác định tình chất của Cách Mạng Đông Dương
 Xác định kẻ thù chính của chúng ta lúc này là thực dân Pháp
xâm lược

 Xác định những nhiệm vụ cấp bách của nhân dân
 Xác định các biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ đó


Kết quả thực hiện
O Xác định đúng được kẻ thù chính của dân tộc Việt Nam là TD
Pháp xâm lược.

O khắc phục nạn đói, nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ
chính quyền cách mạng.

O Kịp thời chỉ ra những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược
cách mạng trong tình thế mới vô cùng phức tạp và khó khăn
của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa mới khai sinh.

O Đề ra những nhiệm vụ và biện pháp cụ thể về đối nội, đối ngoạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×